Petőfi Népe, 1974. július (29. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-17 / 165. szám

1974. július 17. • PETŐFI NÉPE • 5 Egy este a kiskunhalasi járásban „A művelődési otthonokat és klubokat, mint a közösségi nevelés, a társas élet és az aktív művelődés intézményeit kell továbbfejleszteni. A nem hivatásos művészegyüttesek, tudományos ismeretszerző körök, klubok munkája révén a lakosság mind szélesebb rétegeit vonják be a művelődés­be ...” (Idézet az MSZMP KB 1974. március 20-i közműve­lődési határozatából.) A határozat nyomán indultunk el megismerkedni a Bács- Kiskun megyei községek, városok délutáni-esti művelődésé­vel. Ez alkalommal három halasi községbe látogattunk eL Rézből készült remekművek 0 Zoltán Tamás ötvös 15 éve foglalkozik a réz megmunkálásával. Lakásának pincéjében berendezett műhelyében készülnek a hamu­tartók, gyertyatartók, dísztárgyak. Művei a jabloneci, zürichi ki­állításon szerepeltek. (MTI foto — Balaton József felv. — KS.) EGY TANÁR NOTESZÉBŐL A gimnáziumi fakultatív oktatásról A tompái művelődési házban az igazgató mutatja be az intéz­ményt. A folyosókon, a termek­ben tisztaság, jó levegő, ízléses, szép berendezés. A hangulatos klubszobában virágok, barátsá­gos, otthonos környezet. Ám az igazsághoz tartozik, hogy a helyiségek üresek, ma délután például egyedül a gyerekfoglal­kozás jelent kulturális progra­mot, este sem lesz élet a mozi­előadáson kívül. — Pedig minden rendezvényt idehozunk, amit csak lehet — mondja Sümegi János igazgató —, szokjon hozzá a művelődési házhoz a község lakossága. Ha lenne tánctermünk, üres lenne a presszó is. A beszélgetésbe bekapcsolódik a gazdasági vezető, Sugár Béla nyugdíjas tanár: — Tíz "évig nem volt semmi. Az idén januártól, amióta átad­ták a művelődési házat, 16 ezer ember fordult meg itt. A közsé­gi tanács évi 150 ezer, a Kos­suth Tsz 10 ezer, a megyei ta­nács 80 ezer forint támogatást ad­És mindezen felül jól gazdál­kodik a tompái művelődési ház;, szaporodnak a bevételek. Az ob­jektív feltételek adottak teháf a művelődéshez és a szórakozáshoz. Miért mégis a közöny? Talán majd este élet költözik a falak közé. □ □ □ A tompái könyvtárról sok szé­pet hallottunk már eddig is. S Dózsa Györgynéről, aki szeretet­tel, s hozzáértéssel vezeti az in­tézményt. A szép, otthonos köl­csönzőhelyiségben — tizenegy- ezer kötet könyv társaságában — beszélgetünk. — Elégedettek? — kérdezzük Dózsánét. — Azok vagyunk. Ám, ha fi­gyelembe vesszük a tizenöt éves távlati fejlesztési tervet, egyre inkább szűk lesz majd a hely. Hiszen évi ‘ezer kötettel növeki szik az állományunk. Közben új olvasók érkeznek, s a szorgos kezek eleget tesznek a kívánságoknak. Szatyorba, táská­ba kerülnek a könyvek. — Ügy tudjuk, író—olvasó-ta­lálkozókat is szoktak szervezni. — Igen. A legutóbbi is nagyon jól sikerült. Szentiványi Kálmán és Fábián Zoltán író volt itt. Szerencsénk van: itt találjuk az egyik „legjobb” olvasót, Si- mity László nyolcadikos tanulót. — Mit olvasol? — Kovái Lő­rinc: Fergeteg északon című könyvét. — Jó, érdekes? — Az elején tartok; ma kezdtem el, még nem tudóm. — Vannak ked­venc íróid? ,— Verne Gyula, Fe­kete István. — Gyakran bejársz a könyvtárba? — Hetenként több­ször is. Nyugodtan lehet válogat­ni, csendben tudok olvasgatni. — Ezek szerint nagyon szereted a könyveket? — Nagyon. El is ha­tároztam, hogy sok könyvem lesz. mire megnövök. — Mi leszel majd? — Tanár. Édesanyám is az. — ö szerettette meg veled a könyveket? — ö is. Meg a könyvtáros néni is. □ □ □ Gyermekfoglalkozás van a tóm. pai művelődési házban. Szétné­zünk a kisteremben: zongora, villany vasút, társasjátékok;' hu- szonegynéhány kisgyerek vidám nyüzsgése. Már kezdjük meg­szokni, hogy a művelődési házak törzslátogatói a fiatalok közül kerülnek ki, de ebben a látvány­ban ott a reménység is — ezek a gyerekek talán felnőtt koruk­ban is kedvelni fogják a kultúra házát. A negyedik osztályos Gyóni Tibi elmélyülten kézimunkázik. — Jó a napköziben is, meg itt is — mondja. Korbely Juli és nővére mesét hallgat a lemezját­szó mellett. — Jól érzitek magatokat? — kérdezzük a kislányoktól. — Nagyon — hangzik a rövid, de meggyőző válasz. A gyerekek versengve sorolják, milyen játékokat szeretnének még. — Bugós foci kellene, meg autóverseny, hoki... és sok baba! □ □ □ A tiszta, szép tompái utcán találkoztunk Kábái Józseínével. Könyvélő, de most éppen gyer­mekgondozási segélyen van, nem dolgozik. Két apró gyermekével sétál hazafelé a bölcsődéből. Érdeklődünk, járnak-e a mű­velődési házba? — Voltunk a megnyitó ünnep­ségen — válaszolja. — S azóta? — Azóta kétszer mindössze. Egyszer a Hofi Géza járt itt, jó műsor volt — Miért nem mennek gyakrabban? — Itt a két gyerek, nehezen mozdulha­tunk ki. De sietek hozzátenni, hogy nagyon szép a művelődési ház. Régóta sokan igényelték. Igazán büszkék vagyunk rá. . □sí® fÓUfcUi-Kdáki :svsíi ,!ß(q Kelebián kilenc év óta Hor­váth Györgyné a művelődési ház igazgatója. Az épület valamikor cukrászda volt. Látszik rajta már messziről, hogy egyáltalán nem felel meg a korszerű követelmé­nyeknek. — Van-e valamilyen panasza? — kérdezzük az igazgatónőt. — Semmi. — Ez azt jelenti, hogy telje­sen elégedett? Semmi gondja, problémája nincs? — Hát az azért van ... — Például? — Kevés a negyvennégyezer forintos évi támogatás. (Sietünk hozzátenni: ez tényleg kevés!) Azután ráfizetünk a rendezvé­nyekre. Például a házasok bál­jára is legutóbb. — Lesz valamilyen esemény ma? — Ma éppen semmi sem lesz. Tudják: érettségi, egyetemi fel­vételik stb. Ilyenkor nem na­gyon megy, hiába... (Furcsa ki­fogás, nem éppen elfogadható magyarázat!) Hozzáteszi még: té­len minden jobban megy. Érdemes lenne „leltárba szed­ni” a kopottságnak, elhanyagolt­ságnak jeleit, bizonyítékait: a piszkos falat, a feje tetejére állí­tott székeket, a rossz zongorát, a csúnya ajtókat, a sarokba állí­tott vastűzhelyeket stb. Nem folytatjuk, Ízelítőnek talán ennyi is elég lesz. — Ezen a nyáron fogunk fes­tetni — mondja az igazgatónő. □ □ n A tompái „Gödör presszó” — ez a beceneve a művelődési ház épületében levő ízlésesen beren­dezett, kellemes külsejű szórako­zóhelynek — este fél nyolcra már csaknem megtelik. Egy új­donsült ismerősöm távolról „be­mutatja” a vendégeket: — Ott négyen FMSZ-ddlgozók. Az a hattagú társaság csaknem mindig itt látható. Azt a magá­nyos férfit nem ismerjük, be-be- jön ide, elüldögél egy darabig, azután távozik. Azok a katonák itt szolgálnak. A sarokban ülő szerelmespárt nem ismerem. Ledenyák Annával is megis­merkedünk; ő szintén egyedül ül most. A barátnőjét várja — ezt mondja. A huszonegy éves Anna adminiszt-^1'«»- a Koss-ith Tsz-ben. Levelező úton tovább tanul — meséli —. Halasra jár be. Elmondja, hogy bizony elég nehéz a tanulás. Sok mindenről le kell mondaérte. De bízik benne, hogy végül megéri. — Volt már a művelődési ház rendezvényein? — Egy szer-két,- szer. Például, amikor Kibédí Er­vin volt itt, meg Harangozó Te­ri. — Máskor? — Voltam^ tán­colni. — Könyvtárba jár? — Já­rok. És gyűjtöm a könyveket. Csaknem valamennyi P»rkesi- kötetem megvan. Ami hiányzik, azt is be akarom szerezni. pótló- lag. Az ifjúsági klubba eljár? — Nem, nem vagyok tagja. □ □ □ Csendélet a csikériai művelő­dési házban. A nagyterem még viseli a' múlt heti bál díszeit, papírszalagok lógnak a mennye­zetről. a vaslábú iskolai székek a terem szélén zsúfolódnak össze. A falon öklömnyi lyukak ásí- toznak; öt rozsdás vaskályha vár­ja sorsát. a sarokban. A - terem közepén pingpongasztal. Talál­gatjuk, hol is állunk valójában, raktárban, művelődési házban vagy sportcsarnokban? Babócsi Mária klubvezető dol­gozik a másik helyiségben: pla­kátokát, kivágásokat készít. - —- Várom a klubtagokat; ma össze­jövünk, de különösebb rendez­vény nem lesz. Az ifjúsági klub 1970 óta mű­ködik Cslkérián; jelenleg 14—15 fiatal vallja magát rendszeres klublátogatónak a községben. Mi­lyen a klubprogram? — Kedden, pénteken és szom­baton van foglalkozás, de a múlt szombaton elmaradt, akkor nóta­est volt a presszóban ... (Igazi fiatalos időtöltés — gon­doljuk ironikusan.) Magnetofon, néhány játék, asz­tali foci, sakk, beszélgetés, tánc — a klubélet tartalma és kellé­kei. (Nemcsak Csikérián, másutt is. Még kiváló klubokban is.) Ahogy körülnézünk az elörege­dett bútorzatú helyiségben, egy kék papírba burkolt dobozka hív­ja fel figyelmünket. Ez az „ötlet­láda”. Vajon 'milyen ötleteket rejt? Kíváncsian olvassuk a pa­pírlapokat. „Több tánczene kell... hall­gassák meg a tagság véleményét is a program kialakítása előtt... közös mozilátogatás kellene, és a látott film megbeszélése... a függöny tartót megkaptuk, most már fel is kellene tenni...” S egy furcsa hangú levél az ötlet­láda alján: „Laposra verlek ben­neteket, ha még egyszer ilyen hülyeséget kitaláltok.” Hm ... Elbúcsúzunk a csikériai klub­vezetőtől: este még visszatérünk. □ 1 □ A csikériai főutcán találkozunk Holka Mária KlSZ-csúcstitkár- ral. — A klubba megyek, talán lesz valami. .Ilyenkor, nyáron nehéz összeszedni az embereket — ezt mondja. A mondat nagyon ismerős, so­kan mondják nekünk riportút­jainkon. Kénytelenek vagyunk visszaemlékezni a tavaszi útra. amikor még nem volt nyár, és ugyanilyen „nehéz” volt össze­szedni az embereket. Nem is si­került. Mintha a következő kép is a fent' mondat ellen szólna. A fa­lu széli csikériai kocsma előtt, a földön ülve iszogat nyolc-tíz férfi, fiatalok, idősebbek egy­aránt. Ezt a tevékenységet, úgy látszik, nem zavarja a nyár... □ □ □ Este nyolc után változatlanul üres a tompái művelődési ház. A nagyteremben filmet vetíte­nek, a népszerű pincepresszóban néhány fiatal sörözik, szól a ‘wurlitzer.' A szomszédos ifjúsági klub he­lyisége zárva van. Pedig vonzó, kellemes hatású ez a klub, van benne tv, lemezjátszó, csinosak a bútorok, a fiatalok gondossá­gát mutatja a falak sokszínű díszítése. s. Üldögélünk a kulcsra zárt aj­tóval szemben. n □ □ Azután ismét Csikérián va­gyunk. — Nem jöttek össze.. — mond­ja kissé restellkedve a klubve­zető. — Ketten itt voltak, azok is elmentek hamarosan. A presszóban annál zajosabb az élet.--Az asztaloknál több fia­tal is ül, kitelne belőlük a klub­tagság fele... Kelebia, este fél tíz körül. A Bácska étterem éppen átalakí­tás alatt áll. Gerendák, hulladé­kok, vakolatlan falak mindenfe­lé. De azért a kiszolgálás megy tovább. Hat-nyolc ember üldögél szép csendben az asztaloknál. A kéttagú zenekar erőlködik. A bő­gős és a harmonikás azon van, hogy hangulatot vigyen a csú­nya környezetbe. A harmonikás énekel is: „Hol van az nyár, az a régi szerelem?” Meghogy „ki tudja holnap látsz-e még, ki tud­ja holnap vársz-e még?” — Miért vannak ilyen keve­sen? — kérdezzük az egyik fel­szolgálótól. — Inkább hét végén van forgalom, ilyenkor keveseb­ben jönnek — hangzik a válasz. Kontra György — Varga Mihály Középiskolai oktatásunk sok kísérleten esett át. Némelyikre már alig emlékszünk. Elmosta az idő. Néhányból megmaradt vala­mi. Másból alig (filmesztétika, politecinika). Napjainkban is forrongásban van a középiskola: a tananyagot így-úgy csökkentet­ték, megreformálták az érettségit. Mindezekről majd egy évtizednyi tapasztalat mond majd igazabb ítéletet. Ma még korai sokmin­dent megkérdőjelezni. Egy fontos kísérlet néhány kér­déséről szeretnék beszámolni az olvasóknak — a gyakorló tanár szemszögéből. A fakultatív okta­tás a gimnáziumban azt a lehető­séget adja meg a tanulóknak, hogy a választott pálya irányába hamarabb induljanak.; A” Válása;*! tás elé állítás'raiálí ftícSfKorai is. De kényszerítő körülmény a sürgető idő. A diáknak már nincs halasztani való ideje. Tudnia kelL hol akar maid felnőttként dolgozni, milyen pálya vonzza leg­jobban. hol akar továbbtanulni. Ez a választás már az első osztály­ban — a gimnáziumban — arra kényszeríti, hogy tantárgyat, ille­tőleg tantárgycsoportot válasszon, így jobban felkészülhet választott pályájára. Az elmúlt tanévben néhány el­ső osztályban volt úgynevezett „orientációs kollégium”. Ez a csú­nyán hangzó, de hasznosnak lát­szó foglalkozás azt jelentette, hogy a humán érdeklődésű első­sök egy időben, egy órán kisebb csoportokra oszolva magyar, tör­ténelem, vagy nyelvi foglalkozá­son vettek részt. A magyar nyel­vi és irodalmi érdeklődésűekkel való kötetlen foglalkozások nem voltak hasonlóak az órákhoz. Nem feleltek. Nem volt házi fel­adat. Megbeszéltük a következő óra témáját. S mivel a könyvtár­ban tartottuk az órákat. így még arra is állandó lehetőség volt, hogy az újabb folyóiratokba bele­lapozzanak. Nézzük meg konkrétan, hogy a magyar orientációs kollégiumon miről volt szó. Először beszéltünk a , különböző humán pályákról, felsőfokú intézményekről. Legfon­tosabbak voltak a tanulók olvas­mányaikról szóló beszámolói. Fel­merültek különböző műfaji kér­dések: beszélgettünk a novelláról, az életrajzi regényről. Érdekelte őket az, hogy mi jellemzi a gics- cset. Egy. alkalommal ez volt, a t^jjAMató^£gkt$vesebb íróikról, beszellek. Ez jó támpontot adott a tanulók érdeklődésének megis­merésére. Időszerű kérdések is felmerültek: úi könyvek, évfor­dulók, ünnepek. Így március ti­zenötödike táján Petőfi prózai írásaiból olvastunk fel. Számuk­ra ismeretlenebb volt a régi ma­gyar irodalom. S mivel érdekelte őket, egyszer a Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom korát idéztük. Azt hiszem, hogy vonzó volt a tanulók számára a „Játsszunk a nyelvvel!” című té­ma. Ekkor Vargha Balázs köny­vét használtuk fel. Olvastunk a Rakéta regényújságból. Beszélget­tünk a Televízió műsorairól. A fakultatív oktatás a gimná­ziumban ablakot nyit a tanulók számára. Tágasabbá teszi a tan­könyvek világát, a lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Szekér Endre Tábor a Szelidi-tó partján A kalocsai úttörőknek szervez­tek a város vezetői az idén a Szelidi-tó partján, a hangulatos Kastély Szállóban és parkjában váltótábort. Ottjártunkkor az ének-zenei általános iskola száz úttörőjét találtuk szorgos mun­kában, a kavicsos utak renbeho- zatalán munkálkodva. A 10 napos táborozásért mind­össze 100 forint térítést fizettek a pajtások, akik közül a lányok az épületben, a fiúk a parkban levő sátrakban laktak. Képes beszámolónkkal a pajtá­sok egyik délelőttjének néhány mozzanatát örökítettük meg. 9 Az időjárás, sajnos, nem kedvezett a Iá boro­zóknak, mégis valamennyien szívesen emlékez­nek a tábortűzre, amikor minden raj vidám, énekes, zenés műsort mutatott be társainak, és a tanár—diák röplabda-vetélkedőkre. A labdarúgó- világbajnokságot a szálló halijában nézték végig és elegendő szék nem lévén, a fiúk törökülésben szurkoltak. Itt ülünk le mi is, beszélgetni Mácsai Jánosné táborvezetővel, helyetteseivel és néhány pajtással. Nagyon jó itt! — ez a gyerekek véleménye. Volt már számháború az erdőben, rántotthús és kacsapecsenye ebédre, fürödtek is néhányszor a tóban, és valamennyien elhatároz­ták, jövőre újra eljönnek! 0 A fehér zúzalékkal felhintett utat gyomlálják, hozzák rendbe a három csoportban dolgozó ügyes lányok és fiúk. Utánuk az őrs­vezetőképző-tábor résztvevői érkeznek, találjanak mindent rendben, tisztán. A dús lombú gesztenyefák között a felnőtt vezetők lakó­kocsijai, távolabb a fiúk sátrai láthatók. 0 A pajtások közül többen tagjai a gyermek- néptánc-együttesnek. (Amelyik lánynak copfja van, az biztosan táncos... — szolgál felvilá­gosítással az egyik fiú.) Kérésünkre négyen — Zalavári Gabi, Márkus Emőke, Réfy Csaba és Füstös Évi — bemutatják, hogyan kell lépkedni a menettáncban. 0 A tábornak kutyája is van, este elengedik, hogy a parkba hivatlanok ne jöhes­senek be. A szép fehér kuvasz — Bodri a neve, de Belire is hallgat — jó pajtása a gye­rekeknek. Réfy Csabával kü­lönösen összebarátkozott, 9 tint a képen is látható. Búcsúzunk a szelidi-tavi tá­bor vidám lakóitól. Valameny- nyien összegyűltek ■ a főbejárat­nál integetni, utánunk kiáltani: jövőre is tessék eljönni, mi itt leszünk. Szöveg: Selmeci Katalin Kép: Kiima Győző V

Next

/
Oldalképek
Tartalom