Petőfi Népe, 1974. október (29. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-26 / 251. szám

szövetkezetben. t Hat évvel ezelőtt épült a szövetkezet korszerű tehén- istállója. 1 A szalkszentmártoni Hunyadi Termelő- szövetkezet jogelődje az 1949. szeptember 20- án alakult Békéért Termelőszövetkezet. A huszonöt évvel ezelőtt szerveződött közös gazdaságban 49 család 509 hektáron kezdte meg a munkát. Egy körmöstraktor és négy ökör volt összes vagyonuk. Negyedszázad alatt dinamikusan fejlődött a szalkszentmártoni Hunyadi Termelőszövetkezet ben a juhtartás jól jövedelmező ágazat.- Mintegy ezerötszáz mái gyar-fésűsmerino anyajuh és szaporulatát gondozzák. Bevezet­ték a sűrített elletést, ami annyit jelent, hogy két évente három­szor ellenek az anyák. Az évi bárányszaporulat meghaladja a 2200-at. Ennek egy részét értéke­sítik, de a megfelelő jerkéket to­vább nevelik. Egyrészt az elöre­gedett anyák pótlására, másrészt az állomány gyarapítására hasz­nálják. A tejes- és pecsenyebá­rányok legtöbbjét exportra szál­lítják. Az önköltségi árak is jól mu­tatják a juhászat gazdaságossá­gát. Például a pecsenyebárányok kilónkénti súlygyarapodása 18 forintba kerül, s ennek több mint duplájáért adják el. Tavaly a ju­hászat árbevétele 2,3 mijlió fo­rint volt. Az idén ennél 200 ezer forinttal többre számítanak, melyből a tiszta nyereség meg­haladja a félmillió forintot. El­készítették a juhászat fejlesztési tervét. Hat év múlva már 3 ezer anyajuh és szaporulatát gon­dozzák, valamint új gépesített juhhodályok építésére is sorra ke­rül. Űj fíaztatókkal bővült a ser­téstelep. A gazdaságból évente 1500 hízót szállítanak el, amely 3 millió 500 ezer forint árbevé­telt jelent és 800 ezer forint tiszta nyereséget hoz a szövet­kezetieknek. Az év végéig — a jelenleginél 20 százalékkal több — mintegy 170 anyakoca lesz a gazdaságban. Az állattenyésztés bruttó árbe­vétele tavaly 11 millió forint volt, az idén 12 millió forintra számítanak. Egész évi foglalkoztatás A község másik szövetkezete 1960 végén alakult és Hunyadi János nevét vette fel. Itt 156 család 910 hektár földterületet művelt. A két termelőszövetkezet 1966-tól — Hunyadi Tsz néven — közösen gaz­dálkodik. Az összes vagyonuk ekkor 24 millió forintot tett ki. Osgyepek, homokos és ártéri területek tarkítják a két és fél ezer hektáros gazdaságot. A 60-as évek elején a gabonafélékből 26 mázsát sem tudtak betakarítani hektáronként. Az állattartáshoz nem volt épület, ezért elkezdték a sertéshizlalda és -fiaztaló, ló- és szarvasmar­ha-istálló építését. Először akkor lehettek elégedettek a tsz-gazdák, amikor is az 1967-es év eredményeiről adott számot a vezetőség. Bú­zából rekordtermést takarítottak be, hektáronként átlagosan 35 má­zsát. A termelési értékük meghaladta a 26,7 millió forintot. A további egyenletes fejlődést a gépesítés fokozása segítette, de a kedvezőtlen időjárás többször — például az 1970-es esős, jégveréses nyár — cudarul elbántak a gazdagnak ígérkező terméssel. A halmozott ter­melési értékük 1970-ben csaknem 31 millió forint volt, az árbevétel összege meghaladta a 33,5 millió forintot, a szociális és kulturális célokra pedig 556 ezer forintot költöttek. A szövetkezetiek okos gazdálkodását jelzi, hogy az idén már ne­gyedik éve hitel nélkül valósítják meg terveiket, fejlesztik a közös gazdaságot. Az eredmények növeléséhez nemcsak a jobban és időben elvégzett munka járul hozzá, hanem az is, hogy az iparszerű ter­mesztést bevezették, a munkaszervezésben lényeges változtatásokat hajtottak végre és több vegyszert használnak. Ez utóbbihoz még egy adat: 1968-ban 800 ezer forintot, az idén pedig több mint 4 millió forintot költöttek műtrágyárá és növényvédő szerre. Az állattenyész­tésben a párt és kormány húsprogramjának megvalósítását határoz­ták el. Évről évre fejlesztik a juhászatot, eredményes a sertéshizlalá­suk, a jövőben pedig a szarvasmarha-hizlalásban szeretnének elérni jó. eredményeket. Önálló ágazatok A Hunyadi Termelőszövetkezet­ben az év elején elfogadott tervet ágazatokra bontják. Az öt ágazat­vezető a költség és bevételi ter­vek birtokában önállóan megszer­vezi a munkát, a rábízott egység irányítását. Az ágazatvezetők fel­sőfokú végzettséggel rendelkez­nek. Az irányításuk mellett dol­gozó brigádvezetők és tsz-tagok a munka eredményességétől füg­gően részesülnek prémiumban, il­letve az év végi nyereségben. A horizontális integráció elve érvényesül a géphasználatban. Ezen kissé változtatnak a jövő­ben. ugyanis az eszközöket, vala­mint az erőgépek nagy részét ál­• Traktor­javítás a gépműhely­ben. Egyszerűsített vetésszerkezet Szinte a „vegyes kereskedés” jelleget viselte hosszú éveken át a szövetkezet növényösszetétele. Csaknem húszféle termett a ga­bonaféléktől a virágmagig. Há­rom évvel ezelőtt a kalászosokon kívül csak cukorrépa, kukorica, lucerna valamint olajlen és Kor­só díszlett a szántóföldeken. Ta­valy már borsót és olajlent sem termesztettek. Az utóbbi nem volt gazdaságos, a borsó helyett pedig a fehérjében gazdagabb szójabab termesztésébe kezdtek. Az egyszerűsített vetésszerkezet tette' lehetővé, hogy a takarmány és árunövények területét növel­jék. Második éve tagja a gazda­ság a Bajai Kukoricatermesztési Rendszernek. Korábban kisebb, most 445 hektáron terem a kuko­rica. Tavaly 43 mázsa volt a hek­táronkénti átlagtermés, az idén a rossz időjárás ellenére is többre számítanak. A termelés önköltsé­ge figyelemre méltó, ugyanis egy mázsa kukoricát 150 forintért megtermelnek. Rekord mennyiséget takarítot­tak be őszi búzából. Hektáronként 43,7 mázsa termett. 12 százalékkal több, mint tavaly. Igaz a 870 hek­táros terület learatása 11 nappal tovább _ tartott, mint a múlt' év­ben, bár egy NDK és öt szovjet kombájn járta a határt. A 24 na­pig elhúzódó betakarítás is az időjárás számlájára írható. A cukorrépa termőterületét 60 százalékkal növelték és most csaknem száz hektár termését kell felszedni. Nehéz napok várnak gépre és emberre, hiszen az át­ázott talajon megerőltető munkát jelent a tavalyinál is nagyobb cukorrépamennyiség betakarítása, A növénytermesztésben várható és elért magasabb termésátlagok a tavalyi jó talajelőkészítés, a nagy műtrágyaadagok alkalmazá­sa. valamint a szakszerű munka eredménye. A hektáronként ki­szórt műtrágya mennyisége ható­anyagba számolva meghaladja a 360 kilogrammot A növényter­mesztés bruttó árbevétele a ter­vek szerint 15 millió 415 ezer fo­rint. Ez a tavalyinál 18 százalék­kal több. A termelőszövetkezet­ben bizakodnak, hogy az árbevé­teli tervüket túlteljesítik, s a nö­vénytermesztés nyeresége is meg­haladja a tervezett 6 és fél mil­lió forintot. Ci «Ti rr •• ••« Szóló, gyümölcs landó jelleggel egy-egy ágazat rendelkezésére bocsátják. A tsz vezetőinek döntése gyor­san eljut a dolgozókhoz. A jó irá­nyítást, szervezést éppen az ága­zati rendszer teszi lehetővé. A mostani mostoha időjárás, a be­takarítást késleltető esőzés idején úgy meg tudják szervezni a mun­kát. hogy az idő jobbra fordultá­val minden dolgozó pontosan is­merje a feladatát. A vetés és be­takarítás mielőbbi elvégzése ér­dekében a tagság mindent elkö­vet Nyújtott műszakra, sőt éjsza­kai. vasárnapi munkára is készen állnak a gépkezelők, kombájno- sok traktorosok. Szántók és ve­tők A szőlő- és gyümölcsterület a gazdaságban 124 hektár. Tíz év-'1, vei ezelőtt fagyzugos helyre te­lepítették a szőlőt. Ez okozza, hogy minden második évben a tavaszi fagy tönkreteszi, s emiatt a következő év termése is ala­csonyabb. Többször bebizonyítot­ták, hogy gazdaságtalan a szőlő- termesztés. Jobban járna a gaz­daság, ha a tőkéket kivágnák. Annál is inkább, mert a 'telepí­tés módja nem megfelelő a gé­pesítéshez, de a fajtaösszetétel sem mondható jónak. Erre azon­ban nincs lehetőség, ezért kísér­letképpen az alacsony művelés helyett néhány hektáron a ma­gas művelésre térnek át. A mély­fekvésű fagyzugban telepített 56 hektáros ültetvény gazdaságossá­ga azonban így sem garantált. A gyümölcsösük 68 hektáron díszük. Csaknem a felén kajszit termesztenek. Évek óta nagy mennyiségű barackot adnak el. Az idén 160 tonnát értékesítettek annak ellenére, hogy a tavaszi fagy károsította és jégverés is ér­te a barackot. Az értékesítésből a szövetkezetnek 800 ezer forint árbevétele származott. Rövidesen új tStepitésge' teräl sog. js. év múlva már1 a i&jsíSl 6Ó hek.^ tárról szüretelhetik a tsz-tagok. Nagy mennyiségű gyümölcs termett a meggy-, cseresznye- és szilvafaültetvényekben. A gyü­mölcstermesztés gazdaságosságát mutatja, hogy az idén mintegy 450 ezer forint haszna lesz ebből az ágazatból a szövetkezetnek. • A savanyító üzemben megoldották a nők egész évi foglalkoztatását. Nem a nyereségre való törek­vés, sokkal inkább a folyamatos foglalkoztatás megoldása vezette 2§la gazdaság irányítóit, amikor. ,a gjjsij Vanyí té3i^;é|ha^ SStározták. Itt ',3aí§?iWí^5dÖÍgözöi kaptak munkát. Az idén szociális helységekkel bővítették az üze­met, amelyre 200 ezer forintot költöttek. A szövetkezet kis ker­tészetében termelt paprikát, ubor­kát, káposztát, paradicsomot dol­gozzák fel és évente KI—12 va­gon savanyúságot értékesítenek. Jelentős ágazat, nemcsak a foglalkoztatás, de a jövedelmező­ség szempontjából is a bányaka­vics (sóder) „bányászása” és szállítása. Tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a kör- nyék, de az ország távolabbi vi­dékeinek építkezési alapanyag-^ ellátásához. A tagság a háztáji földeken megtermelt, valamint az ottho­nukban felnevelt állatokat atsz- nek eladják. A nagyüzemi fel­árat felezi a tsz-gazdákkal a kö­zös. A háztáji bizottság foglalko- « zik, |iennote i1 megsmrvézéséve! : és lebonyolításával is. A szövetkezőt takarmánnyal és egyéb juttatá­sokkal segíti a háztáji termelést. Gyepgazdálkodás és hizlalás A termelőszövetkezetnek és a községnek nagy a legelőterülete. A Hunyadi Tsz-ben már évek óta gondozzák a gyepet. Most áttérnek az intenzív gyepgazdál­kodásra. A műtrágyázás és mű­velés mellett 200 hektár gyep esőztető öntözésére is sor kerül. A gyep fűösszetétele alkalmasabb a húshasznú . állatok tartására. Jövőre már a szarvasmarhákat a szabadban tartják, kora tavasztól, őszig. Felvezetőutas, villanyka^á- mos szakaszos legeltetést valósi-. tanak meg. A gyepgazdálkodás megjavítására, a fűhozam növe­lése érdekében beléptek a Zagy- varékási Gyepgazdálkodási Rend­szerbe. Most 250 szarvasmarhát tartanak. Jövőre ennél ötvennel A tagság és község érdekében többet. A gazdaságosság, p az em­lített körülmények késztetik arra a szövetkezetét, hogy, a fejés megszüntetése után csupán szarvasmarha-hizlalással foglal­kozzanak. A juhászaiban is,a hizlalás je­lenti a nagyobb jövedelmet. Ugyanakkor számottevő a gyap- iúértékésítés, mivel egy-egy anyá­ról 6.3 kilogramm nyersgyapjút tudnak lenyírni. A gazdaságban hagyományos a juhászkodás. Az ágazat fejleszté­séhez alapul szolgált a már em­lített gyepterület, valamint a gondozással megbízott a szakem­berek telkiismeretes munkája. Eredményes tevékenységüknek köszönhető, hogy a szövetkezet­A szalkszentmártoni Hunyadi Termelőszövetkezetben az ered­ményes gazdálkodás és a meg­alapozott pénzügyi helyzet lehe­tővé teszi a tagság szociális se­gítését. valamint a község kultu­rális életének fellendítését. A rászoruló idős tagok járadékki­egészítésben részesülnek, ezen­kívül minden nyugdíjas egv má­zsa kenyérgabonát és ugyaneny- nyi takarmánygabonát kap díj­talanul. A háztáji művelésért sem kell fizetniük. Minden nyug­díjba vonuló 2 ezer forint ju­talomban részesül. A családi ház­építkezőknek féláron végzik a fuvarozást. Jól működik a nőbizottság. Évente sok rendezvényt szervez­nek. Többek között létrehozták a hímzőszakkört. Hetente 25—30 nő jön össze a tsz-központban, ahol a hímzés közben a nőbizott­ság elnöke tájékoztatja az asz- szonyokat a tsz-ben történtekről, és egy-egy ismeretterjesztő elő­adás is elhangzik. Minden május elsején kiállítást rendeznek a nők hímzéseiből, az idén a megyei kiállításon is bemutatták munká­juk egy részét. A község felsza­badulásának évfordulójára szin­tén kiállítást rendeznek. Az idén csaknem minden tsz- tag és családtagja részt vett bel­földi kiránduláson, azonban töb­ben a jugoszláv tengerparton is tölthettek néhány napot. Rend­szeres a színházlátogatás. Éven­te háromszor a szövetkezet költ- * ségén a művelődési otthonban művelődési estre is sor kerül. A szövetkezet a községben élők gyermekeinek zeneoktatását se­gítette azáltal, hogy két zongo­rát vásárolt a művelődési otthon részére. így az idén 30 gyermek kezdhette meg a zenetanulást. A helyi általános iskolának 50 ezer forintot adnak minden évben szemléltető eszközök vásárlására. Az idén a napközi otthon kor­szerűsítéséhez 50 ezer forinttal, valamint társadalmi munkával járultak hozzá. Létrehozták a né­pi tánccsoportot is. Az együttes­ben főleg fiatalok táncolnak. A ruhák, és hangszerek vásárlásá­ra nemrég 114 ezer forintot köl­tött a szövetkezet. Segítik a köz­ségi sporttevékenységet. A fut- ballpálya mellett 60 ezer forint költséggel megépítettek egy für­dővel ellátott öltözőt. Jelentős elhatározás született az idén a termelőszövetkezet­ben. A kötelező védőfuha mellett i minden egyes tag kap munkaru­hát, függetlenül attól, hogy hol dolgozik. 0 Évente 1500 sertést értékesítenek. 0 A jövőben csak szarvasmarha- hizlalással foglalkozik a szalk­szentmártoni Hunyadi Termelő- szövetkezet. Kettős jubileumhoz érkezett Szalkszentniárton. A Hunyadi Termelőszövetkezet 25 éves és november 2-án lesz 30 éve, hogy felszabadult a község. A felszabadulás után a szocia­lista gazdálkodás útját választó földművesek szép eredmé­nyeknek örülhetnek. E negyedszázad utolsó négy évében még dinamikusabban fejlődött a közös gazdaság. A X. párt- kongresszus határozatainak és a IV. ötéves terv célkitűzései­nek megvalósítása még jobb munkára sarkallta a tsz-gazdá- kat. Ma már 70 millió forintot érő vagyonuk van, modern gépekkel dolgoznak és úgy igyekeznek, hogy minden 100 forint után 26 forint nyereséget érjenek el. Tavaly ez sike­rült: 8,7 millió forint volt a nyereségük. A lelkiismeretes jó munkájuk után, a kedvezőtlen időjárás ellenére is biza­kodnak, hogy tavalyi eredményeiket túlszárnyalják. (x) 0 1980-ra már 3 ezer anyajuh és szaporulatát gondozzák

Next

/
Oldalképek
Tartalom