Petőfi Népe, 1974. június (29. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-29 / 150. szám

4 4 • PETŐFI NÉPÉ • 1974. Június 29. I Minisztertanács tárgyalta uc: “ Wmsiamg&íisK Jusson is, maradjon is A ligha váratlan esemény • kormány legutóbbi határo­zata, amelynek alapján további dolgozó rétegek heti munkaidejét csökkentik. Jó ideie már, hogy megkezdődött ez a folyamat, és ma már milliók élvezik előnyeit, annál is inkább, mert a családta­gok szempontjából sem közömbös, mennyi időt töltenek munkában — és nem csupán munkahelyü­kön! — a família kereső tagjai. Ám akikről ezúttal szó van, — az alsó- és középfokú intézmények­ben oktató pedagógusok jelenté­keny része, az egészségügyi dolgo­zók, az állami mezőgazdasági, er­dő- és vadgazdálkodási, közleke­dési, fürdőüzemi, továbbá az ok­tatási és kulturális szolgáltató in­tézményeknél. vállalatoknál fog­lalkoztatottak — azok számára igen nagy jelentőségű ez a döntés. Hadd tegyük nyomban hozzá, hogy egy-két éven belül fokoza­tosan és a hivatás, a szakma sa­játosságai szerint megvalósuló határozat ez. amelv az érintett pedagógusok esetében például a heti kötelező óraszám csökkenté­sét jelenti. Fokozatosan, mert a megvalósítás alapelve ezúttal is az, hogy a rövidebb munkaidő nem ronthatja a termelés, illetve a tevékenység jelenlegi hatékony­ságát, színvonalát. Ez utóbbi leg­alább annyira társadalmi érdek — gondoljunk csak az oktatásra, kórházi ellátásra, közlekedésre —, mint a több szabad idő mind szé­lesebb körű bizosítása. Könnyű megérteni az óvatossá­got. hiszen miközben egy-egy dol­gozó réteg, csoport szeme előtt el­sősorban saját munkakörülmé­nyeinek javítása lebeg, a többiek joggal várják el, hogy amire igényt tartanak, nem romlik, nem csökken, ellenkezőleg, folyamato­san javul. töké!etecedik. különö­sen, ha elsőrendű szolgáltatásról van szó. '''További nehézségét okoz, hogy a ,múnkaidő-ckökkérttés 'folyamai'1 ta mindinkább olyan területekre is kiterjed, ahol nem lehet a ter­melékenység növelésével kiegyen­líteni. ha rövidebb ideig dolgo­zunk. A létszám növelésére pedig, számos ismert ok miatt, szintén csak korlátozott mértékben van mód. Gondoljunk például az egészségügyre, a körzeti és szak- rendelésekre. a kórházi vagy a klinikai betegápolásra. Ma . is hiány van ápolónőkben, és a ren­delkezés megvalósítása további sok-sok ezer nővér kiképzését és munkába állását feltételezi. A két feladat nyilvánvalóan csak együtt, egymással összefüg­gésben valósítható meg. Nem vi­tás, hogy a munkaidő-csökkentés­ről hozott kormányhatározat, a várható jobb munkakörülmények növelik majd e pálya vonzóere­jét és más intézkedésekkel egye­temben elősegítik, hogy a beteg­ágyak nélkülözhetetlen őrangyalai hivatásuk magaslatára emelkedje­nek. De van még valami, amit szin­tén nem hagyhatunk, ügy álmon kívül. Mostanában igen sok szó esik a munka, a munkahely szer­vezettségéről. Kellő határozatok­ban nincs hiány, és általában a módszeies segítséghez, szakértő támogatáshoz is hozzájut minden vállalat, intézmény, amely ezt igényli. Mégis úgy tűnik, mindez kevés. Szinte változatlanul érvé­nyes a megállapítás vállalati, üze­mi, intézményi, szervezettségünk kiáltó elmaradottságáról, már csak azért is. mert még ha tapasztal­ható is e téren szerény előrehala­dás, a világ ennél gyorsabban ha­lad. Lehetséges, hogy a követelmé­nyekben keresendő a hiba? Bizo­nyára azokban is. Akkor pedig azok a körülmények, amelyek á munkaidő-csökkentés előírt, ille­tőleg meghirdetett menetrendjé­ből bekövetkeznek, kényszerítik majd, akiket illet, hogy szerveze­ti téren alkalmazkodjanak az új helyzethez. Eddig is tanúi voltunk már ilyesminek. Csakhogy most mindinkább olyan munkakörökre kerül sor — ide tartozik a keres­kedelmi dolgozóké is. amely szin­tén napirenden van —. amelyeket valóban sajátos módon kell kezel­ni, hogy — úgymond — jusson is, maradjon is. Jusson, elég szabad idő mindenkinek, ha tisztességes munkájával rászolgált, és marad­jon elegendő áru és javuló szín­vonalú szolgáltatás mindnyájunk­nak. akik e munka gyümölcseire joggal igényt tartunk. B. J. Férfimunka volt Az üzemi portásfülke — föld­szintesnek álcázott őrtorony. Lá­tósugarában észrevétlenül senki nem lépheti át a küszöböt. Se ki — se be. Az odavalósit is megné­zik. Mikor már a hatodik munkás­nő kocogott befelé délután három óra előtt pár perccel, a kapus kicsit megütödve kapta fel a fejét. — De hisz’ ők már hazamentek egyszer ... Kettő után. A hivatalsegéd kézbesítőköny­veket rakosgatott. Illendőségből ő -is kipillantott. — Tudja, miért olyan ismerő­sek? A számvitelről és pénzügy­ről valók. — De munkásruhában?! A kö­penyük is szurtosabb „valamivel”, mint amilyet az íróasztalnál vi­selnek ... Csakugyan, az Zoboki Lászlóné. amaz meg Karsai L. josné. a főmérnök felesége ... — Elől meg Irénke — Váradi Imréné. Utánuk meg Seres Rozi, Kovács Rozi nyomul... Meg ... De lássuk már. mi ez? Mire kijöttek az ..őrtoronyból”, a hat nő már az egyik műhely- csarnok ajtaján vonult befelé. Kissé tán megilletődötten is, amit pont azzal árultak el. hogy nem akartak annak látszani. Érthető, Még egy gyárigazgató is gátlásokkal küzdene. ha egyik óráról a másikra — félretéve mondjuk egy rekanstrukciós terv háromféle változatának tanulmá­nyozását — odaállna a műhely- pádhoz, fogná a kalapácsot és ... Ok pedig tisztviselőnők, s néme­lyikük csak névről tudta, hogy ilyen is van: kéziszerszám. Ha a nagy „bevonuláskor" csu­pán ők voltak is a műhelyben, meg az a férfi szakember, aki el­magyarázta. hogy kell rászerelni a végidomokat a 40 centis, egy ­méteres rézcsövekre, meg hogy milyen fogással kezeljék a rugót a szórófej összeszerelésénél — tudták: a férfiak láthatatlanul is árgus szemmel figyelik őket. Más üzemrészekből. Észre is vették az ajtónál óva­tosan leskelődő leieket □ □ □ — Igencsak mindennap akadt, aki megkukucskált bennünket. Kíváncsiak voltak, meg tudjuk-e .fogni a:kalapácsaiul Mi meg úgv tettük, mintha mit se- láttunk Ezt már a győzelemmel telje­sített kongresszusi vállalás törté­netét mesélő brigádvezető, Váradi Imréné mondta. Azon a tavaszi vasárnap dél- előttön is virágait locsolta a ked­ves új lakás erkélyén, amikor a rádióból mar sokadszor hallotta, hol — milyen felajánlást leltek a XI. pártkongresszus tiszteleté­re. Alig pár hete vette át a Cla­ra Zetkin szocialista brigád veze­tését a számviteli és pénzügyi osztályon. Tudta, hogy ők tizen­kilencen. többek közt. 20—20 tár­sadalmi munkaórát is vállaltak már. Hogy kellene ezt valami olyan feladatra fordítani, amit nem úgy kell „kitalálni”, vágy- megszokott módokon letudni ? — Mi lenne, ha fizikai munká­ban töltenénk le? — támadt hir­telen az ötlete. Mire visszament a szobába, már alakultak a terv ..felvonulási” körvonalai..........Férjem mijnka­verseny-felelős is. Mit szól ő?” □ fl 1 Váradi Imre, ki se látszott a sportújságból. Imádja a futballt. Meg kell várnai, míg lapoz egyet. — Imre, melvik üzemrészben szorít legjobban a cipő? Mert hogy munkahelyük is egy: a tiszakécskei VEGYÉPSZER. Megzörrent a sportújság. — Mit kérdeztél? — Melvik műhelyben fenyeget lemaradás? Az újság egy pillanatra a térd­re került. — A pótalkatrészgyárlással bi­zony problémánk lesz... De miért kérded? Nem telte hozza., 'hogy „Miért éppen most?’1, csak visszavette maga elé a lapot. Felesége 10 éve szakszervezeti bizalmi, harmadik esztendeje pártesoportbizalmi, ter­mészetes, hogy érdekli a „fizikai vonal” helyzete is. Az asszonyka újabb kérdésére csak előbújt az újságoldalak mö­gül. — Meg lehetne-e csinálni, hogy a Clara Zetkin brigád, a miénk, fizikai .njiunkával teljesítené, a sadalmi munkafelajánlást? u —"Míert ne... Mire gon'cfdftöK. Rendcsinálás az udvaron, vagy __ — Ott segítenénk, ahol a leg­nagyobb szükség van rá: csinál­nánk a pólalkarészeket. Békéscsaba. Komló. Kecskemét esélyei egy pillanat alatt „beleta­karóztak” a gyorsan összehajtott spörtlapba. Váradi Imrének egy­szeribe izgalmasabb szurkolni va­lója volt. Csakugyan van abban fantázia, amit Irénke fontolgat. Erezte, hogy felesége alaposan meghányta-vetette a lehetősége­ket. mielőtt ki mert vele rukkolni. Az asszonyka maga is fizikai munkás volt. abból a sorból ke­rült be az íróasztal mellé. Ugyan­így Zoboki Lászlóné. aztán... várjunk csak... Igen: Csányi Ist- vánné. Szabó ígnácné. Szálkái Jó­zsefné szintén dolgozott a ter­melésben. Nem azzal folytatta hát, hogy „de meg tudjátok-e csinálni?”, — hanem felpezsdülve csatlako­zott felesége bizakodásához. — Nagy kő esik le a szívünk­ről. ha kisegíttek benünket. Alig győzzük a megrendeléseket, kel­lenek. szerte az országban... Igazán örülök. □ □ □ Váradi Imréné összehívta a bri­gádot, előállt a javaslattal. Lelke­sített, magyarázott. Tanúskodni az egykori munkásnőket kérte. — Mondjátok meg. kifoghat-e rajtunk? Dehogy maradt volna ki a töb­bi : Seres Rozália, Karsai Lajosné. Boros Lajosné. Laczkó Károlyné, Bakó Lászlóné. Németh Antalné. Kovács Rozália. Faragó Mihályné, Papp Etelka. Koletár Tamásné, Bravik Gézáné. Pásztor Jánosné. Tizenheten — a szülési szabad­ságon levő Horváth Ferencné és Szikszai Dénesné nevében is — 160 óra fizikai munkát vállaltak. Megkapták a munkalapokat. S a feladatot, hogy június 30-ig mit várnak tőlük. A lányok, s egy asszony kivé­telével mindegyikük gyermekes családanya. Beosztották maguk közt. milyen sorrendben mennek délutánonként — 6-os turnusok-, ban. — Amikor az irodában végez­tünk — két órakor —. rohantunk haza megebédeltetni a családot. Háromra jöttünk, és hétig gyár­tottuk a pótalkatrészt. A férjek? — Nem tudok olyanról — em­lékezik Váradiné —. aki ellenezte volna. Akikkel beszéltem, mind­járt ajánlkoztak, maid ők kimos­nak. lesznek a gyerekkel, segíte­nek a leckéhez. — Könnyű volt újra beleszok­ni? — Hamar belejöttünk... Bár az az igazság, hogy kedzetben itt- ótt ujjat ért a fakalapács, meg vérhólyagot tort a rúgó, de senki nem kenveskedett... Olyan gyor­san elment az idő. Tudva, hogy többen dohányoznak, szóltam egy párszor —. azért meg lehet állni egyj-egyccigajrettáre. A világért sej, »a: 'mondtáklía, nagy dohányosok ’’IS”1.. Nem pfm%szkódtúnk fáradté Ságra. Szinte kikapcsolódás volt a szellemi munka után ... Mert van elég idegeskedni való: anyag­feladás. banknapló, utókalkulá­ció, forgalmi könyvelés, munka­bér, túlóra, leltár, zárás, mérleg ... Nyolc délutánt töltöttek a mun­kapadnál. 180 és fél órát teljesí­tettek — 112 százalékos ered­ménnyel. És már június 12-én, szerdán befejezték, amit vállal­tak. S Váradiné szerint, „ez még nem minden”. — Ezt nem gondoltuk volna — bókoltak őszinte elismeréssel a férfiak. Még a megkukucskálók is gra­tuláltak. Tóth István filmjegyzet La Mancha lovagja Mi lett . belőled, szélmalmokat gonosz óriásoknak, útszéli fogadót fényes palotának látó, a sivár valót költészetté nemesítő Búské­pű lovag? Szupersztár lettél egy nagy gonddal kiglancolt színes, szélesvásznú, olasz—amerikai filmmusicalben. Mit mondjak, észrevettem, hogy időnként elvá­gyódsz ebből a kiabálóan látványos környezetből, hiszen varázslónak születtél, akinek nincs szüksége a díszlettervező mesterkedéseire ahhoz, hogy szebbé, jobbá tedd magad körül a világot. Néha meg- állsz az éneklésben, talán eszedbe jut, hogy sokkal több vagy en­nél a mostani, bár kétségkívül divatos szerepednél, ilyenkor mintha telkedből elbúsulnál Bús­képű, bár gyorsan vigasztalódsz, mivel kevés kóbor lovagnak jut ilyen gyönyörű Aldonza-Dulcinea, mint Sophia Loren. Ennél többet a filmtől sem le­het kívánni. Peter O’Toole játsz­sza az írót és hősét, s bár Cer­vantes—Don Quijote alakítása mutatós ugyan, de nem élmény­szerű. Mindkét nagynevű fősze­replő illúziót keltőén ábrázolja a történet hőseinek külsejét, egyéb­ként csak annyira azonosíthatók híres szerepeikkel, mint egy re- mekbesikerült reklám az általa beharangozott remekművel. Sovány vigasz ez, az igaz mű­vészet hiányáért, nem csoda, ha figyelmünket Arthur Hiller ruti­nos rendezése, s a színpadról ere­deti környezetbe helyezett musi­cal mozgalmassága sem képes vé­gig lekötni. Érdekes, hogy a szín­padon sokkal jobban is érvénye­sülnek a műfaj vitathatatlan eré­nyei, nem véletlen Dale Wasser­mann musicaljének világsikere. Nálunk is sikerrel játsszák a Fő­városi Operettszínházban, Darvas Ivánnak és Galambos Erzsivel a főszerepben. Csakhogy, ami fris­sen, újszerűén pezseg a zenés színpadon, azt hiába öntik át egy másik műfaj nagyobb poharába, nem lesz ettől sem több, sem jobb, sem különb. Aki látta Kozincev csodálatos filmjének Búsképű lovagját, nem tesz hűtlen hozzá, ezután a film után sem. Az színtiszta költészet volt, ez tetszetősen csomagolt, fu­tószalagon gyártott ipari termék, s főleg azért érdemes egymás mellé tenni a kettőt, hogy érzé­kelni tudjuk a különbséget. Az igazi és az ál-Don Quijote között. V. Zá. • Ketten hiányoznak a képről: a családfő és a legnagyobbik fiú. A. legkisebb, Pistike, a nagymama karján élvezi a napsütést. Átadás: amikor összeül a pártkongresszus — Annak örülök a legjobban, hogy a mostani lakásuktól csak öt portával van odébb a telek, így közel maradnak a mamáék- hoz... — jegyzi meg jólesően Sárosi György. Vaskút tanácsel­nöke, miközben az íróasztalából egy kicsinyített tervrajzot húz elő. Aztán balról jobbra végig­húzza mutatóujját a Bem utcát jelző két vékonyka vonalon, s annak mentén az egyik téglala­pocskánál megállva folytatja: — Erről van szó! Ez a 217 négyszögöl Fehér Miskáék telke. A tanács hozzájárulása a Bács­ka Tsz párttaggyűlésének kezde­ményezéséhez. ötszobás-fürdő- szobás házat akarunk. Ennyi kell egy ekkora családnak ... Külön­ben nagyon jóravaló emberek. A tsz tehenészetében dolgoznak mindketten. Kötelességtudók, szorgalmasak, mindenki becsüli őket. Fehérné a tsz kiváló dolgo­zója. Aki nem ismeri, nehezen hinné el róla, hogy tizenegy gye. rek anyja. Fiatalos, ad magára, szóval olyan tip-top asszonyka. A gyerekek közül a legkisebb körülbelül egyhónapos .;. — Tulajdonképpen hogyan szü­letett a kezdeményezés? — tuda­kolom. — Néhány héttel ezelőtt a né­pesedéspolitikai témát tárgyalta meg a tsz pártalapszervezetéliek taggyűlése. Ott indítványozta Zo. rity József, a párttitkár, hogy ajándékozzuk meg a legkisebbik gyereket egy húszezer forintos betétkönyvvel. Vámos Feri, az elnök, erre azzal hozakodott elő; mi lenne, ha inkább a lakás­gondjukon segítenénk. Elég szű­kös a mostani, építsünk nekik in­kább egy megfelelő házat. Ezzel mindenki egyetértett. Már készül is a terv; a községi tanács és a tsz építésvezetője együtt csinál­ja. Az épületanyagot a tsz adja, a kivitelezés társadalmi munka. —§ Vajon hogyan fogadták a taggyűlési elhatározás hírét Fe­hér Mihályék? — Miska párttag, de azon a taggyűlésen nem volt jelen, olyan volt éppen a munkabeosztása. Az asszon}’ka pedig gyermek­ágyat feküdt. De biztosan tudják már. Érdemes lenne Fehérnét megkérdezni — javasolja — Sá­rosi György. A Bem utcai öreg, kétszoba- konynás parasztház — Fehér Mi­hályék tulajdona — három nem­zedéknek nyújt otthont. Az ut­cai szoba a sokgyermekes édes­anya .szüleinek hajléka; a kony­hát, s a másik szobái a 13 tagú Fehér család népesíti be. A szó legszorosabb értelmében. Amikor a konyhába lépünk, két kisisko­lás korú legény igyekszik kifelé éppen. A nagymama az ebéd után rámolja le a középütt álló, nagy asztalt. A jobb sarokba he­lyezett kis ágy rácsaiba kapasz­kodva a kétéves Erzsiké tanul­mányozza maga körül a világot, figyeli az érkezőt. A hároméves Ferenc, s az egy évvel idősebb nővérkéje a nagypapa körül han- cúrozik a konyhai heverőn. S minthogy a vendég számára alig­ha jutna már hely a konyhá­ban. Fehérné az udvari szobába tessékel, ahol a babakocsiban nyugvó, jól táplált legkisebbik­kel büszkélkedik. — ö a Sándor, most egyhóna­pos. Az Udvari szoba berendezése eléggé zsúfolt. Két, magasan ve­tett ágy, két régi szekrény, éjje­liszekrény, az iskolások tanuló- asztala, alatta kis ülőkékkel, ket­tős rekamié, előtte kalocsai teri- tős asztal, fotelek. Ez utóbbiak­ra telepszünk le. s legelőbb Fe­hér Mihályné korát tudakoljuk. Mert az életerős, pirospozsgás, rokonszenves arcú asszonyka csakugyan olyan, amilyennek a tanácselnök leírta. S ő szűksza­vúan feleli: — Harmincöt vagyok, a férjem is annyi. Tizennyolc évesen ke­rültünk össze. — S hány éves a legnagyobbik - gyerek? — 'Miska? Tizenhatodik. — Bennszülött vaskútiak? — Nem, 1966-ban Karcagról jöttünk ide. Ismerőseink itt lak­nak, ők mondták, hogy errefelé jobb a megélhetés. — És csakugyan az? — Igen. Én Karcagon is a te­henészetben dogoztam, és itt is. ötvennégy tehenet fejek. Szere­tem a munkámat. Fehér Mihályné a bőbeszédű­ségéért aligha állt sorban, vála­szai tömörek, a kérdésekre szorít- kozóak. „Vallatom” tehát, miért szereti a munkáját.'Erre derűsen rávágja: — Hát a jó kereset miatt! Ez négyezer félett van. A férjemé pedig 3600. Nálunk kell a pénz, főleg a ruhára megy él sok. Az előbb jöttem haza Bajáról, ahol háromezret hagytam az üzletben. Eközben a szekrényből előveszi a még bontatlan csomagot, s da­rabonként mutogatja a vásárolt gyermekholmit: helyes lányka­ruhácskákat, fehérneműt. Minden gyerek számára valamit. És halk- szavúan megjegyzi: — Ha sokan vannak is, nem járhatnak akárhogyan ... — A tizenegy között hányán vannak a fiúk? — Hét fiú, négy lány. Orvos­hoz még nem kellett vinni, beteg nem volt egyik sem. Csak tavaly az egyik fiam szorult ápolásra, mert eltörött a lába ... — A kis Sándorral igénybe­veszi-e a gondozási segélyt? — Nem. Egyikkel sem vettem ki. Jó a munkabeosztásom, ott­hon is tudok lenni: — Hogyan lehet győzni a sok aprónép ellátását? — Édesanyámékkal négyen va­gyunk felnőttek, elboldogulunk. Anyám hatvanhét éves, ő nagyon sokat segít. — Könyv található-e a házban, szoktak-e olvasni a kisiskolások? — Járnak a könyvtárba, on­nan hozzák a könyvet. Meg az újságot járatjuk. — Tudja-e, miért látogattuk meg? — Nem a ház miatt, amit a tsz...? — Tehát értesültek róla. — Igen, a férjem a taggyűlés után hallott róla, én akkor ép­pen a kórházban voltam. Nem­régen pedig eljött hozzánk az elnök és a párttitkár elvtárs, meg a tsz-iink jogtanácsosa, ők mond­ták ... ötszobás házat akarnak, fürdőszobásat... — Hogyan fogadták a hírt? — Azt nehéz elmondtani. Biz­tos, hogy1 örültünk. A magunk erejéből erre talán soha sem tel­ne... Zority József elvtárstól, a Bács­ka Tsz párttitkárától érdeklő­döm, mikor kezdik meg Fehér Mihályék családi házának építé­sét. S ő ugyancsak kiporciózottan. rávágja: — Az idén. — S mikorra tervezik áz át­adást? — Jövőre. — Közelebbről? — Azon a napon, amikor meg­kezdi a munkáját a párt XI. kongresszusa. A magunk számá­ra szeretnénk ezzel isi emlékeze­tessé tenni azt a napot! Perny Irén

Next

/
Oldalképek
Tartalom