Petőfi Népe, 1974. május (29. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-01 / 100. szám

IDŐJÁRÁS Várható Időjárás ma estig: Tovább növekvő felhőzet« eleinte a Dunántú­lon, majd az ország többi részén is esőkkel, záporral, zivatarral. Mérsékelt, fokozatosan megélénkülő délkeleti, déli szél. A nappali felmelegedés gyengül. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7—12, legmagasabb nappali hő­mérséklet 13—lé fok között. (MTI) A MUNKA ÜNNEPEN VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! írta: Borsódi György, az SZMT vezető titkára AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évi. 100. szám Ára: 90 fillér ura. május L szerda Kedden dél­után felavatták a Budapesti Kertészeti Egyetem Kecs­keméti Főisko­lai Karának új épületeit. A 80 millió forintos beruházás ma­gában foglalja a tantermeket, a kollégiumot, a tornacsarno­kot, a szociális létesítménye­ket. Az ünnepsé­gen jelen volt Erdélyi Ignác, a megyei párt- bizottság titká­ra. az egyetem, a főiskolai kar vezetői, számos közéleti sze­mély. A program dr. Erdei Fe­renc szobrának leleplezésével kezdődött. Pálffy Gusztáv kecskeméti szobrászmű­vész alkotását a diákotthon elő­csarnokában helyezték el. Dr. Glied Károly, a megyei tanács elnökhelyettese méltatta Erdei Ferenc, a kiváló közéleti ember, a megye volt országgyűlési kép­viselőjének elévülhetetlen érde­meit. Az avatóünnepséget dr. Somos András tanszékvezető egyetemi tanár, az egyetem rektora nyitot­ta meg, majd átadta a szót Ván- csa Jenőnek, a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter helyette­sének. A miniszterhelyettes avató be­szédében elmondta, hogy az ■ egyetem kertészeti főiskolai ka­ra a kecskeméti és a kiskunha­lasi felsőfokú mezőgazdasági technikumok jogutódjaként jött létre 1971-ben. Négy kertészeti szakon, illetve ágazaton képez üzemmérnököket, gyümölcs-, sző­lő-, zöldségtermesztő, valamint dísznövénytermesztő és kertfenn­tartó szakosítással. A képzés há­rom éve alatt 3 ezer óra az okta­tási idő. Ennek csaknem 70 szá­zaléka gyakorlati jellegű, az el­méleti ismeretek alkalmazásának elsajátítására szolgál. A gyakor­lati oktatást segíti a gazdaságok­kal kialakult jó kapcsolat. A Kecskemét-szikrai, valamint az :Izsáki Állami Gazdaság a kar akorló üzemei. Szoros együtt­működés alakult kim Kecskemé­ti Konzervgyárral, valamint a Közép-magyaroriszági Pincegaz­dasággal az üzemi gyakorlatok lebonyolítására. Tavaly 11 termelőszövetkezet és 9 állami gazdaság kötött tér- melésfejlesztési, kutatási szerző­dést a főiskolai tanszékekkel. Ezek a megállapodások szorosabb kap­csolatot teremtenek az oktatás és a termelés között, segítik a korszerűsítést és napirenden tartják az oktatásban is a gya­korlati termelés aktuális problé­máit. • Ez a kép a főiskola aulájában készült. Az oktatási igény növekedését bizonyítja, hogy a jelentkezők száma jóval meghaladja a lehe­tőségeket. Például az 1974—7á-ös tanévre a felvehetők két és fél­szerese jelentkezett. Az avató beszéd után a mi­niszterhelyettes ünnepélyesen át­adta dr. Filius István igazgató­nak az intézet kulcsait. Ezt követően kitüntetéseket ad­tak át, és dicséretben részesítet­ték az új létesítmény tervezésé­ben, építésében tevékenyen részt vevőket. Az ünnepség után a jelenlevők megtekintették a főiskolai kar új épületeit. liJájus1 elseje immár 84 éve a nemzeközi munkásosz­tály számvetésének, seregszemlé­jének napja, egyben a proletár­szolidaritás, az osztálycélok meg­valósításáért folytatott küzdelem jelképes kifejezője is az egész vi­lágon. Szocializmust építő hazánk munkásai és valamennyi dolgo­zója a mai napon a jól végzett munka tudatával, jókedvűen, vi­dáman, bizakodva, a jövőbe ve­tett hittel ünnepli a harminca­dik szabad májust, És nyugod­tan mondhatjuk, megvan az okunk a bizakodásra akár a vi­lágpolitika, akár hazánk jelenle­gi helyzetét vizsgáljuk. Sokszor fiimondott igazság, hogy az emberiség maga alakít­ja a történelmet. A 84 évvel ez­előtti május elseje óta hatalmas utat tett meg mind a munkás- osztály. mind az egész emberiség. Mérföldes léptekkel fejlődött a tudomány, ismertebbé váltak előttünk a természet erői, tágul, kitárul körülöttünk a világ, ma már távoli égitfistekre küldi el eszközeit az ember. Még nagyobb az az előrehala­dás, amely a társadalmi fejlődés útján következett be az fiimúlt évtizedek alatt. Több mint egy- milliárd ember a történelem pa­rancsát követve, tudatosan épít olyan világot, amelyben meg­szűnt a kizsákmányolás, felsza­badítják az alkotó erőt, igazi ér­telme van a munkának, és kö­vetkezetesen harcolnak a hábo­rúk fiilen. E következetes harc eredménye az is, hogy napjaink­ban, bár helyenként vannak még — Vietnamban és a Közel-Kelet térségében — szórványos össze­csapások, a frontális háborúkat sikerült megszüntetni. A munkásosztály és szövet­** ségesei a föld 14 országá­ban kerültek hatalomra. Elszán­tan, keményen védelmezik vív­mányaikat a tőkés világ ingatag, de még mindig jelentős erőivel szemben, s példát mutatnak, se­gítséget nyújtanak a még elnyo­más alatt levő osztálytestvéreik­nek. Erőt, biztonságot ad számunk­ra az. hogy szoros szövetségben haladunk együtt a Szovjetunió­val, és a többi szocializmust épí­tő országgal. Nemcsak nemzeti biztonságunk, hanem gazdasági előrehaladásunk, fejlődésünk meggyorsításának is záloga a szo­ros " együttműködés, barátság' testvéri egyetértés. Hazánk, ezen belül megyénk politikai, társadalmi és gazdasági fejlődésének alakulásáról az el­múlt évben elért eredményeink­ről a múlt hónapokban elkészül­tek a számvetések, s ezek ismertek dolgozóink körében. Az eredmé­nyekben testet ölt a munkásosz­tály, a dolgozók áldozatos mun­kája'. Örvendetes, hogy a nemze­ti jövedelem növelésében tavaly a tervezettnél gyorsabb — 6 szá­zalékos ■— iemelkedést értünk el. A családi jövedelmek Bács-Kis- kunban 13 százalékkal növeked­tek. A tavalyi központi és válla­lati béremelések együttes ered­ményeként az állami iparban a munkások bére 10,6 százalékkal volt magasabb az előző évinél. Teljesítettük lakásépítési tervün­ket, és az egyéb szociális jutta­tások terén is jelentős fejlődést értünk el. Dács-Kiskunnak a felszaba­” dúl ás előtt jóformán alig volt ipara, most azzal dicseked­hetünk, hogy több mint 70 ezer embert foglalkoztatnak a megye üzemei. , Fiatal iparunkban öntudatos munkások dolgoznak. Megközelí­tően 50 .ezren vesznek részt a szervezett szocialista munkaver­senyben,-s tesznek nap mint nap hitet amellett, hogy követik pár­tunk politikáját, tevékenyen se­gítik kitűzött céljainkat. Ezek­ben a napokban 77 ipari, mező- gazdasági üzem, kereskedelmi vállalat és intézmény kollektívá­ja veszi vagy már vptte át a meg­tisztelő kiváló címet és kitünte­tést. Elsősorban őket köszöntjük ezen a napon. Mellettük termé­szetesen mindazokat, akik a szo­cialista munkaversenyben részt vettek és eredményeikkel bizo­nyították tenniakarásukat a szo­cializmus ügye mellett. Ugyan­akkor kérjük az ipar, mezőgaz­daság és a mfigye egyéb nép- gazdasági ágazatainak dolgozóit: vegyenek részt a SZOT, a Haza­fias Népfront és a KISZ Közpon­ti Bizottsága által a párt XI. kongresszusa■ és hazánk felszaba­dulásának 30. évfordulója tiszte­letére indított munkaversenyben. Segítsék elő jó munkával nép­gazdaságunk erőforrásainak to­vábbi gyors növelését, ezáltal munkásosztályunk, egész népünk anyagi jólétének emelését. A párt által meghirdetett ** feladatok végrehajtása so­rán jelentős felelősség hárul a dolgozók legszélesebb tömegszer- vezétére, a szakszervezetekre. Kettős hivatásukat a jövőben még több. hozzáértéssel, nagyobb szorgalommal kell betölteniök. Az első: mozgósítani a dolgozó­kat a színvonalasabb munkára, a szocialista munkaversenyre, az üzem- és munkaszervezés to­vábbfeji esetésére, az újitómoz- gálom fellendítésére, az éves ter­vek sikeres végrehajtására.lEhhez olyan hatékony politikai es szer­vező munkára van szükség, hogy minden becsületes dolgozó meg­értse, mennyire saját érdeke is népgazdaságunk erőforrásainak - gyarapodása. Mindezzel termé­szetesen teljesen összhangban van az, hogy a szakszervezetek erőteljesen képviseljék — s ha szükséges, meg is védjék — a dolgozók jogos érdekeit. Minden vezetőnek — ám elsősorban a szakszervezeti tisztségvisfilőknek — kötelessége, hogy a munkás- ember szemével nézze fejlődő gazdasági életünket és a meglevő gondokat. pártunk 1956 óta töretlen, * ingadozásmentes politikai vonalat követ. A Központi Bi­zottság legutóbbi ülésén ismétel­ten kifejezésre juttatta azt, hogy továbbra is az fiádig bevált, a nép érdekeit szolgáló politikát ai icalthazza, es ahol szükséges, azt továbbfejleszti. Az MSZMP politikája munkáspolitika, a Ha­talmon levő munkásosztály poli­tikája. Mivel azonban a társa­dalom többi osztályának és réte­gének alapvető érdekei egybees­nek a munkásosztályéval, ez a politika össznépi érdekeket szol­gál. Meggyőződésünk: egész dol­gozó népünk egyetért azzal az el­határozással, hogy általános po­litikánkban az eddigieknél még jobban kifejezésre jusson, hatá­rozottabban érvényesüljön a munkásosztály politikája, termé­szetesen anélkül, hogy ez más rétegek érdekeit csorbítaná. A Központi Bizottság márciusi ülé­sén irányelveket fogadott el a munkásosztály vezető szerepének erősítéséről, helyzetének további javításáról. Ebben leszögezte: „a párt kötelességének tekinti, hogy a munkásosztály helyzetét, élet- körülményeit, ’’ folyamatosan fi­gyelemmel kísérje, rendszeresen számba vegye a változásokat, le­vonja belőlük a szükséges elvi, politikai következtetéseket." F,eladatunk, hogy nagyobb tisz­tel etet, megbecsülést adjunk a jól végzett munkának, bővebb te­ret. nagyobb lehetőséget teremt­sünk a munkásoknak a gazdasá­gi és politikai élet irányításába való beleszóláshoz. Ugyanakkor határozottabb és céltudatosabb ■harcot kell folytatni minden te­rületen a munkásosztálytól ide­gen, az egész nép érdekeit sértő jelenségek ellen. politikai, egyben érdekvé- delmi feladat az üzemi, a munkahelyi demokrácia szélesí­tése, fejlesztése. A Központi Bi­zottság említett ülésén hangsú­lyozta: „Az üzemi demokrácia fejlesztésének letéteményesei a párt-, a szakszervezeti és az if­júsági szervezetek.” Meggyőződé­sünk, hogy a szocialista demok­rácia fejlesztése előmozdítja a dolgozók tudatos, aktív részvéte­lét az ország. s a munkahelyük előtt álló feladatok eredményes végrehajtásában. Ma, amikor a 30. szabad május elsejei számvetést végezzük, megelégedéssel nyugtázhatjuk helyzetünket és nézhetünk a jö­vőbe. Annak ellenére, hogy ered­ményeink túlsúlyban vannak, vi­lágosan látjuk meglevő gondjain­kat, nehézségeinket is. Hazánk­ban azonban erős a munkásha­talom, s nincs okunk a szégyen­kezésre. A mában benne van kö­zel három évtized szorgos, be­csületes munkája, ereje. Érdemet volt tehát harcolni, küzdeni, mert a haza a miénk, a munkásoké, a dolgozó népé. Érdemes és kfill is még áldozatosabb, még tudato­sabb és szervezettebb munkát végezni ezután is, mert ezzel a szocializmus teljes felépítéséi szolgáljuk, saját jövőnket, még szebb életünket formáljuk. Éljen május elseje, a mun- “ kásosztály nagy nemzeti ünnepe! Éljen és virágozzék sze­retett hazánk, a Magyar Népköz- társaság! Tízmillió forintos versenyvállalás a Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyárban Nyolcvanegy szocialista brigád 802 tagja juttatta el felajánlását a Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár gazdasági, párt-* KISZ- és szakszervezeti vezetőihez. Bri­gádgyűléseken határoztak úgy, hogy méltóképpen köszöntik az MSZMP XI. kongresszusát és ha­zánk felszabadulásának 30. évfor­dulóját. • A két legnagyobb üzemcsarnok brigádjainak kezdeményezését kö­vette a többi. Az összfelajánlás nagyszerűségére jellemző, hogy a gyár éves tervét 10 millió fo­rint termelési értékkel kívánják túlszárnyalni. A vállalások nemcsak anyagi természetűek. Az alkalmazottak­ból álló brigádok is írásba fektet­ték elhatározásaikat: különböző részstatisztikákkal, költségkimu­tatásokkal. veszteségforrások fel-' tárásával naprakészen adnak tá­jékoztatást a brigádok részére. A brigádok 60 százaléka nevezett be /különböző szakmai tanfolyamok­ra állami oktatásra. Ónálló marxista—leninista középiskolai osztályt szerveznek. Több fejezet foglalkozik a minőségi munka ja­vításával. a munkafegyelem meg­szilárdításával. a balesetek szá­mának csökkentésével. Hazaérkezett Horváth István Kedden hazaérkezett Ciprus­ról dr. Horváth István, a Köz­ponti Bizottság tagja, a Bács-Kis­kun megyei pártbizottság els5 titkára, aki a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága képviseletében részt vett a Cip­rusi Dolgozó Nép Haladó Pártja XIII. kongresszusán. A Ferihegyi repülőtéren Kozári József, a KB osztályvezetője fogadta. A KVG n-es számú üzemcsarnokában dolgozik a Kon Béla két. szeres szocialista brigád. A képen éppen egy 26 atmoszféráé lég­tartályt készítenek elő kazánbiztosításra. (Tóth Sándor felvétele) A kiváló címet ünnepelték Jó az összhang 3. oldal t oldal Felavatták a kecskeméti kertészeti főiskolát

Next

/
Oldalképek
Tartalom