Petőfi Népe, 1974. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-05 / 259. szám

Munkaalkalom VIIAAMOSTARGONCAHOZ kezelőt felveszünk. Petőfi Nyomda, Kecske­mét, Külső-Szegedi út C. 2081 TAKARÍTÓNŐT félnapos munkára, délelőttre felveszünk. Jelentkezni: 1280. Könyvesbolt Kecskemét, Szabad­ság tér 1. 2085 RUHAIPARI és Vegytisztítő Szövetke­zet azonnali belépéssel felvesz, álta­lános adminisztrátort, takarítónőt, fű­tőt. Jelentkezés: Kecskemét, Arany J. u. 1. személyzeti vezetőnél. 4845 KŐMŰVES, szobafestő,, ács, vasbeton- szerelő szakmunkásokat felveszünk. Jelentkezés: MEZŐGÉP Vállalat Épí­tési Üzeme, Kecskemét, Külső-Szegedi út 13S„ ' 4738 je" F Wl* dununisziraiiv munkában járatos dolgozót és női se- gédmunkásokat felvesz a Kalocsai Tejüzem. «sg HAZAK, járdák, lépcsőházak takarí­tására, férfi és női munkavállalókat keres felvételre a Kecskeméti Ingat­lankezelő Vállalat. Jelentkezés: Kecs­kemét, Villám I. u. 2. sz. Munkaügyi csoport. 4855 Apróhirdetések, apróhirdetések Ingatlan ELADÓ kétszobás családi ház, $80 négyszögöl szőlő­vel. Kecskemét, Alsőszéktó 51. (Kiskőrösi útban). Bog­Pár. _________________ 34717 B ELSÖPORTÁS beköltözhe­tő kétrendbeli szoba, kony- hás házrész, kerttel eladó. Kecskemét, Rendőrfalu, Benke József utca 14—16. n ____________________ 4929 K ÉT szoba, konyhás ház mellékhelyiségekkel sürgő­sen, áron alul eladó. Azon­nal elfoglalható. Kecske­mét, Szegedi Lajos u. 20. Érdeklődni egész nap. 34891 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó lakóépület, kis telekkel. Érdeklődni: ' Kecskemét, Villám István u. 7/a. ________________________ 34f35 V ASKÜTON lcomfortos családi ház, jól térmő sző­lő és kisebb termőföld sürgősen eladó. Érdeklődni: Petőfi U. 99.____________2005 E LADÓ a város központ­jában 1 szoba, előszoba,, konyha, spájzos komfortos házrész. Leveleket „Azon­nal beköltözhető 298 660” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. ____________________________5,016 S ZABADSZÁLLÁS, Kos­suth L. u. 9. sz.. alatti 17 helyiséges, alápincézett családi * ház hálózati víz, ipari árammal beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni: helyszínen, csütörtökön­ként. Levélcím: Kovács Sándor, Kunszentmiklós, cukrászda. 4820 ELADÓ 162 négyszögöl házhély kis lakóépülettel. Kecskemét, Vacsihegy 62. Kiss Gáspár.______________4857 B ENEI útban 300 négyszö- göl szőlő eladó. Érdeklőd- ni: Kecskemét, Akadémia krt. 34. VII. em. 20. 4831 NAGYÓBB létszámú csa­ládnak kertes új családi ház 90 százalékig elkészül­ve, készpénzért eladó. Családon belül két lakás­nak is megfelel. Levele­ket „Kecskemét” jeligére a kiadóhivatalba kérek. 34741 MÁRIAHEGYBEN 400 négyszögöl hobbykert el­adó', épülettel, kerítés, víz, villany van. Érdeklődni: Kecskemét, Klapka u. 22. Sztrppék. 34737 400 négyszögöl szőlő eladó megosztva is, Kecském éL Máriahegyben, a pesti műút mentén. Érdeklődni: Kecskemét, Epreskert u. 29. 34880 Lakás ELADÓ Kecskemét, Mű- kertvárosbhn, azonnal be­költözhető egyszoba össz­komfortos lakás, Érdeklőd­ni : telefonon: 13-729, 96-os mellék de. 8—du. 16 óráig, vagy du. 18 óra után. Kecs­kemét, Végh Mihály u. 1. Dékány. 34719 ELCSERÉLNÉM komlói, 2 szoba komfortos tanácsi 'lakásomat kecskeméti ta­nácsi lakásért. Levélcím: Tóth Imre, Kecskemét, Bethlen krt. 49. 484i * Gépjármű UE—28-as erőgép és 223-as Warszawa eladó. Kecske­mét, Külső-Szegedi út 15. ______________________,_________4821 I Z rendszámú Trabant Combi eladó. Érdeklődni: este. Kecskemét, Sétatér u. 9. m. em. 3. - 4823 600- AS Trabant Combi ol­csón eladó. Érdéklódni: Kecskemét, Nyíri út 20. __________________ 34747 P ANNÓNIA, 125-ÖS MZ áron alul eladó. Kecs­kémét, Kisfaludy u. 4. Ko­vács._________________________4838 6 01- ES Trabant eladó. Ér­deklődni : Kecskéméi, Czi- gány János u, 30. 4839 ELADÓ olcsón P—20-'as motorkerékpár utánfutó­val, most műszaki vizsgá­zott. Érdeklődni: du. fél 4-től Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky u. 2/a. H. em. 2. tó __________________________ 34745 2 50-ES Simson, 125-ös Da- núvia motorkerékpár el­adó. Kecskemét, Máriabe- gyl Iskola, Halasy. ff. 12/2662, vagy Belsőnyir 46. 34742 M—24-ES Volga eladó. Ér­deklődni : Helvéciái Állami Gazdaság portáján. 4P37 Egyéb adás-vétel .TÓ állapotban lévő, háló­szobabútor eladó. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Thököly u. 22, egész nap. _______< 4829 K ITŰNŐy állapotban levő, 20 mázsáig bíró önjáró munkagép eladó. Érdek­lődni: Kerekegyháza, Jó­kai u. 25. Makkos. ' 4840 MINIK ALOR olaj kályha el­adó. Kecskemét, Csáky ut­ca 16. • sz. _______________ 4791 E LADÓ kárpitozott garni­túra, sezlon, gyermekmat­rac és gázpalack nyomás- csökkentővel. Kecskemét, Czollner köz 4. Érdeklődni: délután. ________ ', 34861 H EVERŐ, sezlon, matra­cok, vaságyak, székek, festmények eladók. Kecs­kemét, Magyar u. 28 4819 140 LITERES BETONKE­VERŐGÉP 220 voltos motorra eladó. Megtekint­hető : Tiszakécske,’ Felsza­badulás u. 92. sz. Érdek­lődni : hétköznap Kecske­mét, Kossá István sétány 62/a. _______ 4828 N ÉMET villanyvarrógép új állapotban eladó. Kecs­kemét, Műkert, Móra F. u. 1. 34902 NYLON tediber női bun­da, férfi télikabátok ala­csony termetre, Orion rá­dió, neoperpétum kálya- ha, 4 személyes rekamié, -* 2 fotel eladó. Érdeklődni: délután, Kecskemét, Kan­dó Kálmán u. 24. ______4856 M INI 10x12 cm képernyős új tv, valamint Babetta robogó áron alul eladó. Érdeklődni: Podhradszky Jenőné, Kiskecskemét, Homok u. 2.____________^4750 N SZK-győztés szülőktől németjuhász kölykök kaphatók. Kecskéét, Ta­kács Gy. u. i. Bobán Mi-. hály. 34748 1 ÉVES olajkályha eladó. Érdeklődni: 17 óra után. Kocsér, Szabadág út 58. 4824 ELADÓK: szép hálóbúto­rok, konyhabútorok, reka- miék, sezlon, háromajtós szekrény, ágybetét. Kecs­kemét, Vak Bottyán u, 9. (Rákóczi út végénél.) 4800 Vegyes ELTARTÁSI szerződést köt­ne, életjáradékot fizetne, Kecskemétéin, lakásért ér­telmiségi házaspár. Levele­ket „Kölcsönös megbecsü­lés” jeligére a kiadóhivatal­ba kérünk._______________ 34921 P ARKETTACSISZOLÁST, lakkozást határidőre válla­lok. Vidékre is megyek. Az anyag beszerzését is válla­lom. Kovács Sándor, par­kettázó. Kecskemét, Dárdai- telep II. utca 14, 4788 LOVAS József műszerész, Jánoshalmán működését, betegség miatt beszüntet­te. A javításra adott ke­rékpárért vagy varrógé­pért a tulajdonosa jelent­kezzen Kovács Jánosnál a jánoshalmi OTP-hivatal­ban. ____________________ 2051 O KTÓBER 8-án elveszett Tiszakécske és Lakitejek között Tóth Feréncné sö­tét pej lovának járlatleve­le. Becsületes megtaláló Tiszakécske* Kerekdombi dűlő 110. alá adja le. 5*039 Házasság 50 éves, tsz-ben dolgozó özvegyember, jó anyagiak­ká« házasság céljából megismerkedne korban hozzáillő özvegy vagy egyedülálló nővel. Levele­ket „Falusiak előnyben 298 436” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. _______________g_________■ 4849 I SMERETSÉG hiányában ez úton keresem 60—65 éven felüli ^művelt ^özvegy nőnek ismeretségét házas­ság céljából. Önnyugdíj­jal, aki otthonába várna megértő élettársat. Én 75-ön felüli özvegy v nyug­díjas, művelt ember va­gyok. Helyben! leveleket kérek „Szeretet 298 386” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe. 4799 muutvAnviiAn ww onomi -mn tvfot*! !■ tárgyalások korát éli A IODOCO AW november T- töl -ÚJ formátumú ^-nnOVODD terjedelmű- HÁZ API Af jellegű-W ÓID At AS %- HEPES magazin Ic/z sport. Sport ELŐNYŐS feltételek mellett korszerű gépek kezelésére 15 éven felüli női* dolgozókat felveszünk és betanítunk fonónak, szövőnek, csévélőnek. Felvé­telre keresünk továbbá 18 éven felüli női és férfi segédmunkásokat. .Vidé­kieknek minimális térítés ellenében szállást biztosítunk« Bővebb tájékoz­tatást levélben adunk. Levélcím: Pa­muttextilművek Budai Gyára Munka­erőgazdálkodás 1502 Budapest, posta-* fiók 43. 1262 % A BARNEVÄL Kecskeméti Mezőgaz­dasági Üzeme (Kecskemét, Belsőnyir 2, telefon:. 12-828) azonnali belépéssel felvesz női hivatalsegédet, női keltető­munkást, baromfigondozókat. 4851 FIATAL női munkavállalókat állandó alkalmazásra, azonnali belépéssel fel­vesd a Kiskunhalasi Dohánybeváltó­üzem. H71 ÉRETTSÉGIZETT fiatal nőt, azonnali belépéssel, állandó alkalmazással fel­vesz a Kiskunhalasi Dollánybeváltó- üzem. H72 FELVESZÜNK lakatost, műszerészt, gépírni tudó adminisztrátort. ÜNIVER Szövetkezet Konzervüzeme, Hetény- egyháza. 4.2008 A LAJOSMIZSEI Népfront Mg. Tsz gépműhelyébe felvesz motorszerelő­ket, mezőgazdasági gépek javításában gyakorlott Szerelőket és Diesel-adago­ló beállító szakmunkást. 4718 LAJOSMIZSEI Kossuth Mg. Szakszö­vetkezet Lajosmizse, Ceglédi u. 12. fel­vételre keres gyákorlattal rendelkező anyagkönyvelőt, értékkönyvelőt, gyors- és gépírót. 4805* ÉRTESÍTJÜK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT, hogy az ALFÖLD Áruházunkat 1974. november 6-án 18 órakor ZÁRJUK! ALFÖLD KERESKEDELMI VÁLLALAT KECSKEMÉT _________ 5042 K özlemények GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk Nagy Erzsébet M. Emília Kecskemét, Akácfa u. 16. szám alatti lakos életének 78. évében csendesen elhunyt. Temetése folyó hó 6-án, szerdán fél 12 órakor lesz a kecskeméti köz­temetőben. Gyászoló család. 34 918 GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Faragó Antal városi számvevőség nyugdíjasa Kecskemét, Pászthóy u. 2. sz. alatti lakos, életének 82. évé­ben elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása f. hó 6-án, szer­dán délután fél 4 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. •Gyászoló család. __________________________________5048 K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazon testvéreknek, rokonoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, a városföldi Dó­zsa Tsz-nek, KPM Közúti Igaz­gatóság 1. sz. üzemóiérnökség- vezetőségének és dolgozóinak, akik felejthetetlen, drága jó férjem, apám, apósom, nagy­apám id. Gulyás Mihály temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkat enyhítették. Gyászold család, Kecskemét. _____________________________ 34 826 R öplabda NB Vasas Izzó—Kecskeméti SC 3:2 (8, —13, 11, -11, 7) NBT. férfi. Kecskemét, 400 né­ző. Vezette: Bots (Zách). . Vasas Izzó: Kiszelly, Skrypecz- ki* Podhorszki, — Pőcze. Borok. Gáspár. Csere: Herbert, Bodro­gi. Edző: Németh István. KSC: Mizsei. Hegedűs Z„ He­gedűs S. — Börcsők, Pápai, Ko­csis. Csere: Konyári, Nagy, Rap- csák, Maczák. Edző: Dunszt. Fe­renc. Hamarosan látszott, hogy az Izzó kemény ellenfél. Bár a KSC vezetett 3:0-ra, az Izzó egyenlí­tett. A kecskemétiek számára „magas volt” a sáncuk. Simán nyerték az elsőt 15:8-ra. Az Izzó ütői nem közvetlenül a hálónál kapták a labdát, s ezt a kecskemétiek csak a második játszmában kezdték felismerni. Konyári beállásával az ütőerő is javult-. A harmadik játszmában már 9:4 volt a KSC javára. Ez­Kecskcméti MÁV—RF. Építők 5:3 (2419—2270) NB I. női. Kecskemét. K. MÁV: TÓTH K. 415, TŰRI E. 443. Vancsiné 384, NAGYNÉ 410, Bácsné 380, Medgyes I-né 387 RF. Építők: OSATÓNÉ 393, Sí­pos 368. Monosné 377, Kovácsné Asztalitenisz Baján vasárnap rendezték meg a tragikus körülmények közt el­hunyt Kovács József, tiszteletére kiírt emlékversenyt. amelyen minden évben az öregfiúk Csap­nak össze és küzdenek a győze­lemért. Az emlékverseny — a ha-- gyományoknak megfelelően — most is remek küzdelmet, szín­vonalas, jó sportot hozott. Bár a mezőnyből hiányzott a kétsze­res győztes Kulcsár István, a tá­volmaradót a. többiek lelkesedése pótolta. 1 I­i után a játékvezető sorozatban sújtotta téves ítéleteivel a KSC-t, s előbb 9:9 lett, majd a budapes­tiek meg is nyerték a játszmát. A negyedikben Hegedűs S. és Kocsis játszott nagyon jól, de a .játszma sokáig tartott. Volt úgy. hogy 14 nyitáson keresztül nem tudott pontot szerezni a KSC. Az ötödik játszmában — edzői uta­sítás ellenére — a kecskeméti csapat lglassította a játékot. Áll­tak a pályán, s a sánc sem Volt sehol. Az Izzó itt úgy nyert, ahogy akart. Nem vitás,'hogy sok és súlyos tévedés jellemezte a bíráskodást, de az Izzó győzelme mégsem tel­jesen ezen múlott. Az Izzó menet közben is tudott változtatni, és kihasználták a kecskeméti csapat hibáit. A kecskeméti csapat jól küzdött, de időnként túl sokat foglalkoztak a játékvezető téve­déseivel, és a taktikai fegyelem­mel is baj volt. Jók1: Gáspár, Pőcze, illetve He­gedűs S., Konyári. 9 Hárít az Izzó sánca. TEKE NB I-ben maradt a Kecskeméti MÁV Hidas nyerte a bajai emlékversenyt 334. SlPOSNÉ 410. Györkösné 388. A két legutolsó mérkőzésen aratott győzeleméi a K. MÁV bentmaradt az NB I-ben.- Ki­emelkedett most a 16 éves Túri Edit, aki alig másféí éVe ját­szik, s most feltűnő biztonsággal dobott. Telibe 292. tarolásnál 151 volt az eredménye. Az eredmény: 1. Hidas Sándor, 2., Jaszenovics Máté. 3. Hidas Al­bert A versenybíróság külön díjaz­ta a legeredményesebb 54 éven felüli ásztaliteniszezőt. A díjat Dobos József kapta. TOTÓ MAI \l( SOR 14.55: TELEVÍZIÓ .. 15.55: 8.05: Iskolatévé. Élővilág. (Ált. ic ?s> isk. 8* oszt.) Az ember származása. i n on. 8.00: Énekeljünk együtt! Zeng­jük a dalt! 17.45* 9.30: A négy alapelv. A Tv po- 17Í50: '* litikai tanfolyamának adá­sa a honvédség részére. 11.05: Földrajz. (Alt. isk. 5. oszt.) 18,40: A Tisza. 19.05: 1151: Matematika. (Alt. isk. 7. ff«! oszt.) A paralelogramma területe. 212S. 13.35: Élővilág (ism.). , 22.20: Matematika. (Alt. isk. 5. oszt.) Az összeg és különb-, ség változása. Énekeljünk együtt! (Ism/) Fizika. (Alt. isk. 6. oszt.) Földrajz. (Alt. isk. 5. oszt.) A Kiskunság. ' Földrajz. (Alt. isk. g. oszt.) Naprendszerünk. Földrajz. (Alt. isk. .5; oszt.) — (Ism.) Matematika. (Alt, isl£ 7. oszt.) — (Ism.) Hírek. Összefoglald az FTC—Li­verpool labdarúgó KEK- mérkőzésröl. Játék a betűkkel. Reklámmüsor. Esti mese. Fuss, hogy utolérjelek (szí­nes!)' Magyar filmvfgjáték. Két színész-— egy szerep. Tv-hlradó — 3. 2. MOSOK: 20.00: Optimista tragédia, vis-' nyevszkij színdarabjának magyarul beszélő NDK tv- filmváltozata. KOSSUTH 8.22: Harsan a kürtszó! 8.55: Rossini: Olasz nő Algír­ban. KétfelvonAsos víg- opera. 10.05: Iskolarádió. 11.23: Petro vies Emil: Fuvola­verseny. 11.45: Komády Gerzson népda­lokat és virágénekeket énekel, Fogarassy Béla gi­13.50: 14.50: }5.10: 15.24: 16.00: 16.05: 16.30: 17.05: 17.27: 17.57: 18.17: Közvetítés a Ferencvi —Liverpool KEK labdj f ómérkőzés n. félideje neklő Ifjúság Btida] ten. Nemzetiségeink zenéjét Rádióiskola. A világgazdaság hírei. Kórusok Wagner ope ból. A befejezetlen mon Portrék Déry Tibor r< nyéből. IX. rész* Szép ez Is! All a vagon, áll... Lemezmúzeum. Maros Rudolf: Ecseri kodalmas. A Szabó-család. 1. Törvénykönyv. Védjegyek és találmányok. 21.Ó3: David Ojsztrahra emléke-, zünk. 22.30: Félóra sanzon. 23.00: Arany János versei (ism.). 23.09: A Szovjet Kultúra Hete. A Prokofjev-vonósnégyes felvételeiből. 0.10: Lakatos Lajos cimbalmo- zik. ; PETŐFI 8.05: Két zongoraszonáta. 9.03: Nótacsokor. 9.53: Óda. József Attila veifee. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.45: Védett állatok — csem- pészúton. _ "12.UUI Zenekart muzsika. 14.00: Kettőtől hatig ... 18.10: A Szovjet Kultúra Hete.' Színház a Tagankán. 18.25: Régi hangszerek világa. V. rész. 18.45: Az, elmúlt hónap zenei eseményeinek nyomában. 19.47: A Szovjet Kultúra Hete. Szovjet rendezők a .Ma­gyar Rádióban. 20.50: Közvetítés Düsseldorfból a 1 Fortuna—Rába ETO UEFA- kupa mérkőzés II. félidejé­ből. 21.51: Népdalok, néptáncok. 22.30: Zenekritikusok hangleme­zekről. 23.15: A denevér. Részletek Jo­hann Strauss operettjéből. 3. MŰSOR 18.10: Iskolarádid. 18.25: A Szovjet - Kultúra Hete. Hangfelvételek felsőfokon. 20.10: Az alvajáró. y Részletek Bellini operájából. 20.33: Dzsessz Ausztriából. 22.13: Magyar zeneszerzők. Tolóeredmények: 1, x, 1, x, 1,1, 1,1, 1, x, .2, 2, x, + 1 1. A Sporfogadási és Lottóigaz­gatóság közlése szerint a 44. heti totó-nyeremények az illeték le­vonása után a következők: 13 plusz 1 találatos szelvény nem volt. 13 találatos 3 darab, nye­reményük egyenként 260 316 fo­rint. 12 találatos 130 darab, nye­reményük egyenként 4005 Ft,, 11 találatos szelvény 1826 darab, nyereményük egyenként 285 fo­rint, ■ a 10 találatos szelvények száma -13 697, nyereményük egyenként 57 Ft. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom