Petőfi Népe, 1974. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-28 / 49. szám

A népfrontbizottság téli programja Ágasegyházán Az Ágasegyháza-Sándortelepen működő tanyai körzeti népfront- bizottság érdekes, változatos programot szervezett a téli esté­ken. Mint a korábbi években, most is a mezőgazdasággal kap­csolatos Házunk táján című elő­adássorozatnak volt a legtöbb hallgatója. A TIT munkatársai a •korszerű állattartásról, a szőlő­és gyümölcstelepítésekről, a ház­tájiban alkalmazható kisgépek­ről tájékoztatták a résztvevőket. Egy-egy előadásra gyakran több mint ötvenen is elmentek. ' Az igényeknek megfelelően a körzeti népfrontbizottság az idén a mindennapi élettel kapcsola­tos tájékoztatókat is szervezett. Az .elmúlt hónapban népesedés­politikai, szociálpolitikai előadá­sokra is sor került. Mint az programjukból kitűnik, a közeljövőben a dohányzás és az alkoholizmus ártalmairól, korunk betegségedről, a rákról infark­tusról, valamint a fiatalkori bű­nözésről, állategészségügyről ren­deznek előadást a TIT kereté­ben. Dr. Weither Dániel köszöntése Horváth István, a megyei pártbizottság első titkára és Katanics Sándor, a megyei pártbizottság titkára, a megyei pártbizottság nevé­ben 50. születésnapja alkalmából köszöntötte dr. Weither Dánielt, a megyei pártbizottság tagját, a Petőfi Népe főszerkesztőjét és át­nyújtotta az MSZMP Bács-Kiskún megyei Bizottságának köszöntő levelét és ajándékát. Az eseményen részt i'ett Csáky Lajos, a Petőfi Népe pártalapszervezetének titkára. Tanácsülés Kiskunfélegyházán Szerdán ülést tartott a Kiskun­félegyházi Városi Tanács. Elő­ször a város 1974. évi pénzügyi tervét hagyta jóvá a testület, majd a városi NEB elmúlt évi munkájáról készített beszámoló szerepelt a tanácsülés napirend­jén. A beszámolási időszakban a Népi Ellenőrzési Bizottság 41 vizsgálatot végzett, s erre a mun­kára 228 napot fordított. Több alkalommal kérte és vette i gény- / be az üzemek, vállalatok párt- és szakszervezeti vezetőinek se­gítségét is. Említést érdemel a lefolytatott vizsgálatok közül „Az élelmiszerek minőségének és árá­nak alakulása” című, továbbá az élelmiszer-kiskereskedelmi háló­zat, illetve a kereskedelmi ven­déglátás tevékenységének vizs­gálata, összefüggésben a lakosság ellátásával, illetve a fogyasztók érdekvédelmével. Vizsgálták ezenkívül a népművelést szolgáló vagyontárgyak védelmét, vala- mind a szolgáltatóhálózat munká­jának hatékonyságát. A beszámo­lót követően a tanácsülés jóvá­hagyta a városi NEB idei mun­katervét. A lakóbizottságok működésé­ről szóló tanácsrendelet jóváha­gyása után a tanácsülés plénuma a megyei tanácstagi csoport be­számolóját hallgatta meg a vég­zett munkáról. A Kiskunfélegyházi Városi Ta­nács ülése bejelentésekkel, inter­pellációkkal ért véget. Tompán nemrég adták át ren­deltetésének' az új művelődési házat. A sok huzavonával, meg­lehetősen lassan épülő kultúr­otthon 6 millió 300 ezer forintba került. A régi felújított, s az új t Változatos rendezvények szín­helye volt az elmúlt hónap­ban a tompái művelődési ház. épületrészben 400 személyes elő­adóterem, mozi, több klubszoba, fotólaboratórium és 11 ezer kö­tetes könyvtár várja a tompaia- kat. Az elmúlt egy hónap alatt több érdekes, változatos rendez­vényre, egyebek között a KISZ Közponi Művészegyüttese Rajkó Zenekarának és fővárosi színé­szek, énekesek, parodisták előa­dására került sor az új művelő­dési otthonban. Az elmúlt évben sokat fejlő­dött a>- község. Mintegy 265 ezer forintos beruházással bővítették az óvodát, s így újabb harminc gyermek óvodai elhelyezését tet­ték lehetővé. A pénz egy részét a Kossuth Termelőszövetkezet dolgozói és a helyi lakosság gyűjtötte ősszé. Villanyt kaptak a község hatá­rában levő Külső-újsor lakói. A másfél kilométernyi villanyháló­zat kiépítésével az elmúlt évben 40 házban gyulladt ki a fény. A tavaly elkészült 800 méter­nyi vízvezeték-hálózatot a tervek szerint az idén tovább bővítik. Az óvodában konyhát alakíta­nak majd ki. A Kossuth és a Rá-' kóczi utcában pedig 1 millió 700 ezer forintos beruházással utat építenek. T. L. Indul a tavaszi vásárok idénye Bács-Kiskun megyében 1974. már­ciusában a vásárok rendje az aláb­biak szerint alakul: Március 1-én, pénteken Hartán or­szágos állat- és kirakodóvásár. Március 3-án, vasárnap Kiskunhala­son autóvásár, Lajosmizsén országos állat- és kirakodóvásár, Tiszakécskén autó- és motorkerékpár-vásár. Március 4-én. hétfőn Miskén orszá­gos állat- és kirakodóvásár. ’ Március 7-én, csütörtökön Mélykú- ton országos állat- és kirakodóvásár. Március 10-én, vasárnap Baján és Lajosmizsén autóvásár, Izsákon és Ti* szakécskén országos állat- és kirako­dóvásár. Bugacon országos állat- és kirakodóvásár, valamint autóvásár. Március 17-én, vasárnap Kalocsán országos állat- és kirakodóvásár és autó-, motorkerékpárvásár, Kunszent- miklóson országos állat- és kirakodó- vásár. Március 24-én, vasárnap Kiskunfél­egyházán és Szabadszálláson országos állat- és kirakodóvásár. Március 26-án, kedden Szakmádon országos állat- és kirakodóvásár. Március 30-áp, szombaton Szánkon országos állat- és kirakodóvásár. Március 31-én, vasárnap Kecskemé­ten autóvásár, Orgoványon országos állat- és kirakodóvásár. TANÁCSKOZOTT A TIT MEGYEI ELNÖKSÉGE Nyólcszáz bajai előadás tapasztalatai A bajai városi szervezet tevékenységének az elemzésével kezdődött tegnap délután a TIT megyei elnökségének az ülé­se. Két év munkáját vizsgálták. Itt is a művészeti szakosztály volt a legtevékenyebb. Csaknem minden harmadik előadás ebbe a témakörbe tartozott. A jogi, a közgazdasági, külpoli­tikai, pedagógiai és a műszaki szakosztály tagjait is sokszor hívták az üzemekbe, a klubokba. Keveseljük az egészségügyi, ké­miai-matematikai. biológiai, nép­rajzi témákat. Több okból is. Fon­tos szerepük lenne a közgondol­kodás fejlesztésében, a természet- tudományos világnézet megszilár­dításában és nehezen nélkülözhe­tő praktikus ismereteket is to­vábbíthatnának. Mivel a tárgyi és a személyi feltételek kitűnőek, jog­gal reménykedhetünk a kedvező változásban. A Tanítóképző Inté­zet, a csillagvizsgáló sokat segít­hetne a korszerű szemléltetésben. Helyben is jobban lehetne „hasz­nosítani” olvan kiváló kutatókat, mint dr. Ili Márton, dr. Rich- novszki Andor. Még az MTESZ agrártagozata intenzív bajai tévé- • kenységének figyelembevételével sem érthetünk egyet a mezőgaz­dasági TIT-ismeretterjesztés tel­jes hiányával. Az elnökség helyeselte, hogy a bájai szervezet nagy gondot for­dított a tartalmi kérdésekre, a hatékonyság növelésére. „Azt kí-f vántuk elérni, hogy előadásainkat' a legfelkészültebb előadók tart­sák, hogy a résztvevők a legille­tékesebbek véleménvét hallják az adott témákról.” — olvasható a beszámolóban. A jövőben az ipari munkásság körében végzett ismeretterjesz­tést az eddiginél is nagyobb gon­dossággal szervezik, Az üzemi is­meretterjesztés jelenleg ellent­mondásos képet mutat). A Finom- posztó Vállalatnál tartalmas, ér­dekes. látogatott a TIT-program. A Ganz Villamossági, a Kismotor- és Gépgyár pedig szinte „fehér foltnak” tekinthető. Az elmúlt két esztendőben Ba­ján tartott nvolcszáz előadás se­gítette a szocialista közgondolko­dás kialakulását — így jelemez- hető a TIT baiai szervezetének a tevékenysége. A filozófiai és a műszaki szak­osztályok beszámolóját tárgyalta a továbbiakban az elnökség. A ta­nácskozást zárszavában joggal mi­nősítette hasznosnak dr. Szodfridt István, a TIT megyei szervezeté­nek az elnöke. H. N. BP*B| • Lapzártakor érkezett • Telefoto Losonczi Pál zuglói látogatásáról. Az Elnöki Tanács elnöke szerdán" Zuglóba látogatott. Képünk: a Hungária körúti ke­nyérgyárban Fóris Sándor vetőmester és Fila Jenő üzemcsoport- igazgató társaságában. (MTI foto — Pálfai Gábor felv. — KS.) • Gromiko Damaszkuszba ér­kezett. Egv korábbi megállapo­dásnak megfelelően. Asszad Szí­riái elnök meghívására Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere szerdán hivata­los látogatásra a Szíriái Arab Köztársaságba utazott. Nyugati hírügynökségek egybehangzó je­lentése szerint Andrej Gromiko szerdán este megérkezett Damasz­kuszba. • Kozmosz—633. A Szovjet­unióban szerdán Föld körüli pá­lyára bocsátották a Kozmosz—633 jelzésű mesterséges holdat. A szputnyik berendezései megfele­lően működnek. (TASZSZ) • _ Az NDK írószövetségének küldöttsége szerdán, Rainer Kerndl vezetésével hazánkba ér­kezett. A küldöttség a két or­szág írószövetsége közötti, 1974— 75. évre szóló egyezményt tár­gyalja -meg és írja alá.| • Lemondott a francia kor­mány. Szerdán lemondott a fran­cia kormány. Képünk: Jean Phi­lipe Lecat kormányszóvivő beje­lenti a kabinet döntését. (Telefoto — AP—MTI—KS.) • Ismét Messmer a miniszterelnök. Pompidou elnök ismét Pierre Messmert bízta meg az új francia kormány megalakításával. Messmér elfogadta a megbízást, és azonnal megkezdte tanácskozásait, hogy megalakítsa, két éven belül immár harmadik, kormányát. • A DÍVSZ felhívása. A DÍVSZ tegnap felhívást intézett tagszer­vezeteihez, . valamint a világ minden fiataljához: követeljék Luis Corvalán és, a Dawson-sziget minden politikai foglyának szabadon bocsátását. Indítsanak vádoló akciókat a chilei fasiszta katonai junta újabb bűnös kísérlete ellen. (MTI) • Szovjet—amerikai kereskedelmi tanács. Washingtonban megtar­totta első ülésszakát az amerikai—szovjet kereskedelmi-gazdasági tanács, amelyet a múlt év júniusában Washingtonban létrejött leg­magasabb szintű találkozón született megállapodás eredményeként alapítottak. Az ülésszakon jóváhagyták a tanács alapszabályzatát, és megfogalmazták fő feladatait, megválasztották vezetőit és vezető­ségének tagjait, döntöttek szervezeti és pénzügyi kérdésekről. Az ülésszak munkájában részt vett Nyikolaj Patolicsev szovjet külkeres­kedelmi miniszter és George Shultz amerikai pénzügyminiszter is. • Lemondott az etiópiai 'kormány. Lemondott az etióp kormány — jelentette gyorshírben az AFP. Aklilu Abte Void miniszterelnök le­mondásának hírét a palota szóvivője közölte. Hailé Szelasszié csá­szár később jelenti majd be, hogy elfogadja-e a kormány lemondását. Az AFP hírügynökség hitelt érdemlő forrásból úgy értesült, hogy Aszmarában megszakadt a tárgyalás az odaérkezett kormányküldött­ség és a zendülők képviselői között. Ehető kísérlet A Kertészeti Egyetem kísérleti telepén programozott saláta­termesztéssel foglalkoznak. December óta már harmadik szakaszban szedik a salátát. (MTI foto — Király Krisztina felv. — KS.) Ápolják a gásztronómiai hagyományokat A közelmúltban a MÉSZÖV, az Aranyhomok Szálló, a Bács- Kiskun megyei, illetve a Duna- vidéki Vendéglátó* Vállalat ösz- szefogásából létrehozták a Ma­gyar Szakácsok és Cukrászok Szövetségének helyi egyesületét, a Duna—Tisza közi Gasztronó­miai Társaságot. A társaság célkitűzései közt szerepel a tájegység gasztronó­miai hagyományainak ápolása és az igényeknek megfelelő felú­jítása; a vendéglátás technológiai módszereinek to váb bf e j lesztése; az alapanyagok -termesztésének, illetve gyártásának szorgalmazá­sa és elősegítése; a szakácskép­zés és a szakmai továbbképzés táradalmi támogatása. Időnként szakács- és cukrászversenyeket, bemutatókat is rendez a társaság, ezenkívül bel- és külföldi tapasz­talatcseréket szervez, és kapcso­latot tart a szövetség egyéb he­lyi egyesületeivel. A szükséges anyagi alapokról a társulásban részt vevő szervek együttesen gondoskodnak. A Duna—Tijza közi Gasztronó­miai Társaság vezetőségválasztó ülésére márciusban kerül sor. • Sztrájkolnak az olasz dolgozók. Itáliában szerdán félnapos álta­lános sztrájk volt. Róma központjában sok ezer dolgozó tüntetett az infláció ellen. (Telefoto — AP—MTI—KS.) Felnőtt dolgozók részére szak­is betanító tanfolyamokat indítunk SZAKMUNKÁSKÉPZŐ: 10 hónapos tanfolyamra betanított munkások jelentkezhetnek: kőműves, ács-állványozó, asztalos, központifűtés-, csőhálózatszerelő, vasbetonszerelő, lakatos szakmákra. KÖNNYÜGÉPKEZELŐ: 6 hónapos tanfolyamra férfi és női se­gédmunkások és kubikosok jelentkez­hetnek. A TANFOLYAMOK HELYE: Kecskemét, kőműves 'és gépkezelő Kiskunhalason Is. A tanfolyamok vizsgája országos érvényű, Kezdési idő: március 4. A jelentkezőkkel a vizsga utáni időre szerződést kötünk. A tanfolyam Ideje alatt jó kereseti lehetőséget, munkásszállást, üzemi étkezést, különélés! pótlékot biz­tosítunk. Minden héten szabad szopibat. Részletes tájékoztatást személyesen vagy írásban Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka n. 34. PETŐFI NÉPE a Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja, a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszlnger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét. Szabadság tér 1/a Telelőm: 12-619. 12-518 (központi): 11-T09, 11-1*2. Telexszám: 26 241 bmlv Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi pootahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással a KHT 215—06162 Jelzőszámára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25065 \ Sokat fejlődött Tompa

Next

/
Oldalképek
Tartalom