Petőfi Népe, 1975. március (30. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-26 / 72. szám

GONDOSAN FELKÉSZÜLT AZ ÉLELMISZER-KERESKEDELEM Lesz elég sonka, tojás és hús KECSKEMÉTI anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Dudás Anita (anyja neve- Jánosi Zsuzsanna), Lévai Péter (Román Ilona), Göbölös Gábor (Né­meth Klára), Csősz Attila (Balogh Katalin), Döme István (Magyar Mar- Kit), Papp Zoltán (Varró Ida), Ko­vács Krisztián (Jakab Éva), Fejszés István (Rózsa Julianna), Székely Sza­bolcs (Guitman Erzsébet), Szabó Emő­ke (Zsámboki Erzsébet), Kiss Zsolt (Klimó Ilona), Kazinczki Csaba (Szűcs Éva), Kalán Elvira (Kalán Irén), Cseh Tibor (Kovács Erzsébet), Faragó Ka­talin (Mozolai Katalin), Péter Hanna (Kincses Judit), Romhányi Csilla (Gál Ilona), Rózsavölgyi Attila (Farkas Mária), Szombati Mihály (Slezák Ro­zália), Szabadszállási Piroska (Szabó Piroska), Balog Ibolya (Szíjártó Má­ria), Molnár János (Domokos Teré­zia), Kálmán Zsolt (Kis Erzsébet), Szűcs Ildikó (Görög Sára), Dom'okos Rózsa (Szabó Rózsa), Pongrácz Kata­lin (Andrékovic« Julianna), Oláh Zsolt (Farkas Piroska), Kaszala Zsolt (Da­rányi Ilona), Kollár Ferenc (Vén Irén), Péter Antal (Szűcs Rozália), Óbora Mónika (Petrezselyem Mária), Bézi Krisztina (Kiss Erzsébet), Macska Irén (Hajago® Irén), Benke Edit (Nagy Sá­ra), Kovács Gabriella (Fegyveres Gab­riella), Agárdi József (Zana Rozália), Tóth Tamás. (Kiss Klóra), Kürtösi Sándor (Pinezel Anna), Fekete Ildikó (Varga Julianna), Gebei Kálmán (Var- Ka Etelka). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dr. Oiled Imre és dr. Györgyfalvai Györ­gyi, Csizl Imre és Farkas Mária, Sza­bó Gyula és Szabó Mária, Gyimóthy János és Dékány Zsuzsanna, Szabó József és Mészáros Piroska, Berta Fe­renc és Márfl Márta, Fazekas László és Fazekas Rozália, Tóth István és Kecskeméti Mária, Czakó György és Vér Klára, Andrási József és Faragó Terézia, Mészáros József és Domlán ■Eszter, Karin Iván és Kis Zsuzsanna, Berfyovszki László és Duncz Katalin, Horváth Sándor é« Kecskés Ilona, Né­met István és Máté Éva, Zsámboki István és Plazmán Jolán. Szekér Ist­ván és Tóth Janka. Országh Jenő és Gojdár Aranka, Balázsevics Péter és Pan Katalin, Horváth Tihamér és Dé­kány Ilona. MEGHALTAK: Csernák József 46 íves, Czinege István 33 éves, Kuru- csai József 82 éves, Geiger Antalné Oroszt Ilona 65 éves, PaDp Zsigmond 71 éves. Nagy Pál 62 éves. Kovács Lászlóné Menyhárt Mária 73 éves, Ma- kovinszkv Károlv 80 éves, Diós Fe­renc 67 éves, Gábor Mihály 89 éves. Kovács Lalosné Gyurkó Rozália 86 íves. Bárány István 56 éves, Kis Ist­vánná Endre Judit 67 éves, Kállai Sándorné Beke Terézia 84 éves dr. "Bóka-Papp Ernő 75 éves. Gál Inr.'réné -Tahonyi Anna 75 éves. Szappanos Gá­bor 78 éves, Miklós Istvánná Nagy Ag­nes 83 éves. Kerekes István 81 éves,. Perlaki Laiosné Fülek! Mária 89 éves, Ösváth Józsefné Kálomista Julianna «7 éves. őri Istvánná Pleskó Ilona 76 íves. Göbölyös József 44 éves korban. Vasutas fiatalok kitüntetése A forradalmi ifjúsági napok al­kalmából a MÁV Szegedi Igazga­tóság területén" dolgozó fiatalok közül többet kiváló szakmai mun­kájuk és a KISZ-ben végzett te­vékenységük elismeréseként ki­tüntetésben részesítettek. Bács- Xiskun megye vasutasai közül 1975. március 21-én Budapesten a közlekedés, és postaügyi minisz­ter miniszteri dicséretben részesí­tette Vikor Károlynét. a kiskun- halasi állomás ügyintézőjét. Kiss Károly vasútigazgató, a MÁV Szegedi Igazgatóságának vezetője tizenegy fiatalt részesített igazga­tói dicséretben, a megyéből Hor­váth Katalint, a kiskunfélegyházi állomás vonatvezetőjét. Kiss Bor­bálát, a kelebial állomás dolgo­zóját és Mucha Jánosnét, a kecs­keméti vontatási főnökség anyag­nyilvántartóját. A korábbi éveknél gondosab­ban, körültekintőbben felkészült, az igényekhez mennyiségileg és választék szempontjából is jobban igazodik az élelmiszeripar és'a kereskedelem. A jövő hét két kettős munkaszüneti napján za­vartalan lesz az ellátás. Országo­san — jelentette az MTI — 250 vagon füstölthúst és sonkát kap­tak az üzletek. Ezen a héten 910 április 1. és 5. között pedig 426 vagon hús kerül forgalomba. Ba­romfihúsból — vágott csirke, pulyka, kacsa — 160 vagonnal osztanak szét a boltokban. A ta­valyinál 10—20 fillérrel olcsóbban kapható a tojás, amelyből bősége­sen van mindenütt. A Bács-Kiskun megye lakossá­gának élelmiszer-ellátásáért fe­lelős állami és szövetkezeti ke­reskedelem ünnepek előtti felké­szüléséről ugyanaz mondható el, mint ami az országos helyzetet minősíti: gondosság, körültekin­A KIOSZ kecskeméti körzeti csoportja az MSZMP XI. kong­resszusa és hazánk felszabadulá- _ sa 30. évfordulójának tiszteleté­re kiállítást rendezett csaknem 100 kisiparos muftkáiból az SZMT Művelődési Központ Rá­kóczi úti nagytermében. A be­mutató tegnapi ünnepélyes meg­nyitóján megjelent Neményi Endre, a KIOSZ elnökhelyettese, Rehák László, a KIOSZ megyei titkára, a városi pártbizottság munkatársai, valamint .a városi éfe a megyei tanács iparügyek­kel foglalkozó képviselői. A kiállítást Mészáros János, az MSZMP Kecskeméti Városi Bi­zottságának titkára nyitotta meg. Beszédében méltatta, hogy az évi 7 milliárd forintos termelési ér­téket létrehozó kecskeméti ipar­ban milyen, szerepet töltenek be a kisiparosok. Olyan, a lakos­ság ellátását elősegítő munkákat végeznek el — mondotta —, amelyekre nincs nagyüzemi ka­pacitás és nem is lenne célszerű ilyet létrehozni. A kisiparosság többsége becsülettel és színvo­nalasan látja el szolgáltató fel­adatát. Mészáros János elisme­réssel szólt a>:’kisiparosok kong­resszusi ^s felszabadulási mun­téts, igazodás a lakosság igényei­hez. . —.Kiemelném, hogy igen ked­vező a helyzet a húsvéti, tojást il­letően — tájékoztatott bennünket Boros Tibor, a BÉK Vállalat áru­forgalmi főosztályvezetője —, ugyanis a piaci árnál olcsóbban, 1 forintért kínálhatjuk. Ezen a héten összesen 100 ezer darabot szállítunk az üzleteinkbe. — Sonka nélkül elképzelhetet­len a húsvét... — Igen, ebből is van elég — válaszolta kérdésünkre a főosz­tályvezető — a tavalyihoz viszo­nyítva mennyiségben 30 százalék­kal többet rendeltünk, összesen 481 mázsa sonkát, tarját, darabolt combot, parasztsonkát kaptunk; az áruszállítás a megrendelések­hez igazodó, folyamatos, összes­ségében a boltjaink élelmiszer­készletei teljesnek mondhatók. — Hallottuk, hogy későn ér­kaversenyben teljesített felaján­lásairól is. „Azt kérjük a kis­iparosságtól, hogy munkáját úgy végezze, mintha mindig kiállí­tásra készülne” — fejezte be megnyitóját a városi pártbizott­ság titkára. A kiállításon 85 szakma szín­vonalasan elkészített termékeit tekinthetik meg a vendégek. Né­pi iparművészeti irhabunda, es­télyi és nappali női ruhák, fér­fi öltönyök, kárpitozott búto­rok, faáruk, kézimunkák, kék­festő kelmék végben és készru­hában, szűcsmunkák, faeszter­gályos termékek, kerámiák és egy kőfaragó mester munkái lát­hatók többek közt az érdekes bemutatón. — A kecskeméti és környék­beli kisiparosok termékei az el­sők között állnak az országban — adott hangot véleményének Neményi Endre. A KIOSZ elnök- helyettesének dicséretével egyet­értettek az első látogatók is, akik egymás után írták be elismerő soraikat a vendégkönyvbe. A bemutatót — amelynek tár­gyait Trombitás Lajos kirakat- rendező hozzáértéssel rendezte el— csütörtök estig, délelőtt 9- tőJ 18 óráig lehet megtekinteni. keztek a csokoládényuszik, -tojá­sok? — Véleményem szerint csak annyi kifogás lehet, hogy most, az ünnepek előtti hétre tudták kiszállítani, de a hét közepére már a mennyiség és a választék is kielégítő. Megemlítem, hogy palackozott borokból, likőrökből és más égetett szeszfélékből is van elég, de a sörszállítások aka­doznak, így importsört rendel­tünk pótlásként. A múlt heti melegebb idő a savanyú káposzta tárolásának nem kedvezett, de azt ígérjük, hogy a nagyobb üz­leteinkben ebből sem lesz hiány. — Mekkora forgalommal szá­molnak? — Az ünnepi felkészülésnek az idén jobb lehetőségei teremtőd­tek, éppen ezért a terveinkben is a mült évi 23 millió helyett 25 millió forint forgalommal számo­lunk. Cs. K. Főorvosi értekezlet A megye több vezető egészség- ügyi szakemberének részvételével, kibővített főorvosi értekezletet tartottak kedden Kecskeméten, a megyei kórház szakorvosi rende­lőintézetének tanácstermében. A tanácskozás első részében dr. Vidosfalvy Magda főorvosnak, a Magyar Vöröskereszt főtitkár- helyettesének vitaindító előadása hangzott el „Az egészségügyi ellá­tás és a Vöröskereszt kapcsolata az egészségügyi törvény alapján” címmel. Délután dr. Pataky József me­gyei főorvos, a Bács-Kiskun me­gyei Tanács V. B. egészségügyi osztályának vezetője adott tájé­koztatást a megye egészségügyi célkitűzéseiről a következő terv­időszakban. Az etikai helyzetről dr. Budai Sándor, a lakosság kö­rében végzett, kórházi témájú közvéleménykutatás eredményéről dr. Kuthy István főorvos tájékoz­tatott. Végezetül dr. Szikulai Ló­ránt megyei főorvos-helyettes ér­tékelte az 1974. évben végzett munkát, ismertette az idei mun­katervet, majd az orvostovább­képzés szervezésének bizonyos módosításairól tájékoztatta a je­lenlevőket. Befejeződött a Ságvári-napok eseménysorozata Tegnap délután a Kecskeméti Gép­ipari és Automatizálási Műszaki Főis­kola tanácstermében megtartott kodlé- gluml küldöttgyűléssel befejeződött a főiskolások által rendezett Ságvári- napok eseménysorozata. A forradalmi Ifjúsági napok kereté­ben érdekes, változatos programokat szerveztek a diákok. Egyebek között hazánk 30 éve« fejlődéséről fotókiállí­tás nyílt a főiskola kollégiumában. Március 16-én nagyszabású ünnepsé­gen emlékeztek meg az 1848-as polgári forradalomról é* szabadságharcról. Ér­tékelték a tanulmányi versenyt, s a legjobb eredményt elért szobaközös­ségek Jutalmat kaptak. A tudományos tanácskozások sorából kiemelkedett s kollégium számítástechnikai szakosz­tályának ülése. A főiskolások vendégül látták Ság- várl Endre egykori harcostársát. Ha­zai Jenőt, az Esztergomi Szerszámgép- Ipari Művek marógépgyárának Igaz­gatóját, aki a nagy magyar forradal­már életéről, munkásságáról beszélt a fiataloknak. T. L. NYOLCVANÖT SZAKMA TERMÉKEI Kisiparosok kiállítása Világítástechnikai tájékoztató a Tudomány és Technika Házában Szabálytalanságból hármas halálos baleset Manapság gyakran vitatkoznak különböző fórumokon a reklám szükségességéről, és arról, hogy milyen szerepet töltsön be nép­gazdaságunkban. Tegnap Kecske­méten, a Tudomány és Technika Házában a RAVILL Kereskedel­mi Vállalat olyan reklámakciót bo­nyolított le. amely a létjogosult­sággal rendelkező, sőt követendő példák közé sorolható. A rendezvényre — amely kísér­leti vállalkozása volt a RAVILL- nak — Bács-Kiskun megye terve­ző és kivitelező vállalatainak szakembereit hívták még. A részt­vevők filmvetítés és szóbeli tájé­koztatás útján megismerték a ha- .zai ipar által jelenleg gyártott ipari világítási eszközöket — kül­ső- és belsőtéri lámpatesteket —, sz egyedi tervezésű lámpatestek megrendelési lehetőségeit, vala- ■Jxnint azokat a cikkeket, amelyek a korszerű lakónegyedi épületek­be előre betervezhetők. — Hármas céllal szerveztük ezt az összejövetelt — mondotta Muzslay Józsefné osztályvezető. —, Elő akarjuk segíteni, hogy a tervező vállalatok friss, ismeretek­kel rendelkezzenek azokról a ter­mékekről, amelyeket az ipari és lakóépületek világításának meg­tervezésekor számításba vehetnek. Ezzel közvetve hozzájárulunk a zökkenőmentesebb anyagellátás­hoz. s ezáltal a kivitelezéshez is. Másodszor: rendezvényünkön a hazai ipar áruit népszerűsítjük, s az elmondottak révén a mi keres­kedelmi munkánk szintén haté­konyabbá válhat A RAVILL tájékoztatója élénk érdeklődés közepette zajlott. A. T. S. Az 5-ös számú főútvonalon hét­főn a kora délutáni órákban tra­gikus szerencsétlenséget okozott a szabálytalan előzés. Basta. Cedo- mir jugoszláv állampolgár a rá­bízott személygépkocsival Kecske­mét irányában nagy sebességgel közlekedett. Szabálytalan előzés következtében gépkocsijával le­tért az úttest jobb oldalára, ahol a gumiabroncs lecsúszott az út­padkára. A gépkocsivezető visz- szarántotta a volánt, s ettől a sze­mélyautó keresztbefordult az út­testen. Ekkor érkezett oda Váradi Lajos 34 éves nagykőrösi lakos, a 9-es számú VOLÁN nyergesvon­tatójával, s összeütköztek. A sze­rencsétlenség következtében Basta Cedomir 45 éves, Popovics Milen- ko 50 éves jugoszláv állampolgá­rok a helyszínen, Vukasinovics Ljubomir 41 éves jugoszláv állam­polgár a kórházba szállítás köz­ben meghalt. A gépkocsi negye­dik utasa könnyebben megsérült. A játtnűvekben több mint 115 ezer forint anyagi kár keletke­zett. Ugyancsak hétfőn, az E—5-ös számú főútvonalon, Lajosmizse határában Fejes Gergely 31 éves-, budapesti lakos az Interaag Vál­lalat tartálygépkocsijával szabály­talanul előzött. Amikor látta, hogy képtelen az előzést befejez­ni, hirtelen fékezett. A gépkocsi a nedves úttesten megcsúszott, s áttért az úttest bal oldalára. A bal oldalon összeütközött Matusi­ak Stanislaw lengyel állampolgár vezette pótkocsis tehergépkocsi­val. A baleset következtében Fe­jes Gergely súlyosan, utasa könnyebben megsérült. A jármű­vekben és a rakományban több mint 250 ezer forint anyagi kár keletkezett. A forgalmat több órára leállították, ugyanis a ma­gyar tartálykocsiban 30 tonna benzin volt, amely veszélyeztette a közlekedés biztonságát. G. G. Az állami alkalmazottak 24 órás olaszországi tömegsztrájkja meg­bénította a római pályaudvarok életét is. Képünkön: álló, üres szerel, vények a római főpályaudvaron. (Telefoto — AP— MTI—KS.) Urho Kekkonen elnök jugoszláviai látogatása után útját meg­szakította Budapesten. Képünkön: Kádár János, Kekkonen elnök és Losonczi Pál a Ferihegyi repülőtéren. (MTI foto — Szebellédy Géza felv. — KS.) • Tömegsztrájk Rómában Lapzártakor érkezett • Kekkonen ismét Budapesten • Elismerés kiemelkedő szocialista munkáért Bensőséges ünnepséget rendeztek kedden a Hazafias Népfront Belgrád rakparti székházában: átadták azokat az elismerő oklevele­ket, amelyekkel a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöksége juttatta kifejezésre köszönetét azoknak a személyeknek,, szocialista brigádok­nak és más munkahelyi kollektíváknak, akik, illetve amelyek az utóbbi időszakban a szolidaritási bizottságot segítő, odaadó, áldozatos munkát fejtettek ki. Kilencvenhat ilyen emléklapot adományozott a bizottság elnöksége. • ülésezik a bolgár nemzetgyűlés, Szófiában kedden megnyílt a nemzetgyűlés ülésszaka, amelynek munkájában részt vesznek: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, az államtanács elnöke, Sztanko Todorov, a minisztertanács elnöke, valamint más párt- és állami vezetők. Az ülésszak központi témája: a bolgár miniszter- tanács elnökének beszámolója a kormány 1974. évi tevékenységéről. (BTA) • A János vitéz bábelőadása Kubában Kedden Kubába utazott az Állami Bábszínház 11 főnyi együttese. Mint elutazásuk előtt a társulat vezetője, dr. Szilágyi Dezső igazgató elmondta az MTI munkatársának, felszabadulásunk évfordulójának tiszteletére kerül sor tengeréntúli vendégjátékukra. A kubai közönség 10—12 előadásban tekintheti meg Petőfi Sándor János vitézének bábszínházi adaptációját. (MTI) • Kamionok karambolja Lajosmizse határában az E—5-ös főútvonalon két kamion össze­ütközött. A baleset következtében két személy súlyosan megsérült. (MTI foto — Karáth Imre felv. KS.) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Prelszlnger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, 11-132. Telexszám: 28 216 bmlv h TerJeszU a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215-95162 Jelzőszámlára. „ , Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 5. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 • Részlet a kiállításról. (Pásztor Zoltán (elvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom