Petőfi Népe, 1974. május (29. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-05 / 103. szám

Apróhirdetések, apróhirdetések Expressz IF-S vizsgázott Trabant el­adó. Kecskemét, Tanács- köztársaság tér 1. Gubicz. ______________________2098 D ÁCIA 1300-as, garanciális karambolozott eladó. Ér­deklődni lehet: hétközna­pokon, Kecskemét, Budai betonút melletti Major autószerelőnél._________10634 K ÜLÖN bejáratú nagy szo­ba, bútorozva, vagy Üresen méltányos áron kiadó. Ér­deklődni : Kecskemét, Zsi­nór u. 32. 10610 Ingatlan ELADÓ belsőportás, nagy családi ház. Kecskemét, n. kerület, Toldi utca 7/a. Ér-, deklődni: reggel 7-ig és dél­után 17 órától._________2027 E LADÓ Kadafalván 320 négyszögöl házhely. Érdek­lődni: mindennap 3—7 óráig. Kecskemét, Bónis ut­ca 3. (Bem utcai húselosz­tó mellett.) Hegedűs Gyu­la;___________________ 2067 ELADÓ Helvécián, Gazda­sági dűlő 45. számú ház, két szoba, konyhás, sok mellékhelyiséggel, 800 négy­szögöl területtel, fiatal gyü­mölcsfákkal. Villany meg­oldható, busz, vonat 15 perc. Érdeklődni: egész nap. Or­szág Ferencéknél. 2023 TÉSENFA községben csalá­di ház eladó. 1200 négyszög­öl kerttel, szőlőlugassal. Baranya m. Érdeklődni: Györkő Lajos, Harkány, gépállomás.____________882 E LADÓ házrész. Kecske­mét, Jókai utca 5. Szakol- czaiék. Érdeklődni 5 óra Után. ______________ 2072 H ÁZRÉSZ beköltözhetően eladó. Kecskemét, Cserép U. 28/a.__________________10591 EGY hold jó gyümölcsös 6ZŐ1Ő eladó Alsócs alános­ban. Érdeklődni: Kecske­mét, Duna utca 1. alatt. Csontoséknál. (Kiskecske­mét) ________________1983 C SERKESZOLON üdülő el­adó. Érdeklődni: Szentes, Lenin utca 3/a._________887 C SALÁDI ház, 800 négy- szögöl teleűdoed eladó, szö­vetkezeti laikásit beszámí­tok. Megtekinthető: Kecs­kemét, Fels ősz étotó 18. alatt. Gulyásnénál. ____________1670 K ECSKEMÉTI, belvárosi kétszobás ház, beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni: te­lefonon 12-819, délután 6 óra után. 2029 Lakás LAJOSMIZSÉN épülő tár­sasházban lakás sürgősen eladó. Érdeklődni: Lajos- mlzse. ságváiri E. u. 17. 10595 ELADÓ egy szoba, kom­fortos lakás garázzsal. Kecskemét, Műkertváros L utca 26. Szolnoky. _____2063 K ECSKEMÉT központjában kettőSzoba összkomfortos, KIK-Iakásom elcserélem pécsi hasonlóért. Leveleket „Júniusi 113 201** jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 2048 Gépjármű MOSZKVICS 426-os Combi hároméves eladó. Érdeklőd­ni: 8—17 óráig. Kecskemét, Hajdú u. 2. szám alatt. _______________________10637 H ÁROMÉVES, műszaki vizsgázott, kitűnő állapot­ban levő, Warszawa 223-as személygépkocsi eladó. Du- naföldvár, Kossuth L. 32. Fekete. ___________; 873 WARTBURG de Luxe tip. személygépkocsi eladó. Ke- cel, Rákóczi F. u. 54/1. 869 408-AS, CN-es kék Moszk­vics jó állapotban, még két évig műszakis, megfelelő árért eladó. Kiskőrös, Már­cius 15. u. 3. Telefon: 287, este 7—9-ig. ____________862 M ERCEDES 230-as S. igé­nyesnek és kétszoba össz­komfortos OTP-s lakás el­adó. Érdeklődni hétköznap 9—7-ig. Kecskemét, Nagy­kőrösi u. 9. (Bőrdíszmű­vesnél.) 2016 412-ES Moszkvics ID-s rend­számmal eladó. Toponári. Dunavecse, Vörös Hadsereg út 16.___________________2030 FEHÉRSZ1NÜ, normál ben­zin üzemű Moszkvics Coih- bi eladó. Levélcím: Katona Gyula 7622 Pécs, Rákóczi u.. 56. Telefon: 17 óra után, 18-427.____________________883 TRABANT-, Wartburg-hen- gerek. méretfúrását válla­lom. Szabó, Petőfiszállás, Kossuth u. 41. 1076 Egyéb adás-vétel FEHÉR 160—170 kg-os hús­sertés eladó. Kecskemét, Vacslhegy 17. Bodócs Ist­ván._____________________2059 ALIG használt, sötét háló­szobabútor eladó. Kecske- mét, Felsőszéktó 54. 2054 NAPOS- és előnevelt csibe eladás. Kecskemét, Szűk u. 4. (Dobó és Kádár utca kö­zött.) 10950 Vegyes Kitűnő minőségű vályog bármilyen mennyiségben megrendelhető a kiskunfél­egyházi Petőfi Mg. Tsz köz­ponti irodájában. Előjegy­zéseket máris felveszünk. Érdeklődni lehet minden­nap a 105-ös telefonszámon. Horváth Imrénél. 1104 Közlemények ORVOSI HÍR. Dr. Baán László uroló­gus-sebész főorvos magánrendelésé­nek ideje megváltozott. Rendel: hét­fő, szerda, péntek dU. 4—6-ig. Kecske- f mét, Báthori u. 5/a. 10636 HIRDETMÉNY. Kecskemét város Ta­nácsa V. B. Kereskedelmi Csoportja t közli, hogy 1974. május 12-én, vasár- * nap állatvásár lesz Kecskeméten. A vásárra csak Bács-Kiskun megye te­rületéről vészmentes helyről hajtha­tók fel állatok (szabályszerű járlatle- véllel). 907 é GYASZHlR Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem testvérünk, édesapa, nagyapa Marion Elek Kecskemét, Budaihegy 90 sz. alatti lakos életének 70. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 1974. május 7-én 15 óra 30 perckor lesz a kecske­méti köztemetőben. Gyászoló család 10653 Munkaalkalom HITFŰ 20% KECSKEMÉTI KISKUNFÉLEGYHÁZI Munkaalkalom FELVÉTELRE keresünk hentes szak­munkást, és személygépkocsi-vezetőt. Bérezés megegyezés szerint. Jelentke­zés : Teljesítmény vizsgáló Állomás. Kecskemét, Miklóstelep. 2046 FELVESZÜNK lakatos szakképzettség­gel rendelkező dolgozókat, jó kereseti lehetőséggel. Jelentkezni lehet: Egyet­értés Szakszövetkezet Hetényegyháza, Petőfi Sándor u. 1. 10587 A KISKUNHALASI Állami Gazdaság Kunfehértói Borkősavüzeme két- és hárommüszakos munkakörbe felvétel­re keres: vegyésztechnikusokat, vegy­ipari szakmunkásokat és segédmun­kásokat. Fizetés kollektív szerződés szerint. Az üzem, a kiskunhalasi, já­noshalmi és környékükön lakó dolgo­zók műszakba szállításáról gondoskor dik. 879 ÜDlTÖITVvL-, szikvíztöltő munkakör- .*■ be segédmunkásokat felvesz a Köz^p- , magyarországi. Pincegazdaság Bájai Üdítőital és Szikvíztelepe. 878 KECSKEMÉT, Fémipari Szövetkezet azonnali belépéssel keres marós, szer­számkészítő, lakatos szakmunkásokat, valamint férfi és női betanított és se­gédmunkásokat, nyugdíjas férfit éj­jeliőrnek. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a szövetkezet Szentistván- város 17. sz. alatti telepén a személy­zeti vezetőnél. 877 FELVESZÜNK takarítónőt félnapos munkára. Művelt Nép Könyvesbolt, Kecskemét, Szabadság tér 1. 911 PÉNZTÁROST felveszünk. Kecske­mét, Szabadság téri Csemegebolt. 2144 BUDAPEST környéki iparvállalat pá­lyázatot hirdet technológus, terme­léselőkészítő, illetve irányító, műve­zető, hegesztő szakmérnök, üzemszer­vező munkakörök betöltésére. Letele­pedési lehetőség biztosítása mellett. Feltétel: mérnöki ill. technikusi kép­zettség 5—10 éves szakmai gyakorlat, vasszerkezetek gyártásában való jár­tasság. A pályázatokat az eddigi mun­kahelyek és működési területek rész­letes leírásával, továbbá a fizetési igény feltüntetésével „Sürgős 113 220*' jeligére p Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérjük. 2066 KECSKEMÉTI Parkettagyár felvételre keres: szárítókezelői, fémipari marós, karbantartó géplakatos, gépkezelői jo­gosítvánnyal rendelkező emelővülás* targoncavezető, férfi és női segéd­munkás munkakörök betöltésére dol­gozókat. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezés: a gyár Kecskemét, Halasi út 10. szám alatti munkaügyi irodá­ban. 1893 A PÁHI Ifjú Gárda Mg. Tsz pályáza­tot hirdet főkönyvelőhelyettesi állás betöltésére. Követelmény: mérlegké­pes könyvelői végzettség és ötéves tsz-könyvelői gyakorlat. Fizetés a TOT irányelvek alapján megegyezés sze­rint. Jelentkezéseket írásban kérjük, az eddigi munkahelyek megnevezésé­vel. 2011 197A. május 6-án Ágynemű-garnitúra, kötöttáruk, jersey ruhák, fehérneműk, férficipők, bőrdíszműáruk, egyes háztartási cikkek és táskarádiók. „MINI” Centrumban: férfiingek, kalapok, sapkák. 1981 CENTRUM ÁRUHÁZBAN BUDAPEST környéki iparvállalat pá­lyázatot hirdet gyakorlattal rendelke­ző bérelszámolási csoportvezető és SZTK-ügyintéző munkakörök betöl­tésére. A pályázatokat az eddigi mun­kahelyek és működési terülétek rész­letes leírásával, továbbá a fizetési igény feltüntetésével „Sürgős 113 219** jeligére kérjük a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 2065 VILLANYSZERE- x LÖTPARI Vállalat 1. sz. Üzeme, kecske­méti munkahelyre lflllMV felvételre keres se- WIHiBKp gédmunkást, villany- szerelőt, hegesztő vizsgával rendelkező lakatost. Jelentkezés: Kecskeméti Házépítő Kombinát Kecskemét, István körút, ■ LoVátó lrarc vézetőszerelő. 865 ■' A KŐBÁNYAI TéxÖlmű vékf 15 évet betöltött leányokat és asszonyokat ke­res fonodái munkakörbe. Kívánságra részletes tájékoztatót küldünk. Levél­cím: 1475. Budapest, 10 postafiók 45. 847 6. SZ. Főépítésvezetőség földmunka- gépre felvesz gépkezelőket. Jelentke­zés: Bács megyei Állaihi Építőipari Vállalat Kecskemét, Klapka u. 34. Munkaügyi osztály. 853 A KECSKEMÉTI Városgazdálkodási Vállalat Kártevőirtó Részlege felvételt hirdet: fertőtlenítő szakmunkások és segédmunkások részére. Bérezés, kol­lektív szerződés szerint. Jelentkezni lehet munkanapokon 8 órától 15 óráig a kártevőirtó részleg vezetőjénél. Kecskemét, Műkert 9. Forgalmi enge­déllyel és gépjárművel rendelkezők előnyben! 824 A DÉMÁSZ Kiskunfélegyházi Kiren­deltsége raktárába szakképzett raktá­rost keres felvételre. Jelentkezni le­het a kirendeltségen, Kiskunfélegyhá­za, Fürst Sándor u. 18. sz. alatt. 1105 TETŐFEDŐ munkára segédmunkáso­kat és éjjeliőrt felvesz a Kecskeméti Építőipari Szövetkezet. Jelentkezés: szegedi úti telep bejárat, Garai utca felől 6—9-ig. Mihó elvtársnál. 2142 A BUDAFOKI Élesztő- és Szeszgyár felvételre keres üzemeibe gép- és ál­talános lakatosokat, víz- és fűtéssze­relőket, rézműveseket, kőműveseket» vízlágyító-kezelőket, laboránsokat, ka­zángépészeket (gáz- és olaj), turbina­gépészeket, elektrikust (forgógépes gyakorlattal), szeszgyárába és a most éoülő úi élesztőgyárába vegyipari és élelmiszeripari szakközépiskolát vég­zett fiatalokat, valamint férfi és női betanított és segédmunkásokat. To­vábbtanulási lehetőség! Jelentkezés: Budafoki Élesztő- és Szeszgyár, Bp. XXII., Gyár u. 9. 848 A MAGYAR Nemzeti Bank kiskunfél­egyházi fiókja hivatalsegéd! állás be­töltésére férfi vagy nődolgozót keres. 1109 Páhi „Ifjú Gárda” MGTSZ lakásépítésben jártas építőrészlegüket teljes felszereléssel átadnák Érdeklődni lehet: Vörös Imre építésvezetőnél, Kecskemét, Április 4. tér 4. sz. alatti építkezésen Tetőfedő munkát, javítást is AZONNALI KEZDÉSSEL vállalunk. Lakberendező és Építő Ipari Szövetkezet, Baja, Alföldi J. u. 4—6. 340 1 Érettségizett vagy nyolc ált. isk. végzett fiúkat OFSZET­ÉS MÁGASNYOMÓ- GÉPMESTER- TANULÓKNAK felveszünk PETŐFI NYOMDA Kecskemét 1 908 Harkányban épülő társasüdülőben lakrészek és garázsok is előjegyezhetők a Pécsi 2. számú Ügyvédi Munkaközösségnél. 7621 Pécs, Kossuth L. u. ZZ. Telefonszám: 10-528. Kérjen díjtalan tájékoztatót! 897 Hirdessen lapunkban! ÖLTÖZÖKEZELÖT felveszünk. Petőfi Nyomda, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 909 KÖZGAZDASÁGI osztályvezetőt egye­temi, vagy főiskolai végzettséggel fel­veszünk. Jelentkezéseket „Iparválla­lat" jeligére a kiadóba kérjük. 910 SZOLGÁLTATÓ Vállalat felvételre keres asztalos, festő,, kőműves, gép­lakatos, gázszerelő, villanyszerelő szakmunkásokat, valamint segédmun­kásokat. Jelentkezés és részletes fel­világosítás a vállalat munkaügyi cso­portjánál. Kecskemét, Külső-Szegedi út 4. 1977 FELSÖFOKÜ szervezési képesítéssel rendelkező szervezői munkakörbe jár­tas munkaerőt felveszünk. Leveleket „Nagv vállalat 113117" jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe ké­rünk. 1987 KISKUNFÉLEGYHÁZI Építőipari Szö­vetkezet kőműveseket, segédmunkáso­kat, villanyszerelőket felvesz helyi munkára Magas kereseti lehetőség, 44 órás murkahét, szociális, kulturá­lis juttatások. Jelentkezés: Kiskunfél­egyháza. Szabadság tér 7. 761 ÁCS és állványozó szakmunkásokat, segédmunkásokat és kőműves brigá­dot felveszünk. Jelentkezés: MEZŐ­GÉP vállalat építési üzeme Kecske­mét, Külső-Szegedi út 136. 798 TMK-MÜHELYBE lakatos, motorsze­relő, hegesztő, csőszerelő, vasbeton- szerelő és kőműves szakmunkásokat, valamint külső változó munkahelyre fúrási segédmunkásokat veszünk fel. Jelentkezés személyesen szombat ki­vételével naponta 7—16 óra között: Lajosmizse, Vízkutató és Fúró Válla­lat üzemvezetősége. 844 TAURUS Abroncsgyár felvesz három­műszakos munkára 18. életévét betöl­tött szakmanélküli férfi, női dolgozó­kat. Étkezést, vidékiek részére szál­lást biztosítunk. Útiköltséget térítünk. Kereseti lehetőség munkakörtől füg­gően» Jelentkezés e' munkaügyi főosz­tályon, Budapest, vili., Kerepesi út 17» Keleti1 pályaudvár mellett.' 732 FÉMMUNKÁS állalat Kecskeméti yára pályázatot hir­st jogtanácsosi unkakör betöltésé- •• Jelentkezni lehet ;eihélyesen, vagy iSzletes önéletrajz egküldésével a sze­mélyzeti osztályon, Kecskemét, Izsáki út 2—6. 1975 SZERSZÁMGÉPIPARI Művek Kecs­keméti Gyára forgácsoló munkakörbe betanított dolgozókat felvesz. Gyakor­lattal nem rendelkezőket fúrós mun­kakörbe betanítunk. Jelentkezés a gyár munkaügyi osztályán, Szegedi út 49. 852 GÉPLAKATOSOKAT, betanított mun­kásokat, valamint férfi, női segéd­munkásokat, portásokat és takarító­nőket felveszünk, Petőfi Nyomda, Kecskemét. 843 OR^OVÁNYI Egyetértés Szakszövet­kezet pék szakmunkást felvesz azon­nali belépéssel. Jelentkezés: Orgo- vány sütőüzem. 10565 KEDVEZŐ anyagi . feltételek mellett, lehetőleg azonnali belépéssel felve­szünk az alábbi építőipari gépekre nehézgépkezelőket, úthenger, gumi­henger, aszfaltfinisher. Nehézgépke­zelői jogosítvány feltétlenül szüksé­ges. Jelentkezni lehet Kecskeméti Köz­úti Építő Vállalat, Kecskemét, Szolno­ki u. 11. sz. alatt. 1975 GÉPÉSZMÉRNÖKI, vagy Üzemmérnö­ki képesítéssel műszaki osztályvezetőt keresünk. Jelentkezéseket „Modern gépek" jeligére a kiadóhivatalba kér­jük. 839 GYORS- és gépírót műszaki előadói munkakörbe felveszünk. Mozi Válla­lat. Kecskemét, Szabadság tér 3. (Lu- ther-udvar.) 1973 A BKM ÉPSZER Vállalat jó kereseti lehetőséggel az alábbi szakmákba fel­vételt hirdet: kecskeméti és bajai munkaterületre: kőműves, villanysze­relő, víz-gázszerelő, fűtésszerelő, épü­letasztalos (csak Kecskemétre), épü­letlakatos (csak Kecskemétre), építő­ipari betanított és segédmunkásokat, kalocsai munkaterületre: ács-állvá­nyozó, Bács-Kiskun megye területé­re: betonozókat és kubikosokat. Je­lentkezés Kecskeméten a vállalat köz­pontjában, Kecskemét, Tatár sor 1/a. Baján, Kolozsvár út 1. Kalocsán, Hu­nyadi J. u. 40, 2037 A Helvéciái Állami Gazdaság értesíti kedves vendégeit, hogy az t E—5-ös út mellett levő Tanyacsárdáját megnyitotta Gondtalanul üdül és szórakozik, ha az IBUSZ-szal utazik! VÁLASSZON PROGRAMJAINKBÓL! TÁRSASUTAZÁS ÜDÜLÉS MAMA1ÁN (Árkedvezmény) Utazás különvonattal, szeptember közepén. 8 nap 1970 Ft. EGY HÉT ÜDÜLÉS ALBENÁN (Bulgária) Utazás repülőgéppel. Júniustól szeptemberig. 3200 Ft. ÜDÜLÉS KARLOVY VARYBAN (Jelentős árkedvezmény.) Utazás vonattal, autóbusszal. Júniustól szeptemberig. 10 nap, 2900 Ft. Nyugdíjasoknak 2700 Ft. MOSZKVA—ULÁNBÁTOR—IRKUTSZK—MOSZKVA Utazás repülőgéppel, június, július, szeptemberben, 12 nap, 8800 Ft. MOSZKVA Utazás repülőgéppel, júniustól szeptemberig, 6 nap, 2790—3100 Ft KÖRUTAZÁS LAPPFÖLDÖN Utazás repülőgéppel, autóbusszal, június—augusztusban, 8 nap, 12 000 Ft. EGYÉNI UTAZÁS SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL (Csoportos program. Költőpénz és üzemanyagköltség nélkül.) KÖRUTAZÁS OLASZORSZÁGBAN Augusztus végén. 14 nap, 7400 Ft. ATALANYDlJAS egyéni utazás SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL (Költőpénz és üzemanyagköltség nélkül.) Bécs—München—Strasburg—Párizs—Lyon—Genf- Zürich—Innsbruck—Bécs. Jelentkezési határidő 90 nap. 12 nap szállás és reggeli, 5450 Ft ÜDÜLÉS ST. RADEGUNDBAN (Ausztria) 9 félpenzió, 2700—311 Ft, 9 teljes penzió 3100—3600 Ft. Jelentkezési határidő 70 nap. PACKAGE-TÜRA SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL (Költőpénz és üzemanyagköltség nélkül.) Velence—Firenze—Róma—N ápoly Június 30-tól szeptember 22-ig. 10 nap szállás és reggeli, ebéd négyszer, 3470—3720 Ft. Jelentkezési határidő 90 nap EGYÉNI UTAZÁS KIS FÁTRA Hotel Boboty 7 teljes penzió, május 18-tól október 12-ig 1930—2280 Ft. ALBENA ÜDÜLŐTELEP (Bulgária) Hotel Gergana 10 teljes penzió, májustól szeptemberig, 1780—3020 Ft. OPAT1JA Hotel Royal 7 teljes penzió, májustól októberig, 1250—1860 Ft. VODICE (Jugoszlávia) Hotel Pavillon Punta Arausa 7 teljes penzió, elő- és utószezonban, 1260—1390 Ft. KORCULA Hotel Park 7 telejs penzió, elő- és utószezonban, 760—1620 Ft. KRANJSKA GORA (Jugoszlávia) Hotel Alplna 7 teljes penzió, elő- és utószezonban, 1610 Ft. RIT-UTAZAS (Kedvezményes vasúti viteldíj. Költőpénz nélkül.) Budapest—Zürich—Párizs—München—Bécs—Budapest Jelentkezési határidő 90 nap. 11 nap szállás és reggeli. I. o. 7800 Ft, U. o. 6800 Ft. Budapest—Isztambul—Budapest Jelentkezési határidő 60 nap. 8 nap szállás és reggeli 7150 Ft. VARJUK ÖNT! IBUSZ 822 A kecskeméti KIOSZ körzeti csoport vezetősége értesíti iparostársait, hogy 1 május S-án, hétfőn este fél 0 órakor tartja a Zimay L. u. 4. sz. KISOSZ székházban, melyre ezúton minden iparostársunkat szeretettel meghívunk és megjele­nésére feltétlenül számítunk. A taggyűlésen részt vesz és felszólal a KIOSZ országos vezetőség tagja. 1980 A és közös kiállítást rendez a Hajdúsági Iparművek termékeiből máios 6-tól 11-ig a BIK HALASI KrUHAZAB.H, Kiskunhalas, Lenin tér-1. KERESKEDELMI VÄLLALAT A gyár szakembere működés közben mutatja be a mosógépek, centrifugák, porszívók különféle típusait és az univerzális padlókefélőt (5 műveletre alkalmas). © s CM | I

Next

/
Oldalképek
Tartalom