Petőfi Népe, 1975. április (30. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-23 / 94. szám

4 • PETŐFI NOPE • 1975. április 23. Jövőben gondolkodva ÖNTÖZZÜK FÖLDJEINKET Lehetőségek, javaslatok NOTESZLAP „Amit tettem a közsé­gért, a szakszövetkezetért, úgy érzem, kötelességem volt megtenni. A magas kitüntetés meglepett és gondolkhdóba is ejtett egy-' ben: hogyan tudok majd megfelelni az újabb köve-' telményeknek? Mert sze­rintem ez az elismerés méginkább kötelez, felté­telezi az eddiginél jobb munkát." □ □ □ ' Kaskantyú szakszövetke­zetének elnöke, Kiss Tibor felszabadulásunk 30. év­fordulóján megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát. Az idén 51 éves. A negyvenet alig hagyta el, amikor elnökké válasz­tották. Középtermetű, für­ge mozgású, a haja már ősz, de barna szeme fiata­losan csillog. Gondolkodá­sában is megőrizte az if­júkor frisseségét, és ezt párosította az évek sok­szor átgondolt, megszűrt tapasztalatával. Apcon szü­letett, beszéde ma is árulkodik a palóc vidékről. A községben mindenkinek Tibor bácsi. Aki­hez mindenkor be lehet vinni a gondokat, örömöket. Talán ezért írták minősítésébe, hogy elap­rózza magát, ö másként tartja: — Amikor elnökké választot­tak azért tették, mert bíztak bennem Olyannak gondoltak, aki alkalmas a vezetésre. Ahhoz azonban, hogy az embereket irányítani tudjam, ismernem kell őket. Kis község Kaskantyú, a .szakszövetkezet sem valami nagy, de ez az egyetlen termelő üzem a faluban. Mint ilyen, meghatározza a község arculatát, az emberek életét. Arról szó sincs, hogy nem bízom az em­bereimben, a szövetkezet többi vezetőjében. Így nem tudnék dolgozni. Az emberi természetet ismerve viszont tudom, minden­kinek a maga baja a legna­gyobb. legyen az családi' vagy- munkahelyi. Meg kéll hallgatni^' ha egyszer arra érdemesítenek,.- hogy hozzám forduljanak veteT Aztán amikor elmondják, átkísé­rem őket ahhoz a vezetőhöz, aki­re tartozik, aki elintézi. Már hogy nézne ki, ha az első mon­dat után megszólalnék: Jani bá­csi, vagy Bözsi néni, ez néni hozzám tartozik! o □ □ Vállára veszi az emberek egyé­ni gondjait és a szövetkezeiét is. Igaz, mindkettőt megosztja, mégpedig nem akárhogyan. A szövetkezeti székházban szinte csupa fiatal arcot látni. Legtöbb­jük alig érte el a 30 évet. Rá­adásul — mint a beszélgetésből kitűnt — évek óta Kaskantvún vannak, dolgoznak. Szebb bizo­nyíték aligha kellene arra, hogy hatalomféltés nincs az elnök­ben. Raffai Sarolta Vasderese ju­tott eszembe, amikor beszélget­tünk. Az, hogy mennyivel köny- nyebb, konfliktusmentesebb len­ne a „vasderesek'’ sorsa, ha úgy gondolkodnának, mint Kiss Ti­bor. Már több éve annak, hogy a közgyűlés elé vitte, ott vitattak me^. ki legyen az utód? Akii választottak, mellette dolgozik. A tagság tudja, hogy a leendő utód miért van ott mindenütt, alkalma van megismerni alaposan. A választott is úgy dolgozik, gon­dolkodik, ismerkedik mindennel, hogy tudatában Van, később az ő vállára kerül át a felelősség jó része. Egészséges dolog ez így, az előre gondolkodás, a jövővel való törődést bizonyítja. Ennek hagyományai is vannak Kaskan- tyún. Az elnök így vall róla: — A községben három szak­szövetkezet alakult 1961-ben. 1962-től már együtt dolgoztak. Akkor még Sárfehér néven mű­ködött, később lett Homokgyön­gye. Az első vezetők közül most csak az nincs a szakszövetkezet­ben, aki azóta meghalt vagy családi okok miatt elköltözött a faluból. Változatlan a kezdeti években kialakult szemlélet is. A közös művelésű szántó jelen­leg több, mint 900 hektár, az összes érdekeltséget jelentő 1200 hektárból. Jó arány, s még jobb lesz. Ehhez azonban kellett az az 1966-os határozat, miszerint minden felajánlott földet átvesz a szakszövetkezet. Legyen az fél hold, vagy másfél. A területen levő tanyákat, amelyek akadá­lyozzák a közös munkát, ugyan­csak megvásárolják. Így is tör­tént, s ez mindenkinek hasznos volt. Nem is lehet, hogy valamit ki­gondolunk és másnap már ké­szen akarjuk látni! Évekkel előbbre kell nézni, és fokozato­A mezőgazdasággal, de különösen az öntözéssel hivatás­szerűen foglalkozó szakemberek körében nem új dolog, hogy szennyvízzel és hígtrágyával is lehet öntözni a földeket, egy­szersmind javítani a talaj táperejét. Megállapította a NEB- vizsgálat, hogy ezen a téren még csak kísérletek folynak, s így sem megfelelő tapasztalat, sem pedig értékelhető ered­mény nincs. A kecskéméi Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet te­rületén — ugyancsak kísérleti 'jelleggel — épül a megyeszékhely szénnvvizét hasznosító öntözőte­lep, amely nagyságát tekintve egyedül álló az országban. Nagy jelentősége van a telepnek a vá­ros és környéke környezetvédel­mére. az élővizek tisztaságának védelmére. A város szennyvize ugyanis eddig a Tiszába került, természetesen tisztítás nélkül. Közösen a ,VITUKI-val A szennyvíz mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatos kísér­letek az említett kecskeméti ter­melőszövetkezetben a VITUKI- val (Vízügyi Tudományos Kutató Inltézet) közösen indulták. Ered­ményét mérni és a nagyüzemi hasznosításra vonatkozóan tapasz­talatokkal szolgálni érthetően csak több éves értékelés alapján le­het maid. A kísérletek minden esetre biztatóak, s minden való­színűség szerint nagy lehetőségek rejlenek a városok szennyvizei­nek mezőgazdasági, kettős hasz­nosításában. A másik ilven lehetőség a be­vezetőben már említett hígtrágya. Ezzel a megyében — a vizsgált egységek közül — csupán a Bajai Állami Gazdaság foglalkozik, de több üzemben felvetődött ennek az igénye, sőt néhány helyen kí­sérleteket is végeznek. Az öntö­zésnek ezt a módiát a megépült állattenyésztési telepeken keletke­zett nagy mennyiségű trágya hasz­nosítása vetette fel. A Bajai Álla­mi Gazdaságban már 1971 óta folynak ez irányú kísérletek az évenként keletkező 350 ezer köb­méter. hígtrágya felhasználására de értékelésre alkalmas adatok még nincsenek. Mindazok, amiket a népi ellen­őrök e vizsgálat során megálla­pítottak — alkatrészellátás, ter­melés; eredmények, gazdaságos­ság. szakemberek stb. —- bizonyá­ra indokolttá tesznek majd egy vnémoni'í öv^ef naflaávíörn tsiífr utóvizsgálatot. Ennek során ki le­het majd térni a felbukkant és még tisztázatlan, nem megoldott kérdésekre, olyan értelemben, hogy javultak-e az öntözés „hold­udvarába” tartozó járulékos té­nyezők? Ezt a javulást azonban a NEB nem ölbe tett kézzel várja, hanem munkamódszerének meg­felelően javaslatokat dolgozott ki a legjobb megoldásokat illetően. Tudományos alapokon ' A javaslatok közül figyelemre méltó, mert az egész öntözést, an­nak fejlődését befolyásolja, hogy a beruházás költségeinek csök­kentésére van szükség. Ennek ér­dekében az öntözőrendszerek épí­tését. gépesíteni, iparszerűvé kell tenni. Ki kellene dolgozni olyan szállítható, s emellett nagy ható­sugarú esőztető szórófejeket, ame­lyek egyaránt alkalmasak tiszta víz, szennyvíz és híg tárgyaié szó­rására. sőt vegyszerekkel történő működésre is. Mindenek előtt azonban arra van égetően szükség, hogy az ön­tözés gyakorlati végrehajtását tu­dományos alapokra helyezzék, hi­szen csak így érhető el a legna­gyobb hatékonyság. Ehhez per­sze egyben arra is fel kellene ké­szülnie az iparnak, hogy például a talaj vízkészletének méréséhez műszereket készítsen, a termelő üzemek meteorológiai előrejel­zést kapjanak, megfelelő térké­pekkel legyenek ellátva. A jelenleg érvényben levő köz- gazdasági szabályozók nem ösz­tönzik a mezőgazdasági üzemeket a meglevő öntözőtelepek és be­rendezések felújítására, rekonst­rukciójára. Ezen korszerű, terme- leiíeny és megbízható üzemelésű berendezések vásárlásának jelen­tős támogatásával kell és lehet gyors ütemben változtatni. Szük­séges az is az előrelépés érdeké­ben — hangsúlyozza a NEB —, hogy csökkenjenek az öntözési költségek. Ennek érdekében a be­ruházás kiadásaiból az üzemek­re jutó hányadot minimálisra le­szállítani. az ötvenszázalékos ál­lami támogatással létesülő öntö­zőfürtök esetében a saját erő je­lentős részét hitelként adni az üzemeknek Együttműködést összefoglaló jelentése végén megállapítja a népi ellenőrzés, hogy jelenleg a fürtjellegű öntö­zési rendszerek fejlesztésekor az üzemek társulása és későbbi együttműködésük is csupán for­mális. Javasolja a NEB. hogy az új öntözőfürtök létesítésénél vizs­gálják meg a gazdaságok szoro­sabb együttműködési, társulási le­hetőségét. az élelmiszer-feldolgozó iparral és a kereskedelmi partne­rekkel. Igv fokozható lenne az ön­tözési lehetőségek jobb kihaszná­lása. „Személyre" szóló javaslatot is tesz a megyei NEB. amikor fel­hívja a MÉM Operatív Bizottsá­gát. arra. hogy kötelezze az ön­tözési rendszerek gazdáit a kü­lönböző kultúrák öntözési techno- lógiájának kidolgozására, adjanak szaktanácsokat és általában hono­sítsák meg az öntözéses gazdál­kodás magasabb színvonalát a velük együttműködő gazdaságok­ban is. S végül — hogy tisztán lássuk a jövőben a gazdaságosság értékelését. eredményességének kérdését — az öntözési üzemág­gal rendelkező gazdaságokban olyan számviteli rendszert kell kidolgozni, amely az üzem szá­mára is lehetővé teszi az öntözés egyértelmű elbírálását. (Vége.) Gál Sándor “Cgyik legkedveltebb italunk a kávé. A felfedezéséről, elterjedéséről és változatos sze­repléséről írott cikkek, tanulmá­nyok köteteket tesznek ki. Je­lentősége az idők folyamán nem csökkent. Világszerte újra és új­ra foglalkoznak vele. Hazánkban már a múlt században Balogh Pál oryos a kávé élettani hatásá­ról, Römer Flóris az első buda­pesti kávéházakról majd,, a 20. század elején Bállá Miklós és Bor- sody Bevilaqua a fekete ital tár­sadalmi szerepéről írt. A kávéval foglalkozó munkák közül érdekességben kiemelkedne az Országos Széchényi Könyvtár féltve őrzött könyvritkasága: Be- vanda Asiatica (Ázsia itala). Az író Luigi Fernando Marsigli da Bologna olasz gróf, aki egy sa- voyai ezred kapitánya volt, és 1683-ban Sopron mellett Kara Musztafa török nagyvezér fogsá­gába esett. Mintegy két évig a törökök „káhvedsi hasija” vagyis kávéfőző legénye volt. A gróf rendkívül érdekes tapasztalatait könyvben írta meg. melyet Bécs- ben adtak ki, 1686-ban. Boldog Arábia itala Marsigli gróf könyvében nem­csak a saját tapasztalatait mond­ja el. hanem idéz Husszein effen- di török kutató és utazó írásaiból, is aki Arábiában a kávécserje őshazájában tanulmányozta a termelést és élvezetét. Könyvé­ben Marsigli leírja az akkori tö­rök kávéfőzés módszerét: A ká­vészemeket kézimalomban kiper­gették, és láng felett tartott nye­les edényben rázogatás közben pörkölték, majd bunkóval réi- mozsárban finom lisztté zúzták, utána bőrzacskóban tárolták. A kávéfőzésnek is megvoltak a szabályai. Egy ezüstfedeles kan­nába annyi hideg vizet öntöttek, amennyi kávét kívántak főzni. A '•ízhez egytizedrésznyi kávét ad­lak. Ügyeltek arra, nehogy ki­fusson a habja, mert abban van az ereje. Mielőtt a hab már ki­futna, az edényt a tűzről el kell venni, és meg kell várni míg a sűrűje leülepszik... A kávét a törökök agyag vagy majolika edénybe öntötték ki, és aki éde­sen és illatosán kívánta inni, az cukros cédrushéjat, vagy viola­gyökeret tett bele. Ezt a főzési módot a régi kávésok „practica Veneto”-nak, azaz velencei mód­Négyszázharminc éve kávézunk nak nevezték. A törökök a kávét féltojáshéj alakú, füleden porce­lánbetétes réz csészékből itták. Marsigli idézi mesterének, Hüsszein effendinek véleményét a kávéról: felfrissíti a lélek ked­vességét, elveri az epés gondola­tokat, meggyorsítja a szívverést. Amikor a kalandos életű olasz kiszabadult a fogságból, a törö­kök elleni felszabadító hadjárat vezérkari és tüzérségi mérnöke lett, és a Budára történt 1686-i bevonulást követően két évtize­dig tevékenykedett hazánkban. 1723-ban páratlan munkát jelen­tetett meg hat kötetben Magyar- országról. Történelmi, jogtörténel­mi, politikai, régészeti, vízrajzi, csillagászati, álltat- és növényvi­lágról összeállított fejezetei egész Európában nagy feltűnést keltet­tek. Ennek a munkának érdekes­ségét még fokozza, hogy Marsigli rövid idő alatt a tudományos vi­lág kiemelkedő alakjává vált, és Európa minden jelentős tudomá­nyos akadémiája tagjává válasz­totta. A világosság háza, a muzsika háza Négyszázharminc éve, tehát a török hódoltság első éveiben Ma­gyarországon megjelent a keleti ital, a „fekete leves”. A hódoltság alatti Budán már voltak töröli kávéházak, és 1686-ban, Buda és Pest visszafoglalása után a két városban megjelentek az első pol­gári kávéfőzők. Érdekes, hogy míg a legtöbb mesterséget nyu­gatról bevándorolt kézművesek honosították meg, addig a kávés­mesterség keletről érkezett, az el­ső kávéfőzők pedig bosnyákok, rácok, örmények és görögök vol­tak. Ghazi Szülejman el Muhib'oi, Magyarország leigázója 1535-ben adta ki a kávé ivását megengedő parancsát az egész birodalomra szólóan. Ugyanis néhány évti­zeddel korábban, 1511-ben a mek- kai helytartó megtiltotta a kávé fogyasztását, sőt halálbüntetést is kilátásba helyezett, ha valakit kávéiváson érnek. 1541-ben már az isztambuli kincstartó Defteréiben, a biro­dalmi adólajstromban szerepel­nek a budai és pesti Káhvé Há- nék, vagyis a Kávé Házai; kele­ties nevükön a Világosság Há­zai, a Mécsesek Házai és a Mu­zsika Házai nevezetű mulatóhe­lyek, amelyeknek nevét tarkára festett cégérlámpásai adták meg. Az egykorú feljegyzések sze­rint a párkányi csatanyerés örö­mére a budai törökök nagy Baj- ramot (ünnepet) rendeztek és az utcai sátrakban ingyen osztogat­ták a kávét a budai népnek. A hódoltság kezdetétől 1686-ig lét­rejött kávéházak a törökök ki- ű?ése után sem szűntek meg, sőt az újak égyenes folytatásai vol­tak a régieknek. Ennek az volt a magyarázata, hogy a legelső pesti és budai kávésok rácok, bosnyákok. görögök és örmények voltak. Ugyanis a törökök szen­vedélyesen szerették a kávét, de az igazhitű török nem lehetett káhvédsi (kávéfőző), mert ez nem fért össze a szigorú müzlim óhi- tűséggel. Biztosra vehető, hogy a 16. századbeli pestbudai török kávéházak korábbiak, mint Ve­lence, Bécs, London és Páris ká­véházai, miután a kávé a török­kel együtt jött Magyarországra. Az első magyar kávéházak A régész és historikus Römer Flóris Régi Pest című munkájá­ban — mely a három város: Pest, Buda és Óbuda egyesítésé­nek évében jelent meg — ezt ír­ja: „Az első pesti kávésról nem sokat tudunk; legrégibb nyomo­kat 1714-ben találni, midőn a 241-i számú sarokházról Cavasie- der Balázst, a rác kávést, mint -háztulajdonost említik. E név már elégségesnek látszik bizonyítani, hogy e helyen kávéház állott.” Cavasieder Balázst kell tehát az első bejegyzett kávésnak tekinte­ni... Blázsó Káhvedsi 1714-ben nyitja meg kávéházát, amikor az utcán énekelve, sípot fújva árul­ják a pesti mozgó káhvédsik a kávét, serbetet és a szilvából főtt italt. A század eleji Budapest 500 kávéházáról már sokat írtak. Szinte mindegyiknek megvolt az Séta közben A pedagógia tudósai a kíváncsi­ságot pozitív tulajdonságnak te­kintik. Az érdeklődés gondolko­dásra ösztönöz, az okok kideríté­sét szorgalmazza. Szakmánkban a kíváncsiság elengedhetetlen kö­vetelmény. A gyakorlás során szerzett ru­tin segítségével talányos ügyeket sikerüli megfejtenem. Három rej­tély kibogozásához ezúton kérem olvasóink segítségét. A kollektív bölcsességben bízva azt tudakolom először, hogy a színházban játszott operett falragaszának híradá­sa szerint miért vállalkozott a jeles Rima.nóczy Yvette a szokatlan feladat­ra: vendégként ..tetvezze” a Katona József Színház részére a jelmezeket. Föl nem foghatom’, hogy miért szük­séges a Gerolsteini Nagy hercegnő jel­mezeinek tetvezósie? Két eset lehetsé­ges. Előfordulhat, hogy valami titok­zatos, jelképes értelme van a bizonyá­ra fáradságos műveletnek. Az sincs* kizárva, hogy egy kedves nyomdai baki okozott félreértést. Ar­ra mindenesetre alkalmat ad. hogy felidézzük néhai Lisztes Mihályt, haj­dani korrektorunkat. Ha élne, a hibát mentegetve bizonyára ■ mondaná : ,.így is van értelme”. Vanni van, csak ki­csit furcsa, kacagtató. Nehezebb ügy a Szabadság téri könyvesboltnak az egyik kunszent­mártoni ktsz által kivitelezett felújí­tása. Egyszerűen nem tudom elkép­zelni. hogy mit csinálhatnak a néhány helyiséges üzletben hónapokig. Haj­dan a Városi mozit hamarabb felépí­tették mint ameddig a főtéri boltot átalakítják. Végképp nem tudok magyarázatot adni, hogy a ktsz felettesei, az illeté­kes hatóságok miért tűrik az üzlet ki­rakatát elcsúfító piszkot, koszt. Az egész város szépitkezett április negye­dikére, felszabadulásunk 30. évfordu­lójára. Senkinek sem jutott eszébe a Kecskeméten dolgozó kunszentmárto­ni részlegben, hogy legalább egy füg­gönnyel, vagy az üveg átfestésével el­takarja a kirakatban látható lomtárat. Jó lenne május elsejére megszüntetni a kirakodóvásárt, . . Miért a bosszantó közöny? Naponta járok az úi Domus áruház építkezésén. A szokásoknak megfele­lően egy tábla tudatja, hogy ki a ter­vező. olvasható a kivitelező vállalat neve. De egyetlen rubrikát sem töl­töttek ki az előregyártott, vonalazott táblám Bölcsen elhallgatják az átadási ha­táridőt. Miért a titkolódzás? Úgy vé­lik, hogy ez nem tartozik a járókelők­re? Vagy maguk sem tudják, hogy mikor végeznek? Harmadik kérdésem tehát így hangzik: miért készítenek ilyen felesleges rovatot? Heltai Nándor »»ii érdekes, színes múltja, különle­ges hangulata. Ilyen volt a Hang- 11 kávéház, amelyet még 1831-ben nyitottak meg, és 1869-ben Pest város tanácsa Hangi Mártonnak, az Angol királynő fogadó pincé­rének bérbe adta. A kasztok kávéháza, vándorló asztalok Akkor kapta a „Vi garda Kávé­ház” helyett a Hangli nevet. Bal­ia Vilmos a század elején han­gulatos képet fest erről a kávé- házról: „Nagyobbára városi urak láto­gatják, akik olykor kevés dispu­tába merülnek, de egyébként csend honol itten, melyet tizenöt percenként megszakít a zenélőóra halk muzskája. Nincs sehol eh­hez csak félig-meddig hasonlít­ható Café-Park, A hatalmas fo­lyam partján régi terebélyes fák árnyékában, kilátással a budai hegyek panorámájára. Hadvezéri invencióval a kávés — pompásan fegyelmezett sze­mélyzetével — úgy tudja intézni a dolgokat, hogy minden kaszt­nak megvan a külön csoportja, így az „elfoglalva” szövegű táb­lák fölöslegessé váltak. Még vé­letlenül sem fordul elő, hogy például egy tájékozatlan kisgaz­da, vagy egy tőzsdeügynök oda­ül a hadtest; főparancsnokság szomszédságában. Ugyanis üres asztalt majdnem sohasem látni. Ez volt a fortély. A belépő ven­dég elé odasiet egyike a mindön­kit ismerő főpincéreknek, egy kis összerakható. asztalkával és azt felállítja a kertnek abban a ré­szében, amely az új vendégnek dukál... Ebben a kávéházban egyedül érkező hölgyvendéget nem szol­gálnak ki. Hogy a személyzetnél egyrészt semmiféle versengés vagy féltékenykedés elő ne for­duljon, de hanyagság vagy mu­lasztás sem, soha nem hallja a kegyelmes úr például „kérem ez nem az én rayonom”, a borravaló közös. Ha új segéd, „Kernyer” kerül oda, a többiek néhány na­pig kipróbálják. Hamis pénzzel cserélik ki a jó hatost és megfi­gyelik, hogy visszakerül-e?” Ki tudná felsorolni a régi ká­véházakat, és elmondani színes történetüket? Irásúnk is csak íze­lítőt adhatott belőle. Kiss Géza san valóra váltani. Beszélgetni az emberekkel, mert a józan, ésszerű dolgokra fogékonyak. így értünk el lassanként sokmindent, 1964-ben alig adtunk 1 millió fo­rintnál nagyobb értékű árut, ta­valy. pedig már 46 milliónál is több került ki innen. A nyere­ségre sem panaszkodhatunk, csaknem 4 milió forintot tett ki. Márpedig, ha fejlődik a kö­zös gazdaság, a tagságnak is töb­bet tudunk adni. □ □ □ / ' A Homokgyöngye nem adott keveset a községnek. Az új mű­velődési Házban öt klubszoba van. szolgálati lakással orvosi rendelő készült, nem régi az ABC-kisáruház és most épül az új napközi otthonos óvoda. Sokan érdeklődhettek már. miként bír­ta ezt aiwagUagaszakszövet- ^Zet,mefjí kraclésen^-e moso iyogva. válaszolt: ' • HaaÉPHagamtói nwi jöttem volna rá, hogy mindezekre szük­ség -van, az emberektől, amint gondjaikat sorolják, biztosan megtudom. Nem volt szórakozó­helye a fiataloknak, a beteget a szomszédba kellett vinni, a fiatalasszony nem jöhetett dol­gozni, mert a kisgyerekre nem volt ki vigyázzon. Mi eddig mindössze kétszer fizettünk ki­egészítő részesedést. A törvé­nyeknek megfelelően ez az ösz- szeg attól függ, ki, mennyit ter­mel. Nem tartottuk igazságos­nak, hogy akinek sovány a sa­ját művelésű földje, keveset ad. kevesebbet is kap tőlünk, mint • jobb módú társa. Ezért döntöt­tünk úgy a gazdákkal együtt, hogy közös célra fordítjuk az egyébként kifizethető részese­dést így építettünk utakat, se- gítetünk az óvoda bővítésében, elvezettük a villanyt a tanyacso­portokhoz. Innen, a községből nem nagyon vándorolnak el az emberek. Jó] érzik magukat. □ □ □ Beszélgetésünk közben bejött az irodába a főkönyvelő. Varga Lajosné Sáfár Anna. Fiatal, még jóval a .10 év alatt. Ö mondta, hogy az elnökkel lehet és érde­mes vitatkozni. — Becsülöm a fiatalokat — mondja Kiss Tibor. — Többsé­gük szeret dolgozni, tud jól po­litizálni. Sohasem szabad válasz nélkül hagyni kérdéseiket Ha a véleményünk nem egyezik, vi­tatkozom velük. Persze, engem is meggyőznek olykor. Az én korosztályom kicsit már fáradt, de a fiatalok nem hagynak el­lustulni bennünket. Mozgékony­ságukkal kényszerítenek, hogy én is frissebb legyek. Nem is lehet másként, hiszen nálunk, a szak- szövetkezetben dolgozó tagok és alkalmazottak átlagéletkora 33 év. □ □ □ Hogyan tovább? — tette fel önmagának is a kérdést beszél­getésünk elején az elnök. A vá­laszt megadta ö maga, amikor «.lóvette azt az elemzést, amit a MÉM és a TOT pályázatára ír­tak. A körzetben mindössze két ilyen készült, pedig 19 szakszö­vetkezet van. „Hát hogyan lás­sanak világosan a szakirányítók, ha mi nem segítünk nekik?” kérdezte. Aztán még elmondta, hogy jövőre szőlőt telepítenek, és elkészül az a napközi otthonos óvoda is, ahol a szövetkezet minden dolgozója kaphat meleg* ételt. Szóval — így tovább! Dénes Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom