Petőfi Népe, 1974. október (29. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-22 / 247. szám

1974. október 22. • PETŐFI NÉPE • I Befejeződött a kijevi magyar kiállítás Béke és barátság különvonat A felszabadulás útján Horváth Béla, az MTI tudósí­tója jelenti: Vasárnap Kijevben, a szovjet Ukrajna fővárosában Váncsa Je­nő mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszterhelyettes ünnepé­lyesen bezárta a magyar mező- gazdasági és élelmiszeripari ki­állítást. A felszabadulásának 30. évfordulóját ünneplő Kijev lakói a környező városok és falvak dolgozói közül mintegy 150 000 látogató kereste fel a legnagyobb magyar kiállítást, amelyet Uk­rajnában valaha megrendeztek. Az esemény nagy politikai és gazdasági jelentőségét tanúsítja, hogy a látogatók között ott vol­tak Ukrajna párt- és állami ve­zetői is. A 2200 négyzetméteres kiállí­tási területen a látogatók meg­ismerték a magyar mezőgazda­ság és élelmiszeripar három év­tizedes dinamikus fejlődésének eredményeit, a magyar—szovjet együttműködés vívmányait és újabb útjait. A HUNGEXPO által szerve­zett kiállítás keretében több al­kalommal mintegy 600 magyar és szovjet szakember cserélte ki tapasztalatait a kukorica- és zöldségtermesztés, a baromfi- és sertéstenyésztés, valamint az élel­miszeripar különböző kérdései­ről, szakmai problémáiról. A kiállítás nemcsak politikai­lag volt jelentős, hanem számot­tevő gazdasági .eredményeket is hozott. A megnyitást követő na­pokban a HUNGAROFRUCT több mint: 80 millió rubel érték­ben írt alá áruszállítási szerző­dést az 1975-ös évre a Szojuz- PLODOIMPORT szovjet válla­lattal. A TERIMPEX 15 millió rubeles üzletet kötött. Hasonlóan eredményes tárgyalásokat folyta­tott az állattartási berendezése­ket szállító Agárdi Állami Gaz­daság. Megyénk felszabadulásának 30. és a szocialistabrigád-mozgalom 15. évfordulójának méltó meg­ünneplése céljából — a Szak- szervezetek Bács-Kiskun megyei Tanácsa Elnökségének kezdemé­nyezésére — ma hajnalban bé­ke és barátság' különvonat in­dult a Szovjetunióba. A különvonat utasai — 320-an — megyénk élenjáró szocialista brigádjainak vezetőiből, tagjai­ból, a kiemelkedő munkát vég­ző dolgozóiból tevődnek össze. Borsodi Györgynek, az SZMT vezető titkárának vezetésével dús programban vesznek részt. Többek között baráti * találkozó­kon, gyár- és üzemlátogatásokon mélyítik kapcsolataikat a szov­jet dolgozókkal, megismerkednek Kijev és Moszkva nevezetessé­geivel. A béke és barátság különvo­nat október 29-én éjfélkor érke­zik vissza Kecskemétre. Törökországból nincsen visszatérés A tv-rendezőket talán a repü­lés hőskorszakának pilótáihoz le­hetne hasonlítani, az elszánt fér­fiakhoz. akik csodálatos és kez­detleges masináikon úgy emel­kedtek a magasba, hogy közben teljes erővel pedáloztak. A közön­ség. bár álmélkodva leste a fu­rán röpdöső légikerékpárokat, alapjában véve nagy bolondság­nak tartotta a repülést, nem na­gyon hitt a .jövőjében Nem szeretném nagyobbítani a tv. illetve rendezőinek jelentő­ségét. a hasonlat is azért tetszett meg, mert ha egy kicsit tréfásan eltúlozva, de nem egészen alap­talanul utal a rokonvonásokra. A tv tulajdonképpen még alig ju­tott túl a hőskorszak romantiká­ján és bár bebizonyította, hogy tud „repülni”, új, merész, a saját szárnyait próbálgató kísérleteit sokan ma is kétkedéssel fogad­ják Sokszor ezek az úttörő próbál­kozások valóban nem a legkiseb­bek, de arra is volt példa, hogy egy-egy film azért kavart vihart, mert túl messzire szaladt előre és nem tudta mindönki egyforma lendülettel, vagy örömmel, izga­lommal követni. Az új keresése, a'.sajátosan tévés formanyelv ki­alakítása természetesen nem egyenlő azokkal a zavaros kísér­letekkel. amelyek szintén zöld utat. kapnak a képernyőn. Saj­nos. sokszor veszik egy kalap alá mind a kettőt. Nem csoda, ha némelykor maga a néző sem tud­ja eldönteni, hogy örüljön-e an­nak. amit lát. vagy bosszankod­jék. előlegezzen bizalmat a film készítőinek akkor is. ha kicsit szokatlan még a stílusuk, többet kívánnak a nézőiktől, vagy oko­sabb. ha elzárják a készüléküket? Tanácsot adni. persze nagyon ne­9 Az öreg Mikes Kelement Páger Antal játssza. (Foto: Varga Zoltán) héz. hiszen még a szakértők sem tudhatják, hogy azok közül, akik ma szorgalmasan pedáloznak, kik fognak holnap a magasba emel­kedni. kikről* emlékeznek majd úgy a lexikonok, hogy ok Voltak a következő évezred tv-jének XX. századi előfutárai? Felesleges is ennyire előresza­ladni. jóslatok helyett inkább fo­gadjuk nagyobb érdeklődéssel, több megértéssel azokat a műso­rokat. amelyekre kicsivel jobban oda kell figyelni, mint egy köny- nyű komédiára, vagy a vasárnapi nyugalmat jólesően felborzoló kri­mire Félreértés ne essék: ezekre is szükség van. hiányoznának a képernyőről. de szerencsére a műsoridő és a két csatorna te­ret ad a ma még talán szokat­lan. de értékes. ízlésnevelő kezde­ményezéseknek is. A kereső-kutató típusú fiatal rendezők közé tartozik Kabay Barna, aki legutóbb Janus Pan- nóniusról szóló tévé játékával kel­tett érdeklődést és vitát is. A Ja­nus Pannonius nvitódarabja volt . egy sorozatnak, amelyben a film társszerzőjével. Gyöngyössy Im­rével együtt híres történelmi sze­mélyiségékről kívánják eltávolí­tani az idők során rájuk rakódott közhelyek megtévesztő kérgét. Az igazi, emberi arcot keresik, azt kívánják megmutatni, következő filmjükben is. amelyet ma mu­tat be a televízió. „Törökország­ból nincsen visszatérés” — rím­mel. A kamarajáték Mikes Kelemen Rodostóban írott levelei alapján készült. Annak a magára maradt, szűk kis közösségnek drámai nap­jait idézi, amely utolsó útjára kísérte a fejedelmet. Amikor Rá­kóczival hajóra szálltak, 1712-őt írtak, ők ifjak voltak és hittek a visszatérésben. Mi várt rájuk a fejedelem halála után? Egyforma napok, a bújdosók keserű kenye­re, öregség idegenben, a visszaté­rés reménye, nélkül' Ahbo?- ljpg.v. élni tudjáka&ijijtííeflétt -fépniöíi sai múló időn. Nem vehettek tudo­mást a köszvényről. a vénség nyavalyáiról, hiszen ez kapitulá­ciót jelentett volna mindannyiuk számára. De. amikor ott állnak egymás halálos ágya körül, kénytelenek feltenni a kérdést: megérte-e? Erről szól a film. És közben úgy húzza szét a történelem iro­dalomból szőtt függönyét, hogy a kibontakozó kép egy új műfaj nyelvét beszélje: a televízióét. V. Söprik az Eötvös utcát... — Hát ilyen is van?! — cso­dálkozott az első ember, akinek a kezébe került előhívás után ez a felvétel. Meglepetése érthető. Mert ugyan melyik városunkban van­nak olyan bőviben köztisztasági alkalmazottnak, hogy egy arasz­nyi útszakaszra ennyi jut belő­lük? Biztosán irigykednek sok he­lyütt, ha eláruljuk, hogy Kis­kunhalason, az Eötvös utcában kapta lencsevégre ezt az érdekes látványt a fotóriporter. Pedig nincs ok a „féltékenykedésre”, mintha Halasnak felvételes kegy­gyei osztott volna a sors utca­seprőket. Bizony, ott is „észnél kell” lenni a munkaszervezéssel, mikor azon törik fejüket a kom­munális üzem vezetői, miként is osszák el a rendelkezésre álló létszámot, hogy a helység tisz­taságáról a város minden kerü­letében igazságosan gondoskod­janak. A képen észlelhető „túlterme­lési válság”, föltevésünk szerint, így következhetett be. Vonult dolgából — avagy ép­pen kijelölt körzetébe — ez a népes brigád, amikor valamelyi­kük észrevette az. út szélén fel­gyülemlett vizet. — Ejnye, ne menjünk már el úgy mellette, hogy itthagyjuk. Tereljük csak bele a lefolyóba! Már cselekedtek is. Így aztán nem érheti szó az „Autósok boltjá”-nak elejét, hogy olyan csatakos, mintha szekér- állás volna ott. S ugye, milyen „intelligensek” a szép autók is. Mint ahogy mi fölemeljük a lá­bunkat vasúti vagy autóbusz­váróteremben, mikor a takarító­nő a padunknál söpör, úgy hú­zódtak föl a járdára az okos gépkocsik is. Hadd férjenek tő­lük a söprögetök. Ebből is kitű­nik, mennyivel „haladóbb” jár­mű az autó, mint az abroncsos, lőcsös lovas kocsi. Azok oszt fel nem mozdultak volna az üz­let elé. Persze, ha megfigyeljük, né­hány sárga mellényes alkalma­zott kitartóan szemmel tartja az úttestet. Lehet, azért fitet, hát­ha söprűjébe akadna egy­néhány gépkocsialkatrész, ami néha nehezen kapható. Mintha azok úgy szóródnának ki az „Autósok boltjá”-ból, mint dió a fáról. (Tóth István—Tóth Sándor) Őszi zenei napok kezdődtek Kiskunhalason A város felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére őszi ze­nei napokat rendezett Kiskunha­lason a városi tanács művelődés- ügyi osztálya, valamint a fennál­lásának 15. évfordulóját ünneplő helyi állami zeneiskola és szülői munkaközössége. Nyolc napon át színvonalas zenei eseménysorozat színhelye lesz a kiskun város. A felsza­badulás helyi évfordulóját aligha köszönthetnék szebb és méltóbb programmal. Tegnap este a Fák­lya filmszínházban Schwob Já; nos városi művelődésügyi osz­tályvezető köszöntőjével kezdőd­tek meg az események. Ezt kö­vetően a Budapest Táncegyüttes Sárközi képek című műsorát mutatta be. Kiskunhalas felszabadulásának ma esti emlékünnepségén az ál­lami zeneiskola zenekara és a Szilády Áron Gimnázium ének­kara ad ünnepi műsort, a fegy­veres erők klubjában. A magyar-szovjet irodalmi vegyes bizottság ülése Hétfőn a Magyar írók Szövet­sége székházában Vobozy Imre Kossuth-dijas író, az Írószövet­ség főtitkára és Sz. V. Szartakov, a Szovjet Írók Szövetsége tit­kárának vezetésével megkezdte tanácskozását a magyar—szovjet irodalmi vegyes bizottság. A ta­nácskozáson — könyvkiadói és szerzői jogvédő szakemberek is részt vesznek — egyrészt átte­kintik a legutóbbi ülés óta vég­zett munkát, másrészt kialakít­ják a legközelebbi tennivalókat. Vaskút A tiszta, gondozott Vaskúton alakult Bácska egyik legelső közös gazdasága, még 1949-ben. A mű- velődésiotthon-akció első éveiben példaként hivatkoztak a kultúra itteni hajlékára. Másutt még csak gondolkodtak, hogy mit lehetne, kellene csinálni, itt létrehozták a művelődési otthont. A szociális gondoskodásban is példát mutattak. Külön foglal­koztak a kisgyerekes mamák és külön az öregek gondjaival. A szabad idő kellemes és hasznos eltöltése érdekében ízléses presz- szót alakítottak ki. a termelőszö- vetkezét anyagilag „megtámogat­ta”. a művelődési házat Hol mű­ködött az első ifjúsági, falusi rajz­szakkör az országban? Vaskúton! És miiven iól! Fogékonyak a műszaki, agro­technikai. gazdálkodási újítások­ra is. Ha úi módszerek meghono­sításáról van szó. a vaskútiakra bizton számíthatnak az illetéke­sek. A nemzetiségek harmonikus ba­rátsága mégis a béke harminc esztendejének a legnagyobb ered­ménye. Húsz-huszonöt éve még külön csoportban dolgoztak a né­metek, magyarok, betelepültek és a kezdeményező község 0 Korszerű terményszárító a község határában. 0 Ötvenezer hektoliter bort negyven ember kezel a Bajai Állami Gazdaság vaskúti pincészetében. helybéliek. Ma nehéz lenne el- kor jött. A közös tennivalók fog- dönteni, hogy ki honnan és mi- lalkoztátnak mindenkit. A dávodiakbüszkeségei 0 A hires . strand bejárata. A dávodi fürdő híre lassan túlnő a járás hatá­rain. Gyógyhatásúnak tartják, noha még . nem sorolták a gyógyfürdők közé. Jtó öt éve működő gigádon 'egyszerié hatSzázan találhatnak felüdü­lési A tanácsházán örömmel sorolták, hogy mi min­den épült a községben az utóbbi évtizedekben. Csak a legfontosabbakat említjük: kétszer bővítették 0 A korszerűsített tanácsháza. az iskolát, összesen hét új tanteremmel, korszerű egészségházat létesítettek. Az 1958-ban átadott művelődési ház bizony már felújításra szorul. Jö­vőre munkához fognak. A szabad idő kulturált eltöltésére sokféle lehe­tőséget teremtettek az 1944 októberében felszaba­dult községben. Az „iparosodó” Katymár Kérjük olvasóinkat, hogy fi­gyelmesen nézzék meg a katy- mári szolgáltatóházról készíteti fényképet. Kozmetikus is dolgo­zik a faluban, tudatja a cégtáb­la. Tanúsítja, hogy növekszenek az igények, a helybeli asszonyok, lányok is igyekszenek lépési tar­tani a divattal. Ügy gondolják sokan, hogy az ipar változtatja meg az emberek gondolkodásmódját, szokásait. Katymáron 140 asszony és leány dolgozik a Budapesti Új Élet Ru­házati Szövetkezet itteni telepén. Számos csatornán cserélődnek az információk a fővárosi munka­társakkal. Egy évtizede elképzel­hetetlen volt, hogy parasztembe­rek előfizetéses étkezést igényel­jenek. Ki kellett bővíteni a Sport vendéglő konyháját, hogy az igényeket teljesíthessék. Jövőre már két park lesz a községben. „Ilyenre” is jut idő és energia, mert az alapvető kommunális szükségletek nagy­jából teljesültek. Kiépültek a téglajárdák, a vízvezeték-hálózat is mind messzebb nyújtózik. Ha­marosan túllépi a 10 kilométert. Az egy termelőszövetkezetbe tömörült lakosság arra számit, hogy az elkövetkezendő években egy újabb kút fúrásával növek­szik a vízhozam és legalább a község felét bekapcsolják a háló­zatba. Ojabb és újabb célok ösz­tönzik az embereket. Katymáron szívesen fognak össze az embe­rek jó ügyek érdekében. Szöveg: Heltai Nándor Kép: Pásztor Zoltán mmmmmmmmmmmmmmmarnrnsrn Elkészült a távfűtés országos távlati koncepciója Elkészült a távfűtés országos távlati programja. Az energiagaz­dálkodási intézetben kidolgozott tervek szerint a követkézé évek­ben az úgynevezett kettős hasz­nosítású: hő- és villamosenergiát adó fűtőerőművek építése a leg­gazdaságosabb az új lakótelepek ellátásúid. 1980 és 1985 között előrelátha­tóan körülbelül 74 ezer új lakó­telepi otthon távhőellátását kell megoldani. A kettős hasznosítású fűtőerőművek egy részét olajjal és gázzal, másik részét szénnel üze­meltetik majd. A különböző adottságok figye­lembevételével néhány városban, mint Budapesten, Miskolcon, Debrecenben és Szegeden, a szén- hidrogéneket használják majd fel a hőellátásra. Ezeken a helye­ken a már meglevő fűtöműve- ket villamosenergia-termelésre is alkalmassá alakítják, és az újon­nan épülők is kettős hasznosítá- súak lesznek. Jelenleg ugyanis a földgázt és kőolajat sok helyen csak a fűtőházak kazánjainak melegítésére használják, és az energia jelentős része a kémé­nyeken át elfüstölögve kárba vész. A kettős hasznosítású erőmű­veknél a szénhidrogénnel forró gőzt fejlesztenek, amely meghajt­ja a villamos áramot termelő tur­binát, és a fáradt gőz hevíti a kazán vizét. Ezzel az eljárással számítások szerint a kijelölt vá­rosokban 560 megawatt villa­mos energiát nyernek majd,-ez a jelenlegi évi országos villamos- energia-igénynek körülbelül 15 százaléka. Az ily módon „mellék- termékként” előállított villamos­energia-termeléséhez egyébként évente 3000 tonna kőolajra lenne szükség. Leghamarabb a tervek szerint 1976-ban az óbudai lakó­telepen épül fel ilyen korszerű fűtőerőmű, amely 45 ezer lakás­ban biztosítja télen a meleget, és epiellett áramot is termel. Más városokban Pécsett, Ta­tabányán, Inotán, Ajkán — és szó van arról is, hogy Győrött — a közeli szénbányák adta lehetőség miatt széntüzeléssel távfűtik majd a lakótelepek otthonait. Legtöbb helyen már működik is villany­áramot termelő turbina, ezeket alakítják majd át kettős haszno­sításúra. A terveket az energiagazdál­kodási intézet a Nehézipari Mi­nisztériumnak átadta felhaszná­lásra. (MTI) A szolgáltatóház és a tanácsháza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom