Petőfi Népe, 1974. augusztus (29. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-01 / 178. szám

Természetesen a vállalatnál ke­resettségük révén még mindig a hagyományos termékek, a gép- és ipari fonatok játsszák a főszere­pet. A naponta felhasznált 28—30 tonna vashuzal nagyobb hányadá­ból különféle kerítésfonatokat ké­szítenek, szállítóhevedereket gyár­tanak többek közt a sütőiparnak, vibrátorrostákat szőnek, s hullá­mos fonatokat állítanak elő. • Á búzatarlón bálázógépek gyűjtik a szalmát a városföldi határban. A. T. S. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Nem egyértelmű a genfi megállapodás A tárgyaló felek elégedettek, Makariosz kételkedik AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xxix. évf. 178. szám Ára: 90 fillér 1974. augusztus 1. csütörtök f Űjabb építőipari vállalatok térnek át a korszerű termelésirányításra Az Építésügyi és Városfejleszté­si Minisztérium összegezte a min­taszervezésre kijelölt Fejér me­gyei, dél-magyarországi és Hajdú megyei építőipari vállalatoknál elért szervezésfejlesztési eredmé­nyeket. Megállapította, hogy a ta­pasztalatok kedvezőek, és a vál­lalatok gazdasági eredményei iga­zolják a szervezésfejlesztésben ki­alakított módszereket, A dél-magyarországi és a Haj­dú megyei vállalatnál egyaránt alapvétő feladatnak tekintették, hogy a munkákat centralizáltan programozzák valamennyi terme­lő egységre, építkezésre, s a gyors, korszerű megoldás érdekében messzemenően figyelembe vették a számítógépes módszereket. Így a költségvetések kézi kódolása után elektronikus számítógéppel állítják össze az építkezések ütem­terveit. osztják el 'a feladatokat a termelő részlegek között* és meg­állapítják a létesítmények felépí­téséhez szükséges munkaidőt, munkabért. A programozás egy­ben tartalmazza azokat a műsza­ki döntéseket is, amelyek alapján a létesítmények építési módsze­reit meghatározták. A korszerű termelésirányítási módszer ered­ménye, hogy a munkák jó elosz­tásával egyenletesen használják ki a vállalat építési kapacitását, és a műszakilag lehetséges legrö­videbb idő alatt hozzák létre az új létesítményeket. A Fejér megyei Építőipari Vál­lalatnál a programozásban nem­csak a kapacitások és a megvaló­sítási idő összhangját vették fi­gyelembe, hanem az önköltség té­nyezőit is, tehát a szervezés kö­vetelményei között nagyobb sze­repet kapott az önköltség* csök­kentése. A részletes termelési programokat pedig nem közpon­tilag, hanem decentralizáltan ala­kítják ki a vállalat nagy termelő egységei. Így a közép- és alsószin­tű vezetőket is jobban mozgósít­hatták a szervezésfejlesztési fel­adatok megvalósítására, s erre ösztönözték őket egy új érdekelt­ségi rendszerrel is. A következő lépés az lesz, hogy a számítógépe­ket is bekapcsolják az irányítási rendszer működésébe. A dél-magyarországi és a Haj­dú. megyei mintaszervezési válla­latok már befejezték a termelés- irányítási rendszer kísérle'ti prog­ramját, s most a gazdálkodás és a vállalatirányítás számítógépes megoldása érdekében kezdtek ku­tatásokat. A kedvező tapasztala­tok alapján egyúttal megkezdték a korszerű termelésirányítási rendszer bevezetését hat énítőipa- ri szervezetnél, a Bács-, a Bor­sod, a Szabolcs és a Pest me­gyei Állami Építőipari Vállalat­nál* továbbá egy tanácsi vállalat­nál és egy építőipari szövetkezet­nél. (MTI) Genfben hatnapos tárgyalások után Callaghan brit, Makariosz görög és Günes török külügy­miniszter aláírta a ciprusi ga­ranciaszerződés megerősítéséről, valamint a tűzszünetről és más — Ciprussal összefüggő — kér­désekről szóló nyilatkozatot. A kedden késő este történt alá­írást követően sajtóérekezletet tartott a görög és a török kül­ügyminiszter. Mavrosz görög külügyminisz­ter elégedetten nyilatkozott a megállapodásról, rámutatva, hogy a konferencia elérte a leg­sürgősebb kérdés megoldását: véget vetett a katonai akcióknak és ily módon lehetővé vált az újabb vérontás elkerülése. Cip­rus politikai jövőjét érintve em­lékeztetett arra, hogy a megálla­podás értelmében a tárgyalások újabb szakaszában a három sza­vatoló hatalom képviselőjén kí­vül részt vesz a sziget-köztár­saság két közösségének megbí­zottja is. Mint mondotta, a cip­rusi görögöket Kleridesz ügyve­zető elnök, a török közösséget pedig annak vezetője, Denktas fogja képviselni. Mavroszt meg­kérdezték Makariosz esetleges visszatéréséről Ciprusra. A gö­rög külügyminiszter kijelentet­te: ,(Számunkra még mindig Makariosz a törvénye^ elnök, de nem reánk tartozik, hogy megoldjuk a tevékenységével kapcsolatos problémákat. Ha a ciprusi nép — egy független ál­lam népe — úgy dönt, hogy 9 A genfi Ciprus-konferencia résztvevőinek kézfogása a megállapodás aláírása után. Balra Mavros görög, mellette Callaghan angol és Günes tö­rök külügyminiszter. Mögöt­tük, a kép jobb szélén Roberzo Gruyere, az ENSZ-főtitkár he­lyettese. (Telefoto — AP—MTI—KS.) A Drótfonatgyártó Vállalat első féléve Az 1970-es népszámlálás szerint Kiskunmajsa, a negyedik helyet foglalja el Bács-Kiskun' megye nagyközségeinek sorában. Kereső lakosai közül ma már ezernél töb­bet az iparban foglalkoztatnak. A helyben dolgozók négy jelentő­sebb munkahelyre tömörülnek: a két ipari szövetkezet — a Cipész és a Vegyes — valamelyikének tagjai, vagy a MEZŐGÉP Vállalat gyáregységében, vagy pedig a Drótfonatgyártó Vállalatnál kere­sik kenyerüket. Az utóbbi mun­káskollektívája jelenleg négyszáz főt számlál. A nagyközség legmagasabb ter­melési értéket előállító ipari bá­zisa a Drőtfonatgyártó Vállalat. A múlt évben 132 millió forint volt az árbevétele, 1974-re pedig már 162 milliós tervet készítettek. Az visszahívja, Görögországnak nem lesz semmilyen ellenvetése.” Günes török külügyminiszter sajtóértekezletén görög kollégá­jához hasonlóan méltatta a lét­rejött megállapodást, és kijelen­tette, hogy az „nem csupán a ciprusi probléma megoldása szempontjából jelentős, hanem a Görögország és Törökország kö­zötti baráti, sőt együttműködési kapcsolatok helyreállítása szem­pontjából is”. Günes emlékezte­tett arra, hogy a később megbu­kott görög katonai junta kül­ügyminiszterével ottawai, majd brüsszeli találkozójukon nem tudott eredményre jutni. Mav- roszban viszont olyan tárgyaló- partnert talált, aki „nemcsak erkölcsi síkon értékes, hanem a két ország közötti viszonnyal kapcsolatos szándékait tekintve is”. Günest megkérdezték az égei-tengeri kőolajforrások ki­váltotta görög—török viszony to­vábbi alakulásáról. A török mi­niszter válaszában hangsúlyozta, hogy amennyiben a két ország (Folytatás a 2. oldalon.) Köszöntjük Sierra Leone államfőjét Hazánkba látogat dr. Siaka Stevens, az afrikai Sierra Leo­ne köztársasági elnöke, hogy viszonozza Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének tavaly őszi hivatalos látoga­tását. Dr. Siaka Stevens sze­mélyében a mai Afrika egyik legérdekesebb személyiségét látjuk vendégül, aki határo­zott belpolitikájával és hala­dó, el nem kötelezett külpoli­tikájával mind inkább felkel­tette a világ közvéleményének érdelődését, kiváltotta a fel- szabadulásért, a gazdasági megerősödésért küzdő afrikai népek elismerését. Losonczi Pál tavalyi látoga­tása alkalmából a Sierra Leo- ne-i sajtó méltatta annak je­lentőségét, hogy ő az első ál­lamfő, aki országukba látogat. Losonczi Pált és kíséretét a Sierra Leone-i nép mindenütt nagy lelkesedéssel fogadta. A tárgyalásokon megállapították, hogy a két ország mélységesen egyetért az ENSZ-álapokmá- nyának rendelkezéseivel; a béke és biztonság ügyének tá­mogatásával, a gyarmati rend­szer, a fajüldözés maradvá­nyainak felszámolásával. A két ország kapcsolatai az elmúlt évek során a kölcsö­nös érdekek alapján bővültek. Most Magyarország ■ és Sierra Leone gazdasági kapcsolatai­nak erősödésére számíthatunk. Afelől sincs kétségünk, hogy kedves vendégünk? látogatása megerősíti a tavaly kialakult személyes kapcsolatot hazánk vezető politikusaival. Dr, Sia­ka Stevens, aki élvezi az af­rikai, a harmadik világhoz tartozó országok bizalmát és megbecsülését, s aki a világ nagy nemzetközi kérdéseiben a miénkhez oly közeli nézete­ket váll — maga mondta egyik nyilatkozatában, hogy külpolitikájának alapja: nyi­tás mindenfelé. Magyarország népe hasonló­képpen — nyitott szívvel, ba­rátsággal köszönti magas ran­gú vendégét. Pillantás az évezred végére • • Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Sokakat érdeklő témák kerül­tek szerdán a Bács-Kiskun me­gyei Tanács Végrehajtó Bizottsá­ga ülésének napirendjére, amely­nek első pontja „A demográfiai tényezők alakulása 1990-ig” című előterjesztés volt. A megyei népesség-prognózis sok érdekes adata közül emelünk ki néhányat. Ezek szerint 1990- re Bács-Kiskun megye népessé­ge várhatóan mintegy 0,3 száza­lékkal csökken. Ami az egyes kor­csoportokat* illeti, nő majd a 3—13 évesek számaránya, és hasonló­an növekvő tendenciával kell szá­molni a munkaképes koron felü­li réteg esetében. Elgondolkozta­tó következtetése az előterjesz­tésnek az is. amely az elkövet­kező két évtizedben — a tanyák felszámolása miatt is — a külte­rületi lakosság további, mintegy 80 ezer fővel való csökkenését rögzíti. Az említett időszakban egyébként előreláthatóan tovább fogy a mezőgazdasági keresők, ugyanakkor növekszik az ipari foglalkoztatottak létszáma. Ezután a Bács-Kiskun megyei Növényvédő Állomás munkájáról és a megye növényvédelmi hely­zetéről készült jelentés került a vb elé. Megállapította a testü­let, hogy mielőbb gondoskodni kell az elavult növényvédő gé­pek helyébe új. korszerű gépek beszerzéséről. Sok a tennivaló a kisüzemi és háztáji termelés gép­parkja hiányosságainak ellensú­lyozása érdekében is. hazai gyár­tás, vagy import beszerzések út­ján. A nagyüzemi nörvényvédelem legkorszerűbb gépéből, a helikop­terből a jövő év végéig mintegy 15-re van szüksége gazdaságaink­nak. Gyorsítani kell a növény­védő szakemberek képzését, az egyéni és kisüzemi termelők is­mereteit pedig előadássorozato­kon. tanfolyamokon kell gyara­pítani. Sürgős feladat még a nö- vényvédőszer-raktárak korsze­rűbbé tétele, s méginkább meg­felelő újak építése. A végrehajtó bizottság mindkét előterjesztést elfogadta, majd az ülés bejelentésekkel ért véget. éves előirányzat tetemes növelését elsősorban az Elzett Fémlemez­ipari Művektől január 1-vel át­vett újabb drótfonatgyártó gépek üzembe helyezésére alapozták. A vásárolt berendezés kapacitásából 20- millió forint értékű termék ké­szítésére futja egy esztendő alatt. Az első félévben azonban nem váltak valóra a hozzáfűzött re­mények, ugyanis a beszerelésénél, a kezelők betanításánál problé­mák jelentkeztek. A masinák csu­pán a második negyedévtől növe­lik a vállalat eredményeit, s ez az éves terv teljesítésében közel 10 százalékos lemaradást okozott. A termeléskiesés pótlását nehezíti, hogy 40 munkás hiányzik. A lét­szám kiegészítése és stabilizálása érdekében a közeli jövőben há­romról két műszakra térnek át, bérrendezést hajtanak végre és javítanak a munkakörülménye­ken. A vállalat egyébként keresi a továbbfejlődés lehetőségeit. A múlt év végétől már nem elégsze­nek meg a kizárólagos drótfonat- készítéssel. A saját előállítású ipari fonatok felhasználásával hizlalókat, elletőket. malacnevelő ketreceket gyártanak a sertéste­nyésztő gazdaságok részére. 1974 első felében 10 millió forint ér­tékben szállítottak ezekből a cik­kekből a megrendelőknek. A har­madik negyedévben 17 millió fo­rintos üzletet bonyolítanak le a sertéstenyésztő- termelőszövetke­zetekkel. A BAJA! JÁRÁS ÉS KISKUNHALAS AZ ELSŐ AZ ARATÁSBAN Több mint hatvanezer hekíárrói takarították be a búzát és a rozsot Még egy fuvallat sem mérsékeli a forró- ságot. Tűző napfényben aratnak megyeszerte a szövetkezeti, állami gazdasági kombájno- sok. A terményszállítók munkája sem irigy­lésre méltó ebben a hőségben. Nagy keletje van a friss víznek, a hűsítőnek, amelyről ál­talában gondoskodnak az előrelátó gazdasági vezetők. Akad természetesen egy-két ter­melőszövetkezet, ahol megfeledkeztek erről, és a gabonabetakarítók kilométereket mehet­nek, míg találnak iható vizet a tanyai ku­takban. Bács-Kiskun megyében ezek­ben a napokban érkezett a ga­bona betakarítása a döntő sza­kaszához. a megyei tanács me­zőgazdasági és élelmezésügyi osz­tálya szerdán délben összesítette az aratás részeredményeit. A me­zőgazdasági termelőszövetkezetek, szakszövetkeztek és egyéni ter­melők július 31-ig 65.5 százalékát takarították be a búzának. Az elő­irányzott 74 357 hektárból 48 733 hektárt vágtak le. Rozsból 11418 hektár termése, vagyis az elő­irányzottnak a 42.8 százaléka ke­rült a magtárba. Az idén 4539 hektár triticalét vetettek a me­zőgazdasági szövetkezetek, ebből július végéig 469 hektárt takarí­tottak be. Jól szervezett és gyors mun­ka folyik az állami gazdaságok­ban. A Kiskunhalasi, a Hosszúhe­gyi Állami Gazdaság learatott. Kalocsán. Bácsalmáson. Kiskőrö­sön, Helvécián egy-két napi mun­ka van hátra. A Helvéciái Álla­mi Gazdaság az egyik kombájnját máris kölcsönadta a szomszédos • Országh Jánosnak ez volt a hetedik v gabonaaratása a szabadszállási Egyesült Lenin Tsz-ben. A szövetkezet kedden befejezte a betakarítást. (Tóth Sándor felvételei.) kecskeméti termelőszövetkezet­nek. Az Izsáki Állami Gazda­ságban a szabadszállási Egyesült Lenin Tsz kombájnosai segítenek. A búza aratásában az elmúlt két hét alatt a bajai járás ért el legkimagaslóbb eredményt. Jú­lius 15-én a kenyérgabonának 14 százaléka volt betakarítva a bács­kai termelőszövetkezetekben, jú­lius 31-én már 72 százaléka. A kecskeméti járásban 70. a kiskun- halasi járásban 64 százalékát arat­ták le a terménynek. A városok búzaaratási verse­nyében Kiskunhalas vezet 97 százalékos eredményével. Kecs­keméten 87. Baján 83. Kiskunfé­legyházán 55. Kalocsán 53 szá­zalékát takarították be július 31­ig a mezőgazdasági üzemek. A csapadékos napok idején szinte valamennyi terményszárí­tó működött a mezőgazdasági üze­mekben és a gabonaátvevő tele­peken. Néhány helyen tűz is ke­letkezett. amelyet az eddigi ta­pasztalatok szerint, az igen vál­tozó nedvességtartalmú gabona túlszárítása idézett elő. Ha húsz ' százalék körüli víztartalmú ter­mény szárítására állítják be a be­rendezést és abba 14—15 száza­lékos nedvességű búzát ömlesztő­nek. szinte elkerülhetetlen az ön­gyulladás. Ezt csak úgy lehet el­kerülni, hogy a szárító mellett dolgozók vizsgálják a termény nedvességét és annak megfelelő­en állítják utána a berendezést. • Uyen hullámfonatokat használnak fel a sertésnevelő ketrecek gyártásához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom