Petőfi Népe, 1974. október (29. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-24 / 249. szám

1 1974. október 24. # PETŐFI NÉPE • 5 (Pásztor Zoltán felvétele.) Jjj évad, új arcok Albert Éva Évekig szerepelt színpadokon, de egy szót sem szólt közönség előtt. Arcjátékkal, testmozgás­sal fejezte ki a rábízott figura jelleméi, a drámai cselekményt. Pantomimcsoport tagjaként jár­ta az országot. Négy esztendeig dolgozott Kárpáti Zoltán cso­portjában. Többen tanácsolták: ,.próbálj megszólalni”. Veszprémben megpróbálta. Négy esztendeje. Diploma nélkül, se­gédszínészként. Gyorsan bizo­nyított. Az 1971-es évadtól szí- nészi státusban működött vidé­ki együtteseknél. A névválasztás váratlan izgal­mat jelentett a pályakezdés he­teiben. Nyilvánvaló volt, hogy családi nevét nem használhatja, hiszen az első számú Almást Évát már ismert művészként tartották számon. Pethes Györgyhöz fordult se­gítségért. Jókor. Éppen győzött a Kecskeméten is népszerű rende­ző csapata: az öröm sugallta a választ. Legyen Albert Éva. tgy történt. , y Nagyszerű feladatokat kapott a fejlődő dunántúli városban. Ju- lika volt a Részeg eső című Dar- érre a 'Tékézik''legszívesebben. ' Kitünően érezte magát Veszp­rémben, sikerei voltak, mégis Szolnokra költözött. Miért? „Sze­retem a zenét, a táncot. Az egy- tagozatos Petőfi Színházban csak prózai szerepekre számíthattam. Békéscsabán is eltöltöttem egy évadot." örülök, hogy újra együtt dol­gozhatok Pethes Gyurival. Vá­rom a találkozást a közönséggel. Egy-két nap és joggal kecskemé­ti színésznek mondhatom ma­gam. Most megint szerencsém volt: az Illyés—Simon—Rónai: Tüvé-tevők zenés komédia mu­latságos história. A próbákon úgy éreztem, hogy egy hullám­hosszon van az egész társaság. Bízom benne, hogy a közönség is erre hangolódik. Rajtam, pon­tosabban a „szolgálólányon" nem múlik. A Don Carlos szereplői ma­gasra tették a mércét. Mi sem akarjuk alább adni. H. N. A matkói népdalénekes „Kiskoromban árvaságra jutolíam. Tánczos Péter bácsival találkoztunk már kiál- litásmegnyitáson; szépen csengő népdalokat éne­kelt, igy tette még emlékezetesebbé az eseményt. Láttuk a kecskeméti tanácsháza dísztermében; nagyszámú ünneplő közönség előtt lépett fel or­szágos rendezvényen. Hallottuk értőn szólani tu­dós folkloristák, néprajzgyüjtök előtt életéről, né­pi szokásokról, önmagáról. Tanúi lehettünk, mi­ként teremt szép hangulatot nótáival. Ültünk mel­lette kétszázéves eperfa alatt a tanyaudvaron, amikor mesélt az őt hallgató ismerősöknek. S nézhettük az arcát, miközben a filmvetítőgép előtt szerepelt. Volt alkalmunk tehát megismerni és megszeretni ezt a hetvenéves embert, a kecskemé­ti Matkópuszta egyik tanyájának lakóját, a „Nép­művészet Mesterét”: Tánczos Péter népi énekest. □ □ □ Pólyák Ferenc fafaragó tanyáján beszélgetünk egy szeles, esős őszi délutánon. — Tősgyökeres matkói Péter bácsi? _ Dehogy is vagyok az! Csak 1922-ben kerültem i de; azelőtt Alpáron éltem, ahol születtem. Gulyás­bojtár voltam kezdetben. Zubornyák Miska bácsi volt a számadóm. — S azután? — Nem kellettem a mostohaanyámnak. Hányt, vert a sorsom, mint a barlangot, sokáig. A Wolf erdésznél cselédeskedtem, majd gu./ás lettem. — Milyen volt akkor ez a táj? — El se tudja képzelni, aki csak mai képét látja! Csupa pusztaság volt mindenfelé: se fa, se erdő, csak sima pusztaság. — Azt hallottam, kocsis is volt Péter bácsi. — Voltam hát! Űri fogatos. Akkor azt úgy ne­veztük. Hordtam az urakat Kecskemétre. □ □ □ Péter bácsi mesél, s szavai nyomán megeleve­nedik a régmúlt, élővé lesznek a ködbe veszett tegnapok; az a világ, amit — szerencsére — már magunk mögött hagytunk. — Péter bácsi honnan ment nyugdíjba? — Tudják, megváltozott ám későbben nekem is minden, az egész életem, a sorsom. Az Izsáki Ál­lami Gazdaságba kerültem, s onnan, mint tehené­szeti brigádvezető mehettem nyugdíjba. De azért még dolgozom ma is, Raktáros vagyok a „Fém­munkásban”. Az ipari tanulók ruháit őrzöm. Néha beszélgetek velük, elmondok nekik ezt-azt az élet­ről, a világról. Hej, de sok mindent nem tudhat­nak! De ne is tudják, amit mi tudtunk! Például a kínlódást, a hányódást, ilyeneket. — Mióta dalol, énekel? _ Gyermekkorom óta. De akkoriban — meg ké­sőbb se nagyon — bizony nem értékeltem én ezt a tudásomat, dehogy is! Csak úgy, jöttek a nóták, nem gondoltunk különösebben semmire, igy, mint mostanában: hogy szereplés van, meg film. meg gyűjtés. Akkor olyan egyszerű dolog v^t.ji,qgtázás nekünk, mint ahogyan fúj a fezéi .yáfflfcg&jj^ap.^ Ti23 Még Alpáron, mint gyerek, elmentem sokszor a halászcsárdához, és az ablaknál hallgatóztam. A fe­leségem nagybátyja, Peregi István szépen dalolt, sokat tanultam tőle. Sok pásztornótát tudott; hej, de szépen mondta! Például, hogy ..Kutyakamarási csárda, zsandárral van kirakva”, és a többit. □ □ □ Elmaradhatna ez a kérdés, hogy van-e kedvenc nótája annak, aki a magyar népdalkultúra ápo­lásáért megkapta a „Népművészet mestere” ki­tüntetést? A kérdésre a hetvenéves szálfatermetű ember pödör egyet tekintélyes bajuszán, és egy dalba kezd: „Kiskaromra árvaságra jutottam, / nagykoromban szolgálatra szorultam,, / Megtanul­tam, hogy kell tűrni, szenvedni, / hát a rózsám mért nem tudnám szeretni?” Száll a nóta, csengőn, hangosan. A hangok mé­lyéről kiérződik az átélt szomorúság. Miért is? Péter bácsi már magyarázza: korán árva lett, ezért is nőtt úgy a szívéhez ez a dal. — Értik, ugye? — kérdi. — Hiszen ebben a nótában az én életem is benne van; de benne ám, egészen! Most, hogy újra azt látja, érzi, hogy akik hall­gatják, azoknak öröme telik a szép dalokban, gyorsan megörvendeztet bennünket egy másikkal (Tóth Sándor felvétele.) is. Azzal, amelyik úgy kezdődik, hogy: „Ai-valány- haj lengedez a hegytetőn; / azt hallottam elha­gyott a szeretőm.” A hirtelen beállt csendben így szól később: _ Tudják, olyankor is, amikor egyedül vagyok, c sak nekikezdek valamelyik nótának; amelyik éppen eszembe jut. — Van felesége, családja, ugye? — De van ám! És senkinek nem kívánok jobbat! Van négy dédunokám, jön hamarosan az ötödik is. Az unokák már mind az iparban dolgoznak. Mon­dogatom is magamban: ezek közül se lesz már pásztor senki se! Nadehát nem is baj; így jó ez, ha előre halad az élet. És azt mondanám én még: olyan asszonyt és családot adjon minden becsületes embernek az élet, mint nekem, akkor elégedett lesz! — Szokott mérgelődni olykor? — Ajjaj! Ha például fel akarom venni a zsákot, de nem megy a hetven évem miatt, olyankor vagyok dühös. — Szép a tanyája. Minden rendes, tiszta. — Jöjjön el bárki hozzám, nézze meg: zsebében elfér a gaz, amit nálam talál. Szeretem a rendet. — Igaz, hogy film készül ismét Pgter, bácsiról ? — Így igaz. Az író és a rendező} a napokban raft kint nálamr 3««« -b — Szívesen jár társaságba, összejövetelekre? — Sokszor hívnak lagziba. disznóvágásba. Fő­zök pörköltet; marhát és birkát, ami kell. Jó ösz- szejönni a régi cimborákkal. Zsámboki Lászlóval, Romhányi Bélával és Imrével, Marozsi Józseffel. Terem egy kis oportó, eliszogatunk, eldanolgatunk, emlegetjük a régi időket. — Igaz, hogy annak idején lovagolt, méghozzá nem is akárhogyan? — Hogyhogy annak idején! Ma is még, hetven­évesen! Bárki megnézheti! Valamikor ezredössze- kötő lovas hírvivő voltam. — Sokáig volt katona? — Hét esztendőt lezörgettem komiszban; elég volt belőle. □ □ □ Tánczos Péter bácsi népművész. Itt él Kecske­mét szomszédságában, Matkópusztán. egy tanyán. Azon a vidéken, mely őrzi még a múltat a nyelv­ben, dalban, s tárgyakban egyaránt. S ez a ma már ligetes-hangulatos, megszépült táj épp azért képes megőrizni a múlt legértékesebb emlékeit, mert élnek itt Tánczos Péterek és követői. Varga Mihály SZEMLE — KITEKINTÉSSEL Vita a szociográfiáról A szociográfiáról nem csak ná­lunk, hanem másutt is viták folynak. Ezekben a napokban Kecskeméten rendezik meg a műfaj íróinak második országos találkozóját. Aligha érdektelen egy pillantást vetni arra, hogy a határainkon túl milyen vélemé­nyek csapnak össze. Magunk keresése A mai romániai magyar iro­dalom lényeges vonása, hogy köl­tők, prózaírók java riportokban, útirajzokban vállalja a valóság szociográfiai igényű megközelíté­sét, elemző feltárását. A változa­tos eszközökkel, de azonos törek­vésekből fogant írások közös cél­ját mondja ki Beke György egyik ríportkönyvének címe: Magunk keresése. Ugyanezt szolgálta — és szolgálja ma is — az utóbbi evek egyik legnagyobb könyvél­ménye, Sütő András műve, az Anyám könnyű álmot ígér, va­lamint Sütő újabb munkái, a Rigó és apostol, az Istenek és fa­lovacskák. A valóságábrázolás különféle módozatait, a kiindulópontok, a módszerek sokrétűségét jól pél­dázza az elmúlt néhány esztendő könyvtermése. Többek között lí­rai monográfiát olvashattunk Benkő Samutól Murokország, ri- portkönyvet Bővizű patakok men­tén címmel, és éppen a napok­ban jelent meg a Forrás sorozat szociográfiai kötete, Gálfalvi György Szülőföldön, világszélen című munkája. A szociogáfia egyik rangos mű­helye— főleg 1971 óta — a Ma­rosvásárhelyt havonta megjelenő Igaz Szó, Románia Írószövetségé­nek a folyóirata. Az első félév­ben hét riport jelent meg hasáb­jain. A publikálási lehetőség azon­ban még kevés ahhoz, hogy igazi alkotóműhely alakuljon ki. Ezért is jelentős állomás az a vita, amelyet — készülődve Románia felszabadulásának 30. évforduló­jára — nemrég rendezett a szer­kesztőség a szociográfia műfaji gondjairól, minőségéről, lehetősé­geiről.'-- ­.. .. .iihüil iafi.-iBf.0bi ősöd ,IRÓ(| Hagyományok folytatása Vitaindítójában Bajor András abból indul ki, hogy a szociog­ráfia elnevezés a divatszavak listájáról való. A mai romániai magyar szociográfiai írások szár­mazása kettős: kultuszát nyugati hatásra vették át, a lejáratott vívmányriportot pedig formai, tartalmi módosítások után kine­vezték szociográfiának. Az elmarasztaló véleménnyel többen szembeszállnak. A való­ságábrázolás gazdag örökségéből kiemelik a román Gusti profesz- szor iskolateremtő munkásságát, amely nagy hatással volt az er­délyi fiatalok falukutató mozgal­mára. Olyan hagyománymentő- és -ápoló, jellegzetesen romániai magyar, szociológiai hitelű mű­veket mutatnak föl, mint Bözödi György: Székely bánja, Nagy Ist­ván: Külváros, Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, Kós Károly: Kalotaszeg. A műfajelmélet problémái A valóság feltárására törekvő írásokat Bajor András riportok­nak nevezi „a szociográfia diva­tos, de nem éppen a reális ha­gyományokhoz kapcsolódó cím­kéjével”, s művelői közül elsősor­ban Beke Györgyöt és Farkas Árpádot emeli ki. Nagy Pál a „társadalomtudo­mányok tartományában” látja a szociográfiát, amelynek „művelése inkább tudósi, mint írói hozzáál­lást kíván”. Herédi Gusztáv ha­tárműfajnak tartja: „A szociog­ráfia bizonyos fokig riport, de tudomány is, irodalom is, poli­tika is. Mindez pedig emeli ér­tékét, növeli hitelét.” Veress Zol­tán a szociográfiai, riportázs megnevezést használja, míg Beke György következetesen, jelző nél- Kül, riportot ír: „Ha a riport egyszer irodalmi műfaj, akkor ' minek a megkülönböztető jelző? Van irodalmi regény, vagy iro­dalmi vígjáték?” Gálfalvi György a vita tulaj­donképpeni alapkérdését bontja ki: „Szociográfiai jellegűek-e azok az írások, amelyeket az utóbbi években az Igaz Szó riport, vagy — néhány esetben — szociográ­fiai riport megjelöléssel közölt?" A hiányosságök okait a „mód­szerbeli bizonytalankodásban” keresi, s megállapítja: „A nem eléggé szuverén módon rendsze­rezett és kiérlelt anyag kapko­dáshoz vezet, s ebben a kapko­dásban elsikkad az indulat, le­hetetlenné válik a szuggesztív beszéd.” Utak, lehetőségek Veress Zoltán a kuriózumok ke­resésétől óvja az írót, Nagy Pál a modern városi életforma míg Nemes László az „egy üzemre, mint közösségre vonatkozó fel­mérést” sürgeti. Beke György az írói hitel erősödését várja. A kor­szerű riport témaválasztásának , {Jgnvjeggt ■, .pedig így ■. ■ határozza ,>3megj t /„Mai .életünk újdonságait nem a szenzációkeltés kedvéért, hanem józan önbecsülésünk, jö­vőkeresésünk, önismertünk jegyé­ben, elmulaszthatatlan felelőssé­günk jogán kell megkeresnünk. Cseks Péternek a Korunk 1974 4. és 3. számában Egy való­ságfeltáró műfaj teherbírása cím­mel értékes elemző tanulmánya jelent meg a riportról. A mostani vita kapcsán elsősorban azt vizs­gálja, hogy a riport, mint a „tár­sadalom önellenőrzésének egyik leghasználhatóbb eszköze” igazi rangra csak akkor emelkedhet, ha szembesíthető a valósággal. Ja­vasolja a folyóiratnak, hogy „A riportok történéseinek színhelyén tartson találkozókat az olvasók­kal, s a lap érdekében kamatoz­tassa azokat az erőket, amelyek Az irodalom visszahatásaként sza­badulnak fel a legtávolabb eső faluban éppúgy, mint egy nagy­üzem munkásai között.” Lezsák Sándor Vadkerti szüret SZOMBAT délelőtt még úgy, ahogy szétárad az őszi nap mara­dék ragyogása a soltvadkerti ha­tárban. délutánra azonban egy­hangú szürkeség lepi be az eget. A filmesek, akikkel kint járok, szentségelve szidják a meteoroló­giát, ám ez nem akadályozza meg őket abban, hogy a felvevőáll­ványt leállítsák a nagyközség szé­lénél, a helységnévtáblánál, s el­pörgessenek néhány méternyi sza­lagot a műúton vonuló, kádakkal megrakott motoros csihegőkre. Az operatőr elégedetlen, az eredménnyel. De amíg a csihegők sűrűbb vonulására várunk, egy rozoga, minden eresztékében nye- ltergő zöld Moszkvics fékez mel­lettünk. Vezetője, egy kék mun­kaköpenyes. 50—60 év közötti ala­csony férfiú, dús ősz hajkoroná­val a fején, bámulatos fürgeség­gel pgttan elő. s harsány kiabá­lásba kezd: — Uraim, maguk itt vesztegetne a drága filmet és időt az ország­út mellett? Nálam legalább hú­szán szüretelnek. Azt vegyék filmre.. Bólintunk, hogv rendben van, ÍPP ilyet keresünk, összepakoljuk a cókmókot. s a cirkálóméretű filmes járgánnyal követjük a kis Moszkvicsot. Pár kilométer után dűlőútra kanyarodunk Az előző napok csapadéka jókora foltok­ban üli meg a dűlőút mélyebb részeit, de végül mindegyiken si­kerül átevickélnünk. A helyszínen, a dűlőút szélé­ben. szemközt a farostlemezekből összetoldozott i fantasztikus kalyi­bával az ebéd utáni szieszta lát­ványa fogad bennünket. Olyan az egész, mint egv neorealista láto­más. Férfiak és nők vegyesen, a serdülőtől a nyugdíjas korig, né­melyik rikítóan tarka öltözékben A puttonyos levágott 'karimájú kalapja török fezre emlékeztet. A tányérokon az elfogvas.ztolt birkapaprikás zsírtól ragyogó cu- bákjai meredeznek. Bentebb, a szőlősorok között állították fel a szolgafát. azon lóg még most is a kondér. Mellette propánbután­gázpalack. A férfiak kezében egy- egv sörösüveg — időnként húz­nak belőle eg’vet. MELLETTEM a gazda sugdos­va magvarázza: — Délelőtt bor is volt. Elfo­gyott ... Tartaléknak hoztam egy láda sört. Némelyiket az isten se győzné itallal. Majd az időjárásra panaszko­dik: — A múlt szombaton, pontosan egy héttel ezelőtt el akartuk kez­deni. Már megvettem a fél bir­kát is... De jött az eső. s a húst hétfőn csak nagy üggyel-bajjal tudtam szétmérni, hogy ne men­jen veszendőbe. AZTÁN VALAMI dolga akad. rtirge léptekkel elsiet, s miután a filmesek is szalagra rögzítették a szieszta „csendéletét”, a napszá­mosok közé telepszem. Csakha­mar megtudom, hogy kisebb ré­szük a helybeli. A többség Kiskö­rösről. Kiskunhalasról, a Tiszán­túlról. Pécsről, a fővárosból, s az ország ki tudná felsorolni hány­féle sarkából érkezett. Többnyire segédmunkások, ilyenkor veszik ki a szabadságot, hogy egy kis mellékkeresethez jussanak. A munkábaállás módla az. hogy kora reggel a kultúrház előtt' parkolóhelyen gyülekeznek. Ide futnak be a gazdák is kocsijaik­kal. Kiszállnak vagy ki sem szállnak, csak a lehajtott ablakon át rámutatnak az emberekre: ..Maga. maga. meg maga velem jön!” De újabban már egyre gyakrabban a vasútállomásra haj­tanak ki. Hogy ott kapkodják el a munkába érkező embereket... Mert egyre kevesebb van belő­lük. Így azután a napszámbér fö­lött sincs sok alku. szokásjogon alapuló egységes tarifa ez: az idén már 150 forint, plusz napi teljes ellátás, ki- és visszaszállí­tással. a gazda kocsiján. És ha több napról van szó ugyanannál a gazdánál, akkor szállással is, az alsókonyha vagv a fészer rög­tönzött fekhelyein Történetek kelnek szárnyra a különböző gazdák ió vagy rossz 'szokásairól. Az ittenire nincs pa­nasz. s kis idő múlva magam is arról győződöm meg. hogy a kon­dér alján jókora halom birkapap­rikás maradt uzsonnára. Nem úgy, mint egv másik gazdánál^ aki tíz embernek összesen egy kiló bir­kahúst főzetett meg. s a borból is csak egv-egv decis pohárral adott. Egyszerre csak feltűnik a gaz­da. s nyomban elhangzik a har­sány parancskiadás is: — Munkára, emberek! Ma még csinálni kéne valamit... Nem gondolják? A NAPSZÁMOSOK komótos mozdulatokkal felszedelözködnek, legutoljára a 66 éves nyugdíjas halasi bácsi, hangjában tömény alázattal köszöni meg az ebédet, a két üveg sört. meg ..mindent”, s a többiek után ő is fog magá­nak égv sort. Közben beszél .. Elmondja, hogv valamikor ő is gazdálkodott, volt 230 holdja is. meg több mint tíz lova. de a tsz- ben csak két vagy három évet dolgozott, valamilyen nagykeres­kedelmi telepről ment ayugdíjba, ahol volt éjjeliőr, portás, meg ud­varos. Maid az áttekinthetetlenül kusza családi bonyodalmait kez­di részletezni, aminek a lényege az. hogv néhány év óta teljesen magárahagyottan él. Kap havi 777 forint nyugdíjat. Újból a gazda hangjára figye­lek: — Kinek a sora ez. ki hagyta itt ezt a rengeteg szőlőszemet? — s közben az egyik szőlősor tövére mutogat. — Mennyi must van ezekben! Tessék csak nézni, leg­alább húsz szem! KÖZBEN a gazdaasszony végez a tányérok elmosogatásával. Az­tán, mintha csak úgy mellékesen, véletlenül arra sétálna, a halasi •bácsi által hátrahagyott sort vizs­latja. Méltatlankodva szól: — Papa. hátra lesz kötve a sar­ka, ha itthagyogatia a fürtöket! Igyekszik hangjának azt az ár­nyalatát érzékeltetni, hogy amit mond, nem kell százszázalékos komolvan venni ' Tőle tudom meg. amikor a par­cella végénél beszélgetünk, hogy qk maguk sem vadkertiek. Pes­tiek. Hat-hét évvel ezelőtt vették csak a szőlőt, az egy katasztrális holdnál nem sokkal nagyobb te­rületet, kúttal. préssel, kádakkal, holdókkal együtt 25 ezerért. Ak­kor lett a férje nyugdíjas — mint tisztviselőt idegösszeroppanássái leszázalékolták —! s hogy legyen elfoglaltsága, nyugalmas lekötött­sége a „természet csendjében”, ezért tettek szert a birtokra. — Tudja, kezdetben én is örül­tem neki — magyarázza az asz- szonv. — Ma már nem bánnám, ha nem volna. Vesződség ez., | És most sem olyan a termés, hogy különösebb haszon lenne rajta. Jó. ha lesz tizenöt fokos a must. Ha nem adunk hozzá cukrot, fel­fordul. Elhallgat, maid kis idő múlva igy folytatja: — Különben meglehet, hogy csakugyan hamar megszabadu­lunk tőle.. Nézze csak ott. mindjárt a szőlőnkön túl azt a nagy darab parlag, sima terüle­tet. Oda telepit majd az egyik tsz kordonos. magasművelésü sző­lőt. Egyre gyakrabban mondogat­ják. hogv erre. mifelénk terjesz­kednek. egészen az erdőig. Csak azt nem tudom méff. ha tényleg így lesz. utána miiven elfoglaltsá­got talál magának a férjem. EZT BIZONY én sem tudom. Apró sikongásra leszek figyel­mes: a puttonyosnak sikerült egv szőlőszemet bepöccintenie a dundi kamaszlány pulóverének kivágá­sába. Hatvani Dániel

Next

/
Oldalképek
Tartalom