Petőfi Népe, 1975. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-20 / 43. szám

'.Vi VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Még az idén megkezdi a termelést a Kecskeméti Házgyár. Tegnap délelőtt Kecskeméten ülést tartott a Bács-Kiskun me­gyei Tanács Végrehajtó Bizott­sága. A testület tagjait, a meg­hívottakat Tohai László, a me­gyei tanács általános elnökhelyet­tese üdvözölte, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, amit a végrehajtó bizottság elfogadott. Ennek megfelelően elsőként — dr. Csenki Ferencnek, a megyei tanács vb titkárának előterjesz­tésében — a hatósági ügyintézés törvényességéről tárgyaltak. Az erről készült beszámoló többek között megállapítja, hogy a ha­tósági tevékenység fejlődését be­folyásoló személyi feltételek né­mileg javultak, s a hatósági munka tartalmát, kulturáltságát — a még meglevő lemaradások ellenére is — kedvezőnek lehet minősíteni. Az előterjesztést, ame­lyet a megyei tanács soron kö­vetkező ülése is megtárgyal majd, a végrehajtó bizottság el­fogadta. Megtárgyalta .a továbbiakban a testület Widder Ferencnek, a Bács-Kiskun megyei Vendéglátó Vállalat igazgatójának előterjesz­tésében azt a beszámolót, amely a vállalat tevékenységéről és fej­lesztési célkitűzéseiről készült. A 170 különféle hálózati egységet üzemeltető és átlagosan mintegy 1500 dolgozót foglalkoztató vál­lalat technikai ellátottsága túl­nyomóan elmaradott, s igy egyre kisebb mértékben képes eleget tenni azoknak a fejlesztési fel­adatoknak, amelyeket a korsze­rűbb szakmai követelmények dik­tálnak, s amelyeket a helyi ta­nácsok is — mint a fogyasztók képviselői — igényelnek. Amint a beszámoló is meg­állapítja, a vendéglátással szem­ben támasztott sok jogos társa­dalmi követelmény és szakmai tennivaló megoldására való tö­rekvés nagy feladatokat ró a vállalat vezetésére, különösen a fejlesztés és a munkaerő-után- pótlas tekintetében. Az elmondot­takon kívül a vállalat központi irodáinak elhelyezése, a nehezen elviselhető zsúfoltság csak tetézi a gondokat. Igen pozitívan értékelte a vég­rehajtó bizottság a vállalatnak azt a törekvését, hogy növelje az előfizetéses étkezések számát. Az (Folytatás a 2. oldalon.) Jelentős kommunális beruházások fejeződnek be az idén a megyében AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXX. évf. 43. szám Ara: 90 fillér 1975. február 20. csütörtök A hatósági ügyintézésről, a vendéglátó vállalat munkájáról tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága A negyedik ötéves terv utolsó esztendejében is jelentős összegeket költenek beruházásokra Bács-Kiskun megyében.' Ezek közül néhány létesítmény — többek között a Kecske­méti Házgyár építése — befejeződik, ugyanakkor több olyan beruházást indítanak, amelynek átadására csak a követke­ző tervidőszakban kerül sor. Mint dr. Gátai Ferenc, a me­gyei Beruházási Vállalat (igazga­tója mondotta, a legnagyobb fel­adat továbbra is a lakásépítés. Ebben az évben állami erőforrá­sokból csaknem 1700 lakás épí­tése fejeződik be, és a tervek szerint újabb 1500 kivitelezése kezdődik meg. A legtöbbet — 530-at — Kecskeméten, a Szé- chenyivárosban adnak át beköl­tözésre és 420 építéséhez kezde­nek hozzá. A többi új iakóházat Kecskemét egyéb területein és a megye más városaiban alapozzák rövidesen az építők. A megye- székhelyen, Baján és esetleg Kiskunhalason az év második felében már a Kecskeméti Ház­gyár termékeiből építenek több száz .lakást. A lakosságot másodsorban legközvetlenebbül érintő beruhá­zási célkitűzés az iskolák, óvo­dák, bölcsődék létesítése. 1975- ben tizennégy iskolai tantermet adnak át rendeltetésének. Baján hat tanteremmel bővül a III. Bé­la Gimnázium, Kecskeméten pe­dig a nyolctantermes kereske­delmi szakmunkásképző készül eL Az óvodai helyek száma Kecs­keméten (a Szeleifaluban) 75, és Kalocsán is 75-tel bővül. Ugyanakkor a Széchenyiváros- ban 275, Baján az újvárosban 150 személyes óvoda építéséhez fognajc hozzá. Az utóbbi két he­lyen 220 csecsemő, illetve kis­gyermek befogadására alkalmas bölcsőde alapjait rakják le még ebben az évben. Gyors ütemben épülnek a ta­nyai diákok általános iskolai, valamint a szakmunkásképző intézetek kollégiumai. Mintegy 470 tanuló költözhet be év vé­géig a bócsai, kisszállási, kecs­keméti és kiskunfélegyházi diák­szállásokra. Ezek közül a legna­gyobb a kiskunfélegyházi szak­munkásképző 200 személyes kol­légiuma lesz. Az akció azonban tovább folyik, méghozzá nagyobb létesítmények formájában. Baján 184 személyes. Kiskunhalason pe­dig az általános iskolák részére 192, a szakmunkástanulók szá­mára 240 személyes kollégium építését kezdik el. A szakmunkásképzés színvo­nalának javítására egyébként igen nagy gondot fordítanak Bács-Kiskunban, amit az is iga­zol, hogy még az idén Kiskun­félegyházán 105, Kecskeméten 135, Baján 60 növendék foglal­koztatására alkalmas tanműhelyt adnak át rendeltetésének. A megye kereskedelmi hálóza­ta 5145 négyzetméter eladótérrel bővül 1975-ben. A legnagyobb létesítmény 3000 négyzetméter­rel Baján a Bácska Áruház lesz. Kecskeméten a széchenyivárosi 1000 négyzetméteres áruházat, valamint a Kéttemplöm közi üz­letsort, Kiskunfélegyházán a hús­boltot stb. veheti birtokba a vá­sárló közönség. Természetesen ezzel korántsem oldódik meg a kereskedelem gondja, ezért eb­ben az évben újabb 10 ezer négyzetméter eladótér építését Az ÉPSZER Vállalat lakóházakat épít a Hunyadivárosban. kezdik meg. Kecskeméten a bú­toráruház, a fedett piac, egy au­tókereskedelmi szaküzlét, egy újabb gyorsmosoda, és egy ál­lami gazdasági áruház, Kalocsán pedig egy 2 ezer négyzetméteres ruházati és iparcikk áruház sze­repel a kezdésre váró beruházá­sok listáján. Ma már sok tapasztalat iga­zolja, hogy a lakótelepek, isko­lák. óvodák, bölcsődék és keres­kedelmi létesítmények fűtésére idejében kell felkészülni. Külö- .lösen a házgyári elemekből ké­szült épületeknél lényeges ez, mert ezeket csak fűtőműről le­het fűteni. Kecskeméten a széche­nyivárosi 12 millió kalória kapa­citású fűtőmű csak 2000 lakás meleggel való ellátására alkal­mas. Éppen ezért az idén meg­kezdik egy 28 millió kalóriás — megközelítően 5 ezer lakást el­látó — fűtőmű építését. Baján az újvárosi lakótelep egy olyan 14 millió kalóriás fű­tőművet kap, amelynek teljesít­ménye bővítéssel 35 millió ka­lóriára növelhető. A kiskunhalasi fűtőművet 10,6 millió kalóriásra tervezik, de a lakótelep növeke­désével ezt is 17,3 millió kaló­riásra lehet majd bővíteni. A fűtőművek egyébként igen sok pénzbe kerülnek, de ha elké­szültek, egész lakótelepeket le­het rájuk kapcsolni, intézmé­nyeikkel együtt. Jelentős összegekbe kerülnek természetesen az egyéb közmű­vek — gázvezeték, szennyvíz- . csatorna, úthálózat, járda, autó­parkoló stb. — létesítése is. Az ídej beruházási program kereté­ben fejezik be többek között a kalocsai vízmű- és a kiskunha­lasi szennyvíztisztító telep építé­sét. N. O. Újításokból egymillió forint megtakarítás a MEZÖGÉP-nél A kecskeméti MEZŐGÉP az el­múlt két évben összesen 200 mil­lió forinttal növelte termelési értékét. A vállalat nemcsak a me­gyében, hanem országosan is fel­hívta magára a figyelmet a me­zőgazdaságot szolgáló korszerű gépek, berendezések, felszerelé­sek gyártásával. A fő profilt a terménytárolók előállítása jelenti. Ezeknek a létesítményeknek nép- gazdasági hasznát mutatja, hogy a termények korszerűtlen elhelye­zéséből származó 12—15 százalé­kos veszteség alkalmazásukkal megtakarítható. A IV. ötéves tervben összesen ötven tárolót épített a vállalat az ország min­den részében. Az elmúlt évek során a ME­ZŐGÉP bekapcsolódott az ipar­szerű termesztési rendszerek gé­peinek előállításába is. Elisme­résre méltó kapcsolatot alakított ki a CPS-társulással. A munka- védelmi, egészségügyi szempont­ból fontos termékek készítésével is foglalkozik: korszerű traktor-, kombájn- és tehergépkocsi-fül­kéket adnak a mezőgazdaságnak. A kongresszusi munkaverseny során kiemelkedő eredmények születtek tavaly a vállalatnál. A különböző címekért 112 kollektí­va versenyzett, a mozgalomban résztvevők száma elérte a másfél ezret. Felajánlásaikat kivétel nél­kül teljesítették, ennek köszönhe­tő, hogy a gyáregységek éves ter­vüket 2—-6 héttel előbb befejez­ték. Fellendült az újítómozga- lom is. A benyújtott javaslatok alkalmazásával több. mint egy­millió forintot takaríthattak meg. A szocialista brigádok tagjai kö­zül sokan vesznek részt szakmai és politikai továbbképzésben, de nem maradnak el a társadalmi munkában sem, amelynek értéke tavaly 1 millió 450 ezer forint volt. A vállalatnál tavaly már fel­tárták az anyagfelhasználásban és a munkaszervezésben rejlő tar­talékokat. Az idén elkészítették a takarékossági intézkedési tervet, amelynek megvalósításáért sokat kívánnak tenni a szocialista bri­gádok. D. É. ® A solli gyáregységben készítik a tárcsaboronát a CPS számára. • Kerekegyházán nyílászárókat állítanak elő: Dóm­ján Jánosné és Boros Benedekné a tolóablakot szerelik. Egységes bértáblázat az iparban és az építőiparban A Munkaügyi Minisztérium il­letékes vezetői szerdán tájékoz­tatták az újságírókat az orszá­gos szakmai bértáblázat alkalma­zásának tapasztalatairól. Mint ismeretes, a Miniszterta­nács határozata alapján 1975. ja­nuár 1-én lépett életbe az orszá­gos szakmai bértáblázat, amely a teljesítményhez, képzettséghez és a munkakörülményekhez job­ban igazodó munkásbérek kiala­kítására orientálja az ipari, épí­tőipari vállalatokat. E táblázat lényegében kiegészíti az alapbér­rendszert, mely nem szakmán­ként, hanem a munka jellege szerint írja elő a bérhatárokat, s igy azonos szakmákban dolgozók számára is túlzottan nagy — 60—70 százalékos — alapbér­különbségeket tesz lehetővé. Az új bértáblázat a főbb szákmák alsó és felső bérhatárainak megszabásával csökkenti az indokolatlan különbségeket, mégpedig oly módon, hogy a bérek alsó határainak felemelését javasolja a vállalatok­nak. Ennek realizálása természe­tesen csak a vállalati erőforrások növekedésével összhangban lehet­séges, s ezért hosszabb időt vesz (Folytatás a 2. oldalon.) Munkánk, eredményeink - képekben Politikai vándorkiállítás a megyében A megyei pártbizottság propa­ganda- és művelődési osztálya szervezésében időszerű felada­taikról tanácskoztak tegnap Kecs­keméten a járási-városi pártbi­zottságok ideológiai titkárai, agi- tációval foglalkozó munkatársai valamint a megyei társadalmi szervek ideológiai-művelődési teendőket ellátó vezetői. Az ér­tekezletet követően bemutatták a résztvevőknek a ..Munkánk, ered­ményeink az MSZMP X. és XI. kongresszusa között” című politi­kai vándorkiállítást, melyet a Központi Bizottság agitúciós és propaganda osztálya ihdítolt út­jára a nagy sikerű budapesti be­mutatását követően. A kiállítást —, amelynek 67 tablója közül 13 Bács-Kiskun megye dolgozóinak munkáját, életkörülményeiben bekövetkezett változást mutatja be — először Kecskeméten, február 19-től 23- ig a megyei pártértekezlet kül­döttei tekinthetik meg a megyei művelődési központban. A már­cius 8-ig Kecskeméten maradó kiállítás joggal számíthat a me­gyeszékhely dolgozóinak nagy ér­deklődésére. A vándorkiállítás május 10-ig marad a megyében. A XI. párt- kongresszus idején várhatóan Baján és Kiskunfélegyházán, a felszabadulás ‘30. évfordulóján Kalocsán és Kiskunhalason, má­1. ünnepe alkalmával pedig Kis­kőrösön és Kunszentmiklóson lesz megtekinthető. Az említett' tele­püléseken kívül eljut a X. kong­resszus óta elért eredményein­ket dokumentáló kiállítás néhány nagyközségbe, így Bácsalmásra, Kiskunmajsára és Jánoshalmára is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom