Petőfi Népe, 1974. augusztus (29. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-31 / 203. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, ECYESÜI JETEK! ■ B7T 1 IP 3j ifi 2fi ttm it M AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évi. 203. szám Ára: 90 fillér 1974. augusztus 31. szombat FŐISKOLA LESZ A BAJAI TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Az Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az Elnöki Tanács a tanítókép­zés színvonalának emelése, a pe­dagógiai munka társadalmi meg­becsülésének fokozása érdekében törvényerejű rendelettel tanító­képző főiskolák létrehozását ha­tározta el. yEnnek alapján a ba­jai, >a budapesti, a debreceni, az esztergomi, a győri, a jászberé­nyi, a kaposvári és a sárospata­ki tanítóképző intézetet — válto­zatlan képzési feladattal — fo­kozatosan tanítóképző röiskola rangjára emelik. Az Elnöki Tanács egy másik törvényerejű rendelete értelmében a Szombathelyi Tanítóképző In­tézetet, ahol — a Pécsi Tanár­képző Főiskola kihelyezett ta­gozataként — már eddig is folyt tanárképzés, tanárképző főiskolá­vá szervezik át. Az e főiskolát végzők általános iskolai tanári, vagy általános iskolai tanári és népművelő, vagy általános iskolai tanári és könyvtárosi oklevelet kapnak. Tölgyes Ernő ezredest az Elnö­ki Tanács vezérőrnaggyá ne­vezte ki. Az Elnöki Tanács bírákat vá­lasztott meg és mentett fel, vé­gül egyéni kegyelmi ügyeket tár­gyalt. (MTI) ÉVENTE HÚSZ MŰVÉSZT FOGADNAK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS AZ ÓKOLLÉGIUMBAN Nemzetközi zománcmfivészeti alkotótelep Kecskeméten Politikai, gazdasági és kulturális vezetők fogtak össze a kecskeméti zománcművészeti alkotótelep létesítésére. Re­méljük, hogy a nagy jelentőségű vállalkozás során kialakult kapcsolat a tűzzománchoz hasonló tartósságú lesz és együt­tesen küzdik le az esetleges későbbi nehézségeket. Az ötlet Kátay Mihálytól szár­mazik. Egy szovjet művésztele­pen személyesen tapasztalhatta, hogy milyen hasznosak az efféle együttlétek, alkalmak. Hazatérve javasolta, hogy Magyarországon is gyűjtsék össze időről időre az ősi, napjainkban megújuló mű­vészet legjobb, legtehetségesebb honi és szovjet képviselőit. Aba-Novák Judit, a Magyar1 Képzőművészek Szövetsége ügy­vezető titkára messzemenően egyetértett az elgondolással. Mindketten úgy vélték, hogy ha­gyományai és adottságai folytán Kecskemét pályázhatna legtöbb eséllyel az alkotótelep működte­tésére. A Lampart Zománcipari Művek itteni gyára már sokszor bizonyította: támogatja a művé­szek kísérleteit, segíti az újabb technikai eljárások kipróbálását A Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán összpontosult technikai és szellemi bázisra is joggal számíthatnak. A megyei párt- és tanácsi ve­zetés azonnal fölismerte azt a lehetőséget hogy a modern épít­kezés korában mind fontosabbá váló művészeti ágnak Kecskemét kisugárzó, számon tartott köz­pontja lehet Az alkotótelep léte, működése kedvezően befolyásol­ja a megye kulturális életét, ide­genforgalmát A várható előnyök ismeretében reálisnak ítélték a szükséges erkölcsi és anyagi tá­mogatást A napokban dr. Valló Magdol­na, a Lampart művek vezérigaz- gatóságánk megbízottja, Aba-No­vák Judit a Magyar Képzőmű­vészek Szövetsége titkára és Bo- (Folytatás a 2. oldalon.) Bányásznapi ünnepség Szánkon Dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter avatta fel a földgázüzemet # Horváth István megnyitja a bányásznapi ünnepséget. Tegnap Szánkon, a bányásznap alkalmá­ból, ünnepséget tartottak, amelyen részt vett dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter, Hor­váth István, a megyei pártbizottság első tit­kára, Simon Antal, a Bányász Szakszervezet főtitkára, dr. Simon Pál, az Országos Kő­olaj- és Gázipari Tröszt vezérigazgatója, dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke, dr. Gergely István, az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának első titkára, dr. Hegedűs La­jos, a Szolnok megyei Tanács elnöke, Varga Béla, a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázter­melő Vállalat igazgatója, a szanki üzem dol­gozói, s az ország különböző részeiből érke­zett bányászküldöttségek. A bányászhimnusz elhangzása után Hor­váth István nyitotta meg a XXIV. bányász­nap alkalmából rendezett ünnepséget, majd dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter lépett a szónoki emelvényre. — A XXIV. bányásznap alkal­mával a kormány, a Nehézipari Minisztérium és a magam nevé­ben szeretettel köszöntőm a kő­olaj- és földgázbányászat dolgo­zóit, egyúttal engedjék meg, hogy e helyről küldjem üdvözletemet a többi bányászati iparág dol­gozóinak is; a szénbányászoknak, a bauxitbányászoknak, valamint az érc- és ásványbányászoknak­Huszonnégy év múlt el azóta, hogy pártunk és kormányunk minden év szeptemberi első va­sárnapját bányásznappá nyilvá­nította. Ez a nap a bányászok po­litikai, erkölcsi és anyagi meg­becsülését fejezi ki. E megbecsü­lést természetesen nemcsak a szakmai nap jelenti, hanem első­sorban azok az intézkedések, amelyek forradalmi változásokat hoztak bányászatunkban, ezzel együtt a bányászok életében is. Pártunk, kormányunk, dolgozó népünk őszinte megbecsüléssel tekint a bányászokra és elisme­rését fejezi ki helytállásukért Az MSZMP IX. és X. kong­resszusán megfogalmazott ener­giapolitikai koncepció alapján komoly erőfeszítéseket teszünk az ország energiahelyzetének ja­vítására, az energiaszerkezet tu­datos, progresszív alakítására. Céltudatos erőfeszítéseink meg­hozták az eredményüket. Ener­giaszerkezetünkben ma már. a felhasznált energiahordozók több mint 50 százaléka kőolaj és föld­gáz. A szénbányászatra természete­sen fontos szerep vár a jövőben: kitermelni a gazdaságos energe­tikai szeneket, amelyekkel olcsó villamos energia állítható elő. Szekér Gyula ezután a szén­hidrogén-termelés múltjáról és jövőjéről beszélt. Az új mezők termelésbe állítá­sával megváltozott a szénhidro­gén-bányászat területi megoszlá­sa. A termelés súlypontja 1969- től a Nagyalföldre.helyeződött át. Jelenleg az alföldi mezők adják a hazai olajtermelés négyötöd részét és a gáztermelés 96 szá- zalékát­A IV. ötéves tervidőszak alatt majdnem 10 millió tonna kőola­jat és megközelítőleg 24 milliárd köbméter földgázt fogunk termel­ni, vagyis 1,7-szer annyit, mint a megelőzd öt év alatt. Ezeknek az eredményeknek az eléréséhez nagymértékben hozzájárult a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáz­termelő Vállalat, amely az al­földi termelés megkezdése óta csaknem 30 milliárd köbméter földgázt, 10 millió tonna kőola­jat és több mint félmillió tonna pb-gázt adott a népgazdaságnak. Az Alföldön jelenleg mintegy na­pi 20 millió köbméter gázterme­lő és 4500 tonna olajtermelő ka­pacitás áll rendelkezésre. Elvtársak! Engedjék meg, hogy a vállalat kiemelkedő munká­jáért, melyet az 1971-ben elnyert kongresszusi zászló, az 1972-ben és 1973-ban kapott „Kiváló vál­lalat” kitüntetések bizonyítanak, személyesen mondjak köszönetét valamennyi alföldi olajbányász­nak, köztük önöknek, a szanki üzem dolgozóinak. Ma nemcsak a bányásznapot köszöntjük, hanem együtt ünne­peljük az önök számára oly fon­tos — és a hazai olajbányászat, de az egész népgazdaság szem­pontjából is igen jelentős — ese­ményt, a szanki kőolaj- és föld­gázkitermelő üzem építésének befejezését. Ennek utolsó fázisa­ként az idén helyeztük üzembe a tázlári termelő- és előkészítő berendezéseket és ma veszik bir­tokukba a gázüzem ammóniás hűtőkörét A lépcsőzetes feltárás alatt — amit 19G5-től a Dunántúli Ku­tató és Feltáró Üzem folytatott — a mező olaj- és gázkészlete szépen gyarapodott Jelenleg Szánkon van az ország harmadik legjelentősebb gázmezője. A szanki üzem ez év elejéig mintegy 3,2 milliárd köbméter gázt, 1,2 millió tonna kőolajat és gázkondenzátumot, valamint több mint 23 ezer tonna pb-gázt adott a népgazdaságnak. Ezzel már eddig is jelentős mértékben hozzájárult a hazai energiaszer­kezet átalakításához és az 1960- ban jóváhagyott gázprogram megvalósításához. A szanki földgázüzem jelentő­sége a következő ötéves tervidő­szakban sem csökken. A Szovjet­unió orenburgi lelőhelyétől több mint 2,5 ezer kilométer hosszú­ságban húzódó gázvezeték elké­szültéig teljes kapacitással fog termelni. Később, 1980 után itt a Csúcsfogyasztási igények kielé­gítésére szolgáló hazai gáztá­roló rendszer egyik jelentős ob­jektuma lesz. (Tóth Sándor felvételek! dolgozója kitüntetést nyújtotta át Pilhoffer Elemér főfúrómes- teraek, Furái Sándor fúrómes­ternek, Molnár József építési részlegvezetőnek, Monostori László hegesztőnek, Fülöp László műszakfelelősnek, Pintér András kazánkezelőnek. A Bányász Szol­gálati Érdemérem ezüst fokoza­tát kapta Pankasz László fúró- mester, Sülé Vendel betanított munkás. A Bányász Szolgálati Érdemérem 'bronz fokozatát az üzem tizennyolc dogozója kapta meg. A Bányászat kiváló dolgo­zója kitüntetést Plunder Antal főfúrómesternek nyújtotta át a miniszter. Vállalati kiváló dol­gozó kitüntetést tizenketten kap­tak. A kitüntetések átadása után Horváth István, a megyei párt- bizottság . első titkára mondott zárszót, majd a zenekar az In— ternacionálét játszotta eL ezt kő­vetően dr. Szekér Gyula nehéz­ipari miniszter átadta rendelte­tésének a szanki földgázüzemet. N. O. 9 A földgázüzem részlete. Kérem a most felavatásra ke­rülő szanki üzem és a Nagyal­földi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat minden dolgozóját, hogy a legjobb tudása és szakértelme szerint a legnagyobb szorgalom­mal dolgozzon tovább. Kövessen el mindent, hogy a Magyar Szo­cialista Munkáspárt XI. kong­resszusa és hazánk felszabadu­lásának 30. évfordulója tisztele­tére tett jelentős vállalati fel­ajánlást maradéktalanul teljesít­sék A IV. ötéves tervidőszakra előirányzott terven felüli, össze­sen 270 ezer tonna kőolaj és 1,4 milliárd köbméter földgáz kiter­melésével járuljanak hozzá a kongresszusi munkaverseny sike­réhez. Ehhez kívánok Onönek sikeres jó munkát, erőt és jó egészséget! A beszéd után a miniszter ki­tüntetéseket adott át. A Munka Érdemrend bronz fokozatát kap­ta Fáik Miklós a Nagyalföldi Kő­olaj- és Földgázkitermelő Válla­lat szanki üzemének vezetője. A miniszter a Nehézipar kiváló Az elmúlt évinél 10-15 százalékkal több cukorrépa Naponta 100 vagon paradicsom érkezik a Kecskeméti Konzervgyárba Kedvező időjárás esetén szep­tember első napjaiban megkez­dődik az idei cukorrépatermés betakarítása és feldolgozása — jelentette be a cukorrépa-ter­mesztésről, -feldolgozásról tartott pénteki sajtótájékoztatóján Nagy László, a cukoripari vállalatok itrösztjének vezérigazgatója,, a MÉM Váci utcai bemutatótermé- mében. A termés feldolgozásába folyamatosan 11 cukorgyár kap­csolódik be. A cukorrépa-termesztés fellen­dítését célzó központi intézkedé­sek nyomán az idén már ked­vezőbbek a termelés és a fel­dolgozás feltételei. Újabb mező­gazdasági üzemek honosították meg a korszerű termelési mó­dokat, vezették be a vegyszeres gyomirtást, gépesítették a cukor­1 i répa-termesztést. Az összes vetés- terület 35 százalékán már kor­szerűen gépesített termelésre tér­tek át, s a betakarítás nagy ré­szét is gépek végezhetik. A sze­szélyes időjárás ellenére, becs­lések szerint 80 000 tő cukorrépa fejlődött ki átlagban hektáron­ként, ez jó közepes termésnek felel meg. Az idén előreláthatóan 10—15 százalékkal több lesz az összes termés az elmúlt évinél, de a cukor iránti igény is nö­vekedett, emiatt továbbra sem nélkülözhető az import. Az ipar felkészült a termés feldolgozására, 429 átvételi állo­mást létesítenek, amelyekben na­ponta 12 000 vagbn répát fogad­hatnak. A MÁV-val és a Volán Tröszttel kötött megállapodás alapján összesen 350 000 vagon termés zökkenőmentes szállítására és ennek feldolgozására készül­tek fel a cukorgyárak. Az idén először mintegy 50 000 vagonnyi cukorrépát közvetlenül a földek­ről szállítanak el a Volán te­herautói, így jelentősen megköny- nyítik és gyorsítják a munkála­tokat. A gyárak karbantartására eb­ben az évben 280 millió, a mű­szaki színvonal fejlesztésére 480 millió forintot fordított a tröszt. Előreláthatóan az igényeknek megfelelő mennyiségű a takar­mányhoz szükséges melléktermék, a szeszgyártáshoz, pedig elegendő melasz kerülhet majd ki az üze­mekből, még exportra is jut. Két, új terméket is forgalomba hoz a cukoripari vállalat: fél kilogrammos csomagolásban koc­kacukrot és csomósodásmentes porcukrot. (MTI) Megjutalmazták a betakarítási verseny győzteseit Pénteken délután ünnepélyes keretek között hirdették ki Ka­locsán a Duna menti és Kiskun­sági Termelőszövetkezetek Terü­leti Szövetségének székházában a nyári betakarítási verseny ered­ményét. A versenybe nevezettek közül harmincnyolcán értek el helyezést. A tizenegy legjobb kombájnosnak, bálázógép-kezelő­nek dr. Berta Jenő, a szövetség elnöke adta át az értékes ju­talomtárgyakat. Huszonhét szö­vetkezeti dolgozót oklevéllel ju­talmaztak. Késve érkezik a paradicsom a Kecskeméti Konzervgyár 3600 hektáros termőkörzetéből. E hét végére érték el a napi 100 va­gonnyi felhozatalt, s 130 vagon nyersáru fogadása jelenti majd a csúcsot. A bázisgazdaságokban még mindig nem teljes ütemű a betakarítás. A tompái Kossuth Termelőszövetkezetben pénteken álltak munkába a paradicsom­betakarító gépek, a Kecskemét- szikrai Állami Gazdaságban pe­dig szeptember első napjaiban indítják a kombájnokat. Az idény késése nem okoz munkatorlódást a gyárban, mi­vel a gépesített gazdaságokból félkész termék érkezik. Az idén már — a betakarító gépsorok ki­egészítéséül — négy paradicsom- létöltő-állomás mentesíti az ipa­ri előgyártást A legnagyobb, a napi 25 vagonnyi kapacitású, most készült el a Kecskemét» szikrai Állami Gazdaság paradi­csomtermelő üzemében. Ezenkí­vül Tompán, Lászlófalván és Kocséron működik paradicsom­létől tő-állomás, ahonnan tartály- kocsikkal szállítják a zúzalékot a gyárba Ezzel nemcsak a fel­dolgozás üteme gyorsult, hanem kevesebb a szállítási költség, s göngyölegre sincs szükség. t > • Dr. Szekér Gyula ünnepi beszédét mondja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom