Petőfi Népe, 1974. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-08 / 32. szám

4 • PETŐFI NEPE • 1974. február 8. Dunatetétleni tűnődések Fenyő, hárs, platán; számlálha- tatlan fák körben, kicsik és óriá­sok. Egykor a Telek/ grófok park­ja. Nem volt) itt falu még har­minc évvel ezelőtt; csak a díszes úri lakosztályok, s körül az ura­dalmi épületek, meg távolabb cse- lédlakások. És ez a park, az egy­kor oly díszes-ékes. hol a főúri család tagjai élték édenéletüket. — Itt volt a fogolytábor a vi­lágháború alatt — meséli Bényei Mihály iskolaigazgató. Újraéli a szomorú napokat. De felvidul az arca: — Most ifjúsági parkot csi­nálunk itt; nézze azokat a frissen vágott utakat, a padokat, már el is kezdtük. (Igen ám — gondolom —, de azóta három évtized telt el. Miért csak most? Miért hagyták, hogy ennyire megegye az idő az egykor gyönyörű környezetet?) A magtárból átalakított temp­lom kérdően néz ránk a ködös, nyálkás délelőttön. — A pap rak. táros a tsz-ben — súgják kísé­rőim; s hozzáteszik: — Fogynak a hívek... A szomszédban ötvenhat hős szovjet katona pihen — örökre — a föld alatt. Emlékoszlop idézi tűnt alakjukat. Csend van. Sie­tünk vissza a jó meleg irodába. Nagy Zsigmondné tanácstitkár csaknem két évtizede dolgozik ebben az épületben. Több kitün­tetés tulajdonosa. A negyvenhét éves iskolaigazgató egyben ta­nácselnök-helyettes is. Idevalósi, s szívesen beszél gyermekkoráról. Ez a huszonhat éves „suhanc” falu három éyvel ezelőtt nyolc- száztizenhat lelket számlált. Ma hétszázötvenen ha vannak. Töb­ben Soltra. Hartára költöztek. A fiatalok mennek mindenfelé. Aki tovább tanul, azt elveszti a falu. Emlegetnek egy lakatost, aki érettségizett is, s visszajött. Ingázójuk alig van; legfeljebb tizenöt. A tanyák is fogynak; har­mincháromból már csak huszon­egy állja a sarat, dacol az idő­vel. Azt mondta' valaki, mielőtt ide jöttem: a „világ végére” megyek, az „isten háta mögé”. Valóban í£jr lenne? Igaz. hogy a legköze­lebbi nagyközség tíz kilométerre van tőlük, de portalanított út ve­zet innen Akasztóra. Kiskőrösre, Hartára. Soltra, Fülöpszállásra. Hajnali öt órától késő estig autó­buszok indulnak minden égtáj felé. Itt megy keresztül a Sze­ged—Pápa. Hódmezővásárhely— Veszprém városokat egybekap­csoló busz. — Azon az úton van Tetétlen, hogy igazi község váljék belőle — jegyzem meg óvatosan. — Máris az! — hangzik a válasz. Sorolják létesítményeiket. Járda, villany: százszázalékos ellátottság. Hidroglóbus; kilencvenöt házban folyóvíz. Fél kilométer hosszú bel­területi, ugyanannyi bekötőút. Orvosi rendelő, pártház, tűzoltó­szertár. Üj vegyes- és italbolt. A tésztaüzem nyolcvan nőnek ad munkát. Tizenhat személygépko­csi; modern bútorok, új házak, díszes vaskerítések. (Az utcán meg-megállok, eltű­nődöm a hallottakon, látottakon, Igaz: ha kicsinyke is, ha gondok­kal .küszködő, ellentmondásokkal terhes is, ha a múlt nyavalyáit örökségként hordozó is Dunate­tétlen: de falu. Igazi község. Élet­revaló kisközség.) Megfigyeltem másutt is. leírom most is. ami nem tetszik. Hogy szemlátomást az egyéni érdek fo­kozott szem előtt tartása mellett nagyon is lemarad a közösségi érdek. Egy-két példa. A művelő­dési otthon csatornája elörege­dett. A birtokba vett park nehe­zen akar megszépülni. A hivalko­dóan díszes házak, tízezrekbe ke­rülő ..előkelő’’ kerítések mellett az utca pocsolyáit nincs aki bete­messe. Az egyik ragyogó villa előtt az árokba hullottak a beton­járdaszegélyek. Ott felejtették mindegyiket; az már a nem a tu­lajdonosé. az a tanácsé, a csuda tudja kié. senkié. Az utca végén akkora gödör az út közepén, te­le vízzel, nem tudnak behajtani gépkocsival. Kérdezem az egyik járókelőt: nem rossz ez így? — Nem a fenét — dühösködik —, s hozáteszi: — Legalább ho­mokkal, salakkal betemettetnék! Ez így jól hangzik. De kik? De kicsodák? Ha a saját kerítésére harmincezret képes áldozni, ak­kor miért van, hogy sajnál né­hány száz forintot vagy néhány órás társadalmi munkát a közös tulajdonukért? A községgé válás gyermekbe­tegségeit hosszan sorolhatnánk. Kalocsa a járási székhely. Nyá­ron oda nem jár autóbusz. Sok a panasz emiatt, széltében-hosszá- ban. A felső tagozatos általános iskolásokat elvitték tőlük, Hartá­ra. Ezzel a szülők sem értenek egyet; külön gond nekik, s a gye­rekeknek is. A földterület jelen­tős része a hartai tsz-hez tartozik. A falu ezért elesik jórészt a fej­lesztési alapoktól. De a dolgo­zóknak így jó; több a kereset. Fodrász nincs. Rádió, tévé sze­relő úgyszintén. A sportpályát be kellene keríteni, s szükség len­ne öltözőkre, zuhanyzókra is. Faggattam a helybelieket a kul­turális életről is. — Színjátszó­csoport, énekkar, tánccsoport? — Volt, de megszűnt. — Szakkör? Nincsen. — Klub? — Tavaly be­indult, de elhalt. — Színházi elő­adás volt már? — Ugyan hol lett volna? Nincs megfelelő szín­pad. — Egyéb? — Bál, évente négy-öt; de azon is kevesen van­nak. Egyszer szerveztünk író— olvasó találkozót. Szégyelltük ma­gunkat az írónő előtt, nem volt érdeklődés. (Elgondolkozom. A lakosság nagyrésze cseléd volt. Az inat fe­szítő, hátat görnyesztő, kezet, lá­bat, hátat, derekat nyomorító, éj­jel-nappali munka után jóleshe­tett hogy a saját maguk gazdái lehettek. S' az is, hogy szépítget- hették, gazdagíthatták az életü­ket. Milyen büszke is lehet a szép, száraz, egészséges szobákat, tiszta konyhát jelentő házára az egykori béres! Ítéljük el most őket, amiért a kultúrára még nincsen elég igényük? Hogy nagy életétvágyuk erre még nem ter­jed ki?) Dunatetétlen még csaknem „gyermekközség”. S mint ilyen, minden hibájával és korlátáival az. Hangulatos, érdekes tájon ro­konszerves kicsi falu. Aki egyszer megismerte, az csak „szúrkolni” tud ezután nekik. Értük. Épp úgy, mint önmagunkért. Varga Mihály Emberségből: jeles Néhány héttel ezelőtt a Petőfi Népében megjelent cikk egy két­ségbeesett, gyprmekeit egyedül nevelő asszony kérését tolmácsol­ta: az egyik kecskeméti üzlet­ben elvesztett ezer forintot, s arra kérte a megtalálóját, hogy juttassa neki vissza, A pénz nem lett meg. De az asszony nem sokkal ezután mégis kapott 450 forintot. — ök gyűjtötték össze a pénzt — mutatott a délelőtti mű­szak után éppen hazafelé in­dulóban levő asszonyokra, lá­nyokra Dobos lllésné, a Kecs­keméti Cipész Szövetkezet Há- mán Kató szocialista brigádjának vezetője. — Amikor egy műszak utáni beszélgetésen felolvastam kollégáimnak az újságcikket, egyszerre többen is javasolták, hogy segítsünk a szerencsétlen asszonyon. A Kodály Zoltán, a Hámán Kató és a Kállai Éva brigád tagjai néhány nap alatt 450 forintot gyűjtöttek össze. A szövetkezet szocialista bri­gádjainak piros kötéses naplóit lapozgatva kiderült, hogy az asz- szonyok, lányok nem először se­gítenek másokon. Rendszeresen felkeresik a csecsemőotthon csöppnyi lakóit. Kezdetben, azaz 1972 elején még csak kisebb ajándékokat, cukrot, csokoládét vittek a gyerekeknek, aztán ké­sőbb egy-egy délutánra haza is vitték öket.-i'1 Egy - •■'alkalommal dr. Komáromi Ottilia föorvosnő elpanaszolta a brigádtagoknak, milyen nagy problémát jfelent a kisgyerekek cipőinek javíttatása. Ettől kezdve a brigádok társa­dalmi munkában javítják a gye­rekcipőket, sőt most már rend­szeresen újakkal is megajándé­kozzák őket. Karácsonyra pél­dául 30 pár új cipőt kaptak a csecsemőotthon lakói. Ha a mun­ka úgy kívánja, túlóráznak, vagy szabad szombaton is a gépek mellé ülnek. * Mindezek alapján joggal hi­hetnénk, hogy régi, sokat ta­pasztalt brigádok működnek a szövetkezetben. Pedig a rangidős brigád, a Kodály Zoltán nevét viselő tíztagú kollektíva is alig négyéves. Aztán a Petőfi, majd két évvel ezelőtt a Kállai Éva és a Hámán Kató brigád ala­kult meg. Cipőfelsőrész- és aljakészítők. Szalagban dolgoznak. Hat éve gyerekcipőket gyártanak. Mint azt Kovács László, a Kállai Éva szocialista brigád vezetője mondta, havonta 17 ezer pár gyerekcipőt készítenek. Ennél többet is tudnának gyártani, de nem megfelelő, rendszerint hiá­nyos az anyagellátás. • Gyárakban, üzemekben, terme­lőszövetkezetekben működő „asz- szonybrigédok munkájáról, éle­téről érdeklődve általában meg­akad a beszélgetés, ha a közös művelődésre, szórakozásra tere­lődik a szó. Ez az, ami nagyon sok helyütt hiányzik a brigád­mozgalomból. Persze nem min­denütt. A cipész szövetkezet bri­gádjainak ugyanis a közös mozi-, vagy színházlátogatás, kirándulás is egyik erőssége. Sok tinédzser­brigád példát vehetne a szövet­kezet átlag 40—50 éves dolgo­zóitól. Otthoni munkára, főzésre, mosásra, takarításra, induló autóbuszokra, vonatokra, gyere­kekre hivatkozhatnának, hogy valamiképpen kibújjanak a mun­kaidő utáni közös programok alól. — Itt nálunk ez nem szokás magyarázta Ungi Lídia, a szövet­kezet nőbizottságának elnöke. — Nagyon sok jó, színvonalas, ér­dekes, közös programot rende­zünk. Gyakran megyünk szín­házba vagy moziba. A Kodály Zoltán szocialista brigád nemrég például azt javasolta, hogy ren­dezzünk műsoros farsangi estet. Jelenleg erre készülünk. S a sok hazai kirándulás után most egy pozsonyi utat tervezünk. — Voltunk néhány üzemláto­gatáson is, s azt tapasztaltuk, hogy a nagyobb gyárakban a szocialista brigádok egymástól viszonylag külön, elszigetelve dolgoznak, élnek — jegyezte meg Dobos lllésné'. — Nálunk ez nem így van. Természetesen mi is szo­cialista munkaversenyben dolgo­zunk — nézze csak meg a tüzö- dei üzem falán elhelyezett okle­veleket —, s így a munkábah bizonyos szempontból vetélytár- sak is vagyunk, de ha az egyik brigád valamilyen programot szervez, abba rendszerint a töb­bi kollektíva is nyomban bekap­csolódik. így aztán közösen mű­velődünk, szórakozunk. Régi dol­gozók vagyunk, ismerjük, szeret­jük, megbecsüljük egymást. * Ha a szocialista embertípus lényeges vonásait a gyakorlati életből vett példák alapján fel kellene sorolnom, feltétlenül megemlíteném a Kecskeméti Ci­pész Szövetkezet szocialista bri­gádjait, a lányokat, asszonyokat, akikre mostanában hálásan gon­dolnak a csecsemőotthon, s a szerencsétlenül járt asszony gyermekei. Tárnái László 9 Emberségből ismét jelesre vizsgáztak a cipész szövetkezetben dol­gozó asszonyok, lányok. Öregember öreg kerékpárral Hajnali öt óra. A bajai hajó­építő és -javító üzem bejárata előtt öreg kerékpár fékje csi­korog. Lámpája kialszik^ és gaz­dája, Horváth Nándor gyér vi­lágítás mellett tolja be a táro­lóba. Kényelmesen átöltözik, az­után az egyik munkapadról fel­emel egy ottfelejtett, tegnapi új­ságot és olvasni kezdi. Van ideje bőven, hiszen csak hat órakor kezdődik a műszak, de ő már évek óta ,ötre jár. Azt mondja, nem tud aludni. Hetvenkét éves korban már elég az öt órai al­vás is. A műhely lassan benépesül, kezdődik a munka. Nándi bácsi éppen csuklópántokat illeszt, amelyek katonás sorrendben so­rakoznak munkapadján. Odébb a fiatalok jókora szögvasat egyen­getnek, amitől fülsiketítő zaj tá­mad a szerelőcsarnokban, de mindez őt nem zavarja az öreget. Szeretik az öreget, hozzá tar­tozik a műhelyhez. A hajószak­mában nagy jártasságot szerzett, s a fiatalok is szívesen elfogad­ják jótanácsait. Dehát az idő el­jár, a munka egyre inkább ne­hezére esik. Odahaza, a sarokban oda van készítve egy vadonatúj horgászbot, hogy ha majd már­ciusban nyugdíjba megy, legyen mivel szórakoznia. Vége a munkaidőnek. Nándi oácsi is elindul a tároló felé. Ke­rékpárja is van vagy ötvenéves. Puch gyártmányú. Csengője ugyan kifogástalan, az egyik pe­dálja azonban fából van, a vá­zán pedig már szinte egybeol­vadnak a sárgarézhegesztések, ülését pedig rossz pufajkadarab fedi. De nem szégyenli, mert mindenki tudja, hogy van egy ünneplő biciklije is, ám a vén jószág a kedvené. Az öreg kerékpár nyikorogva döcög hazafelé. Ki tudja, hányad­szor viszi a gazdáját, aki fá­radtan nyomkodja a pedált. Mindketten érzik már az eszten­dők súlyát. Vagy talán mégsem? Nándi bácsi ilyenkor újra csil­logónak fát ja biciklijét mint új korában, s tán még önmagát is ifjúnak, mint hajdanán. Divatos és kihaló szakmák Magán­kisiparosok A túlnyomórészt készáruter­melő szocialista ipar mellett a magánkisiparosság szerepe, hogy — speciális termékek készítésé­vel, egyedi megrendelések telje­sítésével, valamint javító-szol­gáltató tevékenységével — az előbbit kiegészítse, hozzájárulva így a jobb ellátáshoz, az élet- színvonal emelésére irányuló po­litika megvalósításához. A felszabadulás előtt, sőt, még az azt követő években is 1700-nál több kisiparos dolgozott Kecske­méten. A szocialista iparosodás­sal együttjáró nagyüzemi terme­lés összébb szorította tevékeny­ségi körüket, s emellett egyre többen helyezkedtek él a fejlődő állami iparban, vagy a ktsz-ekben. Érthető tehát az a jelenség, hogy az elmondottak miatt fokozato­san csökkent a város magán­kisiparosainak száma. Lényegé­ben az utóbbi évtizedben azon­ban — számos kedvezményes le­hetőség hatására — ismét töb­ben élnek a kisipar gyakorlásá­ban rejlő előnyökkel. A megyeszékhelyen jelenleg 626 magánkisiparos fejt ki tevé­kenységet, mintegy 80 különbö­ző szakmában. Felmérések bizo­nyítják, hogy megtalálhatók szinte valamennyi fontosább szakmában, létszámuk azonban, főként áz olyan szakmákban, mint a cipész, szabó, kovács stb. — az igény alatt marad. Az is kedvezőtlen tény, hogy csaknem egyharmad részük túl van a nyugdíjkorhatáron. Érdekes szám szerint is szem­ügyre venni: mely szakmákban dolgozik a legtöbb magánkisipa­ros. A „listavezetők” a fuvaro­zók (tavaly hatvanan voltak), őket követik a lakatosok (52), a szobafestők, mázolók és fénye­zők, valamint, a fodrászok és kozmetikusok (egyaránt 44—44 személy). Nem űzi viszont a magánkisipart Kecskeméten egyetlen mérlegkészítő, rézműves, szappankészítő, tímár, pék és fé­sűs sem. Bognár, galvanizáló, faesztergályos, papucs-, ernyő- s fehérneműkészítő, hangszerja­vító, kefekötő, rostakészítő, cím­festő és gázvezeték-szerelő ma­gánkisiparosból is mindössze egy-egy akad. Ami a kisegítő munkaerőt il­leti, 115-en tartanak összesen 151 alkalmazottat. Jelentős feladat hárul a kisiparosokra, a szaki: munkás-utánpótlás nevelésében is, sajnos azonban elég kevés a jelentkező. Sok fiatal igyekszik elhelyezkedni a gépjármű-javító, a műszerész és a rádió-tv-szerelő szakmában, ugyanakkor évek óta alig akad cipész-, kőműves-, vagy asztalostanuló. Napjaink­ban hetven magánkisiparosnál 68 fiú és 37 leány részesül ipari tanulóként gyakorlati kiképzés­ben. A háztartások zömében meg­levő egyre több „tartós fogyasz­tási cikk”, háztartási gép kar­bantartása és javítása iránt is növekednek az igények. Főként ezen a területen nagy jelentősé­gű a magánkisiparosok tevékeny­sége, hiszen az összes lakossági szolgáltatásnak több mint az egy- harmadát ők végzik. Az állami felügyeleti szervek tavaly 58 alkalommal végeztek magánkisiparosoknál helyszíni vizsgálatot. Meg kell mondanunk, hogy kirívóan súlyos mulasztást nem tapasztaltak, s így az ipar- engedély megvonására nem volt szükség, 12 esetben azonban sza­bálysértési eljárást kezdeményez­tek. Az idei évben további ellen­őrzéseket végeznek, majd, az utolsó évnegyedbeh pedig az ész­lelt hiányokkal kapcsolatos utó- ellenőrzésekre kerül sor. Biztos, ami biztos alapon • mindenekelőtt becsukták az ablakokat, összehúzták a füg­gönyöket, aztán meggyújtották azt a hangulatlámpát, amely egy ala­csony, széles, legalább háromsze­mélyesnek tűnő rekamié mellett állt. Bódi elfordította a zárban a kulcsot, felnyitotta a láda tetejét, s csak akkor kérdezte meg: — Ki is öntsem belőle? Ez látszott a legcélszerűbbnek. Úgyhogy Bódi oldalt, fordította a páncélkazettát és szép óvatosan kiborította belőle az ékszereket. Egy pillanat múlva sárgásán csillogó kupac állt a takarójától, védőhuzatától megfosztott reka­mié közepén. Szinte elvakította őket a ragyo­gás. Frank most—megint a fejéhez kapott. — Atyaúristen! Hiszen ez egy valóságos vagyon! Erről nem fog­nak csak úgy ukmukfuk lemon­dani a grófék. Bódi. ezt keresni fogják mindaddig, amíg az ország területén vagyunk. Sőt szerintem még aztán is.... S ha ennyire ke­resik. akkor meg is találják majd ... Méghozzá velünk együtt... És mert maga ilyen tö­méntelen mennyiségű kincset lo-' pott, nem is agyonlőni fognak bennünket, hanem fölakasztani... Négyszögbe állítják a zászlóaljat, középen lesz maid a bitófa. És Wenkheim alezredes úr személye­sen, saját kezűleg fogja a maga nyakára akasztani a hurkot... Ami még egyáltalán nem lenne baj, de sajnos, az enypmre. is ... Bódit távolról sem rendítette meg ez a nyilvánvalóan lehango- lónak tűnő''jóslás. Nagy nyuga­lommal hozzálátott — volt hely a rekamié tetején éppen elég —, hogy szortírozza a drágaságokat. Csak gyűrűből volt legalább há­rom tucatnyi. Ráadásul szebbnél- szebb darabok. Kettős gyűrűk. Kis leánykauj- jakra való. gyémánttal ékesített csecsebecsék. Pecsétgyűrűk, közepükön hatal­mas bíbor, vagy borostyánsárga ékkővel. Ilyen gyűrűket szoktak hordani a főpapok. Aztán méreggyűrűk. Amelyek köve alatt kis üreg rejtőzött. Itt tulajdonképpen a finom keretbe ágyazott ékkő volt maga az ajtó, amelyet fel lehetett pattintani. S amikor kitárult, előtűnt a pará­nyi méregkamra. — Csak kár hogy most nincs benne semmi már —jegyezte meg Frank. — Mert annak a mennyi­ségnek egy tizedrésze, ami egy ilyen kis üregbe belefér, elegendő lenne ahhoz, hogy egyszer, s min­denkorra megszabadulhassak ma­gától ... Bódi épp egy áranykeresztet nézegetett. Amelyre — zománcor zottan — rá volt égetve a tizen­két apostol képmása. A tojásdad formájú portrékat — apró csil­lagokként — mély tüzű ékkövek választották el egymástól. No és a láncok? Azokból is akadt itt mutatóba mindenféle! Volt például mentekötő lánc. Dióbéllánc. Sodrott lánc. Kígyó­lánc. Szebbnél szebb formációk." S valamennyin látszott, hogy na­gyon régi lehet, és hogy kiváló ötvösök műhelyéből kerülhetett ki. A násfákból is össze lehetett volna állítani egy kisebb gyűjte­ményt. Némelyiket közülük nem­csak gazdagon díszítették, nem­csak telerakták különféle; színben végül sajátos harmóniát létreho­zó ékkövekkel, hanem még zo­máncra égetett ábrákkal illuszt­rálták is. Egyiken két egymásba kulcso­lódó kéz, a másikon egy .koponya volt látható. De akadtak madarai, faágat és virágot ábrázoló díszít­mények is. Találtak áztán mellboglárt, rez­gőtűt, igazgyöngyökkel díszített pártát, kapocspárokat, kalapfogót, férfi és női öveket. nem is egyet. Mentecsatokat, mellereklyetartót, láncot, azzal egybeépített illat­szertartóval. Itt volt előttük tehát ez a sok­sok drágaság. Valamennyi aranyi ból. Drágakövekkel, igazgyön­gyökkel díszítve. Annyi és olyan szép, hogy va­lósággal beleszédültek. Bódi tért először magához, és kezdett mindent nagy óvatoság­gal, de ugyanilyen gyorsan vissza­rakosgatni a páncélládába. — Itt van ennek a legjobb he­lye: Még a kulcsot is- ráfordította, amikor az utolsó darab is a he­lyére került. i Azzal fogta a ládát és ügyes mozdulattal becsúsztatta a reka­mié mellett álló egyik nagy szek­rény alá. — Csak azért, hogy ne legyen szem előtt. Hátha véletlenül ide- esz valakit a fene. Holnap aztán megpróbálunk jobb helyet keres­ni néki. — Hát persze — helyeselt Frank. — Megszabadulunk tőle. Egyszer s mindenkorra. Aztán úgy teszünk, mintha soha éle- tünk-ben ném hallottunk volna róla semmit., — Alázatosan jelentem, . meg­tartjuk őket. szakaszvezető úr — jelenteste ki ebben a pillanatban olyan határozottsággal, Bódi, amely messze fölötte volt annak a határnak, amit „rangja” lehető­vé tett volna neki. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom