Petőfi Népe, 1974. december (29. évfolyam, 281-304. szám)

1974-12-01 / 281. szám

Cs mm ■ Fock .) erfobSzaérkezett indiai és burmai látogatásáról Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, aki Indira Gandhi miniszterelnök meghívására hivatalos látogatást tett* az In­diai Köztársaságban, majd azt követően U Ne Win-nek, az államtanács elnökének és U Sein Win miniszterelnöknek a meghívására Burmába látogatott, szombaton visszaérkezett Budapestre. Fock Jenővel együtt hazaérke, zett felesége, valamint a minisz­terelnök kíséretének tagjai: dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter, dr. Helényi István, az Országos Tervhivatal államtitká­ra, Rácz Pál külügyminiszter-he­lyettes, dr. Szalai Béla külkeres­kedelmi miniszterhelyettes. La­katos Ernő, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának el­nökhelyettese, dr. Kós Péter, a Külügyminisztérium főosztályve­zetője, Nagy Lajos, a Külügymi­nisztérium protokollosztályának vezetője, Kovács Sándor, a Mi­nisztertanács elnöke, titkárságá­nak vezetője. Fogadásukra a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Huszár Ist­ván és dr. Tímár Mátyás, a Mir nisztertanács elnökhelyettesei, Bondor József építésügyi és vá­rosfejlesztési miniszter, Púja Frigyes külügyminiszter, Rödö- nyi Károly közlekedés- és pos­taügyi miniszter, Dégen Imre ál­lamtitkár, az Országos .Vízügyi Hivatal elnöke, dr. Várkonyi Pé­ter ' államtitkár, ' a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, dr. Gál Tivadar, a Mi­nisztertanács titkárságának veze­tője. Jelen volt az érkezésnél C. B. Muthamma, az Indiai Köz­társaság nagykövete, valamint B. D. Sevikin, a Szovjetunió nagykövetségének követtanácsosa. A Jászberényi Hűtőgépgyártól vállalták a szifonok felületkezelé­sét. Jelenleg 400 darabos megrendelésük van, ezek Spanyolország­ba kerülnek a végszerelés után. Felvételünkön Törtei! Vera mun­ka közben. Metszik a gyümölcsfákat, lassan befejeződik a cukkorrépa szedése 9 Hegedűs Imre reszelővágó, kétszeres kiváló dolgozó, az ötszörö­sen kitüntetett Vasas brigád tagja, az üzem szb-elnöke munka közben. (Opauszky László felvételei) 9 Nehéz körülmények között dolgoznak a rémi Dózsa Termelőszö­vetkezetben. A felázott talajon naponta csak mintegy 5 hektáron tudják elvégezni a 28—30 centiméter mély szántást. (Pásztor Zoltán felvételei) ták használni, jórészt kézi erővel történt a betakarítás. A 105 hek­táron termett kukoricából jelen­leg 10 hektárnyi van még kint a belvíz miatt most is süppedős ta­lajon. Csupán kisebb táblákon dolgozhattak a kombájnok, 70 hektárról a szövetkezeti gazdák a helyi ÁFÉSZ dolgozói és a hon­védségi alakulatok segítségével törték le a kukoricát. A 30 hek­táros cukorrépának s csupán har­madrészét sikerült géppel fel­szedni. Az ősziek vetését már be­fejezték, 480 hektáron földbe került a búza, a triticale, az árpa, az őszi keverék pedig összesen 180 hektáron. A szőlő­sökben szórják a műtrágyát, a gyümölcsösben metszik a fákat, és most történik a tápanyag-után­pótlás is a jövő évi paradicsom­termesztésre kijelölt 60 hektáros területen. D. É. A Kéziszerszámgyár Reszelő­gyáregysége a múlt évben 82 millió forintos termelési értéket állított elő, idei tervük ennél jó­val magasabb. Vajon hogyan ér­tékeli Berberovics István, a gyár­egység vezetője az eddig eltelt tizenegy hónap eredményeit, s mire számít december végéig? — Mint mindenütt, nálunk is volt gond és öröm is az idén — mondotta az igazgató. — Kez­dem a gondokkal. Természetesen többet kell termelnünk, mint ta­valy, de ennek megvalósítását két tényező gátolta. Egész évben akadozott az anyagellátásunk, s bizony hiába szerettünk volna még többet termelni, ha nem volt miből. Az anyag egy része — amellyel dolgozunk — import­ból származik, most például egy francia acélszállítmányra vá­runk, amelynek november 20-ra kellett volna ide érkeznie. Másik gondunk a munkaerő- hiány. Gyáregységünk mostani létszáma 550, de nagy szüksé­günk lenne még betanított mun­kásokra, ezenfelül jó néhány szakmunkást is tudnánk foglal­koztatni. Mindezek ellenére nincs na­gyobb lemaradásunk. Október végére elértük a 75 millió forin­tot, s minden jel arra mutat, hogy december végére elérjük a 88 millió forintos termelési ér­téket. — Milyen a gyártmányaik ösz- szetétele? — Mint üzemünk neve is mu­tatja, legfontosabb termékünk a reszelő, amely termelésünk 70 százalékát teszi ki. Ebből termé­szetesen nagyon sokfélét készí­tünk. Ezen kívül gyártunk fran­ciakulcsokat, hamburgi csípőfo­gókat, vésőket, s több más fajta kéziszerszámot. Egy érdekesség, a Lósport Vállalat és több lovas­egyesület is megrendelőink közé tartozik. Patareszelőket készí­tünk részükre, és a kengyelek felületkezelését vállaljuk tőlük. Üj terméknek számít a háztar­tási késfenő,' amelynek 2 ezer da­rabos szériája most készült el. Erre a termékre jövőre valószí­nűleg nagyobb megrendelést ka­punk. — Hallottunk arról, hogy itt sok az újító. — Termelésünk belső tartalé­kai közé tartozik dolgozóink újí­tási tevékenysége, amit állandóan figyelemmel kísérünk. Október­ben újítási hónapot is tartot­tunk, s az akkor benyújtott ja­vaslatokból már négyet bevezet­tünk. Forintban még nehéz len­ne kimutatni a hasznukat, de jelentősen könnyítik a fizikai munkát, és hozzájárulnak az ön­Az idei termés nagy részét már betakarították, biztonságba juttatták a gazdaságok. Nagy ütemben folyik a szántókon az ültetvényeken a jövő évi munka megalapozása, a mély­szántás, a tápanyag-utánpótlás, a gyümölcsfák metszése. A megyei tanács mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi osztályától kapott tájékoztatás szerint a bú­za vetése befejeződött, a cukor­répa 99,3 százalékát pedig fel­szedték a mezőgazdasági üzemek­ben. A kukorica törésével megyei átlagban 90,4 százalékban végez­tek az üzemek. Gondokkal küsz­ködnek a kalocsai járás szövet­kezetei, mert a belvíz miatt csak nehezen halad a takarmánynö­vény betakarítása, a termés 20 százalékát még nem törték le. Csaknem mindenütt két műszak­ban dolgoznak az erőgépek, az őszi mélyszántást végzik, sokszor nehéz körülmények között. A la­kiteleki Szikra Termelőszövetke­zetben is sok gonddal küszköd­tek az idei őszön. A magas tiszai vízállás miatt a gépeket alig tud­9 A jászszentlászlól termelőszövetkezetben metszik a fákat a 46 hektáros nagyüzemi gyümölcsösben. költség csökkentéséhez, a terme­lékenység növeléséhez. — Milyen eredmények szület­tek a munkaversenyben? — Jelenleg 22 brigád 150 tag­ja vesz részt a kongresszusi fel­ajánlások teljesítésében. Közülük két kollektíva már elnyerte az ezüst, három pedig a bronz fo­kozatot. Tevékenységüket negyed­évenként értékeljük s jutalmaz­zuk. A gyáregységek közötti ver­senyben hasonló az értékelési rendszer, s az első brigád min­den tagja 800—800 forint jutal­mat kap. Gyáregységünk meós- brigádja az idén már kétszer ka­pott jutalmat, és valószínű, most harmadszorra is megkapják az anyagi elismerést. A kongresszusi felajánlásaikat lendületesen teljesítik dolgozóink. A brigádok a többi között elha­tározták, hogy a korábbinál na­gyobb gondot fordítanak az ener­gia-takarékosságra Megvalósí­tották a cirkulációs vízhűtést, s ennek eredményeként havonta 1000—2000 köbméter vízzel fa­gyasztunk kevesebbet. Az olaj­égők felújítása és nagyon gondos, állandó karbantartása fél év alatt mintegy 112 ezer forint ér­tékű olaj megtakarítását ered­ményezte. Brigádjaink részt vesznek a 30 év 30 óra Kecskemétért moz­galomban is. A gyár előtt tár­sadalmi munkában a sártenger helyén 24 gépkocsi részére al­kalmas parkolóhelyet építettek. Korszerűsítették negyven szemé­lyes üzemi óvodánkat, és külön­böző játékszereket készítettek a kicsinyek részére. A gyár kilenc műhelye közül ötöt már kifes­tettek. Tőserdei telkünkön terep- rendezést végeztek, kerítést épí­tettek. Eddig összesen 800 óra. társadalmi munkát végeztek, s ezt az év végéig szeretnék ezer­re növelni. O.' L. 9 Gémes István, az Egyetértés meós-brígád vezetője és Bíró Tiborné a háztartásikés-fenő egyik mintadarabjával. Tovább bővül a KITE A nádudvari' Vörös Csillag Termelőszövetkezet által kezde­ményezett kukorica- és ipari nö­vény-termesztési együttműködés az egyik legdinamikusabban fej­lődő társulás. 1973-ban még csak 16 gépsor volt az együttműködő termelőszövetkezetek birtokában. Az idén már 182-re növekedett a partnergazdaságok száma, ame­lyek 80 ezer hektáron termesztet­tek kukoricát, 14 ezer hektáron ■ cukorrépát, 18 ezer hektáron nap­raforgót és 1056 hektáron szóját. Már 137 gépsor van a közös gaz­daságok tulajdonában. Nádudva­ron szervizrtiűhelyt és* • raktárt- építettek. Nemrég mérleget készítettek az eddigi eredményekről a társulás tagjai. Az együttműködés, amely­nek rövidített neve KITE, jövőre 45 ezer hektár kukorica-, 10 ezer hektár cukorrépa-, 20 ezer hektár napraforgó-, 1500 hektár szója-, és 7500 hektár burgonyaterület-nö- vekedéssel számol. Ehb|ez újabb 114 gépsort vásárolnak. 1975-ben 250 partnergazdaság működik együtt a KITE-n belül. Ezek te­rületi elhelyezkedését figyelem­be véve 7 alközpontot alakítanak ki. Áz egyiket Nemesnádudvaron- hozzák létre. Megyénk 12 terme­lőszövetkezete lépett be eddig a társulásba. Egyelőre- még csak a kukoricatermesztéstoen, vesznek részt ezek a gazdaságok. Várható, hogy a következő évben más nö­vények iparszerű termesztésébe is bekapcsolódnak a 'termelőszö­vetkezetek. Az említett 12 közös gazdaságból 10 a bácskai körzet­ben van. Félidő előtt Jó hangulat, pezsgő légkör, élénk vitakedv uralkodik me­gyénk ■ üzemi pártalapszerve- zeteiben, amióta elkezdődtek a beszámoló taggyűlések. A jó hangulat oka az, hogy a X. pártkongresszus óta eltelt idő­szak alatt végzett munka ked­vező eredményeiről adhatnak számot a vezetőségek beszá­molói. A pezsgő légkör a párt­tagság tettrekészségéről, az élénk vitakedv pedig arról ta­núskodik, hogy a kommunis­ták alkotó módon kívánnak részt venni a helyi politika színvonalas végrehajtásában. , A taggyűléseknek még nem értünk a félidejéhez sem — a zöme még hátra van —, ér­demes azonban máris az eddir gi tapasztalatokat összegezni. A beszámolók — nagyon he­lyesen — nem részletezik ter­jengősen a termelési eredmé­nyek alakulását. A legfonto­sabb gazdasági mutatókról is csupán annyiban esik szó, afhilyen mértékben az a kom­munisták tájékoztatása, a párt­ellenőrzés hatékonysága meg­kívánja. Természetesen a párttagok azért nagy figyel­met fordítanak , a gazdasági feladatok teljesítésére — s mint az eddigi vitákból kide­rült —, számonkérőbbek let­tek a te/melés pártellenőrzé­sének módszereit illetően is. Az Alföldi Cipőgyár taggyülé- kén például azt javasolták. hogy a jövőben ne gazdasági vezetők, hanem maga a párt- vézetöség adjon számot az üzem kommunistái előtt a pártellenőrzés tapasztalatairól. A beszámolók szólnak ar­ról, hogy a párttagok milyen eredményeket értek el az üzemben a X. pártkongresz- szus, a Központi Bizottság 1972 novemberi határozatának végrehajtásában. Értékelik, hogyan érvényesül a párt ál­talános politikája a pártszer­vezethez tartozó területen. S most, az eredmények összege­zésénél a kommunista példa- mutatás sok nagyszerű példá­ja kerül napvilágra. A Lam­port Zománcipari Müvek kecs­kémét gyárában egy időben gondot jelentett a zománco­zás előkészítése. Az önt- vénytisztitó műhely párt cso­portjának kezdeményezésére a reggeli műszakkezdést ko­rábbra szervezték, hogy mire a zománcozóban elkezdődik a munka, már legyén elegendő megtisztított munkadarab. Egyébként kellő teret kap a taggyűléseken a szocialista munkaverseny, s mind a be­számolókban, mind a felszóla­lásokban nemcsak eredmé­nyeivel, haném továbbfejlesz­tésével is foglalkoznak. Fontosságának ' megfelelő súllyal foglalkoznak a beszá­molók a pártépítéssel, a tag­felvétellel. Míg azonban a vezetőség arról ad szárnot, hogyan alakult a fizikai mun­kások aránya a pártszerveze­ten belül, addig a tagság már a nemrég kibocsátott munkás- művelődés megjavítására ho­zott párthatározat megvalósí­tását is sürgeti. Igényként ve­tik fel, hogy, a középvezetők mellett a munkások szakmai és politikai képzését is mi­előbb megfelelő színvonalon kell megoldani. A kedvező tapasztalatok mel­lett természetesen akad né­hány olyan részlet is, amin a hátralevő taggyűléseken érde­mes lenne változtatni. A be­számolók jó része ugyanis, amikor eljut a tömegszerve­zetek pártirányításának kér­déséhez, az ifjúságpolitikai, nőpolitikái határozatok végre­hajtásához, már csak az ered­mények felsorolására szorítko­zik. Nem elemzik, hogyan valósították meg az erre vo­natkozó határozatokat, s ez­zel együtt a tömegszerveze­tekben dolgozó kommunisták munkáját sem értékelték. Ez vonatkozik egyébként a párt­munkával való megbízatások­ra is, a tagság pártmunkájá­nak értékelésére sem foi-díta- nak mindenütt gondot. Ha­sonló a helyzet az üzem- és munkaszervezés megjavítását, az üzemi, sőt a párton belüli demokrácia érvényesülését il­letően is. S bár a felszólalók ilyen, vonatkozásban eseten­ként igyekeznek kiegészíteni a beszámolókat, a pártvezetősé­gek mégis csak mélyrehatób­ban tudnák mindezt elemezni. Nagy Ottó VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évf. 281. szám Ára: 90fillér 1974. december 1. vasárnap Tizenegy hónap számvetése a reszelőgyárban «i||r^aÍikareKöéság I kongress/usiversenvben

Next

/
Oldalképek
Tartalom