Petőfi Népe, 1974. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

4 § PETŐFI NÉPE 9 1974. november 1. Uj korszak reggelén A lajosmizseiek egyik büszkesége az idén át­adott, száz magányos idős ember számára épüli járási szociális otthon. Harminc éve szabad Lajosmizse 1944. októberének végén Kalo­csa lakói készültek mindenszen­tek és halottak napjának ünne­pére. Gyertyát szereztek, s a kertek őszirózsáit óvták az éjsza­kák fagyos lehelletétől, hogy le­gyen mit vinni a Sírokra. Volt kiért gyászba öltözni, gyertyát gyújtani és imát mondani, hi­szen annyi halottja sosem volt még a világnak. — s ennek a vá­rosnak sem —. mint azon az őszön. Október 30-án este szorongás­sal telve" tértek éjszakai nyugo­vóra a város, polgárai. A telepü­lésen keresztül Dunántúl felé menekülő csoportok már hetek­kel előbb jelezték, hogy a front közeleg. Csomóst semmi kétség efelől, hisz egyre' erősebben hal- lik ide az ágyúk dörgése, ami elől nyugatra vonultak már a III. Ma­gyar Királyi Hadsereg utóvédet képező alakulatai is. A helység urai szintén elmenekültek, de a város és annak egyszerűbb népe nem mozdult sehová Az éjsza­kára gondosan bezárt ajtók mö­gött életük megkíméléséért, bé­kéért. s a fronton levő fiák, apák, férjek, testvérek és vőlegények visszatéréséért fohászkodtak ' az emberek. □ □ □ Romsics Sándor. 17 éves ko­csislegény. az érseki uradalom Cselédje másnap hajnalban vek­ker nélkül is ideiében felserkent, szervezete időzítve volt a korán­kelésre. Pihentető, mély álomban aludta át az éjszakát; testének fáradtsága legyőzte a háborús állapotok idegbolygató izgalmait. Nyújtózkodott egyet-kettőt, seb­tében megmosdott, s indult az uradalomba dolgozni, mint az év 365 napjának bármelyikén. Nem sejtette, hogy akkor, október 31-én Kalocsa város lakossága új korszak reggelére ébredt. — Mentünk dolgozni az ura­dalomba, kilenctagú családunk­nak ott volt a munkahelye — emlékezik vissza a ma 47 éves férfi. — Nem állt meg teljesen az élet a városban, az érseki birtokon sem. mert a dolgozó emberek az egymást követő | ki­telepítési parancsoknak, felszó­lításoknak nem engedelmesked­tek. itthdh maradtak. Lantai Ist­ván nyilas polgármester és „test­vérei”, Barna Lajos. Rendek Im­re és társaik hiába tüsténkedtek' a kilakoltatás mellett, marad­tunk a fészkünkbén. Sőt. azoknak a leventéknek a java része is visz- szajött még a front átvonulása előtt, akiket korábban összeszed-. tek és átvittek a Dunántúlra, Tol­na megyébe. Szerencsére én még nem töltöttem be a 18 évet. ezért engem békén hagytak. Hajtottam itthon az uradalom lovait, s rö­viddel a város felszabadulása előtt még Pesten is jártam, a menekülő Szentkereszti Ábel tő­intézőt szállítottam fel kocsival. Emlékszem, hopv mikor onnan visszaértem, eléggé nyugtalan • „Ilyen föllépést cselédembertől azelőtt én soha nem láttam.” (Kiima Győző felvétele.) hangulat uralkodott a városban. A. 31-ét megelőző esték egyikén dr. Kerner István kanonok sza­badtéri misét mondott a nagy­templom erkélyéről. Prédikáció­jában könyörgött az úrhoz, hogy „a bolsevista szovjet csapatok térjenek meg. mire ideérnek”. □ □ □ Október 31-én reggel Romsits Sándor megetette az uradalom- » ban a gondjaira bízott jószágo­kat. s utána házament. a város északi szélére. Kedd volt, de így mindenszentek előtt ünnepnap-fé­lét tartottak, együtt volt otthon az egész család. 1 — Délelőtt 10 óra felé — foly­tatta elbeszélését —, mintha csak az égből pottyant volna le, meg­jelent az udvarunkon két szovjet katona, szürke köpenyben. A vál- « lükön géppisztoly, a kezükben gránát, s az volt hozzánk az első szavuk, hogy: szoldát. szoldát. A szó hangsúlyozásából kitaláltuk, hogy ellenséget keresnek. Nagy­jából körülnéztek, aztárt kézzel- lábbal mutogatva beszélgetni kezdtek velünk. ■ Megnyugodva láttuk a szemükből, éreztük a hangjukból, hogy nem kell félni tőlük. Az egyiket Vlagyimirnek, a másikat Vaszilnak hívták. Fél óra sem telt el, mikor két baj- társuk érkezett a házunkhoz, ló­háton. Üdvözölték egymást, az érkezők minket is. Aztán folytat­tuk a különös beszélgetést délig, amikor édesanyám ' megkínálta'‘ őket ^téllel, is’ok örömmel elfő- ’ gadták. Ha emlékezetem nem csal, két napig maradt nálunk a négy szovjet katona. □ □ □ Kalocsa épségben, harc nélkül került 1944. október 31-én a Mis­ke és Bátya irányából támadó szovjet csapatok kezére. Akkor, a háború zajában és jajában a városban élő kommunistákon kí­vül csak kevesen eszméltek még annak jövőt meghatározó jelen­tőségére, hogy a szovjet csapatok már a fél országot felszabadí­tották. s diadalmasan nyomul­nak előre, nyugat felé. A barna lajosok, rendek imrék persze be sem várták őket. mentették az irhájukat, amint csak bírták. Romsitsék a front átvonulása után tovább dolgoztak az érseki uradalomban. 1945 tavaszán azon­ban a történelem új, friss szele kezdett fújdogálni. — Tavaszra kelve dr. Sági Elek. az érsekség kormányzója, elhatározta, hogy bejárja a pusz­tákat és beszél a cselédekkel, az esedékes munkák megkezdéséről. Én vittem kocsival Böddpusztá- tára, Kélespusztára, Drágszélre, Csalapusztára. meg a többi bir­tokra^ A pap-mezőgazdász kérte az embereket, hogy a megmaradt állatokat 'fogják be. s bizonygat­ta. hogy az érseki puszták öt éven belül kilábolnak a háború okoz­ta bajból. Arra is volt gondja, hogy aiz elmenekültek helyére új intézőket nevezzen ki Miközben folytattuk ezeket a „kiszálláso­kat”. megjelent a földreform­törvény. Ezután került sor Ökör- dipusztára. de az volt az utolsó munkára lelkesítő látogatása dr. Sági Eleknek. Hozzá sem fogha­tott buzdító beszédéhez, amikor egy Csizmazi nevű cseléd előlé­pett. s azt mondta neki: nem tartozik többé a puszta az érsek­séghez. és nem kívánják látni még egyszer a kormányzó urat a majorban. Ilyen föllépést cseléd­embertől azelőtt én soha nem ? láttam Nyoma sem volt rajta a régi alázatnak, amíg beszélt, ke­ményen Sági Elekre szegezte a tekintetét. Hazafelé jövet az ér­sekség kormányzója azon aggó­dott, hogy a földreform kataszt­rófába viszi az országot. □ □ □ 1945 tavasza elhozta a cseléd­ség , intézményének végóráját is; Még abban az esztendőben földet osztottak a nincsteleneknek az ér­seki pusztákból. — Nyolc katasztrális hold föl­det kaptunk mint újgazdák, s még béreltünk hozzá hat-nyolc holdat. Otthon dolgoztam én is a családdal, egészen 1948-ig. Ak­kor elmentem a megalakuló fo­gyasztási szövetkezethez raktá­rosnak. A felszabadulást követő években részt vettem az ifjúsági mozgalomban, vezetőképző isko­lába is elküldték 1950-ben ta­nácstag lettem, majd átkerültem az FMSZ-től a tanácshoz osztály- . vezetőnek. Elnökhelyettesként 10 évig dolgoztam, közben elvégez­tem a tanácsi akadémiát. 1960- ban kineveztek az akkor már tíz­éves múltra visszatekintő Iszkra Mezőgazdasági Termelőszövetke­zet „kihelyezett” elnökének, egy­évi időtartamra. Azután meg­hosszabbították a megbízatásom, s immár a tizennegyedik évet töltöm az Iszkra elnökének tisz- j tében. A. Tóth Sándor Megyénk legészakabbra fekvő nagyközsége, Lajosmizse, ma 30 éve. 1944 november 1-én sza­badult fel. • | ' Tudományos hitelű megállapí­tások szerint — tájékoztatott dr. Havasi László nagyközségi ta­nácselnök — Lajosmizse terüle­tén a kora bronzkorban már em­beri település volt. Az első na­gyobb zárt közösségeket (Lajos- szállása. Mizse-szállása és Bene- szállása) a IV. Béla által, a Bal­kánról visszahívott kunok — a jászokkal együtt — létesítették. A lakosság magva sokáig őrizte a' jász-hagyományokat, a gazdál­kodási szokásokat, pusztai élet­formát. Így alakult ki a tanyavl- lág a gyenge minőségű homokos talajon, amelyen elsősorban ál­lattartással foglalkoztak. A szű­kös megélhetés miatt, nem tud­ták gyermekeiket felnevelni, ki­adták őket kiscselédeknek A kedvezőtlen gazdasági hely­zet és elmaradottság az analfa­bétizmusnak is melegágyat te­remtett. 1930-ban a község 6 éven felüli lakosságának 16 szá­zaléka írástudatlan volt. A kom­munális ellátottág. még 30 évvel ezelőtt is a nullával vol^t egyenlő Lajosmizsén * Amikor a Vörös Hadsereg a debreceni csatában súlyos vere­séget mért a fasiszta hordákra, majd átlépték a Tisza vonalát, s fővárosunk felé üldözték azokat,, már nyilvánvaló volt. hogy Kfecs-' kémét után Lajosmizse is hama­rosan felszabadul. Sápi Ödön nyugdíjas így emlékszik: — November 1-én Madách ut­cai házunk felé tartott egy idő­sebb szovjet katona. Amikor oda- ért. csgk annyit mondott, voda, voda! . Természetesen azonnal megvendégeltem, nemcsak víz­zel, hanem az éppen kéznél levő libatepertővel is. pihenésre biz­tattam a fáradt katonát, de az perceken tjeiül továbbindult. Az­után egyre több szovjet egyenru­hás tűnt, fel az utcákon és sűrű fegyverropogás közepette nyo­multak előre Házunkban két szovjet tiszt szállt meg. Sajnos, csak kereszt­nevükre emlékszem — Nyikoláj és Iván. Azt hiszem, nekik kö­szönhetem. .hogy pár hónap múl­va — egy-két napon át — ven­dégül láthattam magasabb rangú szovjet tiszteket is. * Aki csak a felszabadulás előtti időkből ismerte Lajosmizsét, na­gyot nézne napjainkban. A köz­ségben eladdig csak hírből is­mert iparban jelenleg több mint 2200-an dolgoznak (Vízgépészeti Vállalat, Vízkutató és Fúró Vál­lalat, Háziipari Szövetkezet, Pe­tőfi Nyomda, és á szövetkezeti vállalatok nyújtják az ipari fog­lalkoztatottságot). A mezőgazda­ságban dolgozók két termelőszö­vetkezetbe és öt szakszövetke­zetbe tömörültek. Megvalósult az ivóvízellátás. 30 kilométer hosz- szú vízvezeték-hálózatot építettek. A nagyközség belterületén min­den házban villany világít. Az utcák, járdák csaknem fele szi­lárd burkolatú. Jelénleg a községközpont ki­alakítása. a központi orvosi ren­delő és' egés.zségház, a 260 Szemé­lyes általános iskolai kollégium, a nyolctantermes iskola építése folyik, kiegészítve mindezt a to­vábbi út- és járdaépítéssel. Az említett beruházásokra 80 millió* forintot fordítanak 1977-ig 613 új lakást, a meglevő tanyák vil­lamosítására Pedig 20 ezer méter Vezetéket építenek. Mindezekről bővebben esett szó a Lajosmizse felszabadulásá­nak 30. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi ülésen. Ez al­kalommal. első ízben, adomá­nyozták a Lajosmizséért emlék­érem kitüntető Címet. Ez az el­ismerés Podmaniczkv Béla nyu­galmazott iskolaigazgatónak ju­tott. Nem véletlenül, hiszen négy évtizede neveli-oktatjal a lajos­mizsei fiatalokat, megalakulása óta'tagja a tanácsnak, életének több mint felét a község fel- emelkedéséért áldozta. Holman Péter 9 A nagyközség területéhez tartozó tanyamúzeum és -csárda látképe. 9 Kevés nagyközség vagy város dicsekedhet ilyen Impozáns, minden igényt kielégítő vendéglátó­ipari kombináttal. (Pásztor Zoltán felvételei) 1. A község és jelene A falu határában a halasi mű- út nagy, majdnem félkörívnyi kanyarral köszönti a láthatár szé­léig terülő pusztát. Őszi színek remegnek a reggeli napsütésben és el sem hinni, hogy nehéz haj­nali pára lepte ezt a tájat. Ősz van. Őszi mezőszag. Távol a szin­te mozdulatlanul legelésző tehe­nek mögött a Bági és Fischer dűlőben az októberi bőség; szőlő- és gyümölcsfasoraiban . pedig munka, munka. Mint a terméstől roskadozó fáknak, olyan a látványuk a falu. műútra tekintő első házainak. „Bőségesek.” Nagyok, nyeregtető­sek, magasföldszintesek, ötven­ezer forintos vaskerítésesek. Csak - a Szánk felé vezető földút eleje,' a Tanács utca van lekövezve egy kilométer hosszan. Nagy több­ségben gazdag házak és szegé­nyes utcák: homokosák, esőben sárosak. De van még töppedő vá­lyogház és düledező fakerítés is. Bócsa 9 ezer 900 hektáros ki­terjedésű közigazgatási területén a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 2751-en élnek. Hegyesi rész az I. kerület, Fischer-Bócsa a II., a Bagi-Bócsa a III., és Zöld­halom a IV. kerület. A tanyai gazdálkodás feltételeinek javulá­sa, a két szakszövetkezet eredmé­nyes működése, olyan jövedelem­szinteket teremtett, hogy a föld­művelő típusú tanyákról a jobb értékesítési, szállítási lehetőségek érdekében megindult - a beköltö­zés a faluba, s a korábban már településszerűvé „verődött” köz­pontokba, amelyek közül legerő­teljesebben Fischer-Bócsa fejlő­dött. Valós folyamat ez, a község­fejlesztés szempontjából olyan alap, amelyre a döntéseknek épülni kell. Tükrözik ezt a községfejlesz­tési beruházások? A tanács fiatal titkára diktálja az idei fejlesztés összegét: 1 mil­lió 8 ezer forint. Az idén 155 ezer forintos költséggel ravatalozó épült, az Alsó-Gáspároson 17 la­kásba vezették be a' villanyt, amelyhez megyei támogatást is igénybe vettek. Megkezdték Bagi- Bócsa villamosítását, s még az \ idén befejezik. A jövő év elején ■ megkezdik Fischer-Bócsára a be­kötőút építését, s lerakják az 50 személyes diákotthon alapjait. Üj kutat fúrattak 283 ezer forintért, mert á meglevő már nem bírja a vízhálózat további kiépülését, ka­pacitása kicsi, jobban mondva: „kinőtte a. fejlődés.” ' Próbáltam vizsgálni az adóbe- „ vallás alapján a ^ jövedelmeket, ez tükrözné ugyanis hogy a gaz­dagodáshoz mérten harmonikusan fejlődik-e a község? De ezt Bó- csán szégyellik, a tanácsnál is megtagadták ez ügyben az infor­mációt. A bócsaiak dolgos, szor­galmas emberek, s gazdaságuk is éppen ezért megérdemelt, de a falut járva, emberek tucatjaival beszélgetve azt kellett megálla­pítanom, hogy szemléletbeli okok miatt még ma sem tudnak vele olyan mértékben élni, mint arra lehetőség volna. Talán a feltété?- lezhetőnél sokkal jobban közre­játszik ebben az is, hogy Bócsán még nem otthonos vendég a kul­túra: könyvet nem lehet vásá­rolni a boltokban, a lerakati könyvtárakat is 99 százalékban a gyerekek látogatják, Fischer-Bó- csán még alkalmi mozi sincs stb, stb. A szeptember 26-i tanácsülés jegyzőkönyvét olvasva érdekes hozzászólással találkoztam. Az egyik tanácstag azt panaszolta, hogy a pedagógusok közül sokan. nem hivatásnak tekintik 1 mun­kájukat, hanem formális egzisz­tenciának és puszta pénzkere­setnek. K. Nagy Ferenc választói- kérését tolmácsolta, hogy Katzen- bach-faluba is vezessék be a fe­lefont, s a főút mellé épült isko­la előtt jelöljenek ki egy gyalog­átjárót. ' A népképviselet eme fóruma — mint tudjuk — nyilvános, azon bárki részt vehet, de Bócsán sem igén tülekednek az emberek, hogy bizonyos fejlesztési teendőket sürgessenek. Pedig a bócsaiak- nak lenne mire apellálni, hisz közismerten gazdag a falu. A Fischer-Bócsára vezető dű- Iőúton a kerékpározva sorra ke­rülnek el az autók. A tanyán Iá­itok jönnek a faluból és a falu­ban lakók igyekeznek a tanyára. A kombik hátulját ' megrakják gyümölccsel, s este irány a váro­sok. Eltévedek. Elhagyott, évek óta hasznosítatlan táblával szem­ben 1800 négyszögöles szép sző­lejében szüretel Gáspár Károly és felesége. Odamegyek a Moszk­vics kombihoz, ahol'a ládákba válogatja a szőlőt, és beszélge­tünk. A pesterzsébeti piacra mennek ..fel'220 kiló csemege- szőlővel, s 1600—-1700 forintot hoznak majd 4iaza. Itt bírják ,a 120 forintos napszámot teljes el­látással, mégsincs elég munkás­kéz.' Egy eső után a széles dűlő- út is járhatatlan: karban kellene tartani. Csató Károly _ (Következik: Az Öperencián in­nen). 9 Gáspár - Károly estére a pesterzsébeti- piacra indul, mint Bócsáról sokan, ,' akiknek van autójuk. Bócsai barangolás • A lajosmizsei Vízgépészeti Vállalat a község iparának fő bázisa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom