Petőfi Népe, 1974. március (29. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-05 / 53. szám

VII LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-K1SKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évi. 53. szám Ára: 90 fillér 1074. március 5. kedd Tavasz nyílik a földeken 9 Nyitják a szőlőt az Izsáki Állami Gazdaságban. 9 A Kiskunhalasi Állami Gazdaságban az idén ismét telepítenek lu­cernát. A nagy teljesítményű K—700-as traktorral már az ősszel is dolgozott a gazdaság 3. számú tábláján Gazdag Béla, akkor a mélyszántást végezte el. Most naponta 35 hektáron porhanyltja a talajt a csipkéstárcsával. Készülődés a nemzetközi nőnap megünneplésére Városokban és falvakban, ipa­ri és mezőgazdasági üzemekben, intézményekben javában folynak a 64. nemzetközi nőnaD megün­neplésének előkészületei. Ország­szerte számos ünnepi megemléke-' zésre, gyűlésre kerül sor, és a. munkahelyeken virágcsokrokkal, kisebb ajándékokkal kedvesked­nek a nődolgozóknak. Több he­lyen kitüntetéseket, jutalmakat adnak át a legjobbaknak. Ceg­léden. Kistarcsán. Ráckevén szov­jet, Kartalon pedig bolgár és ira­ki nőküldöttséget látnak vendé­gül. Békés megyéből nőküldöttség utazott az NDK-ba: az 520 vihar­sarki asszony és lány a berlini, drezdai s magdeburgi ünnepsége­ken vesz részt. A Csongrád me­gyei események közül kiemelked­nek a Kenderfonó és Szövőipari Vállalat új-szegedi központi gyá­rában és a hódmezővásárhelyi Béke Szállóban megrendezendő ünnepségek. Hajdú-Bihar megye több községében immár hagyo­mány, hogy márciusban megren­dezik a ..nők heté”-t. amelynek programjában ankétok. előadások, divat- és árubemutatók szerepel­nek. Bács-Kiskun megyében is több száz ünnepségen köszöntik aján­dékokkal. pénzjutalommal a mun­kában élenjáró nőket, a nagycsa­ládos asszonyokat. Nagyszabású rendezvényre kerül sor Kecske­méten, Baján. Laiosmizsén, Ti- szakécskén. Tiszaaloáron és Laki­teleken. MÁRCIUS 4—5—6: Magyár-NDK barátsági napok a megyében Tegnap magyar—NDK barát­sági napok kezdődtek Bács-Kis­kun megyében Hétfőn délután Kecskeméten, a Hazafias Nép­front megyei titkárságán Far­kas József titkár fogadta Claus Plobnert, á Német De­mokratikus Köztársaság magyar- országi kulturális és tájékozta­tási központjának igazgatóját, és Terták Máriát, a központ munkatársát. A fogadáson Far­kas József rövid tájékoztatást adott a vendégeknek a városról, annak fejlődéséről. Ezt köve­tően a német vendég és kísé­rete az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának Oktatási Igazgatóságát kereste fel. Itt Szabó Lajos, az igazgatóság ve­zetője fogadta a vendégeket. A baráti beszélgetés után Claus Plobner előadást tartott az igaz­gatóság bentlakásos . tanfolyamán részt vevő hallgatóknak Magyar- ország és az NDK kapcsolatai­ról, az NDK bel- és külpoliti­9 Farkas József ajándékot nyújt káj.áról. Az előadást követően a Német Demokratikus Köztársa­ság életéről szóló filmet vetítet­tek. át Claus Plobnernek. (Tóth Sándor felvétele) A magyar—NDK nappk ese­ményei ma Baján, illetve Kal­máron, holnap pedig Kiskunha­lason és Kelebián folytatódnak. AZ UNIVER HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TERVEI Boltok a tsz-központokban Kecskemét centrumában: borbolt, olcsó áruk boltja Az eddiginél is többet kíván tenni az idei évben a város vonzáskörzetében élő lakosság ellátásáért a kecskeméti UNIVER Szövetkezet vezetősége. Ezzel' az elhatározással függ össze, hogy terveikben a tavalyinál 9 százalékkal ma­gasabb kiskereskedelmi és 11 százalékkal magasabb vendég­látó forgalmat irányoztak elő. Az előbbiekkel párhuzamosan gazdagok hálózatfejlesztési szán­dékaik is a tervidőszak további részére. A már megvalósult új lé­tesítmények sorában említsük meg a Törekvés Tsz tanyai bolt­ját,'amely a napokban nyílt meg, s korszerű hűtőberendezése lehe­tővé teszi a tej és a tejtermé­kek, a töltelékáruk frissen és ál­landó raktáron tartását. Emellett napi iparcikkekből, háztartási árukból is megfelelő a bolt kíná­lata. Nem új keletű gond, hogy míg a belterületen általában jól- tölti be hivatását a kereskedelmi há­lózat, ugyanakkor a tsz-közpon­tok ellátása, még lassú ütemben halad. Á fentebbi példa mellett jól tükrözi az UNIVER Szövet­kezet ilyen irányú segítőkészsé­gét, hogy legközelebb Matkón, a Petőfi Tsz központjában váltja fel a teljesen elavult, szűk, egész­ségtelen boltot a Törekvéséhez hasonlóan korszerű egység. 1975. május 1-én szándékoznak megnyitni Katonatelepen az elő­ző kettőnél is nagyobb tanyai boltot. Bár az építés tervei még ez évben elkészülnek, szintén jö­vőre nyitják meg Törökfáiban a mostanihoz képest még egyszer akkora területű, korszerűsített boltot. Lapunkban, szó esett már a Kéttemplom közben március vé­gén, április elején megnyitandó „Bács megyei borok boltjáról". Ez a sajátos bolt teljes választé­kot nyújt majd a megyében ter­mő valamennyi borfajtából — azonban csakis palackban törté­nő elvitelre. Emellett — ami kül­földön sokfelé már bevett szo­kás — poharas pezsgő, valamint kávé. is fogyasztható lesz az üz­letben. Nagyjából a borbolttal egyidő- ben nyitják meg Kecskeméten, a Csányi utcában (a malommal szemben) az „olcsó áruk boltját”. Ez az üzlet az olcsóbb árkategó­riákba sorolt kötött- és rövidáru­kat, fehérneműt kínál majd nagy választékban. Májusban nyílik meg Városföl­dön az UNIVER egyik legkor­szerűbb vendéglője — étterem­mel, söntéssel, presszóval. A ter­vek szerint a jelenlegi üzletházat — amelyben iparcikk-, élelmi­szer- és italbolt van — a jövő évben korszerű húsáruházzá ala­kítják. A dolgozók érdekeit kí­vánja szolgálni, hogy a munka­idő utáni bevásárlást nyújtott nyitvatartással segítik elő. A Kecskeméti Városi Tanács messzemenően támogatja az UNI­VER Szövetkezetét abban is, hogy kivegye részét az új lakó­telepek ellátásból. Az egyik leg­jelentősebb ilyen feladat a hu­nyadivárosi ABC létrehozása. Ennek a rohamosan fejlődő vá­rosnegyednek a kereskedelmi el­látása ugyanis ma még alig meg­oldott. A mintegy 3 és fél ezer lakos igényeit szolgáló, 400 négy­zetméteres ABC-áruház alapjait már lerakták. A szövetkezet dol­gozói a „30 év — 30 óra” moz­galom keretében vállalták a föld­munkát és a betonozás elvégzé­sét. A megnyitása a télen esedé­kes, ezt követően azonban rövi­desen ugyanabban az épületben 200 négyzetméteres, melegkony­hás vendéglőt is létesít az UNI­VER. Nemsokára megkezdik az autóscsárda mellett a kertészeti ABC-áruház építését. A jövő ta­vaszi idényben már árusít ez a speciális bolt, amelyben mező- gazdasági kisgépekből, növény­védő szerekből, vetőmagvakból, kertápolási cikkekből, borászati eszközökből a lehető legteljesebb választék várja a vevőket. Ezen­kívül gyümölcsfaoltványok, fa­csemeték, szőlő- és díszcserje szaporítóanyag, zöldségpalánták, sőt kempingáruk, faházak, meleg- ágyi fóliák is kaphatók lesznek. A szomszédságban — szaktanács- adást is nyújtva — fóliás ter­mesztést bemutató területet ala­kítanak ki. Mindez feltétlenül hasznosan segíti elő a háztáji gazdálkodást, a kiskertmozgal­mat. Az épületcsoportban a kör-.- nyék ellátására 120 négyzetmé­ter alapterületen vegyes élelmi­szerbolt is nyílik. Végezetül a városkörnyéki köz­ségek lakóinak érdekét szolgáló két tervet említünk meg. Helvé­cia központjában, a községi tar nács segítségével, még az első félévben mtíegkonyhás kisven­déglőt adnak*át. Hetényegyházán pedig a jövő évben létesítenek 352 négyzetméter alapterületű ABC-kisáruházat. J. T. Felkészülés az egyetemi tanulmányokra Országos kísérlet a Katona József Gimnáziumbam A gimnáziumi oktatásnak két fontos feladata van. Az egyik: korszerű általános műveltséget adni a tanulóknak, a másik: minél jobban felkészíteni a továbbtanulni szándéko­zó fiatalokat. Ennek a kettős követelménynek igyekszik eleget tenni az a hagyományos gimnáziumi oktatási formától eltérő kísér­let, amely az 1972—73-as tanévben kezdődött el az ország hat iskolájában, köztük a kecskeméti Katona József Gimná­ziumban. Ez a kísérlet — ha tömören akarjuk jellemezni — egyesíti a szakköri foglalkozások, az úgynevezett tagozatos oktatás és az általános tanterv szerinti tanítás vonásait. A kísérlet fő célja a fiatalok képességeinek mind teljesebb ki­bontakoztatása. Az a százegynéhány tanuló, aki az 1972—73-as tanévben irat­kozott be a Katona József Gim­náziumba, az első osztály első félévében az általános tanterv szerint tanult, és hetenként egy szakköri foglalkozáson vett részt abból a tárgyból, amit az álta­lános iskolában legjobban meg­kedvelt. A második félév ele­jén minden tanuló érdeklődésé­nek megfelelően választott egy- egy tantárgycsoportot, amely három-négy, egymással rokon tárgyat tartalmaz. Ezeket a tan­tárgyakat összesen heti három órával többet tanulták az általá­nos tantervben előírt óraszám­nál. A „többletórák” feladata az anyag elmélyítése sok gyakor­lattal. kísérlettel. Rendkívül kedvező vonása en­nek a kísérleti oktatási formá­nak, hogy a tanulók a második osztály első félévének végéig más tantárgycsoportot választ­hattak, ha időközben érdeklődé­sük, elképzelésük módosult. A második osztály végére viszont mindenkinek véglegesen dönte­nie kell, hogy milyen tárgyak­kal akar elmélyülten foglalkozni, hiszen a harmadik és negyedik osztályban már. 12 érával tanul­nak többet a választott tantár­gyakból. Ez a nagy óraszám al­kalmas arra, hogy a tanulók a lehető legjobban felkészüljenek az egyetemi, > főiskolai felvételi vizsgákra. De mi történik azokkal, akik nem akarnak továbbtanulni? Az ö számukra gyakorlati képzést terveztek a harmadik—negyedik osztály tananyagába. Gyors- és gépírást, háztartási gépek keze­lését és szerelését, műszaki raj­zot, számítógép-kezelést tanul­hatnak, s ezekről a foglalkozá­sokról bizonyítványt is kapnak. Mester Barna, a kecskeméti Katona József Gimnázium igaz­gatója elmondta, hogy a kísérlet eddigi tapasztalatai kedvezőek. A tanulóknak tetszik ez az okta­tási forma, aktívak a foglalko­zásokon, önállóan készülnek fel kiselőadásokra, vitákra, sok szakkönyvet olvasnak. Nagy elő­nye a kísérletnek, hogy bár a tanulók alaposan foglalkoznak választott tantárgyaikkal, nin­csenek túlzottan megterhelve, szabad a délutánjuk. Tavaly 100 ezer forintos tánJo- gatást adott a megyei tanács az iskolának a felszerelés bővítésé­re. Ebben az esztendőben már a harmadik évébe lép a kísérlet, nemsokára az eddiginél több te­rem, laboratóriumi helyiség kell, s természetesen több tanárra is szükség lesz. Ha ez a kísérlet beválik — s erre minden remény megvan — a következő évtizedben ez az ok­tatási forma válik általánossá a gimnáziumokban. K. Gy. Nagyobb önállóság, eredményesebb gazdálkodás a Fémmunkás Vállalat kiskunhalasi gyárában 9 A lakatosműhelyben a léghevítő búsak tartóelemeit hegesitik. f A Bábolnára készülő gyártmány összeszerelt állapotban. A meleg levegőt léghevftő aggregátor állítja majd elő benne. rintos termelési tervét 70 száza­A naev vállalatokhoz tartozó gyárak számára nem közömbös, hogy az adottságaik kihasználá­sához megfelelő önállósággal ren­delkeznek-e. Jó nélda erre a Fém­munkás Vállalat Kiskunhalasi Gyára, amely nagyobb önállósá­got élvezve eredményes évet zárt. 1973-ban olyan megrendeléseket fogadtak el. amelyeket a gyár személyi és műszaki lehetőségei mellett gazdaságosan elégíthettek ki. Emellett figyelembe vették azt is, hogy a gyártásra kerülő ter­mékekhez a szükséges anyagokat zökkenőmentesen be tudják-e sze­rezni. Ily módon folyamatos ter­meléssel- sikerült túlteljesíteni a 138 millió forintos tervet. A halasi gyár az építőipar szá­mára felvonuláshoz szükséges cikkeket, keretes csőállványokat, csőkarimákat, állványbilincseket, modulbarakkokat stb. gyárt. Ter­melésének bővítésére 12 millió fo­rint értékű beruházást hajtott végre. Ebből a múlt évben 9 mil­liót a gépállomány és a gyáron belüli anyagmozgatás korszerűsí­tésére fordítottak. A fennmaradt pénzből az idén egy új. 860 négy­zetméteres műhelycsarnokot hoz­nak létre A szerelvények és modulbarak­kok gyártása mellett futotta a gyár kapacitásából egyébre is. A Helyőcsabai Mész- és Cementmű rekonstrukcióiához készülő szállí­tószalaghoz görgőtartókat állítot­tak elő. A budapesti 43-as Építő­ipari Vállalat házgyára részére kötőelemeket, a százhalombattai hőerőműhöz pedig vasszerkezete­ket szállítottak. 1974-ben új. saját tervezésű ter­mékkel jelentkezik a Fémmun­kás Vállalat kiskunhalasi gyára. Az úgynevezett léghevítő házakat elsőként a Bábolnai Állami Gaz­daság rendelte terményszárítás­hoz. Az acélvázas, horganyozott lemezzel borított gyártmányok szállítása még ebben a hónapban megkezdődik. A gyár jól szerve­zett piacszerző tevékenységére vall, hogy az idei 154 millió fo­lékban már a múlt esztendő vége előtt lekötötte megrendelésekkel. A. T. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom