Petőfi Népe, 1974. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-02 / 257. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1974. november 2. A PÁRTKONGRESSZUS JEGYÉBEN Szocialista brigádok bravúrja Diplomáciai eseményekkel kapcsolatban sokszor olva­sunk — hallunk — arról, hogy X államférfiú mun­kaebéden látta vendégül Y delegátust. Nem kormányszinten ugyan, de a maga keretében szintén jelentős munka­vacsoráról ad hírt a cikkhez készült felvétel. Ez­úttal Tiszakécske nagyközség pártbizottsága és tanácsa vendégelt meg kétkezi mun­kásembereket. Szocialista brigádokat és vezetőiket, akik kongresszusi felajánlás­ként a helység felszabadulá­sának 30. évfordulójára ki­emelt községpolitikai létesít­ménnyel készültek el. Az alapozás befejezésével és az első záróréteg elterítésével újjáépítették a Szabolcska Mihály utcát. A közel 3 mil­lió forint értékű útkorszersítéssel a tiszakécskeiek több évti­zedes álma vált valóra. Hiszen a legfontosabb községgócokon közlekedési körforgalom jöhetett ezzel létre, s az új, modern utcára — mint gyűjtőútra fűződhetnek föl az új lakótelep utcái. Képünk a vacsora előtti ünnepélyes percekben készült. Miskó István tanácselnök üdvözlő szavait hallgatják a meg­hívottak. Miskő István tanácselnök köszönti a szocialista brigádokat. ember helyett dolgozott gépével. Ugyanígy a rakodógépkezelők, Farkas Pál. Kiss László. Kiss Ist­ván. valamint a gépkocsivezetők, Székely József. Tóth Ferenc, a Grinovits-testvérek. s Farkas De­zső. Szinte a lehetetlent is meg­tették a rendkívül rossz talajvi­szonyok között. A Tassy-útőrbri- gád nappal az útépítésnél állta a sarat, éjjel pedig az anyagot fogadta. A Tóth-brigád — Kerekegyhá­záról — mindennap 130 kilomé­tert utazott — zokszó nélkül. Köztük Szabó József gondosko­dott derűs hangulatról... A töb­bi tiszakécskei — Bállá Vince, Laczkó György. Kapás,Pál, Szé­kely József szintén kitett ma­gáért ... Mindenki szívesen odahallgat a kis beszédre, amely igazán em­berközeli. Nemcsak mert szívből jövő. hanem mivel tárgyszerű is — és szorosan azokról szól, akiké a legfőbb érdem a határidő előt­ti teljesítményért. Lássuk tehát az építés fő fázi­sait. Ez év januárjában kezdődnek tárgyalások a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium illetékes szerveivel. Méltányolják a nagy­község súlyos közlekedési gond- j- ■ - ■ .éri].; r.? elmaradott, jelentős részben tárhatatlan út­hálózatot. Ügy döntenek, hogy a Tiszakécske közlekedési tenge­lyét képező Szabolcska Mihály utcát 1975 végéig korszerűsítik. Igenám. csakhogy ez már ter­ven felüli munkavállalás a KPM Kecskeméti Közúti Igazgatósága számára. A Kecskeméti Üzem­mérnökség a már jóváhagyott 1974 ’évi tervének „ráadásaként”.j kapja 'meg a feladatot »Pedig az’- eredeti kötelezettsége is igen fe­szített. Aztán a helyi pártbizott­ság és tanács kérése is minden­képpen méltánylandó: szeretnék, ha k< vés kivitelezési határ- időr bel ez év október 29-ére — i az évforduló napja — be­fejt nék az alapozást és az első i'.áróréteg elépítését. Hogy mi­előbb bekapcsolhassák a forga­lomba. Az üzemmérnökség a szocia­lista brigádokhoz fordul. A kerekegyházi Tóth István-fé­le brigád, a lakitelek—tiszakécs- kei Tassy-féle brigád és az üzem- mérnökség gépészbrigádja egy öntetűen válaszol: biztosítsák a feltételeket, s ők ez év novem­ber 7-re befejezik a munkát. Ha tudták volna, milyen nagy fába vágták a fejszét! A három brigád — Szomolai János mun­kavezető irányításával — hozzá­lát a kongeresszusi felajánlás­ként vállalt munkához. De már az első hetekben jön egyik gond a másik után. A bánya visszaiga­zolja az útépítéshez szükséges anyagot, de a MÁV nem tud va­gonokat adni a szállításhoz; más­hová kellenek a kocsik. Nincs más hátra: közúton indítják az '3nyagdkát,’>y,t!Kheíí ••«'•’tanács iá* .Mwfcűsswéj',, b,YÚjt az üzemmér-,. ■ nökségnék. " •­De e zökkenők csak hátráltat­ták a kivitelezést S hogy még több legyen a baj. beköszöntött az állandó esőzés. A munkások nap mint nap áznak-fáznak. de nem hátrálnak meg, jó hangulat­ban. tiszteletre méltó szorgalom­mal állják adott szavukat. Csuz Mihály — Tiszakécskéről — két ... A munkavacsorán, a Sza­badság Tsz székházában, vidáman csengtek össze a borospoharak a finom birkapaprikás illatos pá­rájában. A beszélgetők nemcsak emlékeztek — ..Mikor csak vár­tuk, vártuk az anyagot, nem gon­doltam volna” — „Azt hittem, az utóbbi hetekben, hogy mi is „beleázunk” az útba” —, hanem már á jövőt is latolgatták. Mis­kó István utolsó mondatai jártak eszünkben: „Kívánom, hogy jö­vő év augusztus 20-án hasonló körülmények közt találkozzunk. « Szeretnénk, ha akkorra ,yégje-, gesem elkészülne a Szolnoki) úfai tói az Inokai révlejáröifr térjedő ' ' köiTéködéísí” tehgély*. amelyén ’kóí*-' szerű kövilágítást szerelünk fel...” Biztos, hogy ezek a szocialista brigádok nem fognak hiányozni arról a következő munkavacso­ráról. (Tóth István — Tóth Sándor) A sínek doktorai Az utas, amikor felszáll a vonatra, nem is sejti, milyen hatalmas apparátus figyel arra, hogy biztonságosan célhoz érjen. Talán csak akkor villan át gondolatán az, hogy a vasúton is történhet baj, amikor a jegyváltásnál néhány fil­lérrel többet kérnek biztosítási bélyegre. Néha bosszankodik is, amikor lassít a vonat, s az ablakon kinézve pályakarban­tartó munkásokat lát különleges csákányokkal, és egyéb szer­számokkal kezükben. Vajon kinek jut eszébe, hogy a végtelenbe kígyózó síneket állan­dóan ellenőrizni kell, hogy a vas­úti töltés „él, lélegzik” s a téli hidegre, a nyári melegre másként és másként reagál. A MAVszak- , emberei szerencsére mindezt jól tudják és nem véletlenül rendel­keznek a jelentősebb vasúti cso­mópontok pályafenntartási fő­nökségekkel. A főnökségek dolgo­zói, vezetői egy különleges szak­ma tudorai, akiknek napjaink­ban az állandóan fejlődő techni­kával — ami a közel 130 eszten­dős vasutat sem kerülte el — lé­pést kell tartaniok. A gyorsaság, valamint a terhe­lés növekedése új feladatok elé állította a pályafenntartási dol­gozókat. Azt is meg kellett tanul- niok többek között, hogyan tart­sák karban — az év különböző szakaszaiban — a korszerű, hé­zag nélküli síneket. Mindezt ter­mészetesen kézi krampács szer­számukkal elvégezni már nem le­het. A vasúti sínek és töltések rendbentartására korszerű gép­láncok állnak rendelkezésre, amelyek a MÁV Építési és Pá­lyafenntartási Szakosztályának jászkíséri üzeméből indulnak az ország különböző vonalaira. Az elmúlt hetekben Kecske­mét—Cegléd között kimaradt egy délelőtti személyvonat. Utasait vasútpótló autóbuszokkal szállí­tották. A vasúti pályán ugyanis éppen az úgynevezett felépít­mény-karbantartó géplánc dolgo­zott. Szabics István, a Kecske­méti Pályafenntartási Főnökség vezetője a helyszínen ádott tájé­koztatást a munkáról. — Évente kétszer mérővonat futja be a pályát — magyarázta —, és ellenőrzi a vonalat. Ennek adatai alapján indul el a géplánc és óránként 800—900 métert ha­ladva végzi el a pályaszabályo­zást. A korszerű gépeket és a műszereket 18 ember kezeli. Ez a géplánc 250 ember munkáját végzi el. Az érdekes műveletet ezután már magunk is végignézhettük. Elöl haladt a vezérg'ép, amely ha­talmas karmantyúival az infrasu- garas irányítással megállapított, szintre emelte a síneket, majd aláverő kalapáccsal tömörítette a köveket az ágyazatba. — A teljes géplánchoz egyéb­ként két vezérgép tartozik — je­gyezte meg Szabics István. — Ebben az esetben óránként 1400— 1500 méter hosszúságú pályát tudnak rendbehozni. A vezérgép után az ágyazat­9 Fehér Ferenc vízszintező hi­bátlannak minősít ia munkát. rendező gép halad, amely a sza­bályos profilnak és az esztétikai követelményeknek megfelelően igazította el a töltéskoronát. Ahol több volt a zúzalékkő, azt, felszedte, ahol hiányos volt, ott önműködően leszórta. Végül négy ágyazattömprítő gépr haladt méltóságteljesen a már szintbe hozott síneken. Ezek 30' atmoszférás vibrációs kalapácsa­ikkal tömörítették a sínek alatt a köveket, biztósítva az ágyazat kellő stabilitását. Különösen a hézag nélküli sínpályáknál rend­kívül fontos ez. A géplánc mögött egy magá­nyos férfi lépegetett. Meg-meg- állt, műszert helyezett a sínekre, figyelmesen nézte azt. Ö a víz­szintező. Valóban olyan egyenes­sé vált a pálya, hogy egy tükör­sima vízfelületnek, egy millimé­terrel sem emelkedett volna fölé, vagy süllyedt volna alá. Most már biztonsággal száguldhatnak rajta a személy- és teherszállító vonatok. Nagy Ottó 9 Szabics István pályafenntartási főnök Demeter István gépláncvezetővel, Oláh Lajos pályames­terrel, Donkó István gépkezelővel és Fehér Fe­renc vízszintezővel munkamegbeszélést tart. • Az egyik ágyazattömörítő gép munka közben. (Pásztor Zoltán felvételei) 2. Az Óperencián innen Visszamegy a templom sarká­hoz, ott elfordul jobbra és egye­nesen vezet az út a fischeri köz­pontba — /nondj; Gáspár Ká­roly. Elköszönök az- ’, hogy jó utat és jó piacot a csemegesző­lőnek Pesterzsébeten. Még egy utolsó pillantás özv. Gál Imréné tanyájára, aki hetvenkét évesen egyedül éldegél itt. A kiskapu előtti feljárót benövi a gaz. Ré­gen koptatták ki a léptek. Gyer­mekei már a központban, Bócsán élnek, és nagyon örülnének, ha tízezer forintot, vagy tizenötöt adna valaki a tanyáért, ha majd Gál nénit utolsó útjára elkísérte a harangszó. Mert Fischer-Bócsán templom 3s van. Szépen sárgára • eszelt. Az udvaron szelek és történelem nyútte harangláb. Az itt lakó pap kertje piros almáktól,- virágoktól díszeleg az őszi napsütésben. Egy­re kevesebb embernek hirdeti az igét ő is. Látványosabb sereg csak nagyobb ünnepeken verődik össze. Akkor is inkább szokásból, tiszteletből azok iránt akiknek még jelent valamit a vallás. A központhoz érve az a benyo­másom támad, hogy ez falu. Falu bizony. Két sor házzal, villany- vezetékkel, iskolákkal, bolttal, vendéglővel és színpados kultúr­teremmel, meg klubszobával, ahol péntekenként a fiatal orvosnő is rendel. Mégsem az? Nem az: „Az elmúlt év tanyai felmérés, a köz­ségi tanácsok javaslata alapján a megyei tanács felé az alábbi településeket javasoltuk fejlesz­tendő külterületi lakott hellyé ki­jelölni :... Bocsa — Fischer-Bó- csa” — olvasható a tanyai la­kosság helyzetéről készült tájé­koztatóban. Tehát ez még nem „fejlesztésre kijelölt külterületi település” — ahogy a szakembe­rek mondják. Itt tilos építkezni. Pedig építkeznek. — Hogy? Feketén. Amikor el­kezdik az alapokat kiásni, már bele is kalkulálják a tanács ál­tal kirovandó bírságot, amely sok-sok pénz — mondja Lis- csinszky Ferencné, s ezután az útról panaszkodik, 'amely majd csak megépül már, mert tíz év­vel ezelőtt még a gazdák — akik­nek a földjén átment volna — karóval kergették el a munká­sokat. A Bócsa 'előtti kanyarnál kapcsolódik a halasi műúthoz, s 9 A haranglábat csak a lélek tartja. talán hamarosan buszjárat is lesz. Igen. Fejlődik ez a kis telepü­lés. Annak ellenére, hogy nem engedik, még ma sem, a tanya­politikai határozat után két év- ,vel sem. De majd elnyeri rangját — reméljük —, és észreveszik azt is, hogy a környező tanyavi­lág felszámolásának egy igen fontos központja lesz. Vonzása Bócsáénál is nagyobb, mert in­nen mégiscsak közelebb van a föld, s ez nem utolsó szempont. Mindebben az a sajnálatos, hogy ei-i nem előbb fedezték fel a he­lyi és a járási hatóságok. — Hogy élnek itt az emberek1?­— kérdeztem Liscsinszky Ferenc- nétől, aki agilis, közéleti asszony a központban. — Jól élnek. Enni, inni és au­tót venni itt is szeretnek, de meg­dolgoznak érte, ezt higgye el ne­kem. Nagyon megdolgoznak érte.. i Dél van: Megérkezett a postás. A köré sereglőknek leveleket, újságokat, pénzt osztogat. Sok Petőfi Népét, Népszabadságot, Szabad Földet . és Ludas Matyit járatnak, mert egy» év után is­mét lett postásuk, méghozzá visz­szajött a régi. Ezt az áldatlan helyzetet mi is megírtuk. Hát si­került. Új kismotort is kapott. A vegyesboltban falatozgatva megtudtam, hogy a havi forgal­muk meghaladja átlagban a hat­vanezret. A szomszédos italbolté negyenezer forint körül mozog. Elindulok lefényképezni egy épü­lő házat is, amelynek még az. alapjait rakták csak le, de már áll a leendő udvaron a masszív gémeskút. Gál József építi. Hát így nő, növekszik fáluvá Fischer- Bócsa: illegálisan, bár máshogy is tehetné, s teszi is majd talán egy év múlva, mint „fejlesztésre kijelölt külterületi település.” Csató Károly '(Következik: Az élet és vidéke) I < í Bócsai barangolás 9 „Visszajött a régi postásunk” — mondták a helybeliek. 9 Tovább épül az utca. Itt áll majd Gál Imre háza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom