Petőfi Népe, 1974. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-22 / 17. szám

/ Pártnapok a megyében PETŐFI népe Termel a Ságvári Nyomda # 1973 októberében költözött új helyre a Váci úton levő szék­házba a SZOT Ságvári Nyom­dája. Az új létesítményt 39 millió forint értékű, javarészt NDK gyártmányú nyomdagép­pel szerelték fel. Az idén 44 millió forint értékű nyomdai terméket állítanak elfi. Ké­pűnkön: Magasnyomó gépek terme az új nyomdában. (MTI- foto — Bara István felv. — KS) VÁROSFÖLD, művelődési ház, január 23-án, 15 órakor. Előadó: Horváth Ignác, a megyei párt-vb tagja, a kecskeméti járási párt- bizottság első titkára. SZÁNK, Olajipari Vállalat, ja­nuár 24-én, 14 órakor. Előadó: Kovács Sándor, a Nehézipari Mi­nisztérium MSZMP-bizottságá- nak titkára. KALOCSA, városi tanács, ja­nuár 25-én, 15 órakor. Előadó: dr. Ritter Tibor, az MSZMP KB alosztályvezetője. KECSKEMÉT, megyei tanács, január 25-én, 14 órakor. Előadó: Buda Gábor, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökhe­lyettese. SÜKÖSD, művelődési ház, ja­nuár 25-én, 14 órakor. Előadó: dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke. KISKUNFÉLEGYHÁZA, Épí­tőipari Szövetkezet, január 28-án, 16 órakor. Előadó: Dömer Hen­rik, a bAéV igazgatója, a me­gyei párt-vb tagja. CSENGŐD, községi tanács, ja­nuár 30-án, 18 órakor. Előadó: Brachna János, a MÉSZÖV el­nöke. KUNSZENTMIKLÓS, VAV, ja­nuár 31-én, 14 órakor. Előadó: dr. Matos László, a megyei párt- bizottság osztályvezetője. HARTA, Lenin Termelőszövet­kezet, február 4-én, 15 órakor. Előadó: Kovács Imre, az MSZMP KB alosztályvezetője. KISKUNFÉLEGYHÁZA, Vegy­ipari Gépgyár, február 4-én, 14 órakor. Előadó: Borsódi György, az SZMT vezető titkára. BACSBORSÓD. pártház, feb­ruár 4-én, 10 órakor. Előadó: Konfár Sándor, a megyei párt- bizottság munkatársa. KECSKEMÉT, Fémmunkás Vál­lalat, február 5-én, 15 órakor. Előadó: Erdélyi Ignác, a megyei pártbizottság titkára. KECSKEMÉT, pedagógus ösz- szevont, február 5-én, 16 órakor. Előadó: Gera Sándor, a megyei pártbizottság osztályvezetője. BÄJA, Finomposztó Vállalat, február 6-án, 14,30 órakor. Elő­adó: Párdi Imre, az MSZMP KB tagja, a Központi Bizottság osz­tályvezetője. BAJA, Kismotor- és Gépgyár, február 6-án 14,30 órakor. Elő­adó: Papp György, a megyei párt-vb tagja, a bajai városi pártbizottság első titkára. NAGYBARACSKA, művelődé­si ház, február 6-án, 15 órakor. Előadó: Katanics Sándor, a me­gyei pártbizottság titkára. BÁCSALMÁS, művelődési ház, február 7-én, 15 órakor. Előadó: dr. Horváth István, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára. KECSKEMÉT, Kertészeti Egye­tem Kertészeti Főiskolai Kara, február 8-án, 14 órakor. Előadó: Pulai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese. BAJA, Ganz gyáregység, feb­ruár 8-án, 14,30 órakor. Előadó: dr. Glied Károly, a megyei ta­nács elnökhelyettese. Művelődési házat avattak Tompán Egy valóságos igényekre épülő, korszerű művelődési házzal gya­rapodott ismét Bács-Kiskun me­gye intézményhálózata. A tanulni és szórakozni vágyó tompái ak ezentúl egy olyan igazi kulturá­lis központot látogathatnak, amelyben mozi- és színházterem, könyvtár, valamint több klubszo­ba és előadói terem várja a ven­dégeket. Szombaton este hat órára meg­telt a lejtős nézőterű, fényárban pompázó színházterem. Mintegy négyszázan vettek részt az avató ünnepségen. Bácskai Antal tanács­elnök üdvözölte a közönséget, majd átadta a szót Ispánovits Mártonnak, az MSZMP kiskunha­lasi járási bizottsága első titkárá­nak. Az előadó hangsúlyozta: sokak örömére ebben az ötezer lakosú községben ezentúl korszerű, mai igényeknek megfelelő intézmény áll a művelődni vágyó lakosság szolgálatára. Elismeréssel szólott a Bács-Kiskun megyei Moziüzemi Vállalat közreműködéséről. A mű­velődési ház építési költsége hat­millió forint: ennek az összegnek egyharmadát a moziüzemi válla­lat fedezi. (A nagytermet heten­ként négy este filmvetítésre hasz­nálják.) A beszéd után a BM Határőr­ség Központi. Művészegyüttesének tagjai dallal, tánccal, zenével és vidám jelenetekkel szórakoztatták az ünneplő tompaiakat. Negyedszer is kiválóak Zimándi P. István emlékezete Kedves, bensőséges ünnepség színhelye volt szombaton délután a Kecskeméti Konzervgyár kul­túrterme. A Szalvay Mihály ne­vét viselő munkásőregység ren­dezte meg ünnepi egységgyűlé­sét. A Kecskeméti Konzervgyár munkásőrszakasza ezúttal ne­gyedszer nyerte el a Kiváló cí­met. Erről ezt mondta Berta Pál szakaszparancsnok: — Nagy öröm számunkra, hogy eredményeink alapján ismét megszereztük a kiváló címet, s ezzel egyidejűleg á kecskeméti városi pártbizottság vándorzász­lajának örökös birtokosai lettünk. Nem véletlen, hogy ilyen ered­ményeket sikerült elérnünk, hi­szen munkásőreink valameny- nyien tagjai a szocialista brigá­doknak, törzsgárdatagok. A mun­kásőrök 65 százaléka öt éves szolgálatot teljesített már, s mintegy 60 százalékuk elérte a kiváló munkásőr címet. Pa­rancsnokaink közül ketten két­szeres, ketten pedig egyszeres kiváló parancsnokok. Hogyan sikerült elérni ezt a magasfokú felkészültséget a szol­gálat ellátásában, a kiképzésben? Erről kérdeztük Berta Pált. — Eredményeink forrása a gyár pártbizottságának és a gaz­dasági vezetésnek teljes támoga­tása. Nemcsak elvárják tőlünk, hogy jól tevékenykedjünk, de be is számoltatnak a munkáról. Ha gondjaink vannak, azon nyom­ban segítenek, lehetőséget te­remtenek a szolgálat ellátására Ennek tulajdonítható, hogy 1972- ben 92, 1973-ban pedig 97 száza­lékos volt a foglalkozásokon a megjelenés. A . lőkiképzésben minden lőfeladatot kiválóan hajtottunk végre, de ezenfelül a riadók és egyéb kiképzési ágak­ban elért eredményeink is meg­felelő minősítést kaptak. Talán szerénységből arról nem beszélt Berta Pál, hogy a pa­rancsnokok aktívan részt vettek a vezetésben, szakmai kérdések megbeszélésében, a foglalkozá­sokra, gyakorlatokra való felké­szülésben és felkészítésben. Je­lentős volt az a segítség, amit a gyári pártbizottság a munkás­őrök kiválasztásában, a kiképzés feltételének megteremtésében nyújtott a szakasz tagjai szá­mára. Mondani sem kell, hogy maguk a munkásőrök, ha ezzel nem is dicsekedtek, érezték ezt a segítséget és igyekeztek többet tenni, mint amit elvártak tőlük. Ezért szerveztek társadalmi mun­kát a gyár Béke és Barátság tízszeres szocialista brigádjával — amelynek vezetője éppen Ber­ta Pál — a kiképzési bázis be­kerítésére. Az eredményeket le­hetne tovább sorolni, de mi mé­gis arra szerettünk volna választ kapni, hogy milyen módon akar­nak továbbhaladni. — Ez a zászló, az elismerés nyilvánvalóan kötelez bennün­ket. Ezért elhatároztuk: korsze­rűsítjük a kiképzést, több szem­léltető eszközt készítünk, s való­ra váltjuk a régi tervünket, egy terepasztalt alakítunk ki. A munkásőrök vállalták, hogy met­szeteket készítenek. A parancs­nokok, köztük jómagam is — mondta Berta Pál — még na­gyobb gondot fordítunk a foglal­kozási jegyek elkészítésére, a szabályzatok kiváló megismeré­sére. Erre biztatást kaptunk már az üzemi pártbizottságtól,' s a gyár gazdasági vezetői is meg­ígérték a segítségüket. Mit tud ehhez hozzátenni az újságíró? Remél és bízik abban, hogy egy év múlva a Kecskeméti Konzervgyár murikásőrszakaszá- nak ismét átadják a kiváló cí­met. Gémes Gábor TU—154 A MALÉV legújabb utasszállító repülőgépei 12 ezer méter magasságban óránként 950 km-es sebességgel két óra alatt teszik meg az utat Budapest és Moszkva közfitt. (MTI-fotó Kovács Sándor — KS.) Bezdánban született, de bács­almásinak vallotta magát, és végakaratának megfelelően itt is temették el, nagy részvéttel. 64 éves múlt. Hivatása szerint most nyelvész volt. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Inté­zetében dolgozott több, mint húsz évig. Budapesti búcsúztatóján Kelemen József felsorolta azokat a területeket-műveket, amelye­ken dolgozott: a magyar nyelv nagyszótára,.. nyelvművelő kézi­könyv, Petőfi-szótár, kontrasztív nyelvi vizsgálatok. A Petőfi-szó­tár állt hozzá legközelebb. A mű első kötetének megjelenését büsz­ke örömmel fogadta. A most ké­szülő második kötetén szinte éle­te utolsó pillanatáig dolgozott. Régi kedves területe az iroda­lomtörténet is. 1972-ben megje­lent nagy munkája: Péterfy Je­nő élete és kora egyúttal kandi­dátusi értekezése is. Már az ed­dig megjelent recenziók is iga­zolják: ez a könyv tartalmazza mindazt, amit a századvég nagy esszéistájáról tudni lehet és ér­demes. Nem csak életrajz ez a mű, hanem nagyszerű és alapos korrajz is. Most készülőben levő munkája is életrajz és korrajz egyszerre: Mécs Lászlóról és a felvidéki magyar irodalomról szól. Ennek a mellékterméke — és a kutató tehetségének, figyel­mének a bizonyítéka — két pub­likált ismeretlen József Attila- vers! Fiatalabb korában kiváló pe­dagógus volt: nemcsak a gya­korlatban — tisztelő tanítványok seregével tartotta a kapcsolatot —, hanem, elméletben is: többek között könyvet írt a „Toldi ta­nítása az általános iskolában” címmel. Megyénk irodalmi életét és az itteni alkotókat mindig számon tartotta. Az elszármazottakat is — amilyen ő volt. (Kezdettől elő­fizetője volt a Forrásnak.) Illő tehát, hogy elismeréssel és fájda­lommal megemlékezzünk róla. Bognár András Szabadkai szobrászok tárlata Szegeden Szeged és Szabadka közötti test­vérvárosi kapcsolatok rendszeres kulturális együttműködésben is megnyilvánulnak. Vasárnap Al­mási Gábor szabadkai szobrász- művész alkotásaiból rendeztek ki­állítást Szegeden. A Móra Ferenc Múzeum képtárában. (MTI) ITTAS VEZETÉS, SZABÁLYTALANSÁG Négy súlyos közúti baleset Az elmúlt hét végén több sú­lyos közúti szerencsétlenséget okozott az ittas vezetés. Bacsa István. Lajosmizse, Mizse 154. szám alatti lakos ittas állapotban kerékpározott a község belterüle­tén. Feltehetően emiatt nem adta meg az elsőbbséget a már féktá' volságon belül haladó Pintér Gyu­la, Kecskemét, Schönherz Zoltán tér 7. szám alatti lakos által zetett személygépkocsinak és az­zal összeütközött. Bacsa Istvánt súlyos sérüléssel a kórházba szál­lították, de képtelenek voltak ki­hallgatni, mert ittas állapota miatt elvesztette eszméletét. A rendőrség eljárást indított ellene. Kecskemét határában ittas ál­lapotban vezette személygépko­csiját dr. Tuka Árpád, Cegléd, Malom tér 1. szám alatti lakos, majd átadta járműve vezetését Bugán Edit 28 éves kunhegyesi lakosnak, aki szintén ittas álla­potban volt, s emellett nem ren­delkezett vezetői engedéllyel. Bu­gán Edit mintegy 70 kilométeres sebességgel közlekedve gyakor­latlansága miatt elvesztette a jár­mű felett uralmát, áttért a bal ol­dalra, s ott az árokba borult. A baleset következtében Tuka Gé- záné szombathelyi lakos súlyo­san, Bugán Edit könnyebben megsérült. A gépkocsiban több mint tízezer forint anyagi kár ke­letkezett. Dr. Tuka Ámád vezetői engedélyét elvették. Solt belterületén, a Felszabadu­lás és Szivárvány utca kereszte­ződésében Szűcs László Kiskő­rös. Pozsonyi út 17. szám alatti lakos a 9-es számú Volán Vállalat tehergépkocsijával balról előzte a balra kanyarodó Jaksa Gáborné, Tass, Rákóczi út 1. szám alatti lakos személygépkocsiját A- ösz- szeütközés következtében Jaksa Gáborné könnyebben, míg utasa Kovács Gyuláné, Solt, Szivárvány utca 5. szám alatti Isikos súlyosan megsérült. Szűcs László súlyosan vétett a KRESZ előírásai ellen, mert a ba’ra kanyarodási szán­dékát jelző személygépkocsit nem jobbról előzte meg. Szűcs ellen eljárást indítottak. Solt határában figyelmetlenül haladt át az úttesten Farkas Györgyné 74 éves; Solt. Járás ut­ca 24. szám alatti lakos. Ekkor érkezett oda tehergépkocsijával féktávolságon belül Veres István 45 éves gépkocsivezető. A fékezés nem segített, s Veres járművével elütötte Farkasnét, aki súlyos sé­rüléssel a kórházba szállítottak. Mint a rendőrség megállapította, Veres Istvánt a balesetért felelős­ség nem terheli. G. G. • Lapzártakor érkezett • Koszorúzás Lenin szobránál. V. I. Lenin halálának 50. évfordu­lója alkalmából megkoszorúzták budapesti szobrát. Képünkön: az MSZMP KB nevében Aczél György és Biszku Béla helyezik el a koszorút. (Tudósításunk a 2. oldalon.) (MTI foto — Szebellédy Géza felv. — KS) 0 Látogatás — olajért. A kuvaiti rádió jelentése szerint Szabah el-Szalem el-Szabah kuvaiti emir hétfőn fogadta lord Balniel angol külügyi államminisztert, aki ezekben a napokban sorra látogatja a Perzsa-öböl menti arab országokat. (MENA) 0 Az etióp császár Szaúd-Arábiában. Hailé Szelasszié etióp császár hétfőn hivatalos látogatásra Szaúd-Arábiába érkezett. Hailé Szelasz- szié várhatólag a Jeruzsálem jövőjével kapcsolatos közös arab— afrikai tervről tárgyal majd. (UPI, MENA) 0 Hazánk bonni nagykövete, Hamburger László, hétfőn átadta megbízólevelét dr. Gustav Heinemannak, a Német Szövetségi Köz­társaság elnökének. (MTI) 0 Paraccl-incidens. (Cikkünk a 2. oldalon.) A Vietnami Köztársaság (Saigon) hétfőn kérte az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehí­vását annak a „súlyos helyzet­nek” a tanulmányozására, amely az utóbbi napokban kialakult a Paracel-szigetcsoport térségében. Saigonban hétfőn Vuong Van Bac külügyminiszter hivatali re­zidenciájára kérette a külföldi diplomáciai missziók mintegy 40 vezetőjét, s tájékoztatta őket a szigetcsoport feletti „dél-vietna­mi szuverenitás, törvényes és történelmi hátteréről”. A külügy­minisztérium szóvivője közölte, kormánya „világméretű diplo­máciai hadjáratot” indított an­nak érdekében, hogy elnyerje a külföldi kormányok támogatását á Paracel-szigétekre támasztott igényéhez. 0 Todor Zsivkov NDK-beli programja. Tegnap délután To­dor Zsivkov látogatást tett Erich Honeckernél, az NSZEP Köz­ponti Bizottságának épületében. Eszmecseréjük után megkezdőd­tek a két ország párt- és kor­mányküldöttségének hivatalos tárgyalásid Zsivkov és Honec- ker vezetésével. Este az NSZEP Központi Bizottsága, az NDK államtanácsa és minisztertanácsa fogadást adott Todor Zsivkov és a bolgár küldöttség tiszteletére. 0 Lebeg a frank. Hat hónapon át lebegtetik a francia frankot. Képünkön: százfrankos bankje­gyek „lebegnek” az egyik pári­zsi szökőkút vizén. (Tudósítá­sunk a 2. oldalon.) (Telefoto—UPI—MTI—KS) 0 Olaj. Az algériai kormány és a francia Elf-Erap olajtársaság kö­zött egyezmény jött létre' szaharai olajkutatásra és -kiaknázásra. Képünkön: a megállapodás aláírása. (Telefoto—AP—MTI—KS) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: <001 Kecskemét. Szabadság tér 1/a Telefon: 12-S19. 12-51S (központi): 11-70», 11-121. Telexszám: 22400» bmlv Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással a Km 215—98102 jelzőszámára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációi eljárással »001 Kecskemét, KUlső-Szagedl út 6. Telefon: 1J-T2» Igazgató: Ablaka István Index: 25065 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom