Petőfi Népe, 1974. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-27 / 22. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1974. január 27. Nő az érdeklődés a megyében a számítástechnika iránt Mint arról lapunkban annak idején hirt adtunk, az MTESZ Számítástechnikai Bizottsága decemberben csoportokra osztva beszélgetést kezdeményezett az élelmiszeripari, építőipari, gépipari, kereskedelmi és tanácsi vállalatok, valamint oktatá­si, kulturális intézmények vezetőivel a számítástechnika al­kalmazásáról. Ezzel kapcsolatban felkerestük Tohai Lászlót, a megyei tanács elnökhelyettesét, a számítástechnikai bizott­ság elnökét, tájékoztassa lapunk olvasóit a tárgyalások ered­ményeiről. Nehogy megismétlődjenek a tavalyi szüreti gondok Beszélgetés a Közép-magyarországi Pincegazdaság vezetőivel Sokat foglalkoztunk az elmúlt év őszén a jó szőlőtermés okozta gondokkal. Az állami bőr­ipar kevés tárolótérrel rendelkezett, nem volt elegendő szállítóeszköz, ezért egyes helyeken akadozott az átvétel. A Közép-magyarországi Pincegazdaság átvevöhelyein nagy erőfeszítéseket tettek a nehézségek leküzdéséért. Az elmúlt esztendő­ben megközelítően 1 millió hektoliter mustot és bort vettek át, a szőlőt is folyadékra átszá­mítva. Megyénk lakosságának jelentős része a szőlőtermesztésből él, a boripar összes áru­alapjának 40 százaléka innen kerül forgalomé­ba. Nem közömbös tehát, hogy az állami pin­cészetek miként készülnek fel a következő szüretekre, nehogy megismétlődjenek az el­múlt évi gondok. • Tavalyi szü­reti kép Kecs­kemétről, amely a bőség gond-1 jait tükrözi. Az idén meggyor­sul az átvétel. (Pásztor Zoltán felvétele) — Az összejöveteleken milyen érdeklődés nyilvánult meg a számítástechnika iránt? — Három évvel ezelőtt tanács­koztunk először a vállalatok, in­tézmények vezetőivel. Akkor ha­tározott negatív válaszokat kap­tunk. A mostani beszélgetéseken vi­szont szembetűnő volt az a vál­tozás, amely azóta végbement. Ugyanakkor kirajzolódtak azok a feladatok, amelyeknek megoldá­sa egyre sürgetőbbé vált. Több vállalat elkészítette a számítógé­pes szervezésfejlesztési koncep­cióját, és néhány helyen már be­vezetés előtt áll az adatfeldolgo­zás gépesítése, vagy éppen már él is kezdődött. — Annak idején a számítás- technika egy kicsit még hobby- nak számított. Főleg azok a vál­lalatok foglalkoztak vele, ame­lyeknél volt egy-egy fáradhatat­lan, lelkes szakember, aki vállal­ta az apostolkodással járó több­letmunkát. Azóta azonban meg­jelentek a számítástechnikára vo­natkozó kormányhatározatok, és ennek hullámai érkeztek el a fő­hatóságokon, trösztökön keresztül a Bács megyei vállalatokhoz, in­tézményekhez. A számítástech­nika nem hobby többé, nem cél­ja, hanem eszköze a vezetés kor­, szerűsítésének. Alkalmazásától egyetlen vállalat sem zárkózhat el. A gondot egyre inkább a' lyukszalagok, lyukkártyák gép­kocsin. vagy vonaton való utaz­tatása, illetve Budapestre való szállítása jelenti. — Milyen lehetőségek vannak a táv-adatfeldolgozás megvaló­sítására? — Ez országos gond, amely még nincs megoldva, bár nagy erőfeszítések folynak a technikai lehetőségek megteremtésére. El­sősorban a távbeszélővonalak mennyiségi és minőségi fejlesz­tésére van szükség,, de még sok más műszaki feladatot is meg kell oldani. Nem tartom valószí­nűnek, hogy erre tíz éven belül lehetőség nyílik.' — Ezek szerint előnyt élvez­nek azok a városok, ahol már számítóközpontok működnek? — Ez így igaz, mint ahogy igaz az a mondás, hogy mindenki ak­kora csillagász, amekkora táv­csöve van. Ahol van számítóköz­pont, ott van lehetőség megfe­lelő számítástechnikai munkára. — A számítógépek nagy meny- nyiségű adatok rendkívül gyors feldolgozására alkalmasak. A me­zőgazdaság, a kereskedelem, a közlekedés, az irányítás legkü­lönbözőbb területei is igénylik a számítógépes munkát. Sőt, a legnagyobb előrelépést e tárgy­körben megyénkben éppen eze­ken a területeken tapasztalhat­tuk az elmúlt évek során. — Segítenek a megyei vállala­tok problémáinak megoldásában a műszaki főiskolán működő szá­mítógépek? — A Gépipari és Automatizá­lási Műszaki Főiskola számítógé­pei elsősorban az oktatás céljait szolgálják Kecskeméten. Sajnos, a gépek mérete, kapacitása nem teszi lehetővé a vállalati, intéz­ményi adatfeldolgozás átvállalá­sát. Ugyanakkor nem rendelkez­nek a számitógépes munkához szükséges adattárolókkal, adat­bankkal. Reméljük azonban — és erre a Művelődésügyi Minisz­térium részben már biztosította az anyagi fedezetet —, hogy si­kerül a főiskolán felszerelni a? ESZ 1020 típusú, az eddiginél jóval nagyobb kapacitású számí­tógépet. Ezt a tervet a vállalatok, intézmények vezetői a csoportos beszélgetések során örömmel üd­vözölték. Ez azonban csak a kez­det lehet. Az igazi, végleges meg­oldás az lenne, ha egy országos számítástechnikai vállalat Kecs­keméten — mint ahogy néhány megyeszékhelyen tette — alköz­pontot létesítene, megfelelő rfend- szerszervezői apparátussal a vál­lalati, intézményi feladatok meg­oldására profilírozva. Talán nem árulok el titkot, hogy ilyen tár­gyalásokat már folytatnak orszá­gos szervekkel a megye vezetői. — Tohai elvtárs az imént a rendszerszervezést említette. Mi a jelentősége ennek a számító­gépek üzemeltetésénél? — Mint már mondottam, maga a gépi munka modem berende­zésekkel rendkívül gyors. Az előkészítés igényli a több időt. A gépi adatfeldolgozás beveze­tése nem egyszerű dolog. Át kell szervezni ehhez a vállalati ügy­menetet is. Az ilyen jellegű elő­készítő munka három-négy évet is igénybe vehet. A beszélgetések során ezért előtérbe kerültek a rendszertechnikai kérdések. Alap­vető ellentmondás, hogy minden­hez értő> rendszertechnikai szak­ember nincs. Ahány vállalat, annyiféle a rendszer. — Mik a további elképzelések? — Az MTESZ elnöksége mel­lett működő számítástechnikai bizottság feldolgozta a decembe­ri megbeszélések tanulságait, és ennek megfelelően készítette el jövő évi tervét. Ebben szerepel többek között .az is, hogy jú­nius 30-ig kidolgozzuk a megyei számítástechnikai központ létre­hozására vonatkozó javaslatot. Rendszerszervező és folyamat- szervező számítástechnikai tanfo­lyamokat rendezünk, tapasztalat- cseréket és szakmai látogatást szervezünk, végül pedig tájékoz­tató füzet kiadását tervezzük, amelyben ismertetjük a fonto­sabb számítástechnikai szakköny­veket, folyóiratcikkeket, az egy­séges számítógéprendszert és' egyéb közérdeklődésre számot tartó számítástechnikai jellegű kérdéseket. — Végezetül még egy kérdési. Milyen szerepet játszhat lapunk a számítástechnika megyei elter­jesztésében? — Nem csupán udvariasságból mondom, hogy a Petőfi Népe eddig is sokat tett ilyen vonatko­zásban. Tulajdonképpen a lapban egy öt-hat évvel ezelőtt megje­lent cikk irányította rá a figyel­met erre a kérdésre. Ennek egye­nes folytatása a főiskola első szá­mítógépének beszerzése, az Or­szágos Automatizálási Konferen­cia Kecskeméten való megren­dezése. ami végül is a főiskolán folyó számítástechnikai oktatás bevezetéséhez vezetett. Vagy hadd utaljak a lap egy tavaly megjelent cikkére, amely a gép­kiválasztás körüli vitában végül is az ESZ rendszer melletti állás- foglalást segítette elő. A decem­beri összejöveteleken nagyon sok vállalat ismételten kifejezésre juttatta hajlandóságát, hogy anya­gilag is hozzájárul egy számító- központ létrehozásához, ameny- nyiben ezzel megfelelő adatfel­dolgozó kapacitáshoz juthat. En­nek koordinálja az állami szer­vek feladata lesz. A számítástechnika elterjedését nagyon sok téves nézet akadá­lyozza. A felvilágosító munkában ugyancsak kérjük. a Petőfi Népe segítségét. Ez a megye,, amely a közelmúltban még a tanyai la­kosság életkörülményeinek meg­javítását tűzte napirendre, ezzel párhuzamosan azon fáradozik, hogy a jövő útját is egyengesse, s a számítástechnikában se ma­radjon el korunk követelményei­től. Ügy érzem, van ebben vala­mi szimbolikus, ami a sok nehéz­ség ellenére is optimizmussal tölt el — mondotta befejezésül Tohai László. Nagy Ottó Erről beszélgettünk a Közép­magyarországi Pincegazdaság vezetőivel: Bajzák Béla igazga­tóval, Kiss József igazgatóhelyet­tessel és Varga Mihály főmér­nökkel. IGAZGATÓHELYETTES: — A szőlőtermesztő gazdasá­gokkal igyekeztünk állandó kap­csolatot teremteni. Százötvenöt gazdasággal kötöttünk több éves szerződést. A partnerek zöme — 117 — tartós kapcsolatra törek­szik, ezt bizonyítja, hogy tízéves megállapodást kötöttek velünk. Az elmúlt esztendőben 44 gaz­daság részére 734 vagon műtrá­gyát juttattunk termelési előleg­ként. Érdemes azt is megemlíteni, hogy ezekben a gazdaságokban részben a nagyobb műtrágyaada­gok felhasználása eredményeként az 1972. évi 45 mázsáról tavaly 55 mázsára emelkedett a hektá­ronkénti termésátlag. A termelés fejlesztésének másik módja az új fajták telepítése. A lajosmizsei Kossuth Szakszövetkezettel ilyen jellegű együttműködést alakítot­tunk ki. Két előzetesen elismert fajtából adtunk szaporítóanyagot. A K—11-es fehér bort adó és az M—4-es vörös bort adó szőlőből. Egyik legnagyobb jelentőségű megállapodásnak tartjuk, amit a kiskunmaisai Jonatán Szakszö­vetkezettel, kötöttünk. Részlete­sebben azért nem szólók erről, mert a Petőfi Népe már hírt adott róla, cs,ak annyit jegyzek meg, hogy folyamatosan össze­sen 230 hektár szőlőt telepítünk közösen a szakszövetkezettel. A munka már megkezdődött, mint­egy 30 hektár úi ültetvény léte­sült eddig. Az ilyen jellegű együttműkö­dést tovább akarjuk bővíteni és keressük a termelési kapcsolatok további úi formáit, meghagyva természetesen az eddigieket is. IGAZGATÓ: — Ezek a kapcsolatok egyúttal elősegítik a terméseredmények növekedését. Hasonló bortermé­sekre a következő években is szá­míthatunk. éppen ezért alaposan fel kell készülnünk a növekvő hozamokra. Fejlesztési elképzelé­seink szerint már az idén korsze­rűsítjük az átvételt, növeljük az idény alatt feldolgozható szőlő mennyiségét. Kecskeméten épül a megye legnagyobb és legkorsze­rűbb szőlőátvevő telepe. Folyama­tosan működő szoyiet és olasz préseket helyezünk ide. A szüret alatt 100 ezer mázsa .szőlő átvéte-. lét és feldolgozását tudjuk majd megoldani. Kiskunfélegyházán új feldolgozóüzem épül, amely szü­retre kész lesz. Ezzel némileg te­hermentesítjük a kiskunmajsai. pincéket. Kívánatos a tárolótér bővítése is. mintegy 200 ezer hektoliterrel. Sajnos, erre nincs meg még a pénzügyi fedezet, pedig jó lenne már az idén egy részét megépí­teni. Eddig a 13 ezer hektoliter befogadóképességű osztrák mű­anyag tartályokra számíthattunk csupán. Még annyit jegyzek meg, hogy az idén számottevően növeljük exportunkat, elsősorban a Szov­jetunióba mind palackozott bor­ból. mind hordós szállítmányok­ból. Az idén először szállítunk bort Ausztriába is. Fejlesztési elképzeléseinkhez tartozik az üdítőitalprogram meg­valósítása is. Ez évtől ugyanis át­vettük a megyei szesz- és szikvíz- ipari vállalatot. FŐMÉRNÖK: — Erről talán én adnék tájé­koztatást. A program megvalósí­tására 58 millió forintot fordítot­tunk. A teljes beruházás mintegy 2 esztendő múlva lesz kész. Az új, szőlőléből készül szénsavval dúsitott. Márka nevű italunk máris népszerű. Egyelőre naponta 15—16 ezer üveget palackozunk, de rövidesen beállítunk egy kor­szerű új gépsort. Ennek teljesít­ménye óránként 15 ezer palack. Az idén már 24 millió palackot hozunk forgalomba. Amennyibe^ a piac igényéi úgy kívánják, a termelést .tovább fejlesztjük. Ezenkívül más természetes alap­anyagú üdítő italokat is forgalom, ba hozunk. A bőripar vezetőinek tehát van­nak elképzelései a további fej­lesztésre. Figyelemre méltó kezde­ményezés, hogy a könnyű homoki borok forgalomba hozatalán kí­vül nagy gondot fordítanak az üdítő italok választékának bőví­tésére. K. S. Együtt a tagokkal A dusnoki szorgalom eredménye A dusnoki Egyesült Munkás-Paraszt Termelőszövetkezet­ben is ezekben a napokban summázzák az elmúlt esztendő gazdálkodását. A határ csendes, hiszen időben végeztek a me­zei munkákkal, a könyvelésben viszont ugyancsak szorgos munka folyik. A 4500 hektáros mezőgazdasági nagyüzem, amelynek a nyugdíjasokkal, járadékosokkal együtt mintegy hétszáz tagja van, jól zárta az elmúlt esztendőt. Még csak elő­zetes számításokat végeztek, de annyit máris megállapítottak, hogy a termelési érték meghaladja a 100 millió forintot és a többi gazdasági mutatók is jól alakulnak. Zsilinszki László elnök meg­könnyebbülten sóhajt, amikor az elmúlt év gazdálkodása kerül szóba. — Igyekeztünk megbirkózni a gondokkal, leküzdöttük a terme­lés fejlesztése előtt álló kisebb- nagyobb akadályokat. Az elmúlt esztendő értékelésének napjaiban mindig megállapíthatjuk, hogy a tagság szorgalma, segítőkészsége, tenniakarása nélkül' nem jutot­tunk volna előbbre. A legtöbb jövedelmet tavaly is a paprika hozta. Csaknem 31 és fél millió forinttal járult hozzá a gazdálkodás eredményességé­hez. A minőséggel elégedett volt az ipar. A termelőszövetkezet ta­valy új utóérlelési módszerrel kí­sérletezett. ami bevált. A papri­kát szellős ládákban tárolták, melyeknek aljára hálót szögeztek. Ez a módszer termelékenyebb, hatásosabb, mint az eddig alkal­mazott neccben történő utóérle­lés. Legalábbis a tapasztalatok ezt bizonyítják. A kedvező értékelés alapján az idén át akarnak térni a termés nagy részének hasonló módon történő ütóérlelésére. A termelőszövetkezetnek három szá­rító alagútja van, amelyek alatt 24 órás műszakban 60-tól 140 va­gon félkész terméket készítettek >10 paprikaőrlésre. Szoros, kölcsö­nös előnyök alapján, nyugvó ter­melési kapcsolatot alakítottak ki a Kalocsavidéki Paprikafeldolgo. zó Vállalattal. a gazdaság látja el paprika­vetőmaggal a környező termelő- szövetkezeteket. — Kétszázharminckilenc mázsa vetőmagot állítottunk elő tavaly, amely mintegy 1200 hektárra ele- gendő. Értéke 2 és fél millió fo­rint. Az elit vetőmagon kívül-ná­lunk fémzároliuk a terméket. Na­gyobbrészt. a kecskeméti Zöldség- termesztő Kutató Intézet kalocsai állomásán előállított K—622-es fajtából gondoskodtunk szaporító­anyagról. Ez helvrevetésre nagyon alkalmas, korábban érik, nagy a festékanyag-tartalma, bő termést ad, jól tárolható és géni szüretre is alkalmas — hangoztatja az el­nök. Másik nagy bevételi forrásuk a baromfitenyésztés, főleg a ka­csanevelés és a naoosbaromfi-ér- tékesítés. —, A kacsaiénvésztésbpi tavaly • Kép az egyik kacsatelepről. Sereg Lászlőné szeretettel gondozza a jószágokat. 8 millió forint, bevételünk • volt, az idén 10 millióra számítunk. A törzsállományt az elmúlt évi 8 ezerről 10 ezerre növeljük. Tavaly 640 ezer naooskacsát értékesítet­tünk saját keltetőállomásunkról. Az idei tervünk. 800 ezer darab. Foglalkozunk kacsa előnevelésé­vel és oecsenvecsirke-tenvésztés- sel is. Egy figyelemre méltó adat: a baromfitelepen egy dolgozó évente 400 ezer forint termelési értéket produkál — tájékoztat Zsilinszki László. Az idei feilésztési tervek között szerepel a paprika vetésterületé­nek növelése, száz hektár paradi­csom, negyven hektár uborka ve­tése. Tavaly először foglalkoztak a tagok háztáji gazdaságaikban paprikatermesztéssel, az idén már 50 hektárnyit szándékoznak vetni a kisgazdaságokban. Dusnokon negyedszázados a szö­vetkezeti mozgalom. Ez alatt szin­te évről évre gyorsabban haladt előre a mezőgazdasági termelés. A jövő azt ígéri, hogy a fejlődés üteme tovább fokozódik. —ö. —r. NAPKÖZBEN Levelek válasz nélkül Azt hiszem nem én vagyok az egye­düli ember, aki számtalan, különböző vállalatnak, szövetkezetnek, hivatal­nak küldött leveleire hetek, sőt hó­napok múlva sem kapott választ. Pe­dig talán mondanom sem kell, nem egyéni érdekek vezettek, amikor meg­fogalmaztam a leveleket, s nem is személyes kapcsolatot kívántam ki­alakítani egyik-másik osztállyal, ipari szövetkezettel, intézmény vezetőjével. Csupán azt tettem minden esetben, amit kötelességem: panaszos levél ér­kezett! például egy kecskeméti gépko­csitulajdonostól, akinek autóját már nyolc hónapja javította akkoi* (több, mint fél éve) az ugyancsak kecske­méti autójavító szövetkezet. Nosza, gondoltam» a panaszos érdekében el­járva írok az elnöknek, s tapintato­san érdeklődöm, hogy miért tart ilyen sokáig náluk egy javítás. Tettem ezt annál inkább, mert a szövetkezet ve­zetője az akkori napokban nyilatko­zott egyik kollégámnak: nagyon jól megy a javítás, napok alatt elkészül­nek a legbonyolultabb javítással is. Az illető szövetkezet elnöke a mai napig sem válaszolt. De ez csak egy példa. S ahogyan eszembe Jutnak az ehhez hasonló példák, amelyeket „saját bő­römön*'' tapasztaltam, továbbá, ha eszembe jutnak az ismerősök, kollé­gák hasonló panaszai, már-már azt kell gondolnom, hogy soha senki sem kap választ hivatalos levelére. Tudok olyan öregekről, akik ákom-bákom betűkkel teleírt füzetlapon panaszkod­tak különböző hivataloknak, majd a rádióhoz fordultak, mert sehonnan soha nem kaptak választ. Pedig nem ez az általános, noha meglehetősen svakor! tapasztalat. Nem csodálkoz­tam azon sem, amikor egy elszánt ol­vasónk személyesen utazott be Kecs­kemétre, felkereste a hivatalt, ahon­nan hónapok óta várta a választ. Azt felelték neki: — Mit gondol, hogy mink azért vagyunk itt? Talán más munkánk nincs is, mint a levelekre válaszolgatni? Olvasónk nem ijedt meg erre az ..emberi hangria”, hanem föltette a kérdést: — És mit tennének velem tisztelt hölgyem, ha én az önök levelére nem válaszolnék soha? Csak­hogy muszáj, mert önök oda írják a levél végére, hegy amennyiben nem fizetek, jövök, akkor ilyen és ilyen büntetést alkalmaznak. Sajnos, az állampolgárok gyakran ki vannak szolgáltatva a hivatalokban még megtalálható bürokrata szemléle­tet hordozó, azt gyakorló emberek­nek. Ok azt hiszik, hogy — hányszor elmondott igazság — a lakosság van a hivatalért és nem fordítva. Azt gon­dolják, hogy ha valaki ír a hivatal­nak, arra egyáltalán nem kell vála­szolni, mert nekik „nem az a dolguk”, hanem sokkal fontosabb teendőik vannak. De lehet-e fontosabb, mint az állampolgárokkal való harmonikus, emberi kapcsolat, amely nem egyszer éppen e levelekben kellene, hogy megnyilvánul jen? Az egyes ember, ha felszólítást kap valahonnan, már tud­ja, hegy arra válaszolni kell. hogy ott meg kell jelenni. A hivatal ezt sajnos, gyakran nem tudja. Nem érc zékeli azt a — nevezzük csupán etikai kötelességnek — tényt, hogy ha írnak nekem, válaszolni illik és kell. Hány és hány olyan levelet kapott szerkesztőségünk az utóbbi esztendők­ben, amelyben arról panaszkodik a feladó, hogy már mindenhová írt, „de még csak nem is válaszoltak**.. . Pe­dig, amint kiderült ezekből a hozzánk küldött levelekből, néhány perc alatt, kis hozzáértéssel, némi emberséggel el lehet intézni a problémát, meg le­het adni a néhány szavas felvilágosí­tást. egy telefonnal meg lehet moz­gatni azt a szervet, ahol hónapok óta fekszik a beadvány stb. Ezek a válasz nélkül hagyott levelek igen sok kárt tesznek össznépi vonatkozásban. Az egyszerű emberek ezreiben táplálják a hivatalokról korábban kialakított véleményt, hogy csak a pénzt szedik be, de ha az embernek baja van, me­het panaszra a jóistenhez. Pedig — további száz és százezrek bizonyíthat­ják — ez nem így van. Viszont csak úgy lehet meggyőzni a kétkedőket, ha - a hivatalok, különböző szervek, intézmények, szövetkezetek, hatósá­gok igenis válaszolnak a levelekre, méghrzzá nem hátlapok, hanem na­pok alatt. Egyelőre sajnos, még nem tartunk itt. A napokban idős ember botorkált be szerkesztőségi szobámba. Ezerszer bocsánatot kért, de meglátta az utcai táblán, hogy itt szerkesztőség van, s feljött, mert alig lát, levelet kellene írni a helyi tanácsnak, kérni a tele­pülésfejlesztési hozzájárulás csökken­tését, tekintettel sok mindenre. Meg­írtam a bácsinak, megcímeztem a bo­rítékot is. Alig múlt el egy hét, s új­ra kopogtatott az ajtómon az illető, s mint valami csodát említette, kezében a levéllel, hogy képzeljem el, vála­szoltak'. . . Igen! Neki ez már-már csodának számított, pedig a legtöbb esetben ter­mészetes. Kár, hogy nem minden esetben. Gál Sándor • A keltetőállomáson Ferity István és Sipos Lajos villany- szerelő a vezérlőszekrényeket és fűtőtesteket javítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom