Petőfi Népe, 1974. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-20 / 16. szám

-4 • PETŐFI' NÉPE • 1974. január 20. Egy összkomfortos község Faluriport Tataházáról Az országot, a megyét járó embereknek nem szokatlan az a kép, amely egyre több kis tele­pülésen, falvakban és községek­ben fogadja a vendéget. Tiszta, virágos utcák, járdák, utak, kar­bantartott régi és épülő, vagy nemrégiben, épült házak, gyakran új utcák. Ha pedig alkalma van az illetőnek a családok otthonai­ba, a közintézményekbe is bete­kinteni, újabb kellemes „megle­petés” éri: vízvezeték, fürdőszoba, modern bútorok stb. Mindez azonban azok előtt, akik szem­mel kísérik, látják a változó, a fejlődő és kultúrálódó falvakat, régen természetesnek számít, s azokat nem is éri a meglepetés erejével, amit elmondtunk. Bács- Kiskun megyében is egyre több lesz az „összkomfortos” telepü­lés, persze a kifejezés nem úgy értendő, mint egy lakás esetében és azt sem jelenti, hogy a tanács­nak, a lakosságnak immár sem­mi dolga-gondja nincs a telepü­lésfejlesztéssel, hiszen mindent megtettek. Vannak gondok Ta­taházán is, noha a község már- már összkomfortos. A falu utóbbi években elért eredményeiről és a jelenidő gondjairól feladatairól beszélge­tünk Túri Antallal, a községi ta­nács elnökével. Elöljáróban még mondjuk el, hogy ilyen tanács­házát aligha találunk még egyet a megyében: pajzs-szerűen ki­képzett bejárati ajtókkal, s azo­kon belül egy magas előtérrel. Jó néhány évtizeddel ezelőtt a község akkori vezetői valamiféle magyaros hangulatot igyekeztek adni ezzel az épületnek, de a pénz hamar elfogyott, és a te­tőre már csak nádfedelet tudtak húzni. A nádat természetesen azóta kicserélték, s az egykori építőmester ma már aligha is­merne alkotására, hacsak a sa­játos bejárati kapuról nem... Tataháza 1764 óta önálló köz­ség, s az önállóságot először is arra használták az akkori embe­rek, hogy 1770-ben tanítót hoz­tak a faluba. A tanácselnök vé­leménye szerint körülbelül abban az időben épült az úgynevezett öreg iskola is, amit milliószor ta­taroztak, felújítottak, .mígnem újat építettek. Persze működik a régi ÍS, mert — ez, nem csak Ta­taházára érvényes — azóta ala­posan megváltozott az élet, ben­ne a tudomány, s annak legalsó lépcsőfoka, az általános iskola is. A több, mint kétszáz évvel ez­előtti tanító úr helyett jóval több pedagógus gyámolítja a nebuló­kat a tulományok felé vivő úton. A két iskolába mintegy 150 gye­rek jár, az „utánpótlás” pedig az • A tanácsháza sajátos bejárati óvodában tölti napjait. A két cso­portban hatvanan vannak, s ez egyúttal azt is jelenti, hogy a községben nincs óvodai gond. Érdekes figyelemmel kísérni, amit Túri Antal, tanácselnök mond az óvodáról: — A hatvanas évek elején két óvodai csoportunk volt, de egyre kevesebb gyerek született, s az egyik csoportot meg kellett szün­tetni, illetve az magától meg­szűnt. Aztán a múlt évben is­mét azt vettük észre, hogy szük­ség van a két csoportra, s kértük a visszaállítást, amit most, janu­ár elsején meg is kaptunk. A tanácselnöknek ez a rövid epizódja a demográfiai kérdések felé tereli a beszélgetést. S amit e témakörben Tataházáról meg­tudtunk — általánosítható is. A község lakossága 1960-ban még 1978 lélek volt. A követ­kező esztendőkben — 1964-ig — ez a szám 163-mal lett kevesebb, '• nem azért, mert magas lett volna a halálozási arány, hanem mert sokan ott hagyták a falut és irányt vettek Pécsre, Buda­pestre, Szegedre, Kecskemétre. Elsősorban a fiatalok, a közép­korbeliek vállalkoztak az ilyen­forma váltásra, de ők hamaro­san magukkal vitték az elaggot szülőket is. A hatvannégyes esz­• Néhány új ház a nyolcvanháromból. (Pásztor Zoltán felvételei.) kapuja. tendőt követően ez az elvándor­lási folyamat lelassult, majd az utóbbi 2—3 évben kezd a visz- szájára fordulni: egyre többen jönnek haza a hajdani „kiván­dorlók” közül, s jelenleg, ponto­sabban az 1972. évi adatok sze­rint már 1881 lakosa van Tata­házának. Akik viszont visszajöttek, vagy akik azért nem mentek el, mert ragaszkodtak a faluhoz gazdasá­gi, családi okok miatt, azok kö­zül igen sokan új házakat épí­tettek. Csupán az utóbbi tíz év­ben nyolcvanhárom család köl­tözött új otthonba, ami egy vá­ros esetében parányi szám, de itt, Tataházán, ahol összesen 656 la­kóház van, ez a 83 ugyancsak jó aránynak tekinthető. * Mitől öszkomfortos Tataháza? Figyeljük, amit a tanácselnök mond erről: — Egészségügyi te­kintetben elmondhatjuk, hogy a jól' x ^ellátott! ° Tál vak közé’1 '■ tarto­zunk. Nálunk külön fogorvos mű­ködik, van betegápolónk, s ter­mészetesen általános orvosunk is. De nézzük a művelődési lehe­tőségeket. A művelődési házban szélesvásznú mozi, klubkönyvtár jó felszereléssel, nem beszélve a nyolctantermes iskoláról és az is­kolai napköziről, ahol 28—30 ta­nuló kap teljes ellátást. De ha tovább megyünk, azt is el kell mondanunk, hogy minden utcá­ban járdát építettünk, legalább az egyik oldalon. Ez azért fon­tos hangsúlyozni, mert nálunk, az úgynevezett bácskai középkö­tött talajon ha esik az eső, igeh- csak vendégmarasztaló a sár. Ugyancsak minden utcában végig fut a vízvezeték, ami 12 kilomé­tert jelent, s a már említett 656 lakás közül körülbelül kétszáz­húszba be is vezették a vizet, s egtöbbjében már fürdőszobát is kialakítottak. A község kereskedelmi ellátott­ságáról elmondta a tanácselnök, hogy általában Kielégítő, problé­ma nincs, jó az áruellátás. Csu­pán egy mélyhűtőpultra lenne szükség, ahol a félkész ételeket tárolhatnánk, mert erre egyre nagyobb igény mutatkozik a ta­taházi asszonyok körében. Mert igaz, hogy az 1881 ember közül a statisztikai mutatók szerint csak 834 az aktív keresők száma, de a statisztika itt sem fedi telje­sen a valóságot: minden háznál sertéseket hizlalnak. Ez Tatahá­zán igen jó bevételi forrásnak bizonyult, s ki- látja el a gyakran 10—15 hízót?- Az asszony, a fe­leség, vagy a ha a férj mellett ő is „aktív kereső”, esetleg a magát még jól bíró nagymama, vagy nagypapa. * Említettük, hogy a kialakuló összkomfort mellett gondok is vannak Tataházán. Ezek azonban már a megvalósítás, a megoldás stádiumába érkeztek. • Közöttük legnagyobb a 600 ezer forintos költséget igénylő belvízlevezető­rendszer kiépítése. A munka fe­le elkészült, a másik felét 1974- ben oldja meg a tanács. Egy szi­vattyúházból, árok és levezető- csatornából áll- 'ez- - a - rendszer, amely: > 220' lakóház! alól1 húzza majd ki a talajVizíet: Ugyanakkor a negyedik ötéves terv hátralevő két évében folytatják a járda­építést, hogy az utcák minikét oldalán száraz lábbal — és cipő­vel — lehessen megközelíteni az otthont, a hivatalt, a munkahe­lyet, az üzletet, kultúrházat, gyógyszertárat, iskolát stb. * A legtöbb faluban működik honismereti kör, amelyet egy-egy lelkes pedagógus, könyvtáros ve­zet. A kör tagjai összegyűjtik a település őstörténetét, s érdekes dokumentumokat hoznak felszín­re az évszázadok rétegei alól. Ta­taházán ez a gyűjtés igen előre­haladott állapotban van, az anya­got az iskola igazgatója kezeli, rendszerezi, s ő állítja össze egy majdani falukrónika kötetét is. Az egyik kutatási eremény pél­dául az, hogy „Tataháza a török időkben Tótház néven már la­kott hely volt...” Aztán egy má­sik: A község 1724-ben már Ta­taháza néven szerepel, „de terü­lete legeltetésre használtaik a bajaiak által...” Talán innen ered az a szeretet és szorgalom, amellyel a mostani tataháziak az állatokkal foglalkoznak. Gál Sándor Üzenetváltás Január elején rendezték meg hat megye újítóinak első területi tanácskozását Kecskeméten, a kertészeti főisko­lán. Lapunk is hírt adott az eseményekről, az ott felme­rült néhány problémáról. Vannak azonban műfaji kere­tek, kötöttségek, amik nem engedik az ilyen, információs anyagban a hosszabb lélegzetű elmélkedést. Márpedig ez esetben is van miről elgondolkodni. Mert a meghívó az állami gazdasági újítók tanácskozásá­ra szólt, tehát azoknak |y em­bereknek az összejövetelére, akiknek fejében megszületnek a kisebb-nagyobb munkát meg­könnyítő, gyorsító ötletek. Ügy gondoltam, szerelők, traktorosok, állattenyésztésben, növénytermesztésben dolgozó szakmunkások mondják majd el tapasztalataikat, vélemé­nyeiket az ottlevő országos ha­táskörű szervek képviselőinek, s azok majd válaszolnak. Az elmúlt esztendőben született határozat egyértelműen ki­mondja ugyanis, hogy törődni kell az újításokkal, az újítók­kal, fejleszteni ezt a népgazda­ságnak milliárdos hasznot, haj­tó mozgalmat. Kiért tartottak egy sereg megbeszélést a gaz­daságokban, ,ezért hívták össze a területi tanácskozást, s e célt — mármint a fejlesztést'-— szolgálja majd az újítók IV. Országos Tanácskozása is. Hogy feltárják mindazt, ami akadálya lehet a kibontakozás­nak, s próbálják megtalálni a megoldást, Hiszen a mozgalom számára soha ilyen kedvezőek nem voltak a feltételek, mint a Központi Bizottság határozata után. A fellendüléshez azonban foglalkozni kell a gondokkal is. Ilyen, a bajokat feltáró meg­beszélésre számítottam a meg­hívó szövege alapján. Párbe­szédre. S ehelyett az előadó elmondotta, hány újítás volt az elmúlt negyedszázad alatt, saz hánv milliárd forint haszonnal járt. Meg hogy számítanak a fizikai dolgozók ötleteire.. Mindezt csak üzenhette a fizi­kai dolgozóknak, mert a Kecs­keméten rendezett tanácskozá­son hat megye állam) gazdasá­gainak igazgatói, műszaki ve­zetői, esetleg 'újítási előadói vettek részt. Qk, mármint,' a vezetők számoltak be arról is, hogy a gazdaságban mivel fog­lalkoznak az újítók, milyen gondjaik, eredményeik van­nak. Nem párbeszéd, véle­ménycsere, hanem üzenetvál­tás alakult ki. Tévedés ne essék, nem ab­ban kételkedem, hogy a gazda­sági, műszaki vezetők között nincsenek újítók. Abban kétel­kedem, hogy az újítók között nincsenek olyanok, akik el tudtak volna jönni, s felelős­séggel részt vehettek volna a tanácskozáson. Kétségbe' vo­nom az ilyen üzenetváltás ha­tékony voltát. Még akkor is, ha feltételezem, hogy a felszó­lalók híven tolmácsolták az újítók gondjait. Való igaz, az sem árt,, ha a vezetők tudnak az országos eredményekről, talán jobban megbecsülik a mozgalmat, jobban odafigyel­nek rá. De ismerkedjenek meg ezekkel a számokkal, egy-egy vezetői megbeszélésen — ez úgyszólván kötelességük is — és segítsenek az általuk veze­tett gazdaságban megtalálni azt a szerelőt, brigádvezetőt, azt a munkást, aki képviseli a többieket, társait is. Az aztán mindenképpen jó, ha ezekkel a munkásokkal együtt elmegy a tanácskozásra az igazgató, vagy más vezető is. Velük men­jen, s ne helyettük. Minden tisztelet, megbecsülés azoké a gazdasági vezetőké, s műsza­kiaké, akik. bár munkaköri kötelességük az új megoldá­sok keresése, s ezért nem kap­nak pénzt, mégis előállnak öt­leteikkel. És segítenek a hoz­zá nem értőknek elkészíteni a műszaki rajzokat is, ha szük­séges. De idézném dr. Herpay Balázst, az AGK vezérigazga­tó-helyettesét: „A vezetők so­kat tehetnek az újítómozgalo­mért. Az újításoknak azonban nem innen kell kiindulni. Az állami gazdaságokban alkal­mazott 140 ezer fizikai dolgo­zóra kell támaszkodni. Hinni abban, hogy ilyen kollektíva sok ötletet ad, s törekedni ar­ra, hogy még többet adjon.” A gazdasági, - vállalati újítási feladattervekben is a dolgozók, a kollektíva kezdeményezésére számítanak. Furcsa lenne hát, ha az ötletgazdag gondolkodá­sú munkások között nem akad­nának olyanok, akik hitelesen szólhatnának munkájukról, gondjaikról. Az újítók területi tanácsko­zásán több hozzászóló is emlí­tette az újítók közérzetének egyik rontóját, így: „a beadott újításokat elbürokratizálják”, „az újításokat nem naplózzák”, „túlságosan bonyolult az újítá­sok adminisztrációja”, stb. Csupa megfoghatatlan tény. Hitelesebb lett volna, ha az újítók állnák fel; s konkrét eseteket mondanak, miért nem lett semmi egy-egy ötletből.' Így már lenne értelme, megál­lapítható volna a felelősség, kialakítható valamilyen „gyó­gyító" álláspont, s ennek alap­ján születhetne határozat. Az általánosításokkal nem sokra, mehetnek az ors^sros szervek vezetői, illetékesei. Hozhatnak ugyan határozatot, hogy vizs­gálják meg, miért, hogyan bü­rokratizálják el az újításokat. Ezután a tapasztalatokat össze- gyűjthetik a gazdaságokban, vállalatoknál majd továbbít­hatják az országos hatáskörű szervekhez. S akkor születhet csak meg az úiabb, immáron racionális intézkedés. Egy fá­zist mindenképpen ki lehetne iktatni azzal, ha az ilyen ta­nácskozásokra a mozgalom — fizikai dolgozók közül kikerü­lő — törzsgárda tagjait külde­tték el elsősorban. Az ilyen­fajta, Kecskeméten is tapasz­talt üzenetváltás időfecsérlés. A további előrelépéshez konk­rétumokra van szükség, köz­vetlen tapasztalatcserére. D. £. Papp Zoltán r .pfipen a az Lagsorba Végre! Végre! — gondoí- ta Edit elégedetten, sőt népii diadallal, amikor a férfi a tárteparkett közepén átölelte, magához szorította, és táncolni kezdett vele. Itt már más volt a közönség, mint az étteremben. Fiatalabb, a szórakozás terén járatosabb. S abban, ami mindössze ilyen vagy olyan módon összefüggött, szak­értőnek, sőt bizonyos mértékig ínyencnek számító. Itt méltányolták, ha valaki Pali Mall-t szívott és két fél­deci skót whiskyt rendelt. Külö­nösen akkor, ha ezt a rendelést nem sokkal később újfent meg­ismételte. Edit most is nagy gonddal öl­tözködött -e szombat esti prog­ram kedvéért. Az egyszerűt mes­terien keverve a rafinálttal. A ruha sima szabású volt, sa­játmintás, és zöldeskék színben játszó. Nem túlságosan rövid, ellen­ben elöl merészen, hátul telje­sen kivágott. Tudta, szép a háta, tiszta, fi­nom tapintású a bőre, nincs miért szégyellnie, nem is kell tehát takargatnia. És legalább Franknak is módjában lesz kö­zelről ezekről az előnyökről meggyőződnie. S nemcsak szem­mel, hiszen tánc közben rá kel­lett tapasztania hátára hűvös, száraz tenyerét. Persze a férfi nemcsak a ren­deléssel , kéltett némi feltűnést. Hanem — elsősorban hölgykö­rökben — a megjelenésével, kül­sejével is. Edit nem lett volna olyan ha­bitusú nő, mint amilyen volt, ha mindez nem tölti el mélységes elégedettséggel. Látta a pillan­tásokat, amelyek a férfit szon­dázták, látta a többi nő arcán az irigységet. Valójában véve nagyon kis és nagyon jelentéktelen dolgok ezek az életben. De bizonyos szituá­cióban és bizonyos életfölfogás hatására óriásikká lehet őket növeszteni. A férfi nem tolakodón, de elég szorosan ölelte magához. S ettől az öleléstől, amelyben a kezdő­dő szenvedély erejét csakúgy benne érezte, mint az izmok energiáját, valósággal elgyen­gült. Lassú számot 'játszott a zene­kar, aminek külön is örült. Mert tapasztalatból tudta, hogy a fér­fiak — kinőve a tinédzser kor­ból — mindenképpen a lassú számokat részesítik előnyben. S különösen igaz ez akkor, ami­kor a szórakozásnak érzelmi vagy másmilyen tétje is van. Enyhe parfőm- és kellemes dohányillata volt Franknak, ar­cán egy csöppnyit érződött még a borotvahab pórusokba ivódott szaga is. Közvetlenül találkozásuk előtt borotválkozhatott. Álián kékesen feszült a bőr, amely amikor né­ha tánc közben arcához ért, szinte teljesen simának tűnt. Itt. a bárban nemigen lehetett beszélgetni. Vagy a zenekartól nem, vagy mert akkora yolt a ricsaj. Úgyhogy inkább sokat it­tak és nagyokat nevettek. Bolondos kedvük kerekedett akkorra, amikor elindultak, hogy Frank hazakísérje a lányt. — Taxi ? — Istenkísértés lenne ilyen re­mek időben. Tényleg nagyon szép nyári éj­szaka volt. A folyó fölött víz­ízű hűvösség, a túlsó parton ne­héz virágillat. Edit belekarolt a férfiba, úgy sétáltak lassan. Frank hallgatott, a lány pedig arra a bizonyos első csókra várt, amelyre már igen erősen megértek a feltéte­lek. A szökőkufacskán túl, nagy fák lombjai alatt, a félhomály­ban borultak össze. Hosszú, szenvedélyes volt ez az első csók. A férfiból forróság áradt, miközben erős karjaival szinte magához préselte. És ezután tizméterenként meg­álltak. hogy újrakezdjék ugyan­ezt. — Tetszel nekem — mondta halkan a harmadik stációnál Frank. — Már az első pillanat­ban tetszettél, amikor megpil­lantottalak a cukrászdában. — Ez kölcsönös — adta vissza a bókot Edit. — És ezt te is na­gyon jól tudod. Maga is meglepődött, milyen könnyen állt át szája a tegezésre. Már az utcában voltak. A vil­lák utcájában. — Visszautasítanál, ha meghív­nálak holnapra hozzánk ebédre? — Nem mára^ Hiszen már va­sárnap van... — Szóval eljössz? — Hát persze. — Majd meg fogod látni, mi­lyen remekül főz anyám. Olyan jó egyszerű, magyaros ebéd lesz. A férfi újra megcsókolta. — De tovább most már ne gyere. Látod ott a következő há­zat? Ott lakunk. Tizenkettőre gyere. És nagyon kérlek, ne te­gezz. Tudod, anyám kissé régi­módi. Nagyon rendes, de régi­módi. — Magázni foglak — intett utána Frank. — Mindvégig kife­jezetten csak magázni. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom