Petőfi Népe, 1974. szeptember (29. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-01 / 204. szám

AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évf. 204. szám Ára: 90 Allér 1971. szept. 1. vasárnap Őszi erőpróba előtt a vasút A MÁV áruforgalmi teljesítmé­nye messze meghaladja a koráb­ban tervezettet, az idén — a már módosított, megemelt terv alap­ján megközelítően 130 millió ton­na árut szállít el a vasút. Ilyen teljesítményt csak 1980—198ö-re vártak. A népgazdaság megnöve­kedett igényei nyomán ma már szinte egész évben csúcsforgalom van a vasútnál. Ezt igazolja a májusi eredmény is. amely meg­haladta a tavaly októberi szállí­tási rekordot, s ősszel tovább te- tőződnek a feladatok. A vasút az idén minden hó­napban több árut fuvarozott a tavalyinál. Nyolc hónap alatt 84,3 millió tonna árut szállított el, 5.1 millióval többet a múlt évi­nél. ami rekord volt. Az első félévi 62.9 millió ton­nával szemben a második félév­ben 66 millió tonna áru elszállí­tása vár a vasútra. Szeptember­ben és októberben 11.6—11,8 mil­lió tonnás teljesítményre lesz szükség. A MÁV erőfeszítéseket tesz an­nak érdekében, hogy a folyamatos termeléshez szükséges anyagok rendelkezésre álljanak a készter­mékek, az exportszállítmányok időben célhoz érjenek. A külön­féle intézkedések ellenére nem tudják vállalni, valamennyi áru késedelem nélküli továbbítását, számolni kell azzal, hogy a fuvar­igények egy részét — köztük épí­tési alapanyagok szállítását — nem tudja a MÁV időarányosan teljesíteni. Az érdekeltek összefo­gására, a fuvaroztatók segítségére nagy szükség lesz az őszi forga­lomban, Célszerű lenne például a IV. negyedévi kő- és kavicsszállít­mányok, az építőanyagok egy ré­szét a jövő év első negyedére üte­mezni. Szükség van arra is, hogy az exportszállítmányokat folya­matosabban ütemezzék a külke­reskedelmi vállalatok. A vasút változatlanul kéri megbízóitól az éjszakai, a szombati és a vasárna­pi rakodások fokozását. (MTI) Évente négymillió méter szövet Tízmillió forintos beruházás közeledik a befejezéshez a Pamutnyomóipari Vállalat kiskunhalasi telepén. Karácsonyi György telepvezető arról tájékoztatott, hogy a termelés már július elsején megkezdődött. A korszerű kazánház üzembe helyezése várat még magára, de mire szükség lesz rá, az építők és szerelők azzal is elkészülnek. Aki öt évvel ezelőtt járt itt, amikor megkezdődött a munka az új telepen, ma már eltévedne. Üj csarnokot építettek, jelentősen bővítették a gépparkot, s bizo­nyos profilírozás is történt. Kez­detben csak csévélés folyt, azután áttértek a ruha-alapanyagok szö­vésére, s egyre inkább ez lesz az üzem fő tevékenysége. A múlt évben még csak 48 gép volt, s évente mintegy 1,2 millió mé­ter anyagot szőttek, ezentúl már 144 gépen évente mintegy 4 mil­lió méter anyag készül. Már a szövődé létrehozása előtt megkezdték a szakmunkás- képzést. Eddig 67 fiatal lány szer­zett szakmunkás-bizonyítványt. Jelenleg a második osztályban 19-en tanulnak, s szeptemberben hasonló létszámú osztály kezdi meg a szövő szakma elsajátítá­sát Az első félévi termelés jól ala­kult, s minden réhnény megvan arra, hogy az üzem éves tervét sikeresen teljesíti, sőt, a terve­zettnél többet is termel. Köszön­hető ez a munkaversenynek is, annak, hogy a brigádmozgalom­nak itt már hagyományai van­nak. A hat brigád közül kettő — a Május 1. és a Markovics bri­gád, az aranykoszorús jelvényt is megszerezte. A közelgő pártkongresszus és a felszabadulás 30. évfordulója ebben az üzemben is új lendü­letet adott a munka versenynek A telep dolgozói a töbm^cözött vállalták, hogy bruttó nyereség­tervüket 530 ezer forinttal túltel­jesítik. Felajánlást tettek arra is, hogy az itt szőtt anyag 88 száza­léka első osztályú lesz. O. L. I Felső képünkön: ötven gép, illetve nyolc szövőnő irányí­tása Pásztor István fiatal fonó- technikus feladata. Ha szükség van rá, még a géphibák elhá­rításában is segítséget tud nyújtani. Bugyi Margit egyik gépénél üzemzavar támadt. Máris ott a segítség... I Balra: Orcsik Ilona (jobbra) a múlt évben szerzett szak­munkás-bizonyítványt, s mun­kája mellett állandóan patro­nálja a mostani ipari tanulókat. Felvételünkön Lakatos Erzsi másodéves tanulóval gyakorolja a szálak rendezését. 0 A jobb oldali képen: Várad! Istvánná csévélő, a Könnyűipar Kiváló Dolgozója munka köz­ben. (Opauszky László felvételei.) Van-c vajon ember, akinek nincs emléke — olyan, amit szeretettel őriz magában — az iskolai év kezdetéről? Van-e ember, öreg vagy fia­tal, akit nem borzongat meg ilyenkor, szeptember legelején a különös és jóleső érzés: lám, ismét kezdődik az új tanév, újra benépesülnek óz osztálytermek. Az idősebbek most is azt mondogatják magukban vagy félhangosan, azt mesélik az unokáknak, hogy bizony-bi­zony az 6 idejükben... Hogy amikor még ők vitték az is­kolatáskát a hónuk alatt vagy a vállukon, akkor mennyire, de mennyire más volt még minden, mint mostanábanl Golyóstoll helyett palavessző; televízió helyett ócska, töre­dezett falitábla; a szép, finom nyomdaillatú könyvek helyett a bátyáktól, nővérektől, sőt az apáktól örökölt, agyongyű­rött tankönyvek stb. Nagy volt az út a mostani, modern laboratóriumokig, meg kor­szerű szaktantermekig — mon­dogatják azok, akiknek mind­ez nem juthatott osztályrészül. És emlékeznek a régi peda­gógusok is, akik ezekben az években, napokban a jól meg­érdemelt nyugdíj egyszerű örömeit élvezik, s akik annyi sok éven át nehéz — sokszor szinte elviselhetetlenül nehéz — körülmények között nevel­ték a jövő nemzedékeit. És elmondják az emlékezők, hogy amikor látják a mai iskolai­oktatási körülményeket, ket­tős érzés lesz úrrá bennük. Egyrészt lelkesedve tapasztal­ják a gyönyörű ' változást, másrészt azt fájlalják, hogy ők nem nevelhettek, taníthat­tak ilyen nagyszerű körülmé­nyek között, mint az utódaik, a mai gyakorló pedagógusok Ám a tanévkezdés nemcsak az emlékezés ideje, nem csu­pán a múlt s az eddigi tapasz­talatok számbavétele, hanem a cselekvésé is. Az újrakez­dés szép ideje valamennyi tanévkezdés. Mert nincs két teljesen egyforma tanév egyet­len iskolában, egyetlen osz­tályban, tanteremben sem. Minden tevékenyen eltöltött hónap, év hoz valami újat, valami olyat, ami merőben más, mint az előző volt. Annál is inkább így van, mivel a pedagógiában újra és újra folynak a kísérleteit; szinte évente hoz valami mást, az addigiaktól eltérőt, új mód­szert, új lehetőséget stb. a gyors ütemű fejlődés. Ha va­lahol lemérhető a világ állan­dó változásának a közvetlen hatása, befolyása, akkor a pedagógiában igazán lemérhe­tő. Hogyne, hiszen a világ, a tágabb és szűkebb környezet, a társadalom s a kisebb kö­zösségek alakulásához kell a tanításnak és a nevelésnek iga­zodnia. Hogyan is képzelhet­nénk el, hogy bárki is lépést tud tartani a mindenkori fej­lődéssel, ha nem kapja meg a szükséges segítséget, támoga­tást — ha úgy tetszik: „fegy­verzetet” — az iskolai élettől! Az új rendtartás bevezetése, a tananyag-csökkentés, az új érettségi, a fakultatív tárgy­választás máris — rövid idő alatt — számtalan érdekes, és a jövőre nézve hasznos ta­pasztalatokat eredményezett. A most kezdődő új tanév eze­ket igyekszik majd hasznosí­tani a gyakorlatban. Ám, amint a pedagógusok munkáját említjük, gyorsan hozzá kell ehhez tenni: a ne­velésügy nemcsak az 6 ügyük; nem csupán a rájuk háruló I feladatról van szó, amikor er- 1 röl a fontos társadalmi kér- I dósról beszélünk. Hanem a | tanulóinkéról is. Nélkülük, az ő igyekezetük nélkül a még oly lelkes és még oly hozzá­értő pedagógiai munka is cső­döt mondana. S mindehhez — a tanárok, diákok gyümölcsö­ző együttműködéséhez — tár­sul még nélkülözhetetlen har­madiknak a szülők közremű­ködése, segítsége. Lehet-e szülő, akit nagyon közelről és igen elevenen ne érdekelne mtndaz, ami az is­kola falai között történik, aki ne őrködne féltő gonddal gyermeke jövőjén, várható és alakuló sorsán? Nem lehet ilyen szülő; s reméljük, hogy ha van is ilyen, nem nagy a száma a közömbösöknek. A tágabb közösség érdeke meg­követeli minden szülőtől a fo­kozott törődést, érdeklődést a leánya, fia tanulmányi hely­zetével kapcsolatban. Ha a holnap kezdődő új tanévben a pedagógusok, ta­nulók és szülők hármasának ■ gyönyörű — és egész évben tartó — összhangja megterem­tődik az eddigieknél is job­ban, akkor tíz hónap eltelté­vel — a tanév végén — min­den eddiginél szebb eredmé­nyekről számolhatunk majd be. V. M. • Ilyen szép termést vert el a jég. Egy épen maradt szőlőtőke fürtjeit mutatja Varga Katalin, a lajosmizsei Kossuth Szakszövetkezetben. Almaszüret Kunbaracson Pótolják a terméskiesést Lajosmizsén • Egy mozdulat és máris kinyílt a műanyag, vödör alja. Törődés nélkül engedheti as almát Dancsa Mihályné a gyűjtőládába. Gvümölcsérlelő ve- rőfénnvel köszönt el az augusztus, hogy átadja a helyét az el­ső őszi hónapnak. Tart még a nyárias meleg, a sárguló almák, szőlőfürtök. leve­lek azonban jelzik az évszakok váltását A mezőgazdasági dolgo­zók munkájának na­gyobbik és nehezeb­bik része most követ­kezik A szőlőtermesztő gazdaságok többsége elvégezte a szüret előtti utolsó permete­zést. hogy a termés leszedéséig a növény­védő szerek bomlása megtörténjen. Más­különben a vegyszer­maradványok akadá­lyoznák a must erje­dését. Kecskemét, Kiskőrös és Kiskun­halas környékén szór­ványosan szedik a csemegeszőlőt és a legkorábban érő téli almafajtákat. A Helvéciái Állami Gazdaság 536 hektá­ros gyülmölcsültetvé- n véből 96 hektár van a kunbaracsi kerü­letben. A gondosan kezelt téli al­mafajták egy részét megkímélte a jégverés, azok az ültetvények kielégítő termést ígérnek, a ke­rület dolgozói pár nappal előbb kezdték meg a húsvéti rozmaring szüretelését. A kiváló minőségű gyümölcsből kap a hazai keres­kedelem. de jelentős részét ex­portra küldik. Dancsa Mihályné, Kállai Aranka és társai szedik a gyümölcsöt műanyag vödörbe, onnan a ládákba. A fasorok kö­zül villásemelővel felszerelt trak­torral, a rakodóhelyről pedig gép­kocsival szállítják tovább, gondo­san vigyázva arra, hogy a termés ne sérüljön meg. A kunbaracsi kerületben az idén először alkal­mazzák ezt a módszert, sikerrel, figyelőre naponta két vagon téli almát szállítanak a kerületből a gazdaság központjában beren­dezett csomagolóhelyre, később ahogyan érik az alma. ennél töb­bet is. Lajosmizse határának szőlőit, gyümölcsöseit nem kímélte a fagy és a jég. A Kossuth Szakszövet­kezet tavaly hatvanhét vagon bor­szőlőt adott át feldolgozásra a Közép-magyarországi Pincegaz­daságnak. amellyel hoss *ú lejára­tú értékesítési szerződést kötött. Czigány Péter elnökhelyettes sze­rint az idén legfeljebb tíz vagon szőlőre lehet számítani a szakszö­vetkezet nagyüzemi ültetvényén. Dani János kertészeti brigádve­zető azonban a következő évek várható nagyobb termését készíti elő. Néhány hektár ezerjó szőlőt a Kertészeti Kutató Intézet ceglé­di telepének segítségével nagy ho­zamú, fagytűrő fajtává oltották át. A zöldoltások szépen meg­eredtek. most a szőlősorok közötti gyomtalanítást végzik a szövet­kezet fóliaüzemében dolgozó lá­nyok és asszonyok. Az elemi károk következtében módosítani kellett a szakszövet­kezet üzemtervét. Más ágazatok nagyobb hozamával pótolják a szőlő és gyümölcs terméskiesését. K. A • Soós Sándor traktoros villásemelővel egyszerre nyolc láda almát helyez a teherautóra. Horváth Ferenc, Kulcsár József és Németh János segíti a rakodást. (Pásztor Zoltán felvételei.) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 1- i V

Next

/
Oldalképek
Tartalom