Petőfi Népe, 1975. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-21 / 44. szám

1975. február 21. • PETŐFI NÉPE • 5 Ágasegyházi beszélgetések „Agasegyháza lakóinak, kitartása, munkabírása szinte hihetet­len. Csakis ezzel és nagy szorgalmukkal magyarázható, hogy ezen a gyönge minőségű talajon, a homokon boldogulni tudtak. Életre­valók, élelmesek, leleményesek; józan eszűek, nagyon szeretnek tanulni. Következetesek és barátkozók. Idegenekkel' szemben ba­rátságosak. de ugyanakkor gyanakvók. Foglalkozásukra nézve földművelők, állatteriyésztők, gyümölcs- és szőlőtermesztők. A felszabadulás óta sok fiatal az ipari pályát választja.” (Részlet a falumonográfiából) Jóljárt Ferenc vb-titkárral be­szélgetünk az irodában. Az alatt a néhány rövid perc alatt, míg eldöntjük, hogy milyen sorrend­ben ismerkedünk az itteni lát­nivalókkal, legalább öten kere­sik. Később is így van: a folyo­són, az utcán, a szövetkezet ud­varán megállítják, fólrehívják, s mondják a kéréseket, a problé­mákat, a panaszokat. — Így megy ez mindig, látja! — mond­ja a titkár. S mutogatja tovább az új házakat. — Tudja, mi volt itt még néhány évvel ezelőtt? — kérdezi nem kis büszkeséggel, amikor a Kossuth Lajos utca szép, új épületeit nézegetjük. A kétezer-háromszáz lakosú község húsz kilométerre van Kecskeméttől.- Kiterjedt tanya­világa sok gondot okoz jelenleg is a vezetőknek. A lakosság há­romnegyede külterületen él. A Mathiász János Szakszövet­kezet elnökével beszélgetünk. Jíostyánszki György szívesen tá­jékoztat arról, miként igyekez­nek a helybeli nőknek jó munka- lehetőséget teremteni. A Habse­lyem és Kötöttárugyár kihelye­zett telepe készül éppen. A két- százhuszonöt négyzetméter alap- területű munkacsarnokban ápri­lis negyedikétől kezdődően két­száz asszony és leány dolgozik majd, emberi körülmények kö­zött. Az egyik épületben találjuk azokat a nőket, akik egy tan­folyam keretében tanulják a szakmát, hogy a gépek mellett helyt tudjanak majd állni, ami­kor munkába állítják őket. A beszélgetésekből hamar kiderül, hogy nagy megelégedéssel fogad­ták a hírt: Lesz Agasegyházának egy „gyára”. — Gyárfióka — mondta tréfásan valaki. Kezdet­nek igazán nem rossz, sőt. Kettőjük szavait feljegyeztem. Joó Lajosné: — Jobb, köny- nyebb lesz a munka. Eddig ka­páltam, permeteztem; hajlong­tam a földeken esőben, szélben; ezután más lesz az életem, örü­lök neki. Borsos Mária, tizenhat éves: — A határban nehéz volt. Igaz, kevesebbet keresek eztán, de nem baj. Tisztább, szebb munka az, ami ezután lesz. Biztosan nem fogom megbánni, hogy idejöttem. □ □ □ Ballun Tibor községi párttitkár égyben a művelődési otthon igaz­gatója is. És tanít az iskolában. Szárúd István KISZ-titkár ugyan­csak tanár, ö vezeti az úttörő- csapatot is. Tavaly jó munkájá­val kiérdemelte a KISZ KB di­csérő oklevélét. Ágasegyháza művelődési vi­szonyairól ejtünk néhány szót az iskolában. Megtudom, hogy a bel­területen négy épületben kilenc tantermük van, s a két külterü­leti iskolában öt. Így ugyancsak nehéz az irányítás, az ellenőrzés. Ha visszapillantunk a régeb­bi esztendőkre, érdekes számokat kapunk: Száz évvel ezelőtt a fa­lunak csak egy iskolája volt; az egyetlen tanteremben ötvenhat tanuló járt. 1927-ben már öt tan­teremben háromszáznál több gye­rek tanulhatott. Tíz évvel ké­sőbb négyszázkilenc volt az is­kolás gyerekek létszáma. Majd 1960-ban ennél valamivel keve­sebb, s 1970-ben még kevesebb: háromszázhatvan. A csökkenés túlnyomórészt a külterületi is­kolákban következett be. A ta­nyavilág fokozatos sorvadásának egyik bizonyítéka ez is. — Milyen a község kulturális élete? — kérdezem. — Nem kiegyensúlyozott, nem harmonikus. Hiányoznak a meg­felelő helyiségek. Anyagi eszkö­zök hiányában a vezetőség nem képes kielégíteni a falu lakossá­gának igényeit. Ágasegyháza kül­ső képét, s az életszínvonalat, a megélhetési viszonyokat tekint­ve szépen fejlődik; de a közmű­velődési eredményekkel nem lehetünk elégedettek. Kicsi a művelődési otthon, jóformán csak az egy nagyterem áll a rendelke­zésünkre. A könyvtárhelyiség szűk. Az egy klubszoba egyben tanterem is. Az igazgatónak még csak irodája sincsen. □ □ □ Idézet a művelődési otthon idei munkatervéből: „Kecskemét szívó hatása nagy. A munkaképes felnőttek közül minden negyedik-ötödik ember a város oan dolgozik. A fiatalok kö­zött ez az arány még nagyobb. A bejáró dolgozók közt van olyan, aki naponta utazik, de többen csak a hét végén jönnek haza. A helyi szakszövetkezeti ta­gok zöme idős ember; ők legin­kább saját szőlőjükkel vannak elfoglalva. Igen nagy még Izsák szívóhatása is, ahová szintén so­kan járnak dolgozni. A művelő­dési otthon nem felel meg a mai követelményeknek. A felsza­badulás előtt épült vályögépü- let, amit valamikor gazdakörnek használtak. Az ifjúsági klub rész­ben helyiséghiány miatt nem működhet.” A meglehetősen nehéz körül­mények ellenére is igyekeznek tö­rődni a közművelődéssel. Csak­nem száz embernek van színház- bérlete Kecskemétre. Meghívnak színészeket találkozóra, szereplés­re. Előadássorozatokat terveznek. Ezek közül az egyik legérdeke­sebb az, amelynek a címe: Sze­relem, házasság, család. Ezeken a hetenként egyszeri, beszélgeté­sekkel egybekötött előadásokon számos érdekes, sokakat érdeklő téma szóbakerül. Példának álljon itt néhány elő­adásnak a címe: Szerelem és • ..Tudja, mi volt itt néhány évvel ezelőtt?” • Holló Józsefné magyarázza: mit, hogyan kell csinálni. • Szórád István csapatvezető. (Tóth Sándor felvételei.) • Joó Lajosné: „Könnyebb lesz a munka.” szexualitás a serdülőkorban; Nem szégyen orvoshoz menni; A mai család; Mitől lesz a jó házas­ság? A szép szerelem; stb. □ □ □ Néhány óra ebben a városköze­li községben, ahol élnek még a török időkben keletkezett le­gendák, s ahol a sívó homokkal nem akármilyen eredménnyel küzdött a mai napig az ide lete­lepedett, az itt meg a kapaszko­dott, elszánt lakosság. Néhány óra egy szembetűnően szépülő, fejlődő faluban, ahol az építés­nek, az átalakulásnak sok be­szédes nyomait láthatjuk. Néhány olyan óra, mely fellelkesít,' mely örömre késztet; akkor is, ha az ottani vezetés előtt egyelőre még — s még jó ideig — nehéz fel­adatok állanak. Varga Mihály ÜffiWiÉEET Látogatóban a jakabszállási úttörőcsapatnál Alig másfél száz kisdobos és út­törő tagja van a jakabszállási 3585. számú Petőfi Sándor úttörő- csapatnak. Juhász Rózsa tanárnő — a csapat vezetője — három dolgot említ, amire különösen büszkék, a cseppet sem jó tárgyi feltételek között működő csapat tagjai. Az első a nagyszerűen szervezett rajfoglalkozásokra. (Havonta, előre meghatározott na­pokon minden külön értesítés nél­kül jönnek össze és tárgyalják meg a soron következő feladatok kivitelezésének lehetőségeit. Ha szükséges természetesen többször is találkoznak.) Ebből fakadóan a csapat önkormányzata • is jó. A másodikként a különböző akciók sikerét, a vállalások maradékta­lan teljesítését tartja a csapat eré­nyének Juhász tanárnő. Az idén a Vörös Hadsereg nyomában ak­ciót választották. Először a köz­ség, utána a járás végül pedig a hazánk területén történt hadmoz­dulatokat dolgozták fel. Másik vállalásuk a 30 tett a hazáért. En­nek jegyében a tanácsháza mögött parkot építenek. A felszabadulás emlékére kialakított területen a virágágyak gondozása mindvégig az úttörők feladata marad. A fő­utcát fásítani kívánják. A Népfront Szakszövetkezettel és a helyi tanáccsal kialakított jó kapcsolat teszi lehetővé a harma­dik kiemelkedően jónak ítélt ténykedésüket: az országjáró ki­rándulásokat, a váltótáborokban való rendszeres és nagy számú i’észvételt. Az elmúlt esztendő em­lékezetes túrája Eger, Aggtelek, Sírok útvonalon zajlott le. Jártak Kecskeméten többször is, utaztak a tiszakécskei úttörővasúton és felkeresték a szanki olajbányá­szokat. Az idén a „nagy” túra a Mecsekbe indul — mintegy ötve- nen kívánnak megismerkedni Péccsel, a környék nevezetességei­vel. A kirándulások megvalósításá­hoz minden esetben segítséget nyújt — gépkocsit, pénzt ad — a helyi szakszövetkezet. Segítik a pajtások uszoda- és színházlátoga­tásaikat is — hasonló módon. Ter­mészetesen a viszonzás sem ma­rad el: amikor szükséges az úttö­rők szedik a gyümölcsöt, gyom­lálnak, szüretelnek. Ezekben a napokban, túl a kar­neváli mulatságon megtartották a Budapest felszabadulása emlékére rendezett estet. Most a nemzetkö­zi nőnap megünneplésére készül­nek, illetvé a márciusi esemé­nyekkel kapcsolatos vetélkedőkre. Áprilisban kerül sor az ünne­pélyes csapatösszejövetelre, és a nagyszabású kiállítás megnyitójá­ra, amit a község életéről, az el­múlt harminc esztendő dokumen­tumaiból állítottak össze. És a megannyi titkos parancs, amiről még csak sejtik, hogy milyen iz­galmasan szép feladatokat tarto­gat számukra. Abban azonban valamennyien biztosak: a legjob­ban akarják megoldani ezeket a megbízatásokat. A nyolcadik osztályosok tovább­tanulása az idén is, mint minden esztendőben csaknem százszázalé­kos. Erre egy figyelemre méltó esemény kötelezi őket: ebből az iskolából került ki Göröcs László, itt járt nyolcadik osztályba. (Elő­zőleg a környéken levő tanyai is­kolába tanult hét esztendeig.) A kiváló képességű fiú egyetlen esz­tendő alatt négy év orosz tan­anyagát sajátította el, indult kö­zépiskolába. Jelenleg Veszprém­ben jár egyetemre, évfolyamelső a harmadévesek között. Példája az akarat és szorgalom jelképévé lett a jakabszállási úttörők kö­zött. Valamennyien hozzá hason­lóvá szeretnének lenni. Hogy ez sikerül néhányunknak, az remélni tudjuk, hiszen eddig két alkalommal nyérték el a me­gyei pártbizottság vörös vándor­zászlaját, jó tanulmányi eredmé­nyeik, jó úttörőmunkájuk jutal­mául. Ebben az esztendőben pe­dig várományosai a KISZ Köz­ponti Bizottságának vörös zászla­jára. ... Rejt vény fejtöknek Úttörők számára közöltünk február 7-én rejtvényt. A megfejtés: Atom­reaktor — Paks. (A mássalhangzókat a kiejtésük szerint írtuk le.) A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyer­tek: Rózsa Erzsi, Városföld: Kapás Évi. Soltvadkert: Nagy Erika, Kiskun­félegyháza; Vékony Katalin, Tázlár. A kisdobosoknak közzétett három­találós kérdés megfejtési határideje: február 12.) (Kérjük. ho“v a három találós kérdésre adott válaszokat kis­dobosok, és ne úttörők küldjék be!) Selmeci Katalin ílOÍHfp p ánqzt s zürn / .ztomösávraf «.vödnölüjl .npómío - , Eszperantó, szocialista brigádoknak :-2bíSf ét Leninnek tulajdonítják azt a kijelentést, hogy az eszperantó a proletariátus latinja. Tény, hogy hazánkban a két világháború kö-. zött a munkásmozgalom több vezetője egyszersmind lelkes esz- perantista volt. Napjainkban a fizikai dolgozók közül is mind többen utaznak külföldre, alakítanak lei más nyel­ven beszélő szaktárcákkal kapcso­latot. A viszonylag könnyen meg­tanulható eszperantó segítségével cserélhetik ki gondolataikat azok, kik semmilyen világnyelven nem beszélnek. Valódi szükségletet elégít ki tehát a szövetség új kezdeménye­zése: szocialista brigádok számá­ra szerveznek eszperantó nyelv- tanfolyamokat. A segédletként használt útmutató a napokban jelent meg. Az új művelődési központban élénk tevékenységet fejt ki a kecskeméti csoport. A szomszé­dos államokban élő barátaik kö­zül többen levélben gratuláltak a nagyszerű klubhelyiséghez, az ér­dekes programhoz. Hétfői napo­kon társalgási órákat tartanak, csütörtökönként kulturális prog­ram gondoskodik az eszperantis- ták műveltségének a gyarapítá­sáról. H. N. SZILVÁSI LAJOS' Appassionata (73.) Az öreg cigány új fahasábokat vet a kandalló tüzére. Gilbert is Itt téblábol, s megfeledkezve ró­la, hogy őneki — az öreg papok miatt — mindig süketnémának kell lennie, angolul motyog va­lamit. Nem értek belőle semmit, csak annyit érzek, hogy ő is drukkolt értünk. Mindenki itt van... és mégsem. Érzem, hogy valahonnan a tudatom mélyéről egy rossz érzés búvik elő, nyom­nám, szorítanám is vissza. Vége­redményben hol van az előírva, hogy Olgának is végig kellett vir- rasztania az éjszakát? Biztosan nagyon álmos volt. De azért... Harsányan rákiáltok Gasztonra, miközben a sarokba hajítom csu­romvizes köpenyemet. — Mi lesz azzal a pálinkával? — Itt van már! — nyújtja az üveget és poharat is melléje. Kétdecis vizespoharat. — Tölthetsz is, Benjámin — nevetek rá. Tölt. Telilöttyinti a kétdecis poharat. — Elég lesz? — tartja elém vigyorogva. — Ha több nem fér bele... — veszem el a poharat. — Szojka — mutatok a másik pohárra —, ra­gadd meg te is az alkalmat. S meg sem várva a, többieket, összeüljük a két poharat. Aztán lélegzetvétel nélkül kiisszuk fe­nékig. Csíp, mar, mint a vitriol, de ’nem bánom. Megfázás bújkál bennem, attól volt a köhögésem is. hát vegyük elejét idejébefl. — Most aztán igyunk egyet együtt is! — proponálja Szojka, — Jól beszél! — rikkantja el magát Hegedűs. — Poharat! Hozza is már József a pohara­kat. Eddig észre sem vettem, oly csöndben volt. Ferencjózsef-sza- kálla piszkosfehéren csillog a lámpafényben. — Mondjátok már el, mi volt! — sürget; Zuárd atya. — Ráér... — fogom karon, és kezébe adok egy poharat neki is. — Előbb a lényeg, aztán a szó... Csorog a pálinka, megtelik il­latával az egész ebédlő. Már nem érzem átázott ruhadarabjaink áporodott szagát sem. Szétárad bennem az ital heve, forró az arcom is már. összecsendülnek a poharak. Iszunk. Jólesik. Meg­szolgáltuk. Lezöttyenek egy székre. Végig­nézek az örvendező arcokon. Mindenki letelepszik. — Mondjátok már, hogy volt! — sürget Gaszton. — Majd Szojka elmondja... — nekem semmi kedvem beszélni. Élvezem, hogy jobb oldalamat kellemesen melegíti a kandalló tüze. Cigarettát kotrok elő. Át­nedvesedett. Hárman is nyújtják a magukét. Elveszek egyet, az­tán a parázsfogóval kiemelek egy zsarátnokot a kandallóból és oda­tartom a cigarettám, végéhez. Szojka szűkszavúan meséli az utat. Igaza is van: nincs sok beszélnivalónk. Azt, hogy' elgá­zoltuk a suttyót, elhallgatja. Jól teszi. Mi tudjuk csak ketten, mennyire így kellett történnie, ök nem értenék meg azt a lel­kiállapotot, amit a kivégzés kel­tett bennünk. Aki kívül áll a dolgokon, mindig másképpen ítéli meg a történteket. Mi valami íratlan ítéletet hajtottunk vég­re... Valami jelképes bosszút a kivégzettekért. És aki nem hal­lotta a felropogó sortüzet és né­hány perc múlva az egyes lö­véseket, nem érezheti át, hogy tömeggyilkosságnak voltunk fül­tanúi ... Maradjon csak ez a ket­tőnk dolga, hogy utána büntet­ni próbáltunk ... Hangtalanul hallgatják Szojkát. Mindenki sajnálja az autót. Va­lami csattan a hátam mögött. Odanézek. Hegedűst látom, tö­rökülésben, amint éppen hozzá­kezd, hogy szétszedje géppisz­tolyainkat. Rám néz: — Jól, megáztak. Átolajozom, nehogy rozsdát kapjon ... Elmosolyodom. Hiába, Hegedűs sohasem feledkezik meg a szol­gálati szabályzatról. Parasztos (lelkiismeretességgel engedelmes­kedik a belésulykolt parancsnak, hogy a fegyvert szolgálat után azonnal át kell olajozni. Gaszton hangjára figyelek fel: — Hát Olga hová lett? Pisla is körülnéz. Ék alakú szemöldöke a homlokára ugrik: — Itt volt... Ki is akart sza­ladni elétek, amikor meghallotta, hogy valamelyiktek füttyentett... Szóval itt volt... Most pedig nincs itt. Várt bennünket. De ha annyira várt, miért tűnt el, amint , megérkeztünk? Pista feláll: — Megkeresem njár, jöjjön ő is, tgyék valamit... És kimegy. Rosszkedvű lettem egy pillanat alatt. Tehát csak addig izgatta őt a sorsunk, aijiíg elő nem ke­rültünk. Amint megbizonyosodott róla, hogy minden rendben sike­rült, befejezettnek tekintette . az ügyet. Jól van. Ila ő így ... Fejtápászkodom a tűz mellől. — Fáradt vagyok... — nézek végig az embereken. — Felme­gyek, lefekszem .. Jó éjt Megfordulok, és kisietek az ebédlőből. Nem baj, ha nem ér­tik, mi ütött belém hirtelen. VIII Csak fekszem az ágyban, nya­kig betakarózva. Nem tudok alud­ni. Bámulok a sötétbe. Zsong bennem a szesz. Jólesik a taka­ró melege^ Rágyújtanék újra egy cigarettára, de lusta vagyok, hogy kinyújtsam a karom a takaró alól, és cigarettát keressek. Ol­dalamra fordulok. Fejem besűp- ped a tollpárnaba. Nem fogok elaludni. Ismerem ezt az állapo­tot. Nagy fáradtság, nagy izgal­mak után csak sokára nyug­szom meg annyira, hogy elszuny- nyadjak. Odakint újra esik az eső. Egy­hangúan suhog, halkan veri az ablak zsalugáterét. Tulajdonkép­pen elégedett lehetek minden­nel, ami történt. A gyerek jó helyen van, a. kórházban gondját viselik, mi is megúsztuk a dol­got lebukás nélkül, csak a Bo- tond ... Kár a kocsiért, nem lesz járművünk, ha... Igen, ha vé­ge lesz a háborúnak. Ha átha­lad rajtunk a front... De mi­kor lesz az? Jó volna tudni. Már megint ostobaságon töp­rengek. Miért akarok én min­dig a holnappal törődni? örüljek neki, hogy megúsztam ezt az éj­szakai .kalandot. Ami holnap jön és azután, mindazon ráérek tör­ni a fejem a maga idejében. El kellene.-aludnom. Behunyom a szemem. Számolni kell. Egye­sével kezdem: egy-kettő-há­rom ... aztán kettesével folyta­tom : öt-hét-kilenc ... Majd hár­masával : tizenkettő-tizf nöt-tizen- nyolc . . . Négyesével: huszonket- tő-huszonhat-harminc ... Hát ettől nem fogok elaludni. Az ilyen számolásra nagyon is oda kell figyelnem. Inkább nem gondolok semmire. Csend van. Csak az e,ő szi­tál odakint. November vége ... Mindennap várhatjuk, hogy le­esik az első hó. Zuárd atya már nagyon várja a havat. Azt mondta, hogy itt magas szokott lenni a hó. És ha egyszer beha- vazódik a hegy, senki völgybeli eríibernek nincs kedve, hogy fe­léje nézzen a kolostornak. Jó­zsefnek a legrosszabb a havazás. Neki akkor is le kell mennie minden héten az öszvérrel a fa­luba, hogy felhozza a szüksége­seket . .. Halk, surranó neszt hallok az ajtón kívülről. Valaki megállt az ajtóm előtt. Nem mozdul. Hall- gatódzik talán? Kinek nincs jobb dolga, mint most ideállni fülelni? Nem mozdulok az ágyban. Hadd higgye, hogy alszom... Talán Gaszton akar bejönni beszélget­ni ... Nincs most kedvem hozzá. (Folytatása következik.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom