Petőfi Népe, 1974. május (29. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-19 / 115. szám

1VÍÜ VELŐ DÉS • IRODALOM • MŰVÉSZET* IRODALOM • MŰVÉSZET Három falu — egy este „A művelődési otthonokat és klubokat mint a közösségi nevelés, a társas élet és az aktív művelődés intézményeit kell tovább­fejleszteni. A nem hivatásos művészegyütte­sek, tudományos ismeretszerző körök, klu­bok munkája révén a lakosság mind széle­sebb rétegeit vonják be a művelődésbe ... (Idézet az MSZMP KB 1974. március 20-i közművelődési határozatából.) A határozat nyomán elindultunk megis­merkedni a Bács-Kiskun megyei községek, városok délutáni-esti művelődésével. Első alkalommal a kiskőrösi járás három falujába, Páhiba, Tabdira és Kaskantyúra látogattunk. A tapasztalatok, minden kommentár nélkül, azt mutatják, jócskán akad tennivaló. Telefonálunk a Kiskőrösi Já­rási Hivatal művelődésügyi osz­tályára : — Megérkezett-e már Páhiból és Tabdiból a művelődési ott­hon májusi munkaterve? — Még nem — válaszol a köz-, művelődési felügyelő. — Nem is mindig klildik be. Ekkor április 30-át írtak ... ' — Egyébként mindkét köz­ségben tiszteletdíjas a vezető. Van lehetőség, hogy függetlení­tett igazgató vezesse a művelő­dési otthont, de sem Páhiban, sem Tabdin nem találnak je­lentkezőt ... □ □ □ Szalad velünk az autó; elhagy­juk Izsákot. Ködös,- párás a le­vegő. Itt-ott dolgoznak a földe­ken. Hatalmas friss szántás. Mocsarak, vizes területek. Páhi község legszélén idős néni bal­lag, vödörrel. Kisgyerek ül a vil­lanyoszlop tövében, dülöngélő kerékpáros. Többen a buszra várnak a megállónál. Krisztus­kereszt. Eső szitál. Valami nagy, lomha kedvtelenség ül rá a vi­dékre. □: □ ' □ A klubkönyvtár bejárati ajta­ján lánc, nagy lakat. — Ide az­tán nehéz lehet* behatolni — gondoljuk. A belső ajtón letört kilincs. Az előtérben rozoga asz­talitenisz-felszerelés. Levert va- kolatú falak. Barátságtalan nagyterem. Az egyedüli, nincs más helyiség — se klubnak, se szakkörnek. — Mennyi az éves költségve­tésük? — Kilencvenhatezer forint. Ebből tizenötezer a tanácsi tá­mogatás; a két tsz is ad tízezret. — A többit honnan szerzik? — A bevételből. — Bejön annyi? — Nehezen. — Ma, lesz rendezvény? — Nem, semmi. — Tegnap? — Mo­zielőadás volt. — S holnap? — Semmi... Szombaton? — Mozi. — Más? — Más nem. —' Vasár­nap? — Akkor tánc lesz. — A jövő héten? — Akkor is ugyan­így ... — Moziba sokan járnak? — Nem; inkább nagyon keve­sen. Volt már úgy, hogy csak két néző akadt. — Terveztek már valamilyen nagyobb rendezvényt? — Egyszer. Ismert nevű fő­városi művészeket hívtunk. — Kiket? — Cserháti Zsuzsát. Ko­vács Apollóniát, s a Vidám Fiú­kat. — Ök ismert nevű művé­szek? — Hát nem azok? — Milyen volt a siker? — Semmi­lyen. — Miért ? — Mert nem jöt­tek el; lemondták. — Ifjúsági klub? — Nincs. Két-háromszáz fia­tal van a faluban, nyolcvan szá­zalékuk vidéken dolgozik. Tóthpál János idén januártól vezeti a páhi klubkönyvtárat, amelyben egyetlen klubhelyiség sincs. Másfél év alatt három előcjje is volt. Véleménye szerint Páhiban csak a „könnyű” mű­faj rendezvényei a kelendők. Vagyis az ŐRI vidám, zenés mű­sorai. □ □ □ És hogyan látja a község mű­velődését egy páhi fiatal. Gasics Margit? — Általában minden hét végén van egy bál... Néha színház, motorral, autóval el szoktunk menni a környező községekbe. Kaskantyúra, Orgoványra, néha Kiskőrösre is, ott szórakozunk, amikor itt nincs rendezvény. — Ma este lesz-e valamilyen műsor vagy összejövetel a mű­velődési házban ? — Ma semmi: — Honnan tudja? — Hát úgy gondolom... Egyébként itt a faluban többen is szeretnénk, ha lenne ifjúsági klub. Állítólag az egyetlen aka­dálya, hogy nem találtak klub­vezetőt. □ □□ Megyünk tovább a szomszé­dos községbe, Tabdiba. Ot kislány táblából a művelő­dési ház előtt. Mindegyikük ke­zében szatyor, tá9ka, bennük könyvek. — Könyvtárba1 jöttek, kislá­nyok? — Igen, ma van kölcsönzés. — Hány órától? — ötkor szokott kezdődni... (Közben észrevesszük a táblát: Nyitva 5-től 7-ig.) Most fél hat a pontos idő. A lányok elmennek, aztán vissza­jönnek egy-egy tölcsér fagyival. -Tovább beszélgetünk. A nyolca­dik osztályos Szlama Erzsi ked­veli a „csíkos" könyveket, de a verseket is szereti, harmadik lett az iskolai szavalóversenyen. Szedmák Éva hatodikba jár. Legutóbb May Károly és Bá­rány Tamás regényét olvasta. — Te is szereted a verseket, Éva? — Nagyon. A többiektől tudiuk meg, hogy első lett a szavalóversenyen. □ □ □ Közben látjuk, hogy a kocsma előtt áznak a lovak, szegények; várják, hogy bent a gazdájuk megunja az ivást De megunja-e? Erre bizony csak ők tudnának — tapasztalataik alapján — vála­szolni. Körülnézünk a művelődési ott­hon környékén. Annvi a szemét, hogy egy xkocsiderék tele lenne vele. Tyúkól van a kultúra házá­hoz csatolva. A tvúkok a szegé­nyes. sivár kertecskében kapir- gálnak. nem zavarja őket a sze­merkélő eső. □ □ □ Hűtött italt kérünk a tabdi presszóban. — Nincs hűtőgépünk, sajnos. De hideg ám azért mindegyik üveg (Persze a forróhoz képest hideg.. .1 A wurlitzer automata karjai összecsavartak négy-öt lemezt, kár lenne bedobni a kétforintost. Fekete, olajos padló, állott, füstös levegő. Az előtérben, az „ivóban” két fiatalember kortyolgatja a sört. Beszélgetünk, s csatlakozik hozzánk a presszó vezetőnője, aki egyébként a Hazafias Népfront helyi nőbizottságának elnöke is. — Milyen a presszó látogatott­sága? — Hát. változó, de inkább ke­vesen szoktak itt lenni, mint sokan. — Inkább máshová . mennek táncolni a fiatalok; Kaskantyúra, Csengődre. Akasztóra — veszi át a szót egv most érkezett kö­zépkorú férfi. A beszélgetés során aztán ki­derül. hogy a művelődési ház bal szárnya (ahol a presszó van) azért mégiscsak látogatottabb. mint a kultúrának szentelt helyiségek .. A presszó nagyobb terme volt régebben a fiatalok klubhelyisége, de a tanács úgy látta, hogy ez a terem kihasználatlan — legyen hát itt a presszó. Most nincs igazi ifjúsági klub Tabdin I I □ Kijövünk a presszóból. A gye­rekek még mindig várják a könyvtárost. Fél hat van, az eső változatlanul cseperészik. A mü- “velődési ház T>eiarata*"föfőh meg-” lazul néhány tenyérnyi átázott va­kolat. és a lánvok közé pottyan. Szerencsére .senkit sem talál el. A művelődési házzal majdnem izemben sárga épület: a tanács ;gyik szolgálati háza. két peda­gógus és a védőnő lakik itt. Nyi­korgó. kopott ajtó. a lépcső előtt tócsa, sivár lehangoló külsejű ház. Zárt ajtó. □ □ □ — Bezzeg Kaskanlvú! — mond­ja egyikőnk az auttóban. A követ­kező percben már robogunk is a közeli falu felé De ez a község is olyan kihalt, mint az emléke­zetes angol—magyar« focimeccs idején az ország minden városa, faluja... Igaz. most is az angolokkal van­nak elfoglalva az emberek: az angol királvi házzal. Csakhogy most nem a rádió, hanem a tele­vízió előtt ülnek ... Zárva a művelődési otthon. Záráshoz készülődik az italbolt is. a presszóban már csak öterj vannak. Félszemmel nézik a tv-t, inkább beszélgetnek, söröznek. □ □ jgg Kaskantvút messze mögöttünk hagytuk. Valósággal ránk ül a sö­tétség. vágni lehet a feketeséget. Se hold, se csillagok, se villany­fények. sehonnan. Azazhogy ... A felsőcebei általános iskola ablakai kivilágítva. Zongorahan­gok szűrődnek ki az egyik te­remből. Bekopogtatunk. Tornyai Ilona negyedikes gimnazista nyit ajtót. Nem lepődik meg; elmond­ja, hogy érettségire készül. S a tanulás közben pihentetőül — kicsit játszogat'a hangszeren. Megyünk tovább, bele az éj­szakába. □ □ □ Este fél tízkor üres a művelő­dés otthona Tabdiban. Az igaz­gató —. Szkenderovits András ci­pészmester — tiszteletdíjas az intézményben, három év óla. Most éppen az irodájában ül. — Mit csinál így egyedül? — érdeklődünk — Adminisztrálok; mindig van mit. — Voltak ven­dégek ma este? — Hat fiú nézte a tévét. Már hazamentek. Ismerkedünk az épület belse­jével. Az előtérben szép fotelek, s friss orgonacsokor. „Azelőtt itt kerékpárokat őriztek” — mondja a szépet, s rendet szerető házi­gazda. A nagyteremben áporo- dott levegő. Százötvenkét öreg szék a nézőtéren (mert a terem mozi is egyben). „Rémről hozták a székeket, hét évvel ezelőtt". Köves, hideg az apró klubhelyi­ség. A folyosón a villanyvezetékek kilógnak a faiakból. A folyosón ócska, piszkos rézkarcok. Az igazgató ezt mondja: „Találtam ezeket, nem volt szívem eldob­ni”. A villanyégőkről hiányoznak a búrák. („Hiába, szegények va­gyunk !”) □ □ □­Páhin akkora a csend, hogy a gondolat moccanását is meghal- "lanúnk, h"á nagyon' odafigyelnénk. A kocsma cégtáblájára, ez a szó van írva: „Ital”. Nem Italbolt: hanem így: Ital. Egy kislány, üveggel a kezében, megy be az ajtón. A szülei egy kis itókáérl szalajtották el ide. Nem kérdez­zük — úgyis tudjuk a választ —. hogy szívesen jött-e. Hogyne, hi­szen a tévében az Erzsébet ki­rálynő megy: nyilván azt nézné ő is. mint legtöbben a fa­luban. Bent egy tizenhét éves szak­munkástanuló. Colát iszogat, és nézi a televíziót. — Gyakran jár ide? — kér­dezzük. Nem, csak néha. — A szülei­vel? — Velük is. — Otthon van tévéjük? — Nincs, most azért va­gyok itt. — Jár a művelődési otthonba? — Nem. Ott nincs té­vé. Ha lenne, odamennék ... Kontra György — Varga Mihály • Kovács László: „Erika”. Raffai Sarolta: A végeken A Tér a szentség. Sérthetetlen. Három út nyílásáért csonka, mégis egész. Kerek farát esőcsepp ezre tapsikolja. Tűrik cirádák, míves rácsok, szentek megkövült nyugalomban, elbírják barokk méltósággal ' századok szövetébe fontán — jövő időbe menekítvén, kegyelet bizonyosságába. Esendő1 vagyok. Itt - ténfer-gek- - -eases bicsakló bokámig alázva ' süket kövek közt. Szűzi bokrok talán bizony elrejtenének? Arcul ütik az élőt, s hányszor űrhatnámos, kölcsön-szeszélyek, más-más ember bőrében megbújt pöffeteges kivagyiságok. A csonka tér kerek faráig minden kő százezerszer áldott, s minden élő — fű, fa, amint a tiszta kezek mozdulása. Megszenteltettünk jónehányau s éppen bicsaklásig alázva. A régmúlt fentről sem nyomaszthat szobor szikár an, glóriásan. S bár otthonom a tér, a város:* se menedékem itt, se váram. KÉTSZÁZ ÉVES KÉPESKÖNYV A RÉGI KALOCSA RAJZISKOLÁJÁBÓL Kalocsa már a középkorban kulturális központja volt a Duna—Tisza közének. A törökök kivonulá­sa után ez a szerepe felújult, sőt az egész ország­ban — bizonyos szempontból — vezető szintre emelkedett. Ennek dokumentuma az a képeskönyv, amelyet a város akkori rajziskolájának növendé­kei készítettek. A 18. század második felében a piarista gimná­ziumokban művészeti tárgyakat — zenét, építé­szetet, rajzot — is kezdenek tanítani. Ebből sar­jad a magyar építészetelmélet. Kalocsán — az ország más városait, a fővárost is megelőzve — 1765-ben indul a rajziskola. A ter­mészettudományi ismeretek mellett szerepel az „arohitectura civilis”. Elsőnek Ettinger Alajos ta­nítja a tárgyat, aztán Lengyel Bódog, majd Mali- novits Ignác, a BATTHYÁNY ALBUM-nak neve­zett képeskönyv szerkesztője következett A helyi művészet és a magyar rajzoktatás fontos emléke ez az album. Kalocsáról két önálló tervet tartal­maz, de benne van minden akkoriban jelentős épület, a főszékesegyháztól és a nagyszeminári­umtól kezdve, az érseki lak rajzáig. A templomi felszerelések képeit — harangok, orgona — olasz, francia és német mintakönyvekből másolt tervek egészítik ki. A 27 oldalas képeskönyvet — 1775-ös keltezés­sel — tizennyolc tanuló rajzolta. Név szerint: Olasz, Huszar, Sennyei, Bésán, Obersdorff, Neipau- er, Vermes, Salamon, Fischer, Szutsánszki. Csapodi, Bállá, Austriacus, Daróczi, Kanitz, Groll, Hamar és Drack. Legtöbben csak egy-egy lapot, de példá­ul Fischer 5 képet készített. Feltűnő, hogy a ter­vek között van két térkép is. Egyiket Szutsánszki Gábor rajzolta a mocsarakkal körülvett városról. Az albumban szereplő kalocsai épületek fellelhetők rajta. Meglepő, hogy a határrészen milyen kevés a szántóföld. A város beépített területe is — a Va­jas és a Kígyós (Petőfi S. utca) közé szorítva — csupán három utcából áll. Az emlékalbumot Batthyány József érsek, 1776- ban — a hercegprímási szék elfoglalásakor — ma­gával vitte Eesztergomba. Ott őrizték 1932-ig, ami­kor — a Katona István-emlékünnepségek alkal­mával — visszahozták Kalocsára. 1 Bozsó Ferenc Képeinken: balról az érseki szeminárium déli homlokzata. Rajzolta a konviktusban Vermet Ka­roly (1771). A másik képen a székesegyház főhom­lokzata. A. B. Fischertöl (1774). 7 Petőfi-számot adott közre a Mozgó Világ A fiatal írók és művészek szabálytalan időkö­zönként megjelenő. szemléje, a Mozgó Világ szer­kesztősége ezúttal tematikus számot jelentetett meg. A versek és a prózai írások többségében Petőfiről, a költő-forradalmár példázatának továbblépéséről szólnak. A kiadvány közli a szerkesztő bizottság és a KISZ Központi Bizottság kulturális osztálya áltat közösen meghirdetett Petöfi-pályázat díjnyertes alkotásait. A Szegeden élő |fiatal költő, Veress Miklós Csillagtűz című ciklusa méltán nyerte el az első dijat a versek közül. Alcíme: „...Nem tiér- csepp-e a csillag?” (Petőfi): „aki szivéből kitépi J borítsa bőrként fekély I aki szivünkből kitépi / lep­ráiként bolyongjon / amíg csak él” — írja. Serfőző Simon „Petőfi-keresőben” című verse második díjat kapott. Aczél Géza, aki a harmadik dijat nyerte el, erőteljesen elkötelezett költőként lép az olvasó elé: Petőfi példáján a jelen forra- daImiságának szószólója. A „Bankók feltámadása’* és a „Másnapos freskó” című versei bizonyítják ígéretes tehetségét. A fiatal írók- és művészek szemléjében a prózai rész már nem olyan változatos. Béreményi Géza „Budapest” című elbeszélése mellett mindenkép­pen említésre méltó Mohácsi Zsuzsanna, akinek novelláját a bemutatkozó fiatal írók és költők Pró­baút című rovatában közlik. Horváth Uajos „Ke- resztül-kasul Petőfi nyomdokain” című útirajza kiváló munka, elgondolkoztató olvasmány. A Mozgó Világ külső megjelenésében is igen tetszetős, modern. A képanyagot a Petőfi verseit illusztráló gyermekrajzok és Kresz Albert Feren- czy Béni Petöfi-szobráról készített művészi fel­vételei alkotják. Summa-summarum: a fiatal Írók és művészek szemléje a bennünk élő Petőfiről a forradalmár költő kapcsán értékes irodalmi mü- veket mutat be a fiatalok sajátos hangján, szen­vedélyével. ; Cs. K. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom