Petőfi Népe, 1974. június (29. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-01 / 126. szám

KÖNYVEKRŐL - KÖNYVHÉT ELŐTT Gazdára vár 718 ezer könyv 1/ 0 Meghitt pillanat a zeneiskolá­Látogatóban a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatnál 0 A Zöldségtermesztési Kutató Intését üvegházában. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS.KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évf. 120. szám Ára: 90 fillér I974. június 1. szombat Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az Elnöki Tanács elfogadta az állami népességnyilvántartás­ra vonatkozó törvényerejű ren­deletet, amely bevezeti az egy­séges és a korszerű gépi techni­kán alapuló személyi nyilvántar­tást. Az állami népességnyilván­tartás az ügyintézés korszerűsí­tését szolgálja. Az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletet hozott a közrendre, és a közbiztonságra különösen ve­szélyes visszaeső bűnözőkkel szembeni szigorított őrizetről. ­Az alkoholisták kötelező inté­zeti gyógykezelésére vonatkozó törvényerejű rendeletet — ame­lyet az Elnöki Tanács megtár­gyalt és elfogadott — lehetővé teszi a családjukat, kiskorú gyermekeik fejlődését, környeze­tük biztonságát veszélyeztető, a közrendet és a munkahelyi ren­det zavaró alkoholisták kötelező gyógykezelésének elrendelését. A gyógykezelést munkaterápiás in­tézetben hajtják végre a járás­bíróság határozata, alapján. Az Elnöki Tanács bírákat vá­lasztott meg, és mentett fel, vé­gül egyéni kegyelmi ügyekben döntött. (MTI) Hazaérkezett Jugoszláviából a magyar pártküldöttség Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének el­nöke Belgrádból való elutazása előtt fogadta a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Kqzponti Bi­zottságának küldöttségét, amely részt vett a JKSZ X. kongresz- szusán. a delegációt' Biszku Béla. a Politikai Bizottság tagja. a Központi Bizottság titkára ve­zette. Az MSZMP Központi Bizott­ságának a JKSZ X. kongresz- szusán részt vett küldöttsége pénteken Belgrádból visszauta­zott Budapestre. A delegáció búcsúztatására a repülőtéren megjelent Vojo Szrzenlics, a JKSZ KB elnökségének tagja, a végrehajtó bizottság titkára is. A párlkűldöltséget a Ferihegyi repülőtéren Nemes Dezső; a Po­litikai Bizottság tagja és dr. Be- recz János, a KB külügyi osz­tályának vezetője fogadta. Je­len volt Branko Vukusics. a budapesti jugoszláv nagykövet­ség ideiglenes ügyvivője. A ’ szovjet delegáció gazda; programja Kecskeméten A Szovjetunióból, a testvéri Krím területről érkezet küldött­ség, amelynek vezetője Nyikolaj Karpovics Kiricsenko, az Uk­rán Kommunista Párt Krím Te­rületi Bizottságának első titkára a pénteki napot Kecskeméten töltötte. A delegáció a reggeli órákban először a városi tanácsnál tett látogatást. A vendégek Erdélyi Ignácnak, a megyei pártbizott­ság titkárának a kíséretében ér­keztek a tanácsházára, ; ahol Szabó iMjos, a városi pártbi­zottság első titkára, Mészáros János, a városi pártbizottság titkára, dr. Kőrös Gáspár, a városi tanács elnöke, dr. Mező Mihály, a városi tanács általa-i nos elnökhelyettese, Gyapay Jó­zsef elnökhelyettes, dr. Sántha László, a végrehajtó bizottság titkára fogadta őket. Szabó La­jos tájékoztatót adott a város politikai és gazdasági helyzeté­ről. A delegáció tagjai számos kérdést tettek fel a további ter­vekre, a városfejlesztési elkép­zelésekre vonatkozóan. A városi tanácsnál tett láto­gatás után a delegáció tagjai a Lenin városban megkoszorúzták a Lenin-szobrot. A kedves vendé-- gekel várlak a len in városi 880-as Trencsényi József úttörőcsapat tagjai. Kiricsenko elvtárs beír­ta nevét a József Attila őrs naplójába. A delegáció programja a Ko­dály Zoltán Ének-Zenei Általá­nos Iskola és Gimnáziumban folytatódott. Udyözlésükre az iskolakórus, egy orosz és egy ukrán népdalt adott elő. Sibalin Istvánná megbízott igazgató és R ozgonyi Éva igazgatóhelyettes az iskola általános tevékenysé­géről adott számot. Farkas Fe­renc párttilkár az iskola kom­munistáinak tevékenységéről szólt. A szovjet küldöttség osztály­foglalkozáson is részt vett. A 6. osztály Farkas Ferencné veze­tésével néptáncgyakorlatot mu­latott be, valamint egy kalocsai párna táncot. Az iskolai kórus Kodály: Forr a világ című nagy kánonjával búcsúzott a vendégektől. Ezután a delegáció, melynek tagjait elkísérte Erdélyi Ignác, a megyei pártbizottság titkára, és a város vezetői, a közteme­tőben virágot helyezett el az 1971-es kijevi legikatasztrófa ál­dozatainak síremlékein. A délelőtti program a Kecs­keméti Zöldségtermesztési Ku­tató Intézetben tett látogatással fejeződül .be. Itt dr. Balázs Sán­Ünnepség a pedagógusnap alkalmából Pedagógusnap alkalmából pénteken ünnepséget tartottak a Parlament kupolacsarnokában. Az elnökségben foglalt helyet Huszár István, a Minisztertanács elnökhelyettese, dr. Orbán László, művelődésügyi államtitkár. Mol­nár Ferenc, az MSZMP KB osz­tályvezető-helyettese. df. Gosz- tonyi János művelődésügyi mi­niszterhelyettes és dr. Voksán József, a Pedagógusok Szak- szervezetének főtitkára. Dr. PolinSzky Károly műve­lődésügyi miniszter köszöntötte a kitüntetett nevelőket, oktatás­ügyünk érdemekben gazdag, szorgalmas munkásait, pedagó­gus társadalmunk kiemelkedő képviselőit. ( Ezt kővetően a művelődésügyi miniszter eredményes oktató­nevelő munkásságuk elismerése ként 180 pedagógusnak adod iii kitüntetéseket. Az. oktató-nevelő munkában kifejtett kimagasló tevékenysé­gükért tizen kapták az Apáczai Csere János-dijat. Hatvanötén Kiváló (anár. harminchatul) Ki­váló tanító, tizenkilencen Ki­váló óvónő kitüntetésben ré­szesültek. A művelődésügyi miniszter az Apáczai Csere János-dijat ado­mányozta többek között Mén- dics Mihálynak, a Csávolyi Ál­talános Iskola volt igazgalója- hak, a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége főtit­kárának és dr. Szvétek Sándor­nak, a kalocsai Hunyadi János középiskolás fiúkollégium igaz­gatójának. 0 Tájékoztató a tanácsházán, az új város- központ . ma. keltje .mellett. Kii'áló tanár: dr. Sárkány Er­nővé, a Kecskeméti Bányai Jú­lia Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanára és Szabó Ferencné, az Izsáki Általános Iskola igazgatója. Kiváló tanító: Bányai Sán- dorné. a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola tanítója és Jt’ón László, a Keceli Arany Já­nos Általános Iskola tanítója. , Kiváló óvónő: dr. Juharos Im- réné, a Kecskeméti Óvónőképző Intézet gyakorló óvodája óvónő­je és Ottrok Andrásáé, a szalk- szentmártoni I. sz. napközi ott­honos óvoda vezető óvónője. Az ünnepség befejező aktusa­ként a művelődésügyi miniszter fogadást adott a kitüntetettek, illetve a meghívottak részére. 0 Koszorúzás a Lenin-szobor- nál. dór igazgató, tíáldy Béla osztály- vezető, dr. Kapeller Károly, az intézet kalocsai állomásának igazgatója adlak tájékoztatást a nemesítési munkáról. Vidéki László, az intézel pártlitkára pe­dig a hémmunislák politikai te­vékenységét ismertette. Ezt követően megtekintették az üvegházat, a fóliasátrakat, a tenyés/.kerteket. A vendégek behatóan érdeklődtek a zöldség- nemesítés eddigi eredményeiről és számos kérdést tettek fel a további tervekre vonatkozóan. A délután körút a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főisko­lán kezdődött. Itt csatlakozott a küldöttséghez Horváth István, a megyei pártbizottság első tit­kára. A vendégeknek dr. Molnár Benedek főigazgató, - dr. Outllai György párttitkár. Hegedűs Ist­ván KISZ-titkár adott tájékoz­tatást. A delegáció tagjai nagy érdeklődést tanúsítottak az ok­tatás módszerei iránt. Ellátogattak az automatizálá­si és a műanyagtechnológiai tanszékre, megtekintették . a la­boratóriumokat. B.úcsúzáskor az emlékkönyvben elismerésüket fejezték ki a főiskola tanári ka­rának az eddig végzett eredmé­nyes munkáért, és az itt végző hallgatóknak, akik üzemmérnö­kök lesznek, szintén sikeres te­vékenységet kívántak. Búcsúzás előtt a főiskola ud­varán áthaladva vietnami diá­kokkal találkoztak, akikkel ■ né­hány percig kedvesen elbeszél­gettek. Ezt követően a Széchenyi vá­rosba látogattak. Itt csatlakozott a delegációhoz Kertész Gábor, a Bács megyei Építőipari Válla­lat termelési főmérnöke és Ká­kái Ferenc, a vállalat pártbi­zottságának titkára. Elmondták, hogy az épületek egy részét s szegedi házgyár elemeiből állí­tották össze. Ez a házgyár, ép­pen úgy, mint majd a kecs­keméti is, szovjet szisztéma sze­rint dolgozik. Százhúsz házgyári lakást adtak át eddig, hatvan átadása most folyik, és az idén még háromszáz családi otthon épül. (Folytatás a 2. oldalon) Aláírták a szíriai-izraeli csapatszétválasztási megállapodást A satisztika szerint nálunk minden lakos — a csecsemőket is beleszámítva — évente 118 fo­rintot költ könyvekre. Ez, 30 fo­rintos átlagárral elosztva 4 kö­tetet jelent fejenként. Sok vagy kevés ez a négy kötet? Ha azt vesszük alakul, hogy szinte a nulláról indultunk a felszabadu­lás tán — sok, viszont, ha a társadalmunkban végbement vál­tozásokra az előttünk álló új A Művelt Nép Könyvtérjesztő Vállalat feladata, hogy az or­szág minden részébe elegendő könyvet juttasson, hiánytalanul kielégítse a vidéki könyvbará­tok igényét és természetesen új vevőket, illetve olvasóikat tobo­rozzon. Feltehetően nem bántunk feladatokra, a műveltség és a szakmai tájékozottság egyre hangsúlyosabb követelményére gondolunk' — még mindig ke­vés. Ezzel is magyarázható, hogy a könyvterjesztés nálunk 'jóval több, mint egyfajta kereskedelmi tevékenység, és igazi hatékony­sága nem kizárólag a bevétellel, hanem elsősorban a közművelő­dés alakításával mérhető. meg senkit, ha utalunk arra, hogy néhány éVe vidéken lénye­gesen kevesebbet áldoztak új könyvek vásárlására, mint a fő­városban. A Budapesten percek alatt szétkapkodott „csemegék” sokSzor hónapokig porosodtak a kisvárosi könyvesboltok polcain. Egri Emil, áruforgalmi főosztály­vezető nem kis büsakeséggel közli, hogy ma már hiába keres­ném vidéken azt, ami Pesten is kelendő! Nincs „vidéki” és „fő­városi” ízlés, az igények, érdek­lődések különbözőségére utaló választóvonalak .örvendetesen összemosódnak. Az országos nép­szerűségi listán például már nem a krimik vezetnék, hanem az is­meretterjesztő művek, a termé­szet- és társadalomtudományok kapuit szélesre táró kiadványok, az értékes szépirodalom, de mel­lettük tekintélyes helyet foglal­nak el a házi könytárak polcain a nélkülözhetetlen szakkönyvek is. Huszonhét évvel ezelőtt az egész magvar könyvtermelésnek tíz százalékát sem „fogyasztólta” el a vidék, ma több, mint a fe­lét. Az elmúlt két évben SO szá- (Folytatás a ,3. oldalon) Genfben pénteken a Nemze­tek Palotájában, ahol 1973. de­cember 21-én megnyílt a közel- keleti békekonferencia, megtartot­ták a katonai kérdésekkel fog­lalkozó munkacsoport ülését. Az ülés keretében aláírták a csapa­tok szétválasztásáról szóló Szí­riái—izraeli megállapodást. A megállapodás aláírásánál je­len voltak a közel-keleti béke­konferencia társelnökei: Vlagyi­mir Vinogradov, nagykövet, a Szovjetunió képviselője és Ells­worth Bunker nagykövet, az Egye­sült Államok képviselője. Ugyan­csak jelen volt Roberto Guyer, az ENSZ főtitkárhelyettese, vala­mint Ensio Siilasvuo altábornagy a rendkívüli közel-keleti ENSZ- erök főparancsnoka. Szíria részéről Tajára tábor­nok, izraeli részről Safir tábor­nok írta alá a megállapodást. Mint Genfben hangsúlyozzák, az aláírt megállapodás megterem­ti az előfeltételeket a Közel-Ke­lettel foglalkozó genfi békekon­ferencia további munkájához, ah­hoz, hogy át lehessen térni az ér­tekezlet munkájának legfőbb sza­kaszára — az egész közel-keleti konfliktus politikai rendezésére. (Folytatás a 2. oldalon.) Eredmények, gondok, útkeresések

Next

/
Oldalképek
Tartalom