Petőfi Népe, 1975. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-19 / 42. szám

Fiatal üzemmérnöknő - Katonatelepről Dr. Szegedi Sándor, a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet lakiteleki központjának igazgatója így jellemezte- az ott dolgozó egyik fiatal üzem­mérnöknőt: „Czibere Mária egy évvel ezelőtt ke­rült Katonatelepre. Figyelmesen, pontosan dolgo­zik, elégedettek vagyunk a munkájával...” E néhány szavas bemutatás után beszélgettem a fia­tal pincemesterrel. * Izsákon végezte az általános iskolát. Szülei je­lenleg is ott laknak. Mária, Budapesten tett érett­ségi vizsgája után a Kertészeti Egyetem gyöngyösi kertészeti és agronómiái főiskolára jelentkezett. Felvették a szőlészeti és borászati szakra. — A szőlőmunkát Izsákon szerettem meg, ugyanis szüleim is ezzel foglalkoznak — mondta a fiatal üzemmémöknő. — Pincemester vagyok. Két, összesen ötezer hektós pince tartozik hozzám. Téli időben fél 8-ra szüretkor fél 6—6 órára járok dol­gozni. Általában úgynevezett iskolázó pinceműve­leteket végzünk, tehát szűrjük, derítjük, ily mó­don tisztítjuk a borokat. — Tervei? — Itt a katonatelepi részlegnél tovább szeret­nék kutatással foglalkozni. Erre megvannak a le­hetőségeim.' (Tóth Sándor felvétele) Fejlődik a fogászati ellátás KECSKEMÉTÍ anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Provics Tibor (anyja neve: Bukovinszki Luca), Túri Attila (Tóth Erzsébet), Keskeny Balázs (Izsóid Ilona). Bak Csaba (Farkas Ilo­na.), Fekete Mónika (Fokti Ilona), Gór Gabriella (Rezák Katalin), Petrás Ti­bor (SaUai Mária), Vasas Xénia (Sza­bó Ilona), Vizi Judit (Mikus Edit), Oláh Zsolt (Bakos Éva), Járvás Judit (Békési Erzsébet). Merkovics György (Ibolya Mária), Turcsányi Ignác (Bá­rány! Katalin), Kiss Dolli (Szabó Er­zsébet), Baranyi Agnes (Parádi Ágo­ta), Balost Andrea (Boros Erzsébet), Megyési György (Horváth Julianna), Csákány András (Gyurász Mária), Bi- hal Barbara (Kovács Mária). Tóth Andrea (Hegedűs Erzsébet), Tóth Csilla (Darányi Eszter), Kolek István (Budávári Edit), Karcsú Melinda (Pe­tő Mária), Farkas Bernadett (Zsiga Mária), Varga László (Dóczi Mária), Járdi Anita (Főző Rozália), Lévai Esz­ter (Arató Julianna). Lévai Julietta (Arató Julianna), Hegedűs Katalin (Pulai Katalin), Gönczi Géza (Fazekas Julianna), Kasza József (Kukucska Magdolna), FUrj Erzsébet (Koós Er­zsébet), Koncsik Róbert (Dömötör Klóra), Budai Mária (Kapus Mária), Szabó Erzsébet (Rada Erzsébet). Ko­vács Andrea (Kiss-IUés Ilona), Burián Agnes (Lovácsi Márta), Bíró Attila (Varga Rozália), Farkas Mária (Nédó Mária). Jancsik Andrea (Horváth Má­ria), Kőrös Petra (Kolozsvári Francis­ka), Szaniszlő Edit (Bicskei Mária), ■Lukács Tamás (Csányi Emília). Tasi Ildikó (Fazekas Lídia), Muliter György (Lendvai Irén), Zsikla Szabolcs (Du­nai Julianna), Bognár Anikó (Csalán­ki Rozália). Kapás Irén (Dómján Irén). Székeli Ildikó (Tóth Mária), Szabari Ildikó (Fekecs Judit), Molnár Éva (dr. Szili Éva). Csősz Mariann (Verdon Ilona), Szakonyi László (Be- ke Margit), Farkas Antal (Marozsí Er­zsébet), Dósai Edina (Farkas Mária), Cozsovics' Sándor (Péter-Szabó Gizel­la). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kele- osényi János és Bán Hona, Kovács István és Szántó Erzsébet, Vida Sán­dor és Kovács Rozália, Juhász Balázs és Konc Katalin. Jagodics László és Tóth Zsuzsanna, Baldi Aristide és La­dányi Rózsa, Sárosi Péter és Orbán Edit, Pák László és Bérta Mária, Szűcs Béla és Kasza Anna. MEGHALTAK: Furkó Jánosné Bim­bó Terézia 74 éves, Beke Etelka 83 éves. Lázár József 89 éves, Ladányi Jánosné Aöám Mária 78 éves, Vigh Ferenc 71 éves, Laczy István 82 éves, Szabó Imréné Hatos Ilona 74 éves, Márton Ferencné Sándor Mária 73 éves. Varga Gyula 60 éves, Kerekes Józsefné Danics Erzsébet 86 éves, Se­bők László 73 éves, Bács-Kiskun megyében a fog­orvosi szolgálat, a betegek ellá­tása az elmúlt évtizedet figye­lembe véve — az adatok mind­egyikének tükrében — az orszá­gos átlagot jelentősen meghaladó fejlődést mutat. A ténykedések hatékonyságára utaló szakmai irányszámok azt bizonyítják, hogy aj főváros 51, és a vidék 54 szá­zalékos átlagával szemben Bács- Kiskun megyében a fogorvosi rendelések, a rendelőintézeti fo­gászatok munkája megközelíti a 63 százalékos intenzitást. Közre­játszik mindebben egyrészt a rendelkezések pontos) és szaksze- -rű végrehajtása, másrészt a me­gyei egészségügyi vezetés részé­ről élvezett támogatás is. Még szembetűnőbb, kézzelfog­hatóbb lesa az összehasonlítás, ha a fogászati ellátás egyes moz­zanatait vizsgáljuk. Az egy be­tegre fordított napi fogorvosi óraszám az utóbbi évtizedben több, mint kétszeres mértékben javult. A kezeléseken az 1964. évi 307 ezerrel szemben, tavaly 465 ezren jelentek meg. Végleges tömést a korábbihoz képest 60 ezerrel többen — 149 ezren kap­tak, a foghúzások száma pedig 95 ezerről 120 ezerre emelkedett. Míg 1964-ben a megye iskolafo­gászati rendelésein 36 ezer, tavaly már 50 ezernél is több tanulót kezeltek, s majd hogy nem két­szer annyi, úgynevezett mara­dandó fogat tömtek be, mint tíz évvel azelőtt. A betöltött, főfoglalkozású fogorvosi állások száma jelenleg 106, ezzel szemben mintegy nyolcban van üresedés. (Ez az arány különösen akkor nem ad okot az elkeseredésre, ha tudjuk, hogy például Svédországban a fogorvosi állások egyharmad ré­sze üres.) Ami az ellátás feltételeit illeti, javult a felszereltség, a műsze­rekkel való ellátottság. És nem­csak az olyan, európai színvona­lú intézményekben, mint a kis­kunhalasi Semmelweis Kórház, hanem jó néhány iskolafogászaton is. A kedvezőtlen, vagy korsze­rűtlen körülmények közt dolgozó rendelők száma elenyészően cse­kély. Sokat áldoznak az üzemekben is a fogorvosi ellátásra, s az ál­dozatkészség általában párhu­zamban van a növekvő igények­kel. Feltétlenül még jobban ki- használhatók lennének azonban az üzemi rendelők, ha azok. igénybevételét a környék lakói számára is lehetővé tennék. A megyeszékhelyen egyébként öt üzemben, illetve tsz-ben van — saját berendezéssel, felszereléssel ellátott — rendszeres fogászati szakrendelés. A szakorvosi munka hatásfoka általában megfelelő. Erre vall, hogy a kecskeméti rendelőinté­zetben 15, megyei átlagban 20 percet fordítanak egy-egy beteg ellátására, ami a szakmai köve­telményekkel arányban áll. A járási átlag viszont 23 perc, sőt akadnak 29—30 percet „igénylő” körzetek is. A népesség számarányához és a társadalombiztosítás kiterjesz­téséhez mért feladatokat a fogá­szatok el tudják látni. Mint em­lítettük, a felszereltség is jónak mondható. Sok azokban még a minőségi javítani való. Ezt a célt szolgálják egyebek közt a me­gyék többségében a havonkénti szakmai továbbképzések, s a gya­kori egyéb szakmai rendezvények is. J. T. KENDŐZETLENÜL Hobbyból hivatás Nagy Istvánról, a VOLÁN Uta­zási és Kereskedelmi Iroda ve­zetőjéről 1972 júliusában cikket közöltünk lapunk hasábjain a Hobbyja az idegenvezetés cím­mel. Nagy István akkor még a 9. számú VOLÁN helyi forgal­mi csoportvezetője volt, s csu­pán szabad idejében foglalkozott idegenvezetéssel. Ezt azonban nagyon telkesen és jól csinálta, olyannyira, hogy a múlt év feb­ruárjában kinevezték az iroda vezetőjének Egy darabig két lovat kellett nyergelnie, hiszen korábbi munkakörébe kellett be­tanítania egy fiatal kollégát, de ezzel-párhuzamosan már az iro­da ügyeit is intéznie kellett. E kettősség ellenére azonban múlt év márciusában a VOLÁN uta­zási irodák vezetői részére ren­dezett idegenforgalmi vetélke­dőt megnyerte — Ez csupán kíváncsiságból történt — hárította el szerényen a későnjött gratulációt —, ugyanis szerettem volna meggyő­ződni arról, mit tudok. Komolyr ra fordítva a szót; nem panasz- kodhatom a múlt évi eredmé- •nyekrői. Munkánk rendkívül sokrétű, főleg a lakosságot érin- 4ő szolgáltatások körébe tarto­zik. A múlt évben 6374 személy részére szerveztünk bel- és kül­földi társasutazást, illetve fo­gadtuk a megyébe érkező kül­földieket. Három Skoda S 100-as vezetőnélküli személygépkocsi bérbeadásával 87 ezer kilométert futottak, amely 126 százalékkal több, mint az 1973-as esztendő­ben. Taxi-túrák szervezésével — a kecskeméti taxiállomás is hozzá­juk tartozik — és a helyi forga­lommal 4,7 millió forint bevétel­re tettek szert. Mindezek mellett ez az iroda végzi a lakosság szá­mára a tüzelőolaj, a gázpalac­kok kiszállítását, s a helyi autó­buszbérietek árusítását. Ezen a módon 56 ezer emberrel kerül­tek kapcsolatba. Gázpalackból 11 137 darabot, tüzelőolajból — 20 literes kannát véve alapul — 439 ezer litert szállítottak a la­kosságnak, s 22 500 darab bér­letjegyet adtak el. Mondani sem kell, hogy sok ezer volt azok­nak a száma, akik a menetrend­ről, kirándulásról, utazásról ér­deklődtek tőlük. — Ez az esztendő nagyon jól kezdődik — mondta Nagy Ist­ván — hiszen* február 20-án meg­nyílik Kecskeméten a Kéttemp- . lom köz 5. szám alatt a nagyon reprezentatív, s minden igényt kielégítő VOLÁN utazási és ke­reskedelmi iroda, amelynek létesítésére 800 ezer forintot for­dítottak. Szolgáltató tevékenysé­günk bővült, hiszen a bel- és külföldi társasutazások megszer- yezése, lebonyolítása mellett, már egyéni utazásokat is szer­vezünk, biztosítjuk a szálloda, az étkezés lehetőségét, sőt szín­házi előadásokra és sportrendez­vényekre a belépőjegyeket. Szer­vezünk szakmai tapasztalatcse- re-utakat, iskolai tanulmányi ki­rándulásokat. Bérbe adunk autó­buszokat, távolsági autóbuszokra menetjegyeket árusítunk elővé­telben, ülőhely foglalással. Ezen­kívül természetesen megmarad­tak régbb^ szolgáltatásaink is. Maradt-e régi hobbyja, az ide­genvezetés? — A hobby megmaradt, most már hivatássá növekedett. Idő­met, tapasztalataimat felhasznál­va kíváncsiságból kísérek idege­neket, két okból is. Egyrészt, hogy meggyőződjek a szolgálta­tások minőségéről, az utazók el­látásának, programjának tökéle­tességéről, s az itt szerzett ta­pasztalataimat felhasználjam ar­ra, hogy még precízebb legyen az idelátogatók, vagy az elutaz­ni kívánók szolgáltatása. Szerencsés embernek tarthat­juk Nagy Istvánt, aki szenvedé­lyesen szerette, művelte szabad idejében az idegenvezetést, s most ezt a szenvedélyét hivatás- szerűin gyakorolhatja, remélhe­tőleg az ő gyönyörűségére, s az utazók megelégedésére. Gémes Gábor Visszapillantó műsorfüzet Az igazi műsorfüzetből, mely egy intézmény heti vagy havi — eset­leg éves — programját tartalmazza, az érdeklődő megtudja, hogy hol, mikor, milyen eseményre, rendezvényre számíthat, milyen kul­turális, közművelődési megmozdulások, közt válogathat érdeklődé­sének megfelelően. Az igazi műsorfüzetből. Abból, amelyre nem kell sokáig várni, mert idejében, az előző hónap utolsó napjaiban kézbe veheti a mű­velődni, hasznosan szórakozni vágyó ember. Van is ilyenre több pél­da: A bajaiak, a kiskunhalasiak hónapok óta „asztalunkra teszik” a posta segítségével a szépen szerkesztett kis könyvecskét. Sajnos, van rossz példa is. Sajnálatos, hogy éppen a megyeszék­helyen. Abban a legnagyobb városunkban, ahol a legkorszerűbb nyomda áll rendelkezésre. Kétszeresen is érthetetlen és elfogadha­tatlan hát az a régebb óta tartó gyakorlat, hogy nagyon megkésve, sokszor tíz, sőt, tizenöt nappal a hónap kezdete után kerül a kul­túra barátaihoz a programfüzet. Felesleges bővebben bizonyítani, mennyire helytelen gyakorlat ez. Tizenötödikén olvasni először arról, hogy itt vagy ott mit terveznek harmadikén vagy ötödikén — ez bizony bosszúságra késztet. Olyan ez, mint amikor a gépkocsi visszapillantó tükrében a vezető nem az előtte levő utat látja, hanem azt, ami már mögötte van. A gépkocsi esetében ez logikus, és így szükséges. De a műsorfüzetre alkalmazni ugyanezt, furcsa és érthetetlen. Az ilyesfajta programfüzetek egyben propagandakiadványok is. Jó előre fel akarják hívni a figyelmet a közművelődés irányítói mind­arra, amit terveznek. Ezeknek a kiadványoknak ez a legfőbb szere­pük. Másképpen szinte feleslegesek. Ügy látszik, Baján és Kiskun­halason ezt pontosan tudják; s eszerint is cselekszenek. így kellene mindenütt. Varga Mihály Ittasság miatt halálos baleset Vasárnap tragikus szerencsét­lenség történt Bugac határában, az Alsómonostorról Kecskemétre vezető földes dűlőúton. Vakulya István 38 éves, Bugac, Felsőmo­nostor 194. szám alatti lakos ittasan hajtotta lovas kocsiját. Ma még ismeretlen ok miatt a lovak megvadultak, s a kocsi bal első kereke egy mély kátyún haladt keresztül. Ettől a kocsi meg­billent, s a bakon ülő Tóth Pál 76 éves, Bugac, Felsőmonostor 186. szám alatti lakos a földre zuhant. Az idős férfi olyan sú­lyosan megsérült, hogy a hely­színen1 meghalt. Ittas állapotban vezette Laki­telek határában személygépkocsi­ját dr. Juhász Imre, Kecskemét, Marx tér 9. szám alatti lakos, s nem tartotta be a követési tá­volságot. Emiatt nekiütközött az előtte haladó Murai Károly Tiszasas, Rákóczi út 15. szám alatti lakos személygépkocsijá­nak. Személyi sérülés nem tör­tént, de a két járműben tízezer forint anyagi kár keletkezett. Dr. Juhász Imrétől vezetői engedé­lyét a helyszínen elvették. Strausz Albert 19 éves, Kecs­kemét, Április 4. tér 1. szám alatti lakos személygépkocsijával Helvécia határában, Kecskemét irányában közlekedett. Az egyik útkanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, s emiatt a gép­kocsi felborult, majd egy vil­lanyoszlopnak ütközött. Strausz Albert súlyosan, utasa Varga Sándor helvéciai lakos köny- nyebben megsérült. A gépkocsi­ban tízezer forint anyagi kár ke­letkezett. Fájsz határában, az 51-es szá­mú úton nagy sebességgel vezet­te személygépkocsiját Görög Kristóf 26 éves, Vaskút, Rákóczi út 12. szám alatti lakos. Az egyik útkanyarban a hagy sebesség miatt a gépkocsi kisodródott, s a bal oldali árokba borult. A gép­kocában utazó Bács Bálintné 49 éves, vaskúti lakos súlyosan megsérült A gépkocsiban tízezer forint anyagi kár kelet­kezett. G. G. • Magyar—román árucsere-forgalmi megállapodás. Kedden Tordai Jenő és Marin Traistaru külkereskedelmi miniszterhelyettesek aláír­ták a két ország közötti árucsere-forgalmi és fizetési jegyzőkönyvet az idei évre. A jegyzőkönyv jelentős forgalomnövekedést irányoz elő a tavalyi évhez képest, a két ország közötti árucsere-forgalom 1975 végére megközelíti a 190 millió rubelt. • Barátsági nagygyűlés. Lapzártakor érkezett képünk az ÉVIG művelődési házában tartott barátsági nagygyűlésről, melyet a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társaság rendezett a magyar—szovjet együtt­működés és kölcsönös segítségnyújtás 27. évfordulója alkalmából. (MTI foto) 0 Harmincnégy magyar vállalat a lipcsei tavaszi vásáron. Az idei tavaszi lipcsei nemzetközi vásárt március 9—16. között rendezik meg — közölte keddi sajtótájékoztatóján Horst Jörgens kereskedelmi ta­nácsos, az NDK budapesti nagykövetségén tartott tájékoztatón. A vá­sár mottója: a világkereskedelemért és a műszaki haladásért. Eddig 60 ország 9000 kiállítója jelentette be részvételét, s 90 államból érkez_ nek szakemberek Lipcsébe. Magyarország ezúttal az 50. alkalommal állít ki Lipcsében, s most 34 vállalat képviseli hazánkat. (MTI) 9 Harminc éve alakult meg az MNDSZ. A Magyar Nők Demokra­tikus Szövetsége megalakulásának 30. évfordulója alkalmából meg­emlékező ünnepséget tartottak tegnap a Hazafias Népfront budapesti bizottsága szervezésében. A Vasas Szakszervezet Központi Székhazá­ban tartott öszejövetelen Kelen Béla, a budapesti pártbizottság végre­hajtó bizottságának tagja, országgyűlési képviselő mondott beszedet, melyben méltatta az MNDSZ 30 éves tevékenységét. Az emlekunnep- séget bensőséges hangulatúvá tette a fóti gyermekvárosból érkezett úttörők jelenléte. (MTI) • Hangjátékpályázat díjnyertesei. A Magyar Rádió ifjúsági főosztá­lya és a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága által közösen meghirdetett hang játékpályázatra beküldött alkotások közül a zsűri négy művet díjazott. Galgóczi Erzsébet: Nyári gyakorlat című műve 15 ezer; Vilmos Miklós: A mi utcánk című hangjateka 12 ezer; Schwajda György: Rövidzárlat című szatírája 8 ezer es Nyerges András: Ezer szó magyarul című hangjátéka 5 ezer forintos jutalom­ban részesült. A díjakat Barabás János, a KISZ KB titkára adta at kedden a szövetség székházában. • Hazaérkezett az asztalitenisz válogatott Calcuttából. Púder János, az OTSH elnökhelyettese és Kelen Béla az Asztalitenisz Szövetség el­nöke üdvözölte a Ferihegyen a világbajnokságról hazatérő magyar csapatot — közöttük két aranyérmesünket Jónyer Istvánt es Gergely Gábort A calcuttai főszereplőkre már a jövő héten újabb erőpróba vár: Svédországban Európa Liga-rangadó mérkőzést vívnak az Indiá­ból vesztesként hazatért svédekkel. (MTI) 0 Költöző falvak Phnom Penh közelében. Kambodzsa fővárosának körzetét körülzárták a felszabadító erők. A kormány hatóságok szá­mos, Phnom Penh melletti falu lakosságát kiköltöztetik. (Telefoto—AP—MTI—KS) 0 Hazaérkezett Berlinből a magyar ifjúsági delegáció. Kedden ha­zaérkezett a magyar ifjúsági delegáció amely február 13—15. között Berlinben részt vett a XI. világifjúsági és diáktalálkozó nemzetközi előkészíti bizottságának alakuló ülésén. A delegáció vezetője, Bor­bély Gábor, a KISZ KB titkára megérkezésük után nyilatkozatot adott az MTI munkatársának, melyben elmondotta, hogy az előkészítő bi­zottság eredményes munkát végzett. Az ülésre 62 ország ifjúsági és diákszervezete, valamint 14 nemzetközi szervezet küldte el képvise­lőit. Mint ismeretes, a XI. VIT-et Havannában rendezik 1978- ban. (MTI) c PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a . Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, 11-132. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dij: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 mmamm

Next

/
Oldalképek
Tartalom