Petőfi Népe, 1975. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-16 / 13. szám

4 • PETŐFI NÉPE 9 1975. január 16. csütörtök TANYAI GYEREKEK, AZ ÉPÍTŐIPAR, A DIÁKOTTHŐN-MOZGALOM Egy vállalati igazgató véleménye az iparág gondjairól A bócsai diákotthonon kívül más művelődési célokat szol­gáló épületek tervezett átadási határideje is kérdésessé vált. Üj avatási időpontot kénytelenek megállapítani a kecskeméti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola vezetői, még mindig dolgoznak az új megyei művelődési köz­ponton. Az utóbbi évtizedben csak a kecskeméti hunyadi­városi iskolát adták ál a tervezettnél korábban. Hol a hiba? A megyében a Kecskeméti Építési és Szerelőipari Vállalat építette a legtöbb iskolát, művelődési otthont, kollégiumot. A bajok okait kutatván ezért ennek a vállalatnak az igazga­tóját kerestem fel, bár a fentebb felsorolt munkák egy részét mások készítik. 9 A közömbös ember sajnos, nem ritka jelenség. A szocialista társadalom vi­szont ellenkezőleg, a társadalmi, a kollektív ember típusa mellett tör lándzsát. A közömbös, a visszahúzódó, a passzív, önző személyiség fejlődé- sileg együtt alakult ki a magán- tulajdonnal, a kizárólagos egyéni érdekkel. Az elmúlt társadalmak embertípusa. Az individualista hátat fordít a társadalomnak, a közösség érdekeinek. Gyakorta beléjük ütközhetünk. Ott találha­tók az élet valamennyi területén. „Jogunk van visszahúzódni” — védekeznek — „mert így semmi bajunk nem történhet”. A cselekvő, a társadalmi em­ber azonban képtelen elviselni ezt a magányos filozófiát, ezt a társadalmilag alaktalan létezést, ezt az óvatoskodást. A közömbös magatartásról pél­dák tucatjait sorolhatnánk fel, hiszen valamennyien találkozhat­tunk már vele. akár a közösségi tulajdon megsértésének elnézői­nél, az igazságtalanságok felett való szemethunyásnál, vagy akár a hatalommal való visszaélés el­tűrésekor. Méginkább a testi sér­tések közönyös szemtanúinál. • Az emberi élet fenyegetésé­nek passzív szemlélése a közöm­bösség talán legsúlyosabb esete. Magán viseli a humanizmusát el­vesztett ember jegyeit, a félel­met, a gyávaságot. Természetesen vannak a kö­zömbösségnek egyéb fokozatai is. Hogy mi a közömbösség alap­ja? Nem utolsósorban a kénye­lemszeretet, a rossz tapasztalatok, a vagyonszeretet, a saját érdekek elsőbbsége, az önzés. Legnyil­vánvalóbb megjelenési formája a politikai és a társadalmi tevé­kenységtől való teljes visszavo­nulás. Olykor meditálunk: „Jo­ga van nem csinálni semmit?” Csakhogy passzivitásukban ott rejlik a mindannyiunkra kiható társadalmi veszélyessége. Nem te­hetjük meg, hogy elnéző fintor­ral nyugtázzuk az ilyenfajta ma­gatartást. Saját magunkkal, a társadalom egyedi tágjaival szem­ben követünk el súlyos vétket. Hogy miért? • A visszavonulók, a közömbö­sek is tagjai a társadalomnak. Így vagy úgy, de ők is (akárcsak mi magunk is) tevékenységünk­kel, vagy annak hiányával hat­nak a társadalomra. Méginkább hatnak rá ha a társadalom fejlő­dését tudatosan szolgálják. Szol­gálják a közösség, osztályuk, •nemzetük ügyét. A közömbös em­ber viszont visszahúzódásával el­fordul a társadalom összérdekci- től. Csakhogy ily módon is hat rá. Ennek a társadalomnak pe­dig egyik rendkívül fontos cél­kitűzése a társadalmi ember ki­alakítása. A társadalmi emberé, aki a magánélet és a közélet kö­zötti harmóniát igyekszik meg­teremteni. Célkitűzése, hogy az egyes ember felelősségtudatát nö­velje a közügyek iránt. Őszintén be kell vallanunk, hogy a közömbösség még tovább­ra is súlyos társadalmi problé­mánk. A passzív, az egoista el­sősorban a saját egzisztenciájá­nak kiépítésével foglalkozik. A többiek ügye számára közömbös, idegen. Nem tekinti magát a tár­sadalom tagjának. Holott min­denképpen az. Hiszen itt él kö­zöttünk és nem is rekeszthetjük ki őket a társadalomból. Velük együtt vagyunk olyanok, amilye­nek vagyunk. • Nincs tehát más választá­sunk. Egoizmusukat, önzésüket le kell győznünk. A társadalom ügyeitől elszigetelődő embereket, az egoista lényeket, tái'sadalmi emberekké kell formálnunk. Meg kell értenünk, hogy a közömbös­ség politikai és társadalmi ve­szélyeivel egyaránt fenyeget ben­nünket. Sz. B. Sürgősségi sorrend Tóth Ernő igazgatóra várva az üzemről összeállított albumot né­zegetem. Tucatnyi fénykép az ál­taluk épített kulturális létesítmé­nyekről. Büszkén hivatkoznak arra, hogy „vállalatunk részt vesz az iskolahálózat fejlesztésé­ben. Különösen nehéz körülmé­nyek között kellett építeni a ta­nyai iskolákat.” A bejegyzés — sajnos — még a hatvanas évek­ből való. A jelen borús, bajos. Kényte­len vagyok kellemetlennek tűnő kérdéssel kezdeni a beszélgetést. — Miért panaszkodnak az épí­tőkre a kulturális ágazatban ér­dekelt megrendelők? Valóban másodrendű feladatnak tekintik iskolák, művelődési otthonok, diákotthonok kivitelezését? — Bonyőlult ügy, a látszat ha­mis következtetésekre csábít. Ab­ból kell kiindulni, hogy a megye építőipara lassabban fejlődik a kívánatosnál. Erősödtek az igé­nyek és a lehetőségek közötti eilentmondások. Feszülség, itt-ott kapkodás, idegesség keletkezett. Mi magunk is gyakran „tűzoltó- munkát” végzünk. Nagy erőfeszí­tésekkel tudjuk időre teljesíteni legfontosabb vállalásainkat. — A diákotthonok a legfonto­sabb ügyek közé tartoznak? — Részben a központi irányel­vek, utasítások, részben a döröm­bölő helyi igények, részben a vállalatok gazdasági érdekeinek a hatására kialakult egy sürgős­ségi sorrend. Zöld utat kapott a lakásépítés. Az új termelő üze­mek, műhelyek mielőbbi átadá­sa fontos népgazdasági érdek. Mindig adódnak rendkívüli ten­nivalók. A többi ezután követ­kezik. Vállalati érdekek is arra kész­tetik a vezetőket, hogy lehetőleg az előnyösebb, jövedelmezőbb, fel- készültségüknek leginkább meg­felelő munkákat válasszák. Le­hetőleg — mondom —. mert sok­féle szempont befolyásolja a elöntést. Hiányzó gépek, szakmunkások — Az érvényes díjtételek miatt eleve veszteséges számunkra — például — a hagyományos szer­kezetű lakásépítés. Munkaerő- hiánnyal küszködünk ... Termé­szetesen igyekszünk teljesíteni a lakásprogram ránk eső részét. Megkönnyíthetnék munkánkat az érdekelt kulturális szakembe­rek. A lehetségesnél ritkábban alkalmaznak típusterveket. Sokan beleszólnak az ügyekbe és emiatt gyakoriak a módosítások. Mindez lassítja a kivitelezést. — Az ÉPSZER készíti az új kecskeméti tanműhelyt, a kisszál- lási diákotthont, az új lajosmi- zsei iskolát... A vállalat belső nehézségei miként hatnak ezek­re a munkákra? Egyáltalán: miért küszködik az Építési és Szerelő- ipari Vállalat évek óta súlyos gondokkal? — Gépparkunk részben elavult, hiányos. Más megyében működő társvállalatok korábban fejleszt­hették technikájukat. Mi sajnos csak most kaptunk a megyei ta­nácstól olyan támogatást, hogy saját tartalékaink leihasználásá­val megrendelhettük a hiányzó eszközöket. Ezek többségét csak a következő ötéves terv elején szállítják. Lényeges javulásra, a termelékenység alapos növekedé­sére tehát csak l!)7(i-tól számít­hatunk. Szó, ami szó, házunk tá­ján is akad tennivaló ... Ráadásul állandóan csökken a létszámunk. A bérjavítás ellenére a keresetek nincsenek arányban a szakma különleges nehézségei- val. Dolgozóink többsége napon­ta utazik és a gyakran borús ég­gel fedett, szellős munkahely sem túlságosan vonzó. Az elmúlt évben egy kőműves átlagos havi keresete 2978 Ft, egy ácsé 2910 Ft, egy segédmunkásé 2190 Ft volt. Érezzük, hogy megerősödnek a termelőszövetkezetek. A napok­ban egy kitűnő ács hagyott itt bennünket „családi konfliktusra” hivatkozva. Felesége állatgondo­zóként többet vitt haza a borí­tékban ... Régi munkavállalónk, bár nem a szakmában helyezke­dett el, megtalálja számítását. Úgy mondja, hogy szombaton, vasárnap „mellékesként” majd­nem annyit összehoz, mint amennyit itt kapott. Nyilván ilyen okok is hozzá­járultak a megye építőiparának a helyzetét vizsgáló, az iparágat koordináló bizottság jelentésében megfogalmazott állapot kialaku­lásához: „A 10 ezer lakosra jutó építőipari foglalkoztatottak ará­nya nálunk az országos átlagnak csak a fele. A létszámhiány el­sősorban a-szövetkezeti és taná­csi építőiparban, ott jelentkezik, ahol a bérpozíciók, illetve a munkakörülmények kedvezőtle­nek.” Amit a szerződésben vállaltunk... — Igazgató elvtárs ismeri a tanyai diákok továbbtanulását nehezítő hátrányokat. Nem lát­ja-e szükségesnek, lehetségesnek mindezek ellenére a határidő módosításával a lajosmizsei diák­otthon 1975-ös átadását? Hadd emlékeztessem arra, hogy egy év­tizede néhány hónap alatt készí­tették el a felsőlajosi iskolát. — A kivitelezés meggyorsítása műszakilag elképzelhető-. Súlyos gondjaink miatt azonban felelőt­lenség lenne bármilyen ígéret. Mindent elkövetünk, hogy ezt és a többi kulturális jellegű épít­kezést a szerződésekben rögzített időben befejezzük. * A kör bezárult. Mit szólnak mindehhez illeté­kes megyei vezetők, mit java­solnak; erről írunk a sorozat összegező, záró cikkben. Hclíai Nándor Falu a Dunánál Amikor beszélgetés közben Tenke András tassi tanácselnök megemlítette, hogy a sorok­sári Duna-ág déli részén fekvő községtől alig egyórányi utazásra van Budapest, tiszta időben pedig ide látszanak a dunaújvárosi kohók kéményei és az iparosodó Kunszent- miklós nagyközség sincs messzebb 15—20 kilométernél, több százra becsültem az in­gázók számát, vagyis azokét, akik a három­ezer lélekszámú Tassról naponta eljárnak dolgozni. Meglepett a tanácselnök válasza, ugyanis csupán hetvenvalahányan indulnak reggelente a budapesti, dunaújvárosi, illetve a kunszentmiklósi üzemekbe. 9 Tassi utcarészlet. Az elmúlt 14 év alatt 216 ilyen családi ház épült a községben. Annak, hogy a tassiak a köz­ségben keresik kenyerüket, ter­mészetes feltétele a jó munkale­hetőség. De emellett különösen a fiatalabbaknak az sem közöm­bös. hogyan fejlődik a község, milyen szintén áll a kereskedel­mi, szociális, kulturális ellátás. Tasson korábban három közös gazdaság, a Petőfi, a Rákóczi és a Lenin Termelőszövetkezet mű­ködött. Most január 1-én egye­sültek, s így a Dózsa Termelő- szövetkezet jelenleg 4800 hektá­ron gazdálkodik. Több mint nyolcszáz tagja van a közös gazdaságnak. Elsősorban búza-, kukorica- és lucernater­mesztéssel foglalkoznak, de a konzervgyárak részére paradicso­mot és paprikát is szállítanak. Az állattenyésztési ágazaton be­lül főként szarvasmarhát tarta­nak és sertést hizlalnak. 9 Gombamódra nőnek az üdiilőházak a soroksári Duna-ágnál. (Pásztor Zoltán felvételei.) 9 Balra: az új iskola bővítését tervezik. • Lenn: 120 négyzetméter alapterületűre bővítik a Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ élelmiszerboltját. 9 Száméi I.ukáesné és Székely Sándorné betanítod munkások egy műszak alatt kétezer flakont készítenek a présgépen. A jobb oldali képen: Ilypől töltenek a műanyagflakonokba. Hypó-üzem A közös gazdaság melléküzem- ágai közül kiemelkedő jelentősé­gű az ismert, vegyszer a Hvpó műanyagflakonjának készítése és töltése. Egy éve foglalkoznak ,.Hy- pó-gyártással”. Három műszakban 80 asszony dolgozik a préselő és töltő műhelyben. Egy műszak alatt két présgépen kétezer fla­kont készítenek. Naponta csak­nem 30 ezret töltenek meg Hypó- val, melynek alapanyagát, vagy­is a tömény vegyszert a főváros­ból kapják, s az üzem dolgozói hígítják. Hat évvel ezelőtt a Budapesti Csecsemőruházati Szövetkezet _ varrodát létesített a községben. Több mint ötven tassi lány és asszony dolgozik az üzemben, ahol évente 9—10 millió forint értékű csecsemőruhát készítenek. Tervezték a varroda fejleszté­sét. amelyet a Könnyűipari Mi­nisztérium csak úgy engedélye­zett, ha az üzem létszámát há­romszázra bővítik. Ezt viszont még a környékbeli asszonyok, lá­nyok alkalmazásával sem tudnák elérni. A lakosság összefog A tanácselnök javaslatára gya­log indultunk el a tassi utcákon. Negyvenkét földes utca kerék­marasztaló sártengerében még a traktorok sem boldogulnak. A község pénze mellett állami tá­mogatásra volt szükség ahhoz, hogy az elmúlt évben legalább két utcában mindössze 700 mé­teren szilárd burkolatot építse­nek. — A lakosság igényének meg­felelően elsődleges feladatunk a község vízellátása, ezért marad­tunk el az útépítéssel — magya­rázta Tenke András tanácselnök. — 1959-ben készült a törpevíz­mű, amely jelenleg két kúttal működik. A község 10 kilométe­res vízhálózatát a lakosság üsz- szelögásával alakítottuk ki. Két évvel ezelőtt a falubeliek anyagi támogatásával 272 méter vízhá­lózatot építettünk. Tavaly 62 csa­lád 210 ezer forintot adott, 1524 méter vízvezeték elhelyezésere. A tassiak emellett társadalmi mun­kát is vegeztek. Jelenleg 454 la-, kasban van víz. Az elkövetke­ző években még mintegy 2 kilo­méternyi vízvezeték kialakítása szükséges. Az elmúlt években jelentős összeget költöttek arra. hogy a község központja mellett a már külterületnek számító növényvé­dő állomás környékén lakó több mint húsz családhoz is eljusson a villanyfény. A következő évek feladatai között szerepel a 12 kilométernyi járda továbbépítése is. Néhány évvel ezelőtt mintegy 200 ezer forintos költséggel újí­tották fel az orvosi rendelőt. Az intézet azonban még mindig na­gyon kicsi, a rendelő 18, a váróte­rem midössze 12 négyzetméteres. Több falugyűlés témája lesz még, hogy hogyan, és miből bővít­sék az orvosi rendelőt. Tasson nincs lakáshiány. A kö­ves utak mellett a telek ára négyszögölenként 120—150 forint, másutt négyszögöle a 40 forintot sem éri el. Tizenegy év alatt 216 családi ház épült. Nemrég adták út rendeltetésének a rendőrlakást és a pedagóguslakást. A tanács eddig a lakosság köz­vetlen igényeit igyekezett kielégí­teni — folytatta a tanácselnök. A következő ötéves tervidőszakban a szociális, kulturális intézmények fejlesztését tűzzük ki célul. Óvoda, iskola, kultúrház . A jelenlegi óvodában 30—90 gyereket tudunk elhelyezni. Jö­vőre új. 9(i személyes óvoda építé­sét tervezzük. A község három is­kolájában 324 diák tanul. 1968- ban adtuk át rendeltetésének a legújabb. 5 tantermes iskolát. Üj tantermekre lenne szükség, de mivel pénzünk nincs. - egyelőre várnunk kell a probléma meg­oldásával. A község szélén kastélyépület áll. Elhanyagolt, mintha évek óta senki sem lakna benne. A kul- túrház felirat mellé odaillene a műemléktábla is. A helyi tanács megjavíttatta a tetejét, s a ter­mek padlózatát, de rendeltetésé­nek még így sem felel meg. A tervek szerint az idén X millió forintot kapnak a megyei ta­nácstól, a kultűrház felújítására. Többek véleménye szerint ez a pénz sem lesz elegendő ahhoz, hogy rendbehozzák, barátságos­sá, hangulatossá tegyék a régi épületet. — Hazánk felszabadulásának 30. évfordulójára és a XI. párt- kongresszus tiszteletére a köz­ség központjában a pártház mel­lett 230 négyszögöles területen emlékparkot építenek társadalmi munkában a község kommunistái és a KISZ-esek — mondta Ko­vács László, a község hat párt- alapszervezetének csúcstitkára. — Csakúgy, mint másutt, jelenleg mi is a vezetőségválasztó taggyű­lésekre készülünk. Soroksári Duna-ág. A községtől négy kilométerre levő több mint 18 holdnyi területen gombamód nőnek a hétvégi üdülők. Nyáron csaknem hatszáz víkendházban töltik a hét végét és a szabadságot a környékbeliek. Tavasztól őszig erre­felé nagyobb az idegenforgalom, mint a község lélekszáma ... N Tárnái László

Next

/
Oldalképek
Tartalom