Petőfi Népe, 1974. október (29. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-01 / 229. szám

w VILÄG PKOLETARJA>F.GYESÜLJETEK! te O'S^pytrifa Könyvtár' BefeiezSátek a magyar-szovjet hivatalos tárgyalások Ünnepi közgyűlés Mélykúton Hétfőn, a kora délutáni órák­ban a Kreml Katalin termében befejeződtek a magyar—szovjet hivatalos tárgyalások. A, záróülé­sen elfogadták a látogatásról ki- . adandó közös közleményt. A zárómegbészélésen magyar részről jelen volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Fock Jenő, a Politikái Bizottság tagja, a Mi­nisztertanács elnöke, Németh Ká­roly, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a KB titkára, Benke Valéria, az. MSZMP Poli­tikái Bizottságának tagja, a Tár­sadalmi Szemle főszerkesztője, Huszár István, miniszterelnök- helyettes, Púja Frigyes, az MSZMP Közporiti Bizottságának tagja, külügyminiszter, és Rapai Gyula, az MSZMP Központi Bi- . zotts ágának tagja, hazáhk moszkvai nagykövete. Szovjet részről a tárgyalóasz­talnál helyet íoghtlt ' Leonyid Brezsnyev, ' az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, Nyikolaj Poflgornij; az SZKP Politikai Bi­zottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb- Tanácsa elnök­ségének elnöke, Alekszej Koszi­gin, az SZKP Politikai Bizottsá­gának tagja, miniszterelnök, Mi­hail Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, Konsztan- tyin. Katusev, az SZKP Központi Bizóttságának titkára, Nyikolaj Bajbakov, miniszterelnök-helyet­tes, Vaszilij Kuznyecov, a kül­ügyminiszter első helyettese, és Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A zárómegbeszélésen befejez­ték a- magyar—szovjet közös köz­lemény egyeztetését. A közle­ményt a 2. oldalon közöljük. Az eszmecserét a nézetek és ál­láspontok teljes azonossága jel­lemezte valamennyi megvitatott kérdésben. A magyar és a szov­jet vezetők zárómegbeszélése a szívélyesség és. a testvéri barát­ság légkörében ért véget. Hétfőn délután a nagy Kreml palota György termében az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának el­nöksége'és a \Szovjetunió Minisz­tertanácsa bücsúfogadást adott a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége tisztele­tére. A fogadáson, szovjet részről jelen volt Leonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgornij, Alekszej Ko­szigin, valamint az SZKP és a szovjet állam számos más veze­tő személyisége. Hétfőn délután befejeződött á Kádár János vezétte magyar párt- és kormányküldöttség hi­vatalos baráti látogatása | Szov­jetunióban. A délutáni órákban a küldöttség a Magyar Népköz- társaság kormánygépén hazauta­zott. a Szovjetunióból. A Moszkvából a Vnukovói kor- mányrepülőtérre vezető utat a szovjet vendéglátók magyar és szovjet zászlókkal díszítették fel. A Lenin sugárút egész hosszá­ban transzparensek szalagfelira-\ ’ tok. éltették a árét párt és népe­ink örök és megbonthatatlan ba­rátságát. Összefüggő sorfalat al­kotva több tízezer moszkvai zászlókat lobogtatva, éljenezve búcsúztatta a vendégeket. A Vnukovói repülőtéren a de­legációt Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, Nyikolaj Podgornij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének elnöke, Alekszej Koszigin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, miniszterelnök, Mihail Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, Viktor Grísin, az SZKP • Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára es Kádár János, az MSZMP KB első titkára a Kremlben. (Telefoto TASZSZ — MTI Külföldi Képszolgálat — KS) Politikai Bizottságának tagja, a moszkvai városi pártbizottság el­ső titkára, valamint a szovjet párt és kormány számos vezető személyisége búcsúztatta. Kádár. János és a delegáció többi tagja elbúcsúzott a szovjet tárgyaló küldöttség tagjaitól. Ma­gyar idő szerint délután három órakor a kormányrepülőgép a le­vegőbe emelkedett. * Hétfőn hazaérkeztek a Szov­jetunióban tett hivatalos baráti látogatásról a magyar párt- és kormányküldöttség ■ tagjai: Fock Jenő. a Minisztertanács elnöke, Németh Károly, a Központi Bi­zottság titkára, Benke Valéria, a Társadalmi Szemle szerkesztő bi­zottságának elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Huszár, István, a Minisztertanács elnökhelyettese és Púja Frigyes külügyminiszter, a Központi Bi­zottság tagjai; valamint a kísé­ret tagjai: Katona István, a Köz­ponti Bizottság tagja, a Népsza­badság főszerkesztője Bererz Já­nos. a KB külügyi osztályának vezetője. Szűrös Mátyás és Fodor László, a KB osztályvezető-he­lyettesei és Tóth József, a Kül­ügyminisztérium főosztályveze­tője. A párt- és kormányküldöttség tágjait a Ferihegyi repülőtéren ünnepélyesen fogadták. * Kádár János, az MSZMP KB első 'titkára és felesége szeptem- ■ bér 30-án megkezdte rendes évi szabadságát, amelynek egy részét a Szovjetunióban tölti. (MTI) Lemondott Spinola tábornok Costa Gomes Portugália új köztársasági elnöke • Horváth István elismeréssel szólt a termelőszövetkezet eredmé­nyeiről. » Mélykúton vasárnap Ünnepi közgyűlésen emlékeztek meg a termelőszövetkezet alapításának 20. évfordulójáról. A községi mű- . velődési házban tartott esemé­nyen részt vett dr. Molnár Fri­gyes, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a SZÖVOSZ elnöke, Horváth István, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság el­ső titkára, dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke, dr. Szat­mári Nagy Imre, a Hazafias Nép­front Országos Elnökségének tagja, Ispánövits Márton, a kis­kunhalasi járási pártbizottság, első titkára, Búza Dezső, a me­gyei tanács kiskunhalasi járási hivatalának elnöke, a termelő- szövetkezetek területi szövetségé­nek képviselői, a nagyközség po­litikai és állami vezetői, a társ- szövetkeZetek küldöttei. Illés Mihály, a termelőszövet­kezet pártszervezetének titkára köszöntötte a jelenlevőket, majd Muity Sándor elnök emlékezett meg két évtized munkájáról, eredményeiről. Hangoztatta, hogy különösen az utóbbi években gyorsult meg a fejlődés. A ter­melőszövetkezet álló- és forgó- esizköz-állománya jelenleg már meghaladja á 200 millió forintot, a termelési érték évi 200 millió forint körül van. Horváth István felszólalásában elismerését fejezte ki a terme­lőszövetkezet vezetőinek és tag­ságának. Emlékezett az alapító tagokra, akik bátran kezdemé­• Az ünnepi közgyűlés részlvevői. nyezték a gazdálkodás Új útját, az ő küzdelmeik alapozták meg a ‘ szövetkezet mai sikereit. Az új nemzedék tisztelettel tekint rá-, juk, és folytatja az általuk meg­kezdett munkát. A megyei pártbizottság első titkára után ismét a szövetkezet elnöke kért szót, elmondta, hogy ■ a jubileum alkalmából a közös­ség elismerését fejezi ki az. ala­kító tagoknak és a szövetkezet kimagasló eredményt elért dol­gozóinak. Kiváló termelőszövet-*, kezeti dolgozó kitüntetést és pénzjutalmat huszonötén kaptak. A törzsgárdatagok közül, a húsz év óta á gazdaságban dolgozók közül huszonegyen, a 15 és 10 év óta itt dolgozók közül' ötven-öt- venen kaptak jelvényt és pénzju­talmat. Az alkalmazottak közül huszonnégyen részesültek hűség- jutalomban. Az ünnepi közgyűlés végezté­vel ja. vendégek, valamint a szö­vetkezet vezetői és tagjai meg­tekintették a lovasnapok ese­ményeit. Itt csatlakozott; a részt- vevőkhöz dr. Ábrahám Kálmán, a Közlekedés- és Postaügyi Mi­nisztérium államtitkára, Kata- nics Sándor, a megyei pártbizott­ság titkára. Jelen volt Pál Já­nos, az ' Országos Lótenyésztési Igazgatóság igazgatója. A lovasnapok záróeseményeiről lapunk 7. oldalán tájékoztatjuk olvasóinkat. K. S. LISSZABON Simó Endre, az MTI kiküldött tudósítója jelenti: Spinola portugál köztársasági elnök hétfőn délelőtt elhangzott beszédében béjelentette, hogy le­mond. Antonio de Spinola tábornok azzal indokolta meg .elhatározá­sát. hogy — úgymond — a fa­sizmust megdöntő fegyveres erők mozgalma eltért eredeti prog­ram iától. Hevesen bírálta a fa­sizmust megdöntő fegyveres erők mozgalmának demokratizálási és a gyarmato-’tás felszámolására irányuló programját. Azt mond­ta, hogy Portugáliában általános­sá vált az anarchia és a gazda­sági káosz. Az államfő rádió- és televíziós beszédét 11.36 órakor fejezte be. Még egy utolsó felhívást intézett a portugálokhoz, arra szólítva fel őket. hogy őrizzék meg „demok­ratikus szellemüket”. Spinola államfő lemondása az­után történt, hogy a portugál ál­lamtanács vasárnapi rendkívüli, ülésén állást foglalt a fegyveres erők mozáálma által kibontako­zott demokratikus folyamat foly­tatása és a gyarmati rendszer felszámolása mellett. Ez egyszer­smind azt jelentette, hogy a ha­talomból kt kell rekeszteni azo­kat, akik szembekerültek az MFA és a népi erők demokra­tikus és haladó programjával, sőt a legutóbbi napokban nyíl­tan ellenforradalmi összeesküvést szőttek ellene, azzal a céllal, hogy megakadályozzák a portugál és a nemzetközi nagytőke és‘finánc­tőke érdekeit keresztező' törekvé­sek folytatását. (Folytatás a 2. oldalon.) Horváth István a bajai KISZ-táborban Tegnap a bajai KlSZ-vezető- képző, táborban 3 napos értekez­let kezdődött.' melyen Bács-Kis-. kun megye . mintegy hatvan KISZ- és úttörővezetője -vesz ■ részt- Az első napon Németh Fe­renc, a KISZ-megyei első titkára előterjesztésében az ifjúsági szö­vetség vezetői értékelték az 1974. évi feladataik eddigi végrehajtá­sát, s meghatározták a további tennivalókat Ezt ' követően tegnap délután a Sugovica-parti táborban Horváth István, a megyei pártbizottság első titkára előadást tartott az aktuális külpolitikai. kérdésekről, valamint a XI. pártkongresszus­ra való felkészülésről, s az ezzel kapcsolatos feladatokról. A múzeumi hónap nyitánya Kiállítások a városokban és A postagon A hagyományossá vált az országban ez alkalommal tizenharmadszorra megrendezett —— múzeumi hónap Bács- Kiskun megyei nyitánya vasárnap délelőtt zajlott le Kecs­keméten, a Katona József Múzeumban. Nem csupán ez a szép eseménysorozat vált vissza-visszatérővé az évek so­rán, hanem az is, hogy október elejére új kiállítás várja a látogatókat a termekben. Most? László Gyula, festő4 és régészprofesszor, „Kortársaim” sorozata második részének, a tu­dósportréknak adtak helyet. Az egyszerű, tiszta- formavilágú ké­pek a nemzetközi' és hazai tudó­sok arcmásaival ismertetik meg az érdeklődőket. A grafikai la­pok feltüntetik az ábrázolt ré­gészek, nyelvészek, irodalmárok, esztéták, \ néprajzkutatók mun­kálkodás! területét, s a vitrinek­ben a kézírásuk is látható. Azo­kat a nemzetközileg is ismert személyiségeket hozza így köze­lebb a közönséghez a kiállítás, akik, az úgynevezett nemzeti tu­dományok művelésére fordítot­ták életük évtizedeit. Dr. Szelest Zoltán, szegedi művészettörténész megnyitója után a, jelenlevők együtt vettek részt egy bensőséges ünnepsé­gen, ami azt fejezte ki, hogy a múzeumi hónap nem csupán a munka dandárját jelenti, hanem az eredmények felmérésének .időszaka is. A kulturális minisz­ter elismerését tih,dor Jenő, a megyei tanács művelődésügyi osztályának vezetője tolmácsol­ta, és átadta a Szocialista kul- túráért kitüntetést Vorák Jó­zsefnek, a kiskunhalasi múzeum igazgatójának. Kiváló, dolgozó kitüntetést kapott Jeszenszky Gyuláné, a Bács-Kiskun megyei múzeumi igazgatóság gazdasági vezetője és Ájpli Gyula gépko­csivezető. A múzeumi hónapban , újabb kiállítások nyílnak a megye te­lepülésein. Kecskeméten Ha- róczi Margit festőművész-tanár gyűjteményes bemutatkozására, majd a levéltárral közösen ren­dezendő felszabadulási doku­mentumkiállításra kerül sor ok­tóberben. Baján Cserepes István festőművész emlékkiállítását tárják a közönség elé a Nem­zeti Galéria anyagából vasár­naptól. Kiskunfélegyházán ok­tóber 20-án, Pataki Ferenc és Novák András festőművészek tárlatát rendezik meg. Kalocsán a hépművészeti állandó kiállí­táson kívül ifj. Éber Sándor festményeit mutatják be az I. István úti teremben a hónap közepén» Apostagpn pedig a község szülöttének, Nagy Lajos­nak, ' ebből magyar realizmus ki­emelkedő írójának tiszteletére nyílik emékkiáHítás október 27- én a tanácsházán. A tervek sze­rint ebből a kezdeményezésből állandó kiállítást hívnak életre. H. F. Jó termés almából Meg kell gyorsítani a szüretet és a szállítást Országszerte megkezdődött a téli aliriá szüretelése. A' termés- .kilátásokról Pekó-József, MÉM- osztályvezető az MTI munkatár­sának elmondotta: a gyümölcs­termelő gazdaságok elégedettek az eredménnyel, a termés várha­tóan némileg meghaladja az el­múlt évit, és így mindent egybe- vetve jó ellátásra lehet számíta­ni az elkövetkező hónapokban, és az exportkötelezgttségek kielé­gítése sem okoz gondot. A me­zőgazdasági üzemek és a gyü­mölcstermelők mintegy 50 ezer hektáros területről szedik az al­mát folyamatosan, az érés üte­mének megfelelően. Az almaellátásnál némi fe­szültséget, okoz ezekben a napok­ban, hogy a SZÜRET a sok évi átlaghoz képest az idén — az érés elhúzódása miatt — később kezdődött. A gazdaságokban nagy erőket kellett összevonni a szü­reteléshez. az exportszállítások ugyanis csak az év bizonyos idő­szakában. a korai, fagyok beáll­táig lehetségesek: s emiatt gyors ütemű szedésre, osztályozásra, válogatásra és szállításra van szükség. De még így is lassú a szállítás üteme, s a termelőknek igyekezniük kell, hogy az esőzé­sek után bekövetkező kedvező időjárást minél jobban kihasz- -nálják. 1 j ;‘iW, ; A rendelkezésre álló belföldi árualap mennyisége valamivel nagyobb lesz a váltnál, és a ter­mék minősége szintén kedvezően alakult. A gyümölcstermesztő gazdaságok most már egyre na­gyobb tételeket adnak a .belke­reskedelemnek: Felkészültek a legnagyobb mennyiségben termő hazai gyümölcs téli tárolására a vállálatok és a kereskedelmi szervek. Az almatárolókat az idén maximálisan kihasználják, ezzel ugyanis akár jövő év ápri- r lisaig meg lehet hosszabbítani a téli alma értékesítési szezonját. Több vidéki mezőgazdasági nagy­üzem széndioxidos üzemelésre alakította át régebbi tárolóépüle­tét. ezzel a módszerrel- ugyanis jobb minőségben sikerül tartósí­tani a gyümölcsöt és az alma vitamintartalmát nagyobb mér­tékben megőrizhetik. | Az elmúlt évi kormányhatáro­zat nyomán megnőtt a gazdasá­gok gyümölcstelepítési kedve. A termelők a korábbinál nagyobb mértékű állami támogatással az idén várhatóan ezer hektárt meg­haladó területen telepítenek al­máskerteket, (Az összes gyümölcS- í telepítés eléri a 2500 hektárt.) A termőterületek korszerűsítéséhez rendelkezésre álló állami támo­gatást szintén kihasználják az üzemek: 80(L hektáron moderni*- ' záliák 1974-ben az almatermeSÄ- tést. Ennek eredménye a követ­kező évek termésében mutatko­zik maid mea AZMSÍZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évf. 229. szám Ára: 90 fillér 1974. október 1. kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom