Petőfi Népe, 1974. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

t • PETŐFI KEPE • 1974. február 1. Horst Sindermann életrajza Horst Sindermann. a Német De­mokratikus Köztársaság Minisz­tertanácsának elnöke 1915. szep­tember 5-én született Drezdában. 1929-ben léDett a Német Kommu­nista Ifjúsági Szövetségbe. 1933- ban antifasiszta tevékenység miatt letartóztatták és 9 hónapi börtönbüntetésre ítélték. 1935-ben 6 évi fegyházbüntetésre ítélték. Fegyházbüntetésének letöltése után 1945-ig a sachsenhauseni és a mauthauseni koncentrációs tá­borokban raboskodott. 1945 és 1947 között a drezdai és karl-marx-stadti megyei párt lap főszerkesztője, majd 1950-ig a járási pártbizottság első titkára Karl-Marx-Stadtban és Lipcsé­ben. 1950-től 1953-ig a Halle megyei pártlap — a Freiheit — főszer­kesztője. 1954 és 1963 között a NSZEP KB agitációs és propa­gandaosztályának vezetője, illetve a KB titkára. 1959-ben a KB pót­tagjának. 1963-ban a KB tagjának és PB póttagjának választották, 1967-tŐl a Dolitikai bizottság tagja. 1963-tól 1971-ig a Halle megyei pártbizottság első titkára volt. 1971. május 12-én az NDK Mi­nisztertanácsának első elnökhe­lyettesévé. 1973. október 3-án pe­dig az NDK Minisztertanácsának elnökévé választották. 1963-tól az NDK Népi Kamará­jának tagja. Több--magas állami kitüntetés tulajdonosa. Jugoszlávia és Banglades kapcsolatai A hivatalos látogatáson Dacod­ban tartózkodó Joszio Broz Tito jugoszláv államfő és Mudzsibur Rahman sejk. a Banglades Né­pi Köztársaság miniszterelnöke szerdán több mint másfél órás megbeszélést tartott. Tito és Rahman sejk áttekintet­te a legfontosabb nemzetközi kér­déseket és az indiai szubkonti­nens problémáit, megvitatta a két ország gazdasági kapcsolatai ki- szélesítésének lehetőségeit. A két államférfi a szerdai meg­beszélésen egyetértett abban, hogy az el nem kötelezett és a fejlődő országoknak fokozottabban együtt kell működniük természeti kin­cseik, nyersanyagaik értékesítésé­ben. s közös • erővel kell leküzde­niük a kőolajárak emelkedésének káros kihatásait. Leonyid Brezsnyev kubai kitüntetése (Folytatás az 1. oldalról) A kitüntetés alkalmából mon­dott beszédében Brezsnyev kije­lentette: „A Szovjetuniót és Kubát egyesítő barátság fejlődését és elmélyülését a Szovjetunió Kom­munista Pártjának Központi Bi­zottsága, a szovjet állam mindig lankadatlan figyelemmel fogja kísérni. A. magam részéről min­dent megteszek, hogy hozzájárul­jak ehhez a nemes ügyhöz. A kitüntetést a Szovjetunió és a szocialista Kuba közt létesült szilárd, őszinte barátság és meg­bonthatatlan testvériség jelképe­ként fogadom.” Az SZKP KB főtitkára megál­lapította, hogy általában a kom­munistáknak, köztük a szocialis­ta országok vezetőinek jellemző vonása, hogy minden felmerülő kérdést a dolgozó ember szem­pontjából közelítenek meg. — Amikor — mondotta — mi a politikai bizottságban és a kormányban számos fontos kér­dést tekintünk át, döntéseket ho­zunk velük kapcsolatban, min­denekelőtt abból indulunk ki, hogy milyen jelentőségűek lesz­Nixon amerikai elnök szerdán este (magyar idő szerint csü­törtökön hajnalban) mondta el a törvényhozás két házának drá­mai légkörű együttes ülésén az „unió helyzetéről” szóló hagyo­mányos évi kongresszusi üzene­tét, amelyet amerikai politikai berkekben jó előre az alkotmá­nyos vádemelés eshetőségének fenyegetése alatt álló elnök „sorsdöntő” beszédeként, a Fe­hér Ház előrejelzése szerint pe­dig az újabb „Watergate-ellen- támadás” kezdeteként jellemez­tek. Az elnök és a törvényhozás „nagy konfrontációjának” túlfű­tött légkörében a fő figyelem nem annyira az „unió helyzeté­ről” szóló üzenet tartalmára, mint inkább „az elnök helyzeté­re” utaló megjegyzésekre össz­pontosult. Ennek megfelelően el­sősorban azt mérlegelték a je­lenlevők, vajon az elnök egész magatartása és fellépése milyen hatást gyakorol majd a képvise­lőház üléstermén kívül helyet- foglaló igazi közönségre,' neveze­tesen, • az "ein ökir üzenetet élő tv- adásban figyelő amerikai töme­gekre. Nixon törvényhozási program­ját körvonalazó 40 perces üze­netétől gondosan különválasztva, mintegy kéFperces utószóként — mint mondotta — „személyes megjegyzések” formájában, csu­pán általánosságban érintette a Watergate-ügyet. Rendkívüli nyomatékkai aláhúzta: „Miként a törvényhozás minden tagját, engem is megválasztottak arra a hivatalra, amelyet betöltők... Azért választottak meg, hogy legjobb tudásom szerint lássam el feladatomat. És azt akarom, hógy tudják: semmiképpen sincs szándékomban otthagyni azt a feladatot, amelynek elvégzésére a nép megválasztott.” Kormányzatának legfontosabb célkitűzéseit vázolva az elnök csak közvetve utalt a lemondá­sát, illetve elmozdítását sürgető felhívásokra. Kijelentette: „El­nökségem öt éve alatt egy min­den más kérdést háttérbe szorí­tó célt tartottam szem előtt: a világbéke olyan nemzetközi rendszerének kiépítését, amely á jövő nemzedékeit megszabadítja a háború korbácsától. Az elnöksége „nyolc évére” vagyis második mandátuma hát­ralevő három évének kitöltésére irányuló szándék kinyilvánítását a republikánus padsorokban és a karzaton nagy tapsvihar fogadta. nek ezek a döntések a dolgozók széles tömegeire. — Ennek a célnak van alá­rendelve egész pártunk és kor­mányunk külpolitikai tevékeny­sége is. A tartós béke, a nyu­godt alkotómunka, a holnapi napba vetett hit — ez az, amit mindennél jobban akarnak a vá­rosainkban és falvainkban élő emberek milliói. — Minden külpolitikai erőfe­szítésünk arra irányul, hogy biz­tosítsuk a tartós békét, megbíz­hatóan megvédj ük mindazt, amit a nép alkotott és alkotni szándé­kozik. — Mindez természetesen nem­csak a Szovjetunióra vonatkozik. Ez az önök országának, a többi testvéri szocialista országnak és kommunista ■ pártjaiknak politi­kája is. Éppen ezért érzik ma­gukat annyira közelállónak egy­máshoz, ezért egyesíti őket ilyen szoros, megbonthatatlan barát­ság. Mindenki egyért — egy mindenkiért: ez a nemes sza­bály teljességgel alkalmazható a szocialista országok közti kapcso­latokra. A barátság megkétszere­zi erőinket. Barátságunk köze­lebb hozza annak a nagy cél­nak a megvalósítását, amelyért Bejelentette: „arab barátai” személyesen biztosították, hogy az olajtermelő országok legköze­lebbi jövőben tartandó értekezle­tükön megvitatják az Egyesült Államokkal szemben fennálló arab olajembargó „sürgős felol­dásának” kérdését. Az elnök ki­jelentette: „Az örökös borúlátás vészmadarainak próféciáival szemben közölhetem önökkel, hogy 1974-ben nem lesz gazdasági visszaesés az Egyesült Államok­ban”. Ezt a kinyilatkoztatást Ni­xon nem támasztotta alá. de meg­ígérte. hogy az ország „minden erőforrását latbaveti a munkaal­kalmak megvédelmezésére”. Az elnök az energiaválság okozta problémák megoldását állította belpolitikai programjának első és legfontosabb helyére. Különös nyomatékkai emlékezte­tett ötéves kormányzásának ered­ményeire, mintegy mandátumá­nak újramegerősítését kérve vá­lasztóitól. „Személyes megjegy­zésével” hogy „elég volt egy Wa- tergate-év, s ezt az. ügyet most már lé' kell zárni” azt a re- njényét::£rzékeltette,. hogy egész kormányzása megítélésében a Watergate csupán „történelmi széljegyzet” lesz. Nixon egész kongresszusi üze­netén végigvonult az a gondolat, hogy az amerikai társadalom előtt álló problémák megoldását illetően „békében minden lehet­séges — béke nélkül semmi sem”. Ebben a vonatkozásban központba állította a szovjet- amerikai béke-együttműködést, mondván: „Kapcsolatainkban for­dulatot tettünk a konfrontációtól a tárgyalások felé, és a II. világ­háború óta most először a világ két legerősebb hatalma együtt dolgozik a világbéke éfdeké- ben.” Hangoztatta azonban, hogy a „béke rendjének kiépítése köz­ben szükség van az USA katonai erejének fenntartására”. Jelezte: az idei katonai költségvetés eme­lését fogja javasolni — mint mondotta — hogy „az USA so­hase váljon a világ második leg­erősebb nemzetévé”. Emlékezte­tett a napirendre kerülő SALT- megbeszélésekre, az európai had­erőcsökkentési tárgyalásokra, s reményét fejezte ki, hogy a biz­tató kezdet után sikerül megvaló­sítani a tartós békerendezést a Közel-Keleten. Kongresszusi üze­netét így zárja: „Amerika befe­jezte történetének leghosszabb háborúját és megkezdte történe­tének leghosszabb békekorszakát.” pártjaink küzdenek. Nincs szeßb és nemesebb ennél a barátság­nál, • tart A Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága és a forra­dalmi kormány szerdán fogadást adott Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára tiszteletére. A fogadáson jelen volt Fidel Castro, a Kubai KP KB első tit­kára, a forradalmi kormány mi­niszterelnöke, Osvaldo Dorticos, a Kubai Köztársaság elnöke; Raul Castro, a KB másodtitkára, és más kubai vezetők. Jelen vol­tait továbbá a Leonyid Brezs- nyevvel együtt Kubába érkezett szovjet Hivatalos személyiségek. A fogadás baráti, szívélyes lég­körben folyt le. * * Andrej. Gromiko szovjet kül­ügyminiszter és Konsztantyin Katusev, az SZKP KB titkára szerdán baráti megbeszélést foly­tatott Carlos Rafael Rodrigue.z- zel, a Kubai KP KB titkárságá­nak tagjával, Raul Roa külügy­miniszterrel, a KB tagjával és Osmani Cienfuegossal, a KB tag­jával a két felet kölcsönösen ér­deklő kérdésekről. (TASZSZ) Maradéktalanul végrehajtani a megállapodást A tervezett ütemben, sőt egyes jelentések szerint valamivel gyor­sabban halad az egyiptomi és az izraeli csapatok szétválasztása a Szuezi-csatorna nyugati partjára behatolt izraeli erők kivonása. Egyiptom ugyanakkor arról tájé­koztatta az ENSZ békefenntartó erőit, hogy az izraeliek a csapat­szétválasztási megállapodást meg­sértve, leszerelték és Izraelbe szállították a Szueztől délre fekvő el-zetijai műtrágyagyárat és olaj- finomítót. A csapatszétválasztási megállapodás aláírása óta először fordult elő hogy az egyik fél az egyezmény megsértésével vádolja a másikat. A két üzem berendezé­seit titokban, az él leple alatt szerelték le és szállították el az ezzel megbízott izraeli mérnökök és technikusok. Az A1 Ahram ; csütörtöki kom­mentárja arra figyelmeztet, hogy a megállapodást maradéktalanul végre kell haitani. s annak bár­miféle megsértése súlyos követ­kezményeket vonhat maga után. Izraelnek nem szabad megfeled­keznie arról, hogy az egyezmény megsértése nem egyoldalú lehető­ség, s így nem húzhat hasznot az efféle kihívó cselekményekből. Mindennél fontosabb hogy a csa- patszétválasztás végrehajtása kö­zelebb vigyen a konfliktus meg­oldásához. Az egyiptomi—izraeli csapat­szétválasztás előrehaladásával mindinkább az érdeklődés közép­pontjába kerül a Szíriái—izraeli csapatszétválasztás kérdése. To­vábbra sem ismeretes, hogy ezzel kapcsolatban milyen elgondoláso­kat közölt Iszmail Fahmi egyip­tomi külügyminiszterrel Kissinger amerikai külügyminiszter. Iszmail Fahmi egy szerdai nyilatkozatban kijelentette, hogy Kairó és Da­maszkusz között intenzív tárgya­lások folynak a genfi békeérte­kezlet második szakaszának elő­készítéséről. Egyiptom arra az ál­láspontra helyezkedik, hogy az értekezlet folytatása nem lehet­séges Szíria részvétele nélkül. Fahmi a továbbiakban közölte, hogy a megfelelő időpontban a palesztinaiak is elküldik képvise­lőiket Genf be. Nixon kongresszusi üzenete A Minisztertanács tárgyalta Címerek, zászlók, díszpolgári cím adományozása Alkotmányunk intézkedik a Népköztársaság címeréről és zász‘ Iájáról, azok használatáról. Nem volt azonban eddig rendelkezés a helyi címerek használatáról, s egy 1970-ben kelt utasítás is csu­pán ajánlási jelleggel határozta meg az alapelveket. Hazánkban jelenleg a fővárosnak és 35 város­nak van önálló címere, de az igé­nyek a helyi címerekre, zászlókra egyre több helyen megfogalma­zódtak. Ennek magyarázatát el­sősorban a tanácsok önkormány­zati szerepének növekedésében kell keresni. A települések hely- történetének, haladó hagyomá­nyainak felelevenítése fokozta a szülőhelyhez, lakóhelyhez kötő­dést, az emberek igényét, hogy címerrel, zászlóval is jelöljék de­korálják városukat, településüket. A Minisztertanács most hatá­rozatot hozott a helyi címer és zászló megalkotásáról, használa­táról, a díszpolgári cím adomá­nyozásáról. A határozat lehetővé teszi, hogy a fővárosi, megyei­városi, városi, indokolt esetben nagyközségi, illetve községi tanács is alkothasson önálló címert, zász­lót. A helyi címer a település múltját, a jelenéré utaló jelkép, Használható helyi felhívásokon, programfüzeteken, kiadványokon, díszokleveleken. emléklapokon, kitüntetéseken, emléktárgyakon. Reprezentálhatja a települést a hazai és külföldi propagandában. Az ilyen címerhasználat egyéb­ként külföldön, közöttük több szocialista országban már elter­jedt. Hasonlóan intézkedik a Minisz­tertanács a helyi zászlók haszná­latáról is. Kimondja, hogy anya­ga egyszínű lehet, s rajta elhe­lyezhető a helység címere, neve. A zászló kitűzhető a település életének jelentős eseményein, ün­nepségeken, rendezvényeken. Ter­mészetesen a helyi címér, illetve a zászló a népköztársaság címe­rét, zászlaját nem helyettesítheti. Á díszpolgári cím adományozá­sának is vannak hagyományai hazánkban. Neves közéleti sze­mélyiségek, a munkásmozgalom harcosai, a felszabadításunkért harcoló szovjet katonák közül többen megkapták már e kitün­tető címet. A Minisztertanács most szabályozza a cím odaítélé­sének formáit, természetesen ez nem érinti az eddig adományo­zott díszpolgári kitüntetéseket. Hangsúlyozza a határozat, hogy a hazánkban, vagy külföldön élő neves közéleti személyiségeknek a szülőhelyhez való kötődését is előmozdíthatja a cím adományo­zása. Díszpolgárrá lehet avatni azokat a személyeket is, akik a település, vagy a lakossá« érde­kében kiemelkedő tevékenységet, társadalmi munkát végeztek. A cím odaítéléséről a helyi tanács­nak a politikai, társadalmi és tö- megs2#rvezetek véleményének meghallgatása után kell határoz- niá. A Minisztertanács Tanácsi Hi­vatalának elnöke a határozatról utasítást adott ki, amely megje­lenésével érvénybe is lépett. E. Gy. hírek • hírek APRÓ JAVASLAT VONATÜGYBEN sstsrjffri“ Bsr'Ä'r'Ä <“*rt „körül”, mert arra egyik esetben sem volt p61da, hogy a a menetrend szerint foton volna be az AUomásra - de ez most mellékes). Minden alkarommal megszokott „látvány” fogadta az érke- ző utasokat — nemkülönben kiindulni szándékozókat Is: a peron eldtt szín- t®Ues állott a La ki telekre Induló motorvonat, elzárva az át­járót a kifelé és befelé Igyekvők elől« A nemrég dicséretesen átalakított korszerűsített pályaudvar ilyenképpen egy akadályverseny színhelyévé vál­ÍSri!ííw?I5U£!!í ! a jfg h°Sy a süllyesztett vágányokon mindenféle bo­Kaficam és elesés nélkül keljen át öreg és fiatal, csomaggal vagy anélkül. A produkciókat — tudomásom szerint — eddig még siker koronázta de máik­ként is eshet a dolog, ha nem intézkednek, hogy az átkelőhelyet elzáró vo* ?.a* ®gy “CS1‘ .»T várakozzon. (Ez á JavLlat.) Ss ys1emmeí úgy láttam, hogy a lehetőség erre megvan. NAPTÁR 1574. február 1., péntek Névnap: Ignác Napkelte^ t óra 1A perc. Napnyugta: iq ára. 45 perc. Holdkelte: 10 ária 49 perc. Holdnyugta: 1< ára 49 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: Január 30-án a középhőmérséklet 0,5 (az ötvenéves átlag mínusz 1,5), a legmagasabb hő­mérséklet 5 Celsius-fok volt. A nap 1 órán át sütött. Január 31-én reggel 7 órakor mínusz 1,7 fokot mértek, a legalacsonyabb mínusz 1.7 volt, déli 1 órakor 4,7 fokot mutatott a hőmérő. \ Kecskeméti Katona József Színház műsora Február 1. este 7 óra: BOLOND VASÁRNAP Katona-bérlet MOZIMŰSOR Február 1.; KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! PÓKHÁLÓ Magyar film KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor! MODERN IDÓK Amerikai film — Huszonkét kilométerrel lépte túl a megengedett sebességet sze­mélygépkocsijával Solt belterüle­tén Szőke Attila. Kecel, Zöldfa utca 23. szám alatti lakos. A gyorshajtásért 1500 forint pénz­büntetéssel, sújtották. [( — Tavaly több mint kétezer termelőszövetkezeti, állami gazda­sági és oktatási intézmény képvi­selője kereste fel a Bajai Állami Gazdaságot. A látogatók a gazda­ság által kezdeményezett új ku­koricatermesztési rendszert és a megye egyetlen kukoricahibrid- vetőmag-előállító üzemét tanul­mányozták. —' Naponta 120 pár cipő. A Kecskeméti Cipész Ktsz Szabad­ság téri javító részlegében télen is szorgalmasan dolgoznak. Tíz ci­pész javítja a reparálásra szoruló lábbeliket. — Az idén tovább javul a tassi Duna-part kommunális ellátottsá­ga. Az üdülőterület fejlesztésére 123 ezer forintot fordít ebben az évben a Tassi Községi Tanács. — Űj bölcsőde Baján. Kétmillió forinttal segíti a Ganz Villamos- sági Művek a Baja újvárosban felépülő bölcsőde elkészítését. A létesítményben elsősorban a gyár bajai üzemében dolgozó gyerme­kei kapnak majd helyet. — Hagyma. Az elmúlt esztendő utolsó negyedévében összesen 516 vagon nyers hagymát dolgoztak fel a Kecskeméti Konzervgyár­ban. Ebből a mennyiségből csak­nem 400 vagon tisztított hagyma került a szárítóüzembe. A folya­matosan érkező hagymaszállítmá­nyokat osztályoznák, majd tárol­ják, illetve tisztítják. — la — — DR. H. MIKÓ MAGDA, a kecskeméti Felsőfokú Óvónőkép­ző Intézet igazgatóhelyettese szerdán Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián ünne­pélyes keretek között vptte át a piszchölógiai tudományok kandi­dátusa oklevelet. — Növényvédelmi tanácskozás. A Homokhátsáigi Mezőgazdasági Szövetkezetek Területi Szövetsége és a Mezőgazdasági Szövetkezetek Egészségügyi Alap Intéző Bizott­sága február 1-én, pénteken reg­gel 9 órakor növényvédelmi ta­nácskozást tart Kiskunmajsán, az Ifjúgárda Művelődési Ház tanács­termében. :— Máskor tartják meg. Az 1974-es kecskeméti bérleti opera­előadás-sorozat keretében február 4-re hirdették Donizetti: Lam- mermoori Lucia című operáját. Közbejött akadályok miatt nem a tervezett időpontban, hanem má­jus 28-án tartják meg az előadást. — Megismétlik az Odüsszeuszt. A televízió m tekintettél a nagy sikerre, február 17-től kezdve va­sárnap délelőttönként újból le­vetíti a Homérosz műve alapján készült Odüsszeusz című olasz tv-filmsorozatot. — Eredményhirdetés. Az őszi gyors- és gépír'óverseny ered­ményhirdetése február 7-én, csü­törtökön fél 5-kor lesz a megyei tanács nagytermében. Utána Kö­kény Sándor igazgató, a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének titkára tart elő­adást a gépírási sebességfokozás és hibátlanság elérésének mód­szereiről. — Megszépült a Széchenyi tér. Szegeden befejezték a Széchenyi tér rekonstrukcióját.- Az ország egyik legnagyobb — több mint 50 ezer négyzetméteres — tere 10 millió forintos költséggel kapott új arculatot. Újjáépítették az út­jait is. s több mint 100 férőhe­lyes gépkocsiparkolót alakítottak ki. Díszkivilágítást kaptak az em­lékművek. szobrok, szökőkutak. — Teljesítményükön felül, külön is jutalmazza a kecskeméti Ne­meskadar Szakszövetkezet azokat a tagokat, akik a közösen művelt területen rendszeresen dolgoznak. — Nőtt a termés. Tudományos alapon végzik a tápanyag-vissza- táplálást a városföldi Petőfi Sán­dor Termelőszövetkezetben. A gazdaság a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Karával kötött 3 éves szerződést. Az intézet talajvizsgálat és levél- analizis alapján méri fel a talaj tápanyag-szükségletét. A szakszerű műtrágya-felhasználás eredménye, hogy a termelőszövetkezetben 3 év alatt 20-ról 37 mázsára emel­kedett a búza hektáronkénti át­lagtermése. — Nőtt a tejfogyasztás. A múlt év márciusában nyílt meg Solton a Dunatej társulás feldolgozó üze­me, amely csomagolt tejet szállít 6 környező községbe. Hartán, Du- navecsén, Solton. Apostagon, Uj- solton és Dunaegyházán azóta egy harmaddal nőtt a lakosság tej- fogyasztása. Eezeken a helyeken korábban előre csomagolt tejet nem lehetett kapni. A PAROS MÜKORCSOLYÁZÖ EB LEGJOBBJAI • Zágrábban a műkorcsolya és jégtánc EB-n a párosok már bajno­kot avattak. Képünkön a győztesek: Irina Rodnyina és Alekszandr Zajcev szovjet versenyzők (középen) az aranyérmet, Romy Kermer és Rolf Österreich, az NDK versenyzői az ezüstérmet (balról) és Ludmilla Szmirnova—Alekszej Ulanov szovjet páros a bronzérmet nyerték el. (Telefoto—AP—MTI—KS) C i ti, ! f

Next

/
Oldalképek
Tartalom