Petőfi Népe, 1974. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-02 / 27. szám

IT 1974. február 2. • PETŐFI NÉPE • 3 150 ÉVE SZÜLETETT CSÓKÁS JÓZSEF AZ ŰJ JOGSZABÁLYOKRÓL „A magasabb tudományosságú“ parasztember A mind gyorsabban vágtató időben ki őrzi a hajdanvolt, főiddel, anyaggal dolgozó kétkeziek emlékét? A család? Dédapáig, dédanyáig ha számontartják az elődöket. Hamar elfonnyad a jó szakemberek, szorgalmas, mezei munkások híre. Tudja-e valaki, hogy három-négy évtizede ki sütötte a városban, a faluban a legjobb kenyeret, ki volt az üzem legjobb esztergályosa, lakatosa, ki tett többet a közösség asztalára mint mások. Becsapjuk magunkat, ha az Igazságtevő, a valóságos érték- viszonyokat kialakító időre hi­vatkozunk unos-untalan. őrül­jünk a kivételeknek, amikor az utókor is megkoronázza a szor­galmukkal, tehetségükkel ki­emelkedő közembereket és ápol­juk, gondozzuk mi is emléküket. Küzdelmes életük legyen példa. Ügy ünnepeljük a legcélszerűb­ben a százötven esztendeje Pusz- ta-Ballószögön született Csókás Józsefet, ha összegereblyézzük a munkásságát jellemző, érzékelte­tő adatokat és utalunk a ma is időszerű tanulságokra. „Ismeri a legújabb haladásokat” A Tisza-szabályozás után a homok meghódítását tekintik ha­zánkban a legnagyobb természet­átalakító vállalkozásnak. A ve­szedelmes folyót állami erőből, központi tervekkel, pénzzel sze­lídítették. Az illancs homok meg­kötése. hasznosítása tízezrek em­berfölötti áldozatvállalásának, leleményességének köszönhető. Közülük való a belső-ballószögi szőlősgazda, Csókás József. Mi­vel vált ki társai közül? A kapásmesterséget édesapjá­tól tanulta és neki fogadta meg, hogy igyekszik figyelmesen vizs­gálódni a természet könyvében. Kitartó, módszeres észlelő volt hosszú életén keresztül. Felje­gyezte az időjárási adatokat, a növények fejlődésére vonatkozó megfigyeléseit, a terméshozamo­kat. Állandóan viszonyított, mért, gondolkodott, nyitott szemmel járt, nem szégyellt mástól tanul­ni. Az elsők között jött rá ezen az irdatlan homokvidéken, hogy a jó gazda nem ragaszkodhat a megszokotthoz; az újat, a jobbat kell keresni. Felismerte, hogy a tudományos eredmények közvet­lenül kamatoztathatók a terme­lésben. Egyik méltatója őt is „magasabb tudományosságú”-najc neyezte. Négy elemit végzett, de kevés középosztálybeli olvasott annyit, mint ő. És olyan módszeresen, okosan. A „három város” kerté­szetét és gyümölcstermelését mi­niszteri utasításra vizsgáló Lu- kácsy Sándor így írt róla jelen­tésében: „Csókás József egysze­rű földművelő (paraszt ember), tökéletes szakismerettel, üzleti tájékozottsággal ellátva, ismeri a hazai és külföldi források becsét, ismeri a legújabb haladásokat, a szó szoros értelmében a tudomá­nyos és gyakorlati haladások színvonalán áll... Gyümölcsfaj gyűjteménye beillenék bármely nyilván intézet gyűjteményének.” A könyv a tudás forrása Honnan a tudás? Az újságok­ból, folyóiratokból és a köny­vekből! A Falusi Gazda 1856. évi egyik füzetében ismertette a korábban hirdetett országos pályázat ered­ményeit. A tekintélyes szakem­berek között egy akkor „névte­len” földművelő is szerepelt, Csókás József. A „Kerti szőlő- művelés” című dolgozatában közérdekű témával foglalkozott: „Miképpen kell egy sivatag ho­mokos buckás földben leghasg- nálatosabban állandóbb és ke­vesebb trágyával bőven termő szőlőket készíteni.” Hangsúlyoz­za, hogy a szőlőfajták megvá­lasztásánál mindig a helyi talaj- és időjárási viszonyokból kell kiindulni. „A szőlősgazda naptá­ra” fejezet rengeteg hasznos ta­nácsot tartalmaz és hónapról hó­napra ismerteti a teendőket. A dolgozat a díjazottak közé ke­rült. Országos szaklapokban a ké­sőbbiekben is sűrűn találkozunk a belső-ballószögi parasztember okos írásaival. A helyi sajtót is az elsők között használta föl közhasznú ismeretek terjesztésé­re. A Kecskemét című újság 1873. 47. számában „Kiáltó szó a pusztából gyümölcsészetünk ér­dekében” című röpiratában szen­vedélyesen szorgalmazza a váro­si „műkert” fejlesztését. A nagy­ban termesztést, a fajták gondos megválasztását tanácsolja gazda­társainak. A szakemberek sze­rint vélekedéseinek, javaslatai­nak nagyobb része ma is helyt­álló. 103 esztendeje (!) értekezett a kajszibarackról, mint jöve­delmező pénzforrásról. Szól a gondos ápolás szükségességéről, a fagyveszélyről, foglalkozik a nyári szárazság elleni védeke­zéssel. A saszla meghonosítója Csókás gyakran hivatkozott a közérdekre, mert virágzó kert­kultúrához összefogás szükségel­tetik. Egyetlen gondatlan gazda kertje megfertőzheti a környék gyümölcsöseit. A szó és a tett azonos tőről fakadt nála és a belső-ballószögi gazdára bízvást számíthattak a jó ügyek. Egyik kezdeményezője a Kecskemét és Vidéke Gazdasági Egyletnek. Közös értékesítésre, bortárolás­ra próbált szövetkezetei létre­hozni. Kedélyes, nyugodt ember volt, csak akkor bosszankodott, ha nyilvánvalóan jószándékú, újító javaslatait emberi kicsi­nyességek, szűklátókörűség miatt elvetették. A Kórhánköz alsó oldalán a Törökfája dűlő és a Ballószög szélén levő kertjét messziről fel­keresték. Nagyobb lendítője volt a korszerű kertművelésnek, mint a „hivatalos” városi műkert. Szüntelenül új fajták, eljárások meghonosításán szorgoskodott. A megszerzett tudást igyekezett megosztani. Rendszeresen be-be­tért a pusztai iskolákba, hogy az ojtás és a szemzés művészetére oktassa a gyerekeket. Szívesen részt vett termékeivel a kiállí­tásokon és készséggel felfedte díjazott gyümölcseinek, szőlői­nek a „titkait”. A különféle saszla-fajták ma is kedvelték. Kecskeméten (jö­vőre lesz száz esztendeje) Cse­reklyei Károly és Csókás József honosították meg az akkoriban különösen értékes, keresett gyöngyszőlőt. * Csókás József rengeteget dol­gozott, ám mindig szakított időt a versek, regények olvasására. Mátyásit és Csokonait kedvelte kivált, s Jókait. Még tisztelői is csóválták fejüket a szokatlan „hobbyja” miatt: dísznövénye­ket termesztett, a maga gyönyö­rűségére, környezete szebbé té­telére. Gazdag, termékeny évtizedek után Cegléden érte a halál, 1905 decemberében. Heitai Nándor Építési kölcsönök A pénzügyminiszter és az építésügyi és városfejlesztési miniszter 49/1973. számú együttes rendeletével módosította az egyes építési kölcsönökről szóló korábbi 5/1971. számú rendeletét. Lakásfenntartó szövetkezeti lakóház felújítása esetén -a la­kástulajdonosoknak a felújítási költség 75%-a erejéig legfeljebb azonban 70 000,— Ft összegha­tárig (korábban 45 000,— Ft volt), évi 2%-os kamatra, leg­feljebb 15 évi törlesztési időre nyújtható kölcsön. Ha n lakás- fenntartó szövetkezet a kötele­zően előírtnál magasabb mér­tékű felújítási alapot képezett, a kölcsön összegét és a törlesz­tési időt az említettnél kedve­zőbben kell megállapítani. Ugyancsak kedvezőbben kell megállapítani a kölcsön össze­gét és a törlesztési időt, ha a lakásépítő és fenntartó szövet­kezet, illetőleg a társasház-tu- lajdonközösség a lakásfenntartó szövetkezetre kötelezően előírt, vagy ennél magasabb értékű felújítási alapot képezett. □ 1 □ Telepszerű többszintes és egyedi többszintes lakóház fel­újítása esetén a lakástulajdo­nosoknak a felújítási költség 75 %-a erejéig, legfeljebb azon­ban Budapesten, városokban és az építési és városfejlesztési mi­niszter által a 27/1971 (Építési Értesítő 19. szám) ÉVM. számú közleményben meghatározott ki­emelt településeken 70 000,— Ft, egyéb településeken 60 000,— Ft összeghatárig nyújtható kölcsön. A kamat mértéke Budapesten, városokban és a kiemelt telepü­léseken 50 000,— Ft-ig évi 2%, efelett évi 6%, egyéb települé­séken 30 000,— Ft-ig évi 2%, efelett évi 6%, a törlesztési idő legfeljebb 15 év. Ugyanilyen feltételekkel nyújtható kölcsön családi ház felújítása esetén a lakástulajdonosoknak. □ □□ Az építésügyi hatóság által el­rendelt felújítás és műemlékvéi- delem alatt álló lakóépületek fel­újítása esetén, továbbá ha az, épít­tető szociális helyzete, jövedelmi viszonyai ezt indokolják, vagy ha életveszély elhárításáról, il­letőleg fagombakárok meg­szüntetéséről van szó, a köl­csön mértéke a felújítási költ­ség 90%-áig, a bauxit cement felhasználásával készült lakások helyreállítása esetében kivéte­lesen 100%-ig is terjedhet, de nem haladhatja meg lakáson­ként az előbbiekben említett ösz- szeghatárokat, és az egyéb fel­sorolt feltételek változatlanok. □ □ □ polgárok tulajdonában álló la­kások bérlői részére nyújtott kölcsönöknél is. Az állami tu­lajdonban álló lakások bérlői részére felújítási kölcsön szin­tén az ismertetett feltételekkel nyújtható. Meg kell említeni, hogy a felújítási kölcsönök visz- szafizetési időtartamát az Or­szágos Takarékpénztár alacsony jövedelmű személyek esetében kivételesen 20 évig terjedhetően is megállapíthatja. □ □□ Az állampolgárok tulajdoná­ban álló lakások műszaki meg­osztására, bővítésére és nem lakás céljára szolgáló helyisé­gek lakássá történő átalakításá­ra a tulajdonosnak, vagy a bér­lőnek az építési kölcsön 75%-a erejéig, legfeljebb azonban Bu­dapesten, városokban és kiemelt településeken 70 000,— Ft, egyéb településeken 60 000,— Ft ösz- saeghatárig nyújtható kölcsön. A kamat, értéke' Budapesten, városokban és a kiemelt telepü­léseken 35 000,— Ft-ig évi 2%, efelett évi 6%, egyéb települése­ken 30 000,— Ft-ig évi 2%j efe­lett évi 6%, a törlesztési idő legfeljebb 15 év. □ □□ Az állampolgárok tulajdoná­ban álló lakások korszerűsíté­sére, közművesítésére a tulajdo­nosnak, vagy a bérlőnek, vala­mint állami ^tulajdonban álló lakások korszerűsítésére, köz­művesítésére, a bérlőnek az építési költség 75%-a erejéig legfeljebb azonban 40 000,— Ft összeghatárig nyújtható köl­csön. A kamat mértéke évi 6%, a törlesztési idő legfeljebb 5 év, kivételesen 10 év. A,. föltigázenergia hasznosítác Sávál . összefüggő közipüygsítgg Siekré tm a -Nehézipari -Minisz* térium által megjelölt területe­ken és meghatározott időtara- mon belül — az állampolgárok tulajdonában álló lakások tulaj­donosai és bérlői, állami tulaj­donban álló lakások esetében — ha a fővezetékről a házba való bevezetés költségét is a bérlők vállalják — a bérlő részére az építési költség 75%-a indokolt esetben 90%-a erejéig legfel­jebb azonban 40 000,— Ft érték­határig nyújtható kölcsön. A kamat mértéke évi 2%, a tör­lesztési idő 10 év, kivételes ese­tekben 15 év. A rendelet 1974. január 1. napján lépett hatály­ba, rendelkezéseit a hatályba­lépést követőén kötött kölcsön­szerződésekre kell alkalmazni. # Lakóháza „háttal” a Kórhán köznek. 9 A legelső homoki borpincét, 160 ezer téglából Csókás építette. Képünkön: a bejárat. Az említett pénzügyi feltéte­leket kell alkalmazni az állam­Dr. Kerék Lajos csoportvezető ügyész Épül az Adria-olajvezeték 9 Ahol a távvezetékcsövek készülnek. Világszerte beszédtéma az olaj­hiány, az energiaválság. Népgaz­daságunk nem érzi meg a „fekete arany” helyenkénti hiányát, nyersolaj ellátásunk jó és egyenle­tes. Olajszükségletünk kielégíté­sének nemcsak a jelene biztosí­tott. de bátran tervezhetjük a jö­vőt . is. Magyarország hazai forrásokból és import révén fedezi olajszük­ségletét. Hazai olajtermelésünk körülbelül évi 2 millió tonna, az import pedig mintegy 6 millió tonnát tesz ki. Behozatalunk túl­nyomó többségét — kb. évi 5,3 millió tonnát — a Szovjetuniótól vásárolt, a Barátság-vezetékeken érkező olaj fedezi, a többit a kö­zel-keleti országokból szerez­zük be. Rijekától Bratislaváig A közel-keleti Irakkal több év­re visszatekintő jó kapcsolatunk van. Gazdasági-kereskedélmi-ter- melési együttműködési' szerződést kötöttünk e fejlődő országgal, s a megállapodások^, értelmében iparcikkekkel fizetünk a tőlük ka­pott olajért. Az iraki olaj jelen­leg tengeri úton, jugoszláv kikö­tőkbe érkezik, ahonnan vasúti tar­tálykocsikban teszi meg'a további utat Magyarországra. Ez a szállítási mód nem tarto­zik az olcsó megoldások közé. Éppen ezért1-’ — és arra való te­kintettel is, hogyjjaosszú lejáratú egyezmények biztosítják a továb­bi folyamatos közel-keleti olaj- szállításokat — már évekkel ez­előtt számításba vettek egy olaj­távvezeték építését. Csehszlo­vákia is „betársul” a táv­vezeték létesítésébe, amelynek egyik „végállomása? a rijekai ki­kötő lesz. a másik pedig Bratis­lava. A- Minisztertanács határozata értelmében ez év folyamán meg­kezdjük az Adria-olajvezeték épí­tését. amely 1975 végére készül el. Kezdetben évi 3 millió tonna kő­olajat fog szállítani a vezeték, a 80-as évek elején pedig már 10 millió tonna fog érkezni rajta, fe­le Magyarországnak, fele Cseh­szlovákiának. Kijelölték a nyomvonalat A 600 milliméter átmérőjű Ad- ria-vezeték a Berzence község tér­ségében létesítendő hatalmas tar­tálytelepre fut be Jugoszláviából. Innen indul ki a több mint 200 kilométer hoszú magyar szakasz első része, amely 20—30 kilomé­terre elkerülve a Balaton déli partját, Százhalombattáig vezet majd. Mintegy félúton, Bedegkér község térségében szivattyúállo­mást létesítenek a nyomás foko­zására. Berzencén is nagy teljesít­ményű szivattyúállomás építésére kerül sor. Százhalombattán ismét tartá­lyokba kerül a „fekete arany”, mégpedig két részre osztva: ré­szint a Dunai Kőolajipari Válla­lat tartályaiba, részint abba a két óriás. 20 ezer köbméteres olajtar­tályba. ahonnan a Barátság—I. vezetéken szállítják tovább a csehszlovák határnál levő Tupa községig. Közben még Vecsésen létesítenek egy szivattyúállomást, yalamint átépítik a Barátság-ve­zeték gödöllői állomását is. hogy a kőolaj a csőrendszeren vissza­felé is áramolhasson. Az Adria-vezeték magyar sza­kaszának építése megközelítően 1.8 milliárd forintba kerül. Cseh­szlovákia a maga részének megfi­zetésén túl. több mint 20 millió rubeles hitelt nyújt a távvezeték létesítéséhez, amely összeget csö­vek, szivattyúk és különleges sze­relvények szállítása formájában bocsát rendelkezésünkre. Az épí­tés-szerelés munkáját magyar vál­lalatok végzik el. a hazai ipar ké­szíti az olajvezeték ellenőrző rendszerét, műszerezését, automa- tikáját is. Érdemes-e megépíteni? Ismeretes, hogy a Szovjétunió az olajkitermelésben a világrang­lista második helyén áll: az el­múlt esztendőben 420 millió ton­na volt a szovjet olajkutak hoza­ma. Ebből több mint 70 millió tonnát exportáltak. Ám azt keve­sen tudják, hogy ugyanakkor kb. évi 7 millió tonna olajat impor­tál is az egyébként teljesen önel­látó ország. Ennek az a magya­rázata, hogy egyes közel-keleti or­szágok ezzel a „valutával” fizetik meg tartozásaikat a Szovjetunió­nak. amit az nyomban tovább is ad a szocialista országoknak. Így könnyen elképzelhető, hogy az Adria-vezetéken a kereskedelmi ügyletek révén ránk és Csehszlo­vákiára átruházott olaj is fog folyni. Joggal kérdezheti az olvasó, hogy miért kell megépítenünk az Adria-vezetéket, ha a Barátság­vezetékeken érkező, és a hazai termelésünkből származó olajjal is kielégíthetnénk szükségleteinket. Nos. a kérdésre az előzőekben már részben választ adtunk, de nem árt még azt is tudni, hogy a világ jelenleg feltárt, kb. 95 milliárd tonnás olajtartalékának több mint a fele a közel-keleti or­szágokban található. Ugyanakkor a Közel-Kelet csupán alig több mint 50 millió tonna olajat hasz­nál fel egy évben. B. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom