Petőfi Népe, 1974. március (29. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-01 / 50. szám

IDŐJÁRÁS. Várható időjárás ma estig: nyugaton változóan felhős, keleten derült, szá­raz Idő. A Dunántúl néhány helyén kisebb havazás lehet. Napközben időnként kissé megélénkülő ke­leti, délkeleti szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3—mínusz li a legmagasabb nappali hőmérséklet 4—g fok kbzőtt. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Kádár János és Losonczi Pál fogadta Ion Gheorghe Maurert AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évf. 50. szám Ara: 90 fillér 1974. március 1. péntek A pártmunka módszereiről tanácskoztak Kádár János,, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára csütörtökön délelőtt a Központi Bizottság székházában, Losonczi Pál, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke pedig délután az Országházban fogadta Ion Gheorghe Mau­rert. a Román Szocialista Köztársaság Mi­nisztertanácsának elnökét. Mindkét baráti találkozó szívélyes légkörben zajlott le. A KB székházában adott foga­dáson jelen volt dr. Tímár Má­tyás. a Minisztertanács elnökhe­lyettese. P.oska István külügymi­niszter-helyettes. Martin Ferenc, hazánk bukaresti nagykövete, il­letve Virgil Trofin. a Román Szo­cialista Köztársaság Miniszterta­nácsának elnökhelyettese. Comel Pacoste külügyminiszter-helyettes és loan Cotot. a Román Szocialis­ta Köztársaság budapesti nagykö­vete. Az Országházban adott fo­gadáson jelen volt Roska István külügyminiszter-helvettes. Martin Ferenc, bukaresti nagykövetünk, illetve Virgil Trofin. a Román Szocialista Köztársaság Miniszter- tanácsának elnökhelyettese, Cor­nel Pacoste külügyminiszter-he­lyettes és loan Cotot budapesti nagykövet. • Kádár János csütörtök dél­előtt fogadta Ion Gheorghe Maurert. (MTI foto — Szebel- lédy Géza felv. — KS.) Délben Fock Jenő. a Miniszter- tanács elnöke ebédet adott Ion Gheorghe Maurer tiszteletére az Országház vadásztermében. Az ebéden a két ország miniszterel­nöke pohárköszöntőt mondott. Ion Gheorghe Maurer és kísé­rete délelőtt megkoszorúzta a Ma­gyar Hősök Emlékművét, majd Budapest nevezetességeivel ismer­kedett. A vendégeket a városné­zésre elkísérte Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke, Roska István külügyminiszter-helyettes és Martin Ferenc, bukaresti nagy­követünk. A városnézés során a vendégek megtekintették a metrót, a buda­pesti- Mátyás-templomot, fellátó- gattak a Halászbástyára, majd út­jukat a Budapesti Történeti Mú­zeumban fejezték be. Tegnap országos jellegű tapasz­talatcserére került sor Kecske­méten, a megyei pártbizottság székházában. Az MSZMP Köz­ponti Bizottsága párt- és tömeg­szervezetek osztálya által meg­rendezett értekezleten a járási elsőtitkárok a pártbizottságok munkamódszerét vitatták meg. Részt vett a tanácskozáson Pul- lai Árpád, a Központi Bizottság titkára, Horváth István, a Köz­ponti Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára és Háry Béla, a Központi Bizottság osz­tályvezető-helyettese. A program bevezetőjeként Hor­váth Ignác, a kecskeméti járási pártbizottság első titkára adott tájékoztatást a pártbizottság mun­kamódszeréről és munkastílusá­nak fejlesztéséről, majd az em­lített témakörben hasznos esz­mecsere alakult ki a résztvevők között. A tanácskozás a dél­utáni órákban ért véget. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hiva­ja ,,.lj|Ijn4sztert%nács. ,jcsü-­törtökön ülést tartott. Fock Jenő. a Minisztertanács elnöke taájékoztatást adott Abdu- szalem Dzsalludnak. a Líbiai Arab 1 Köztársaság miniszterelnö­kének hazánkban tett látogatá­sáról. A tárgyalásokon megvizs­gálták a magyar— líbiai kapcsola­tok helyzetét, továbbfejlesztésé­nek lehetőségeit. Eszmecserét folytattak az időszerű nemzetkö­zi kérdésekről, különös figyelmet szentelve a közel-keleti esemé­nyeknek. Megelégedéssel állapítot­ták meg. hogy a két ország .kap­csolatai mindkét fél előnyére fej­lődnek. és további lehetőségek állnak fenn az együttműködés sokoldalú szélesítésére. A külügyminiszter beszámolt Ausztriában tett látogatásáról, amelynek során megbeszéléseket folytatott dr. Rudolf Kirchschlä­ger külügyminiszterrel a nemzet­közi helyzet és a kétoldalú' kap­csolatok időszerű kérdéseiről. Fo­gadta őt Franz Jonas államelnök és dr. Bruno Kreiskv szövetségi kancellár is. A tárgyalások szí­vélyes légkörben, a jószomszéd­ság jegyében folytak le. A munkaügyi miniszter előter­jesztése alapján a kormány meg­tárgyalta és elfogadta az állami szektor iparon és építőiparon kí­vüli ágazataiban az ipari és kivi­telező építőipari- tevékenységet végző munkások és közvetlen ter­melésirányítók. továbbá az ipar és a kivitelező építőipar állami szektorában dolgozó kisegítő al­kalmazottak bérrendezésére vo­natkozó javaslatokat. A Minisz­tertanács úgy határozott, hogy a béremelésekre április 1-i hatály- lyai kerüljön sor. A munkaügyi és a művelődésügyi miniszter elő­terjesztése alaniáa -a-JVUnisztez*- tanács határozatot hozott a szín­házak és a színház jellegű zenei intézmények dolgozóinak bérren­dezésére is. A kormány felkérte a SZOT főtitkárságát, hogy a szakszervezeti szervek nyújtsanak hatékony segítséget az intézkedé­sek végrehajtásához. Az igazságügy-miniszter előter­jesztése alapján a kormány meg­tárgyalta a családjogi törvény módosításáról szóló tervezetet, és úgy határozott, hogy azt törvény- javaslatként az országgyűlés elé terjeszti. Az egészségügyi miniszter ja­vaslatot tett a család- és nővé­delmi tanácsadó hálózat országos kialakítására. A - nők és a szüle­tendő gyermekek egészségének hatékonyabb megóvása érdeké­ben szükséges, hogy — a házasu- ‘ lóknak a család- és nővédelmi tanácsadáson való kötelező rész­vétele mellett — a tanácsadás az egész érintett lakosságra kiterjed­jen. Ennek érdekében a tanács­adói, a gyógyító-megelőző tevé­kenységet az anya- és gyermek- védelmi hálózaton belül a jelen­legi ötéves tervidőszak végéig ki­bővítik. a már működő szerveze­teket megerősítik, ahol pedig ilyen szolgálat még nem működik, ott annak feltételeit megteremtik. A kormány az előterjesztést el­fogadta. A kormány megtárgyalta és el­fogadta az egészségügyi, valamint a művelődésügyi miniszternek a népesedéspolitikai határozatból következő oktatási és nevelési fel­adatokról szóló előterjesztését. A kormány úgy határozott, hogy az oktatást a kidolgozott irányelvek (Folytatás a 2. oldalon.) Kétmillió paradicsom­palánta Kisszállásról A kisszállási Szabadság Terme­lőszövetkezet az idén 80 holdon termeszt paradicsomot. Az ehhez szükséges kétmillió palántának készítik a magágyat, hogy már­cius első napjaiban megkezdhet 3, a hollandi ágyak!?? és fóliaalagutakba. Üzem- és munkaszervezési kérdésekről tárgyalt a megyei népi ellenőrzési bizottság A Kohó és Gépipari Miniszté­riumhoz tartozó négy, megyénk­ben működő gyáregységnél, to­vábbá a Kalocsai Fém- és Vil­lamosipari Vállalatnál folytattak vizsgálatot a megyei NEB mun­katársai annak megállapítása ér­dekében, hogy a vállalatok a köz­ponti és a megyei párthatároza­tokat, a kormány 1003/1972. szá­mú határozatát az üzem- és munkaszervezésről hogyan haj­tották végre, s ez mennyiben hat tevékenységükre, eredményeik növelésére. A Bács-Kiskun megyei Népi El­lenőrzési Bizottság tegnapi ülé­sén — amelyen részt vett töb­bek között Erdélyi Ignác, a me­gyei pártbizottság titkára is, s amelyet Miklós Zoltán elnökhe­lyettes nyitott meg — a téma vizsgálatáról készült összefoglaló jelentést vitatták meg a testület tagjai. Meghívták természetesen az ülésre a vizsgált gyáregységek vezetőit is. Az anyag megvitatása során sokan felszólaltak. Elmondta vé­leményét Erdélyi Ignác elvtárs is, aki az összefoglaló jelentést hasznosnak, tartalmában reális­nak ítélte meg. Többek között ki­tért arra, hogy a kormányhatáro­zat nyomán megyénkben is nagy munka indult meg az üzem- és munkaszervezés aktuális kérdé­seinek feltárása, azok megértése érdekében. — Tapasztalataink szerint — mondta a megyei pártbizottság titkára — az üzemek, vállalatok, gyáregységek vezetői megértették a határozat szükségességét, fon­tosságát, de kétségtelen, hogy bi­zonyos időnek kellett eltelnie ad­dig, amíg a határozatban megje­lölt feladatok megoldására is sor kerülhetett. Nem azt mondjuk ez­zel, hogy mindent megtettünk, hiszen, az anyag is érzékelteti: sok még a tennivalónk. A to­vábbiakban Erdélyi Ignác arról beszélt, hogy az üzem- és mun­kaszervezés a vezetői munkának szerves része, amit nem lehet „al­bérletbe” kiadni. Nem azt jelenti ez, hogy a vállalatoknál, üzemek­nél nincs szükség szervezési cso­portra, vagy osztályra, de ezek a kormányhatározatból fakadó fel­adatokat nem oldhatják meg ön­magukban, csupán segíthetik a jobb megoldást. Érdekes és figyelemre méltó felszólalást tett dr. Faragó Kál­mán, a NEB "tagja, főorvos, aki az üzemegészségügy fontosságáról beszélt. A munkahelyi megbete­gedésekről, az üzemi balesetekről szólva hangsúlyozta, hogy azok összefüggésben vannak, vagy le­hetnek üzemszervezési kérdések­kel, e szervezés fogyatékosságai­val, a munkahelyek kialakításá­val. Felszólalása végén dr. Fa­ragó Kálmán utalt az üzemorvo­si hálózat további fejlesztésére, a munkaszervezésben betöltendő fontos orvosi szerepre. Vélemé­nye szerint helyes lenne, ha a táppénzes jogosultságot megálla­pító orvosok megismerkednének a vállalatok, üzemek, s általában a munkahelyek körülményeivel, mert így reálisabb elképzelésük volna arról, hogy milyen helyen dolgozik a nála vizsgálatra je­lentkező dolgozó. A tanácskozás során felvető­dött kérdésekre dr. Körösi József, a vizsgálat helyettes veze­tője válaszolt, majd bejelenté­sek következtek. A megyei NEB ülése Miklós Zoltán zárszavával árt véget. G. S. Állasba lépő pedagógusok Márciusban megkezdődik a pe­dagógusállások pályázatának első szakasza. • Együttvéve mintegy 4300 betöltetlen pedagógus-mun­kakört hirdettek meg a különbö­ző oktatási intézmények, amelye­ket első lépésként a már működő, illetve a más munkaterületről visszatérni szándékozó pedagógu­sok pályázhatnak meg. Az állá­sok részletes ismertetését, a pá­lyázati, feltételeket, s a legfonto­sabb tudnivalókat a Művelődés- ügyi Közlöny március 1-én meg­jelenő száma tartalmazza. Ked­vező jelenség az utóbbi eszten­dőkben. hogy a más munkaterü­letről visszatérni szándékozó pe­dagógusok száma emelkedik, évenként mintegy 200—250-en vá­lasztják ismét hivatásul eredeti életpályájukat. A pályázatokat az állást meghirdető oktatási intéz­ményekhez március 12-ig lehet benyújtani. A pedagógusállások pályázatá­nak második szakasza áprilisiján kezdődik, amikor az újonnan vég­ző, pályájukat most kezdő óvó­nők. tanítók és tanárok nyújthat­ják be saját felsőoktatási intéz­ményükön keresztül pályázatu­kat (MTI) n borjúnevelő Páhin llfi Páhin, az Ifjú Gárda Tsz- ben hamarosan elkészül az új 140 férőhelyes borjúne­velő. A korszerű épületet a tsz saját építőbrigádja készí­ti. Áruházat avattak Felsőszentivánon Megvalósíthatók-e az elképzelések Kalocsán? 3. oldal Cikkünk nyomán , 3. oldal A tárgyalóteremből 4. oldal Pártirányítás, koordináció, kultúra 5. oldal Úttörőélet 5. oldal Sport oldal Tegnap délelőtt tartotta meg küldöttközgyűlését a Bácsbokodi ÁFÉSZ a felsőszentiváni műve­lődési házban. Az eseményen megjelent dr. Ortutay Gyula akadémikus, or­szággyűlési képviselő, dr. Ko­vács Sándor, a SZÖVOSZ álta­lános elnökhelyettese, Brachna János, a MÉSZÖV elnöke, Mán- dics Mihály, a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szö­vetségének főtitkára, Szabó Im­re, az MSZMP Bajai Járási Bi­zottságának első titkára, vala­mint több párt- és államigazga­tási vezető. A vendégek a küldöttközgyű­lés után az impozáns, új ABC­áruházhoz mentek, ahol dr. Or­tutay Gyula ünnepélyes megnyi­tó szavak kíséretében átvágta a hivatalos átadást szimbolizáló nemzetiszínű szalagot, majd a népes közönség birtokba vette az új áruházát. A tágas eladótérben és a rak­tárakban mintegy 2 millió forint értékű áru várja a vevőket. Az áruház éves forgalmát 6 millió forintra tervezték. Az emeletes épületben az ABC-áruházon kí­vül helyet kapott az áfész hús­boltja, a takarékszövetkezet iro­dahelyiségei és az emeleten 6 la­kás. Sz. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom