Petőfi Népe, 1974. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

IDŐJÁRÁS Várhattf Időjárás ma estig, változóan felhős, párás idd, csapadék nélkfll. Egy-kit helyen még éjszakai kOd. Mérsékelt, ldSnként megélénkülő déli, délkeleti szél. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet általában plusz l—mínusz 3 (ok kö­zött, északkeleten mínusz 6 fok körül, legmagasabb nappali hőmér­séklet 3—8 (Ok között. (MTI) Budapestre érkezett Horst Síndermann a Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsának elnöke VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évf. 26. szám ÁTS! 90 fillér 1974. február 1. péntek Focfc Jenőnek, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elnökének meghívására csütörtökön hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett Horst Sindermann, a Német Demokratikus Köztársa­ság Minisztertanácsának elnöke. Horst Sindermann kíséretében van Wolfgang Rauchfass miniszter­elnök-helyettes és Herbert Krolikowski külügymi- niszter-helyettes. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő, a kormány elnöke üdvözölte. Jelen volt Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese, dr. Dimény Imre, mezőgazdasági és élelmezésügyi mi­niszter, Karakos László munkaügyi miniszter, Baczoni Jenő külkereskedelemügyi minisztériumi államtitkár, Dégen Imre államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke, Marjai József külügymi­nisztériumi államtitkár, dr. Orbán László művelő­désügyi minisztériumi államtitkár, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a kormány Tájékoztatási Hivata­lának elnöke, dr. Perjési László, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága külügyi osz­tályának helyettes vezetője. A vendégek érkezésénél jelen volt Günter Kohrt, a Német Demokratikus Köztársaság budapesti, va­lamint Kovács Imre, a Magyar Népköztársaság berlini nagykövete is Horst Sindermann és kísérete csütörtökön délelőtt a Hősök terén megkoszorúzta a Magyar Hősök emlékművét. Délben Fock Jenő ebédet adott az NDK miniszterelnöke tisztele­tére az Országház vadásztermé­ben. A szívélyes, baráti hangulatú ebéden Fock Jenő és Horst Sin­dermann Dohárköszöntőt mondott. Délután Fock Jenő és Horst Sindermann tárgyalást folytatott az Országház minisztertanácsi ter­mében. A két kormányfő tárgyalásán részt vett dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese, Roska István külügyminiszter-he­lyettes. Kovács Imre, a Magyar Népköztársaság berlini nagyköve­te. illetve Wolfgang Rauchfuss, az NDK Minisztertanácsának elnök- helyettese, Herbert Krolikowski külügyminiszter-helyettes és Gün­ter Kohrt. az NDK budapesti nagykövete. (MTI) Ülést tartott a Minisztertanács L. I. Brezsnyev kubai kitüntetése Lennyld Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának szerdán Havan­nában átadták a Jósé Marti Ér­demrendet. A szovjet vendéget a nemzetközi szolidaritás meg­szilárdításához, az imperializ­mus, a kolonializmus és a neo- kolinializmus elleni harchoz, a kubai forradalomhoz fűződő ba­rátság megszilárdításához történt kiemelkedő hozzájárulásáért tűn- tették ki* (Folytatás a 2. oldalon) t Osvaldo Dorticos kubai köztár­sasági elnök (balról) átnyújtja az érdemrendet Leonyid Brezs­nyevnek. (Telefoto — TASZSZ —MTI—KS) A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. A kormány megtárgyalta a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának a természettudomá­nyi kutatások helyzetéről szóló jelentését. Hazánkban ma már 20 kutatóintézet, 197 egyetemi tanszék és 2 további kutatóhely foglalkozik természettudományi kutatásokkal. A kutatók mind­inkább részt vállalnak a gyakor­lati kérdések megoldásában, amit többek között az is mutat, hogy az utóbbi években megnöveke­dett a hasznosított szabadalmak, valamint a szerződéses munkák száma. A természettudományi kutatások további fejlődését ne­hezíti ma még a kutatási tema­tika szétaprózottsága, valamint az, hogy a kutatóintézetek mun­kája között nincs megfelelő össz­hang és együttműködés. A ter­mészettudományi kutatások eredményeit így elsősorban az egyes ágazatokon belül használ­ják fel, s csak kisebb mérték­ben az orvos-, az agrár- és a műszaki tudományokban. A kor­mány a jelentést elfogadta és úgy döntött, hogy arról tájékoz­tatni kell az érdekelt kutatóinté­zetek dolgozóit, s a tanszékeken működő tudományos kutatókat., A Minisztertanács Tanácsi Hi­vatalának elnöke javaslatot tett a kormánynak a helyi címerek, zászlók alkotásának és haszná­latának, valamint a díszpolgári cím adományozásának szabályo­zására. A kormány a javaslatot elfogadta, a helyi kezdeménye­zések alapján kibontakozó gya­korlatot szabályozva a Miniszter- tanács úgy döntött, hogy a vá­rosok haladó hagyományai és mai arculatuk kifejezésére a jö­vőben jelképként címert alkot­hatnak és használhatnak, és azt zászlón is alkalmazhatják. Ez azonban nem érinti az ország cí­merének használatát, az állami eljárások során még azzal együtt sem használható. A kormány hozzájárult továbbá ahhoz, hogy a városi tanácsok a megörökí­tésre méltó tettekért és tevé­kenységért díszpolgári címet ado­mányozhassanak. A, kormány az egészségügyi miniszter előterjesztésére, miután a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Orvostovábbképző Intézetet az elmúlt év végén egyetemi jellegű felsőoktatási in­tézménnyé nyilvánította, dr. Fa- rádi Lászlót, az intézet főigaz­gatóját a rektori teendők ellátá­sával bízta meg. A kormány ezután egyéb ügye­ket tárgyalt (MTI) Start előtt a megújuló üzemek • Próbaszerűén működik a kiskunfélegyházi gyapjúmosó és -szárító gépsor, miközben a szükséges szerelési teendőket végzik el a mun­kások. (Pásztor Zoltán felvétele) Az iparilag sokáig elmaradott Bács-Kiskunban is lezárult a fej­lődés úgynevezett extenzív sza­kasza, amikor az üzemek gomba módrli nőttek ki a földből, hogy munkához jusson a helybeli la­kosság. Annál több jel utal a re­konstrukciókra, ami végbement egyebek között a LAMPART Zo­máncipar,i Művek kecskeméti gyárában vagy a Baromfifeldol­gozó Vállalatnál, s most legna­gyobb mértékben a Bajai Finom­posztónál folyik. Ezzel együtt elő­térbe kerül a műszaki korszerű­sítés, a tartalékok feltárása és hasznosítása. . Megújul a Gyapjú- és Textil- nyersanyagforgalmi Vállalat kis­kunfélegyházi kirendeltsége is, ahol nagy válogató műhely mel­lett mosó- és szárítócsarnok, va­lamint zsákvarroda alakul ki. A készülő raktár költségeivel együtt körülbelül 70 millió forintot for­dítanak a termelési feltételek modernizálására. A mosórészlegben lengyel gyártmányú berendezéseket sze­reltek fel, amelyek teljesen zárt rendszerben működnek. A szom­szédos lakótelepen tehát semmit sem vesznek észre az itt folyó .illatos tevékenységből”. A saját fél vásárláson kívül az ország más részeiből is érkezik ide kü­lönböző szempontok szerint vá­logatott gyapjú, amelynek az út­ja a tisztítást követően egyene­sen a feldolgozó textilgyárakba vezet. Hetven méter hosszú, automa­ta gépsor húzódik a csarnokban, ahol két műszakban naponta 130 mázsa gyapjút mosnak majd. Hozzáláttak a berendezések ki­próbálásához, és laboratóriumban ellenőrzik a munka minőségét. Csupán apróbb belső szerelési feladatok elvégzése maradt hátra. A rendszeres, üzemszerű terme­lés február közepén kezdődik meg az ütemezési terv szerint Ekkor adják át rendeltetésének a Nagyalföldi Kőolaj- és Föld­gáztermelő Vállalat új tázlári lé­tesítményét is, amely az ország harmadik legnagyobb földgázüze­méhez, — a szankihoz — kap­csolódik. Ez szó szerint értendő, mivel immár a föld alatt húzódó, 11 kilométeres, nagyon gondosan összehégesztett csővezeték teremti meg az összeköttetést. A szanki mező kútjainak bekapcsolása csaknem 30 millió forintos épít­kezési és gépi beruházást igé­nyelt. Az itteni lelőhelyek illé­kony kincsének összegyűjtésére és továbbítására készült el a táz­lári állomás, amely naponta 500 ezer köbméter földgázzal — Szánk termelésének körülbelül egyötö­dével — segíti az ellátást. A helyszínen már befejezték a technológiai szereléseket, a köz­ponti üzem felkészült a nemsoká­ra folyamatosan érkező, többlet­földgáz fogadására. Az engedé­lyeztetési eljárások után az or­szágos hálózat tápláló részivé vá­lik a tázlári gyűjtőállomás, amely napi félmillió forintos termelési értéket képvisel, és ahonnan a többi között a kiskunfélegyházi, valamint kecskeméti vállalatok­hoz, lakásokba is eljut a kor­szerű fűtő- és tüzelőanyag. H. F. Németh Károly látogatása az Izsáki Állami Gazdaságban • A nagyközség és az állami gazdaság vezetőinek, dolgozóinak aktívaértekezletén. Két napot töltött Bács-Kiskun megyében Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára. Itt tartózkodása alatt találkozott a megye, a megyeszék­hely, a kecskeméti járás párt- és gazdasági vezetőivel, mezőgazda- sági szakemberekkel, tudományos kutatókkal, szocialistabrigád-ve- zetőkkel. A vendég és vendéglá­tói számára emlékezetes eszme­csere zajlott le gazdaságpolitikai és nemzetköri kérdésekről a Zöld­ségtermesztési. a Szőlészeti és Bo­rászati Kutató Intézetben, az Izsá­ki Állami Gazdaságban és a me­gyei pártbizottságon. Látogatásának második napján, csütörtökön reggel az Izsáki Álla­mi Gazdaságba utazott Németh Károjv elvtárs. Útjára elkísérte Horváth István, a megyei pártbi­zottság első titkára és Erdélyi Ig­nác, a megyei pártbizottság titká­ra. A gazdaság balázspusztai ke­rületében Borsódi Miklós igazga­tó. Ferenczi József, az üzemi párt­vezetőség titkára. Horváth Ignác, a járási pártbizottság első titká­ra és Bene András, a kecskeméti járási hivatal elnöke fogadta a vendégeket. Borsódi Miklós igaz­gató rövid tájékoztatóban számolt be arról, hogyan teljesíti negyedik ötéves tervének előirányzatait a mezőgazdasági nagyüzem. Elmondotta, hogy a gazdaság évente 110 ezer hektoliter bort forgalmaz. Két évvel ezelőtt kezd­te meg a tankpezsgő előállítását, amely nemcsak itthon, hanem az NDK-ban a Szovjetunióban, Len­gyelországban keresett cikké vált, sőt újabban Ausztria , is felzárkó­zott vásárlóinak sorába. A gazda­ság 1973-ban 1.3 millió palackkal exportált a felsorolt országokba. A gazdaság balázspusztai kerülete az állattenyésztés központja, ahol sikeresen honosítják meg a hús- jellegű szarvasmarhafajtát. A vendégek és kísérőik ezután megtekintették a kerület állatte­nyésztő telepét, majd a gazdaság izsáki központjában a nagyköz­ség. valamint az üzem párt- és gazdasági vezetőivel, az állami gazdaság szocialistabrigád-veze­tőivel találkoztak. Ferenczi József titkát számolt be az MSZMP Po­litikai Bizottsága tagjának apárt- alapszervezetek tevékenységéről, majd Németh Károly tartott elő­adást időszerű bel- és külpolitikai kérdésekről. Az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Budapesti Pártbi­zottság első titkára csütörtökön a késő délutáni órákban utazott vissza a fővárosba. K. A. • A vendégek érdeklődéssel hallgatják Simon László üzemvezető tájékoztatóját a tankpezsgő gyártásáról. • Látogatás a kecskeméti sportcsarnokban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom