Petőfi Népe, 1974. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-05 / 259. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1974. november 5. Nyergelj, fordulj! I. Vörös csík a sapkarózsán Szeretek az apám korú, idősebb férfiak baráti asztalához odaülni, amikor rég volt eseményekről, sorsuk fordulásáról beszélgetnek. Így ismertem meg azokat a második világ­háborút megjárt embereket is, akik ebben az írásban szere­pelnek. Nem voltak hősök, tiltakoznának is, ha róluk azt állítanám. Csupán osztályrészükül jutott a háború üvöltözése közepette, hogy — életükben először — hallhattak néhány elmetisztító, igaz szót, s mint katonáknak megadatott nekik a lehetőség, hogy kiadják maguknak a jelszót: nyergelj, fordulj! — 1944 őszén már a kijevi partizániskolán tanultam —me­sélte Csáki.Vince bácsi, a tisza- kécskei ÁFÉSZ v-húsboltjának többszörösen kitüntetett vezető­je. — Hosszú volt az út, ame­lyen oda eljutottam ... Grassi hadosztályával, a kis­kunfélegyházi Zrínyi Miklós VII. honvéd gyalogezred katonája­ként kerültem ki a Szovjetunió­ba, 1942 nyarán. Mivel civil­ben hentes voltam, szakácsnak osztottak be, a géppuskás szá­zadhoz. Alakulatunkat Koroto- jaknál vetették be először. Az­nap rizsgulyást főztünk ebédre, de nem ettek belőle a fiúk... Odajött Sós Gyula százados, és fölborította a kondért, azzal, hogy támadásba indulunk, enni nem lehet. Mi, szakácsok hátul marad­tunk a konyhával, ahogy szokás. Délután készülődtünk volna a vacsorafőzéshez, .mikor megjött a hírhozó: csak vizet meg kávét vigyünk a vonalba, étel nem kell, mert nem maradt, aki megegye. Az ütközet színhelyén borzalmas látvány fogadott bennünket: hul­lák és sebesültek, egymás he­gyén, hátán. Megitattuk, akit még lehetett. Szegény gyerekek, hogy jajveszékeltek! Édesanyám! Kedves feleségem! Drága kis­fiam! Volt, aki könyörgött: szúr­jatok agyon!... — Vince bácsi szeméből könnyeket fakasztott az emlékezés. Az akkor látott kép, s a haldokló baj társak hangja elkíséri a sírig. — A századunktól tízegynt- hányan maradtunk meg, de ké­sőbb feltöltötték emberekkel, hogy Urivnél újra vágóhídra vi­gyenek bennünket. . ' □ □ □ 1943 januárjában már vissza­felé vonultunk, akkor estem fogságba Novioszkolban, éppen 24-én, a születésnapomon. A fa­lutól három kilométerre,'"1egy kis iskolában állomásoztunk vagy ti- zenketten. Én adtam őrséget egy szál pisztollyal, és egyszercsak ■felénk tartó, fehér lepelbe bújt szovjet lovasokat pillantottam meg. Riasztottam a többieket: fussunk, gyerekek! Novioszkol- hoz érve integető,, magyarruhás katonák fogadtak bennünket. Csak mikor összetalálkoztunk, akkor derült ki, hogy oroszok.' Az egyikük megkínált vodkával, de a pisztolyt elvette tőlem, foglyok voltunk. A Donon túlra, Krenovojba vittek, ahol május derekáig vol­tam fogolytáborban. Akkor jár­vány ütött ki, vérhasba estem én is. Sokadmagammal együtt Akbulakba kerültem gyógykeze­lésre. Felépülésem után az Ural hegységnél levő Cseljabinszkba helyeztek, ott dolgoztunk egy fa­telepen. Ékkor találkoztam azok­kal az emberekkel, akik felnyi­tották a szemem az igazságra. □ □ □ Volt egy klubszerű helyisé­günk, amelyben esténként be­szélgethettünk. El-eljött oda hozzánk Kossá István, Gerő Er­nő meg Rácz Gyula elvtárs. Eleinte semleges témákról folyt köztünk a szó, gondolom, meg akarták ismerni a társaságot Aztán egy este Kossá elvtárs előadást tartott. Azzal kezdte, hogy álljanak fel közülünk azok, akiknek otthon ötven hold föld­jük van. Mindenki ülve maradt. Aztán a negyven, a harminc, a húsz, majd végül a tízhol­dasokat szólította, de egy se volt köztünk még olyan se. Azt kérdezte akkor Kossá .elvtárs, hogy mit gondolunk, akiket ke­res, azok hol vannak? Hallgat­tunk, de az eszünk már kez­dett dolgozni. Otthon, felelte he­lyettünk' Ő, mert’ azok’ lekenye- réztek1 á hátósagót’,1 ‘ Csák minket, szegényembereket küldtek ki a frontra, hogy az urak érde­keiért meghaljunk. Hát mi az anyánk keservét keresünk mi itt, orosz földön?! Hogy az ott­hon lapító gazdagparasztok földjét megvédjük? És ez volt ám az igaz beszéd... Gerd elv­társsal olyasmikről vitatkoztunk például, hogy van-e isten. Cseljabinszkból nemsokára Ju- zsára kerültem a 165-ös iskola­lágerbe, háromhónapos politikai kiképzésre. Kossá, Gerő és Rácz elvtárson kívül Rákosi Mátyás és egy Krausz nevű munkaszol­gálatos orvos is tartott előadáso­kat. Az antifasiszta tanfolyam befejezése után visszatértünk Cseljabinszkba. Ott tették fel a kérdést: ki akar a németek el­len harcolni, Magyarországot a szovjetek oldalán felszabadítani? Mindannyian jelentkeztünk. Egy szép napon riadóztattak, és el­jöttünk Kijevbe. □ □ □ Az ukrán főváros melletti par­tizániskolán három hónapig tar­tó kiképzést kaptunk. Oktatóink közül egy Gábor nevű magyar komisszárra és Csukin robban­tómesterre ma is jól emlékszem. A hátországi partizánharc for­télyait ismertették meg velünk, arra tanítottak, hogy miként kell aknásitani egy területet, ho­gyan kell tankcsapdát állítani, vasutat meg egyéb létesítményt felrobbantani. Kijevben egyéb­ként rendes felszerelést kaptunk, és fegyveres őrszolgálatot is ad­tunk, szovjet bajtársakkal közö­sen. Katonák voltunk ismét, de új feladattal. Szabad időnkben éppúgy bejártunk a városba, mint a szovjetek. Kurszántnak, vagyis növendéknek neveztek bennünket, megkülönböztető je­lünk egy vörös csík volt a sap­karózsán. Akkori társaim közül csak Kis Andrásról tudok, aki ma ezredes és a hadtörténeti múzeumban dolgozik. Vele ta­valy találkoztam is. □ □ □ Mikor egységeket szerveztek belőlünk, engem a II. őrzászió- aljba osztottak be, mert nem volt egészen rendben az egész­ségéin. Akik' 3óbb prőben . Vol­tak, azok harcoló csapath'pz ke­rültek, és még odakinn a Szov­jetunióban bevetésekben is részt vettek. A mi zászlóaljunkat ar- - ra a feladatra hozták létre, hogy Magyarországra jőve őrizze majd az új kormányt. 1945. február másodlkán be is vagonéroztunk Kijevben, és elindultunk haza. Tizenhatodikén érkeztünk Deb­recenbe, az ország ideiglenes fővárosába. Majdnem három év után újra itthon voltunk, de már másképp tekintettünk a vi­lágra. Őrködtünk a pénzügyőr­ségi palotánál, amelyben az Ideiglenes Nemzeti Kormány székelt. A sapkarózsánkon to­vább viseltük a vörös csíkot. Ügy volt, hogy a háború befe­jezése után rendőriskolába me­gyek. De, sajnos, ismét beteg lettem, lefogytam harminckilenc kilóra, így a tervből semmi sem lehetett. A. Tóth Sándor OLVASÓINKÉ A SZÓ Ne csak hirdessen a TÜZÉP. Mint ismeretes, az áruértéke­sítéssel foglalkozó vállalatoknál már alapvetően fontos tevékeny­ség a piacszerzés. Ennek jól be­vált módja az újságbeli hirdetép. A Petőfi" Népében is gyakorta je­lenek meg ilyen anyagok, melye­ket — tapasztalatunk szerint — szívesen böngészgetnek az em­berek. Közöttük feltehetően so­kan vannak, akik vásárlásra is szánják magukat. De vajon en­nek során mindenki a reklám szerint elégítheti ki az igényeit? A szerkesztőségünkhöz érkezett levelekből arra következtethe­tünk, hogy ezen a téren még nincs minden rendjén. Az elmúlt hónap 18-án közöl­tük az Alföldi TÜZÉP Vállalat hirdetését, mely felhívta a figyel­met, hogy aki a cég telepén szep­tember 30-ig vásárol B 30-as blokktéglát, az 10 százalékos ár­engedményben részesül. Nos, ez­zel kapcsolatban a homokmégyi községi párttitkár, Györki István értesített bennünket arról, hogy a TÜZÉP kalocsai és öregcsertői telepein a jelzett időben is válto­zatlan áron adták az említett ter­méket. Az ott dolgozókat ugyanis — mint azt megvallották — hi­vatalosan senki sem értesítette az engedményes akcióról. A levél írója a csalódott vevők megbízá­sából vizsgálatot sürget és választ kér annak kiderítésére, mi okoz­ta a . téglaárusítás körüli visszás­ságot! Nagy Gergelyné, Kecskemét, Nádor u. 2. szám alatti lakos az Alföldi TÜZÉP Vállalat munkáját bírálja hozzánk juttatott levelé­ben. A vállalat megyeszékhelyi tele­pén idén májusban vásárolt a la­kása építéséhez szükséges 10 da­rab E jelzésű gerendát és a hoz­závaló 280 darab EB 60xl9-es nagyságú úgynevezett béléstestet. A ‘hazaérkezett szállítmány saj­nos 1 gerendával és 32 béléstest­tel volt kevesebb. Az előbbihez pótlólag hozzájutott gyorsan, de az utóbbi anyagot azóta is hiába keresi. Nemrégen ugyan kapott az árusító egység belőle 1 vagon­nyit, de abból egyéni vásárlónak nem adtak, minden mennyiséget egy termelőszövetkezet vett meg. „Roppant kiváncsi vagyok, mind­ezzel hogyan egyeztethető össze a TÜZÉP-ről» lapunkban megje­lent hirdetés eme sora: Elsősor­ban a lakosság igényeinek kielé­gítésére törekednek, a közületek részére történő árueladás növelé­se csak másodlagos vállalati ér­dek ...” — írja a sokgyermekes asszony. És a „kielégítő tüzelőellátás” megfogalmazás sem mindenben fedi a valóságot — olvassuk to­vább a sorokat —, ugyanis 50 mázsányi berentei darabos sze­net ’ már két hónapja képtelen, megvenni a Nagy család. Szintén hiánycikk a koksz is hosszabb ideje. óvodai átszervezés jánoshalmi módra ? Sok bosszús1 szülő nevében ra­gadott tollat Molnár István, Já­noshalma, Széchenyi u. 1. szám alatti lakos. Mint írta, a nagy­községben hovatovább gyakorlat­tá válik, hogy a kisgyermekeket az egyik óvodából a másikba „irá­nyítják át” minden elfogadható indok nélkül. Ennek következ­tében aztán nem ritkán kerülnek kényszerhelyzetbe az édesanyák, édesapák, akiknek esetenként a lakásuktól két és félkilométerre levő intézménybe' kell kísérniük, s onnan visszahozniuk csemetéi­ket naponta, holott korábban az alig pár száz méternyi távolságú óvodába járhattak. E helytelen intézkedésre azután csak rá­adás, hogy a panaszosokkal szem­ben kevésbé udvarias magatar­tást tanúsítanak az {érintett veze­tők. „Ideje már, hogy az illeté­kesek felfigyeljenek a jánoshalmi óvodai helyzetre, s intézkedje­nek — fejezi be sorait olvasónk. Szerkesztői üzenetek M. K.-né, Kiskőrös: Mint ar­ról hivatalosan informálták szer­kesztőségünket, az ön panasza jo­gos. A városi tanács vb műszaki osztálya már intézkedett is an­nak érdekében, hogy e hónap 30- ig kijavítsák a bérelt lakása vi­zesedését okozó hibákat. Összeállította: Veiket Árpád 3. Az ember és vidéke A tanyákat nézve, lakóikra gondolva nemcsak az jut eszébe az embernek, hogy ha költözni akarnak zárt településre — tár­sadalmilag kívánatos folyamat —, akkor milyen feltételek között . tehetik. Nemcsak az jut az em­ber eszébe, hogy Bocsa hat­nyolc kilométer és hiába van autó, az utak esős időben járha­tatlanok, hogy a bolt a jelennek megfelel, de a jövőnek már nerri. Mi lesz a közellátással, a villa­mosítással? Mi lesz a magukra maradt öregekkel? A tanyai, tanyaközponti — mert Fischer-Bócsa hivatalosan még csak az — élet változásai­nak fő törvényét persze ezek al­kotják, de nemcsak ezek. Mind­ezek emberi oldala, összetartói, kapcsolatrendszerei, azok válto­zásának iránya legalább ugyan­olyan fontos, mint a villany, a bolt és az út. Aa emberért kell, hogy épüljön, változzon minden — az élet kiteljesedéséért. • Itt nincs is olyan, ami vonzaná a fiatalokat — mondta Liscsinszky Ferenc édesanyja. . Liscsinszky Ferenc, a Soltvad- kerti ÁFÉSZ 23-as számú ital­boltjának vezetője Budapestről költözött haza,- mint oly sok tár­sa Bács-Kiskun megyében, aki­ket kiröpített a tanyákról az ipa­rosodás, a város vonzása, szak­ma megszerzése. ; — Üvegcsiszöló a 'Szakmám, azt tanultárix majd buszsofőr let­ztem' és Most Há^ajötfelrt.3 A nyá­ron átvettem ezt a kocsmát. A szépen leterítet^ asztalokon újság, telepes rádió, mindenütt tisztaság. — Jobb ez? — kérdezem. — Jobb. Itthon vagyok. — Nincs sok italos ember? — Nincs. Ha valaki nagyon iszik, az nem itt, hanem házak­nál, ahol dolgozik. — Itt ez a társas élet egyet­len színhelye, ugye? — Ez lenne, de fiatalok keve­sen járnak ide. Nincs televízió, még egy valamire való játék sem. Bejárnak Soltvadkertre meg Kiskőrösre, mert a legtöbbjük­nek van kocsija, motorja. Néha rendeznek a kultúrteremben egy- egy vacsoraestet, bált. Két hete is volt egy, pontosabban szep­tember 22-én. Nézzük a forgalmat. A kimu­tatás szerint 149-en váltottak je- vet, a búcsúbálra pedig 105-en, mert esett az eső. A VOSZK Szövetkezetek Kereskedelmi Ipa­ri és Szolgáltató Közös Vállala­tának műsorbrigádja lépett fel: 2550 forint volt a gázsi. Ekkora összegért minden bizonnyal igazi művészek is vállalták volna a szereplést, de hát itt „ez van”: Az illetékesek nem nagyon igye­keznek azon, hogy „fölsrófolják” az ez irányú igényeket. Liscsinszky Ferenc édesanyja — kisfiát hozta az orvoshoz — panaszkodik a fiatalokra: — Nem érdekli őket semmi, én azt hiszem, de itt nincs is olyan, ami vonzaná őket. — Működik itt KlSZ-alapszer- vezet? — kérdezem Feritől. — Volt, de még egy, gyűlésre sem lehetett összehívni a társa­ságot. Legtöbben Halason dol­goznak, a kórház építésén és korán hajnalban mennek, késő este jönnek. Ha esik az eső, az autó, nem tud értük bejönni, "olyankor ki kell gyalogolni a műútra. — Olvasnak? — kérdezem. — 'Van az iskolában kihelye­zett könyvtár, de tudja, hogy van? Én nem tudok olyant, hogy oda felnőttek is járnak. A gyerekek, ‘az’ök V&zik a könyvé-"! két. És ez a lényeg — mondóm má- ‘ gamban, amikor kerékpárral a falu felé veszem az irányt. Be­nézek minden tanya udvarára: szüretre készülnek. Legtöbb he­lyen préselnek, hordót mosnák. Gyalogos ember jön velem szem­ben. Megszólítom, beszélgetünk. — Gazdagok erre az emberek? — Százezer forintja erre min­den tanyásgazdának van, az biz­tos. Ennyit mondhatok — zárja le nem éppen barátságosan a té­mát. — Aztán mire költik a pénzü­ket? — faggatom tovább. — I Amire más. Autóra meg flanCra, mert már itt is úgy jár­nak, mint Pesten. Ha már az is van, akkor hamarosan elmene­külnek. Bemennek a faluba és ' csak dolgozni járnak ki a ta­nyára. — Ezen az úton el sem lehet ménni — mondom —, hát mért nem csinálják meg egy kicsit? — Csinálja meg a tanács! — Miért a tanács, amikor ma­guk . autóznak, meg fogatoznak itt? Fogjanak össze egypáran! — Itt mindig dologidő van. Nem talál itt ilyesmire embert, meg minek fizetjük az adót? Ak­kor minek fizetjük, mondja meg? Igen. A bácsi válasza jellem­ző. Az ^emberek nehezen látnak túl saját portájukon, kicsi ér­dekeiken, pedig a gazdaság ekéi­kül nem. sokat ér. Jó úton járni, szép kultúrteremben szórakozni éppen olyan jó érzés, mint azt látni, hogy jól termett a szőlő. Az összefogás bőségét is jó len­ne már megízlelni az emberek­nek Bócsán és Fischer-Bócsán is. A dűlőútról kiérek a - halasi rríűútra. Szemben buszmegálló és a kanyar mögött a láthatár szé­léig terülő puszta ragyogó nap­sütésben. Elvsém hinni, hogy ne­tt Liscsinszky Ferenc, aki Buda­pestről hazaköltözött. 9Í Balról Deli László, akinek a tanyájában még nincs villany: Jobbról: Kerekes Károly, aki 27 évig taxisofőr volt Pesten és vett egy tanyát. Gazdálkodik. héz hajnali pára lepte ezt a tá­jat. Ősz van. őszi mezőszag. Mint a terméstől roskadó fáknak, olyan a látványuk a falu műút­ra tekintő első házainak. Bősége­Csató Károly (Vége) Betegségeink atlasza Betegségeink . atlasza kiadásának előkészítésén dolgoznak a minszki Orvostudományi Egyetem ge­netikai laboratóriumának munkatársai, akik a világ 57 tudományos intézményével tartanak fenn szoros alkotói kapcsolatot. Üj, átfogó művük tudo­mányos megfigyeléseik és elemzésének eredmé­nyeit rendszerezi. A veleszületett szívrendellenessé­gek általuk kidolgozott osztályozását az Egészség- ügyi Világszervezet is elfogadta. A laboratórium mellett teratológiai központot létesítettek, ahol vizsgálják a nők munka- és élet- körülményeit, s ezek hatását a születendő gyerekre. (APN — KS.) Az életkor megkétszereződött Üzbegisztánban t^begisztánnak jelenleg 12 orvostudományi köz­pontja van. Míg Üzbegisztánban 1917 előtt 30 ezer lakosra jutott egy orvos; most fejlett egészségügyi hálózat áll a dolgozók rendelkezésére. Az életszínvonal nö­vekedése és a betegségek megelőzése érdekében hozott intézkedések az elmúlt félévszázad alatt az átlagéletkort a kétszeresére, 70 évre növelte, a ha­landóság ötödére, s esten belül a gyermekhalandó­ság a tizenhetedére csökkent Megszüntették az elterjedt és igen súlyos betegségeket: a kolerát, a trachomát, a maláriát és a himlőt. (APN — KS.) t' X 1 S t Bócsai : barangolás^ Csáki Vince bácsi: És as volt ám as igas beszéd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom