Petőfi Népe, 1974. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évf., 1. szám Ára: 90 fillér 1974- Január 3. csütörtök Az Qrszággyöltsi Könyvtár állOTÍanyából törölve. josonczi Pál újévi állümanyabol törűlvi Testvéri üdvözlet A moszkvai rádió és televí­zió adásában Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára mondott újévi üdvözlő szavakat. Szólt az 1973-as esztendő sikereiről, ame­lyeket az SZKP, a szovjet állam a szocialista országokkal együtt ért el a béke megszilárdítá­sáért. „Természetesen sok erőfeszí­tésre van még szükség, hogy tartósan biztosítani lehessen az államok széles körű együttmű­ködését, vissza tudjuk verni az agresszív erők kísérleteit. Mi azonban derűlátóan tekintünk a jövőbe, hiszen évről évre szilár­dul a szocializmus ereje, növek­szik a béke és a politikai realiz­mus híveinek befolyása, mivel a békepolitika megfelel a népek reményeinek és vágyainak.” — Az új esztendő küszöbén a szovjet emberek testvéri üdvöz­letüket és legjobb kívánságaikat küldik a szocialista országok dolgozóinak. Jókívánságainkat küldjük mindazoknak, akik fel­lépnek a béke és a társadalmi előrehaladás érdekében — mon­dotta Leonyid Brezsnyev. hétköznapok váltották egymást, a munka éve volt. Munkánknak köszönhetjük, hogy kedvezőek a feltételek nemzetünk felemelkedését szolgáló ter­veink megvalósításához. Elmondhatjuk, hogy sike­resen munkálkodunk pártunk X. kongresszusa ha­tározatának végrehajtásán: a szocializmus maga­sabb szinten történő építésén. Lelkesítő, alkotó program ez munkásosztályunk, parasztságunk, értelmiségünk, egész népünk szá­mára. A nagyobb feladatokhoz nagyobb erővel kell hozzálátnunk. Mindannyiunk közös erőfeszítésével elégíthetjük ki az egyén, a család, a kis és a nagy közösség igényeit. Továbbra is csak szorgalmas mun­kával érhetjük el, hogy az eddiginél több csa­lád juthasson lakáshoz, hogy könnyebb legyen a nagycsaládosok sorsa és a dolgozó nők helyzete, hogy gyermekeink élete mind tartalmasabb legyen. Azért, hogy jobban boldoguljunk, gyümölcsöztet- nünk kell a szocialista demokráciában, milliók te­vékeny részvételében, társadalmunk egyre erősödő szocialista jellegében rejlő lehetőségeket. Az óesztendőt búcsúztatva elmondhatjuk: 1973- ban is adva volt számunkra a legfontosabb, a te­remtő, az alkotó munkához szükséges béke. Meg­valósul az a nagyszabású, világméretű békeprog­ram, amelyet a Szovjetunió Kommunista Párt­jának XXIV. kongresszusa dolgozott ki: előbbre jutottunk a két világrendszer kapcsolatainak ren­dezésében, a nemzetközi helyzet alapvető normali­zálásában. A Szovjetunió és a testvéri szocialista országok együttes erőfeszítései nyomán — a békés egymás mellett élés elve alapján — kezdenek ki­bontakozni az európai biztonsági rendszer körvo­Az év első munkanapja Megkezdődött az új esztendő, amelyhez annyi jót kíván­tunk egymásnak szilveszter éjszakáján. Az üzemekben felzúg­tak a gépek, jelezve, hogy ismét dolgos hétköznapok követ­keznek. A múlt évet jó termelési eredményekkel zártuk ipar­ban, mezőgazdaságban egyaránt. S hogy milyen lesz az idei esztendő, az az elkövetkező napokban, hetekben, hónapokban dől el. Az alábbi tudósításaink arról szólnak, hogyan láttak munkához néhány üzemben, gazdaságban az év első munka­napján. Három új kondenzátortípus A REMIX tiszkécskei üzemében karácsony és újév között pihen­tek a kondenzátortekercselő gé­pek. A dolgozók és vezetők a jól végzett munka megnyugtató érzé­sével készülődhettek a szilveszter­re és az új év köszöntésére, hi­szen 1973-ban 50 millió forint ér­tékű híradástechnikai alkatrészt állítottak elő a csaknem kizárólag nőket foglalkoztató üzemben. 1974. I. negyedévében három újabb típusú kondenzátor gyártá­sára készülnek. A technológia el­sajátítására a gyár budapesti köz­pontjában készülnek fel rövid tanfolyam keretében a tiszakécs- kei lányok-asszonyok. Az év első munkanapja a kondenzátorgyár­tás előkészítésével kezdődött. Kész termékek csak a második hét vé­gén kerülnek ki a műhelyekből. Kürti László üzemvezető elmond­ta, hogy az idén 10 százalékkal kívánják növelni a tiszakécskei telep termelését. zott az üzemi próba során. 1974- ben bővülnek az értékesítési le­hetőségek is. Várhatóan újabb osztrák és nyugatnémet piacokat. hódítanak meg a hetényegyházi konzervüzem termékei. Szakosítás, műszaki fejlesztés A Városföldi Állami Gazdaság­ban az év első munkanapján egy munkaértekezlet kellős közepébe csöppentünk. A gazdaság vezetői, élükön Csik Antal igazgatóval, számos fontos témát vitattak meg. Gr. Maár András igazgatóhe­lyettes röviden így foglalta össze a munkaértekezlet tartalmát, amely egyúttal az idei legfonto­sabb tennivalókra is utal: — Egyik fontos változás, hogy a szakosítás újabb lépéseként a városföldi kerületet kettéválasz­tottuk. 1974. január 1-től külön lesz a növénytermesztés, kerté­szet. valamint az állattenyésztés. Ez a központi kerület eddig mint­egy 90 millió forint termelési ér­téket produkált. Az a vélemé­nyünk. hogy a szakosítással gyor­sabb fejlődést tudunk elérni. Egyébként a termelési érték kö­rülbelül megfeleződik. A másik fontos témánk az új gépek, berendezések beszerzése. Más szóval a műszaki fejlesztés­ben az idén sokat akarunk előre­haladni. Többek között két kor­szerű. úgynevezett vibrátoros al- talailazítót vásárolunk, amelyek elősegítik, hogy megteremtsük a csapadék és a tápanyag jobb hasznosítását a talajban. Sokat jelent majd az a négy új szállító­kocsi. amelyeket a saját és a tár­sulásban működő korszerű sertés­telepeinkhez vásárolunk. Ezek az eddig használatban levő teher­autókhoz kénest kétszeres meny- nyiségű sertést tudnak szállítani. Mindezeken kívül számos ki­egészítő gépet szerzünk be, töb­bek között a CPS elnevezésű, zártrendszerű kukoricatermesztési berendezéseink kiegészítéseként. Tisztelt honfitársaim! A hagyományokhoz illően elbúcsúztattuk az óévet, és köszöntöttük az újat. Az óesztendőnek búcsút mondva, visszaemlé­keztünk az eltelt 365 napra, és elgondolkodtunk, hogy mit is hoz számunkra ez az újabb 12 hónap. Mérleget készítettünk végzett munkánkról, hogy felkészültebben láthassunk idei leendőinkhez. Az országos számvetést elkészítette és az új feladatokat kimunkálta pártunk Központi Bizottsá­gának novemberi tanácskozása, valamint ország- gyűlésünk decemberi ülésszaka. A jól végzett munka tudatával nézhetünk vissza 1973-ra, amelynek során népünk a fizikai és szel­lemi munka minden területén becsülettel helytállt. Jó eredménnyel zártuk ötéves tervünk harmadik évét. A nemzeti jövedelem, az ipari és a mező- gazdasági termelés szintje, a munka termelékeny­ségének alakulása meghaladja a tervezettet, és felülmúlja várakozásainkat. Gazdasági eredmé­nyeink lehetővé tették az életszínvonal — első­sorban a nagyüzemi munkásság életszínvonala — gyorsabb ütemű emelését, a lakásviszonyok javu­lását, az egészségügyi, szociális és kulturális el­látás bővülését. Népünk teljesítményei kiállják az összehason­lítást a fejlettebb országokéval is. A szocialista országokból érkező barátaink és a világ minden tájáról ide látogatók is tanúsítják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gondatlan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar korszerűsítésének problé­máival, az utóbbi évek legnagyobb aszályával, nagy arányú száj- és körömfájás által okozott kárral kellett megküzdenünk. Társadalmunk éle­tét mégis a kiegyensúlyozottság és a biztonságér­zet jellemzi, nincsenek politikai kitérőié, és nem fenyeget bennünket a tőkés világgazdaság egészét megrázó pénzügyi- és energiaválság, az utol nem érhető áremelkedés és a nyomukban járó mun­kanélküliség mind ijesztőbb réme. Számunkra nem volt „kiemelkedő, különleges” esztendő. Munkás­nalai. Az elmúlt esztendőt úgy fogja számontartani az emberiség, mint a békéért küzdő erők nagy győ­zelmeinek évét. Oly hosszú szenvedés, hősi küz­delem és pusztítás után a vietnami nép győzel­mével, az amerikai csapatok kivonulásával véget ért Délkelet-Azsiában a jelen történelem hosszú és véres háborúja. És úgy tűnik, hogy egy újabb, nagyon súlyos, az egész világ békéjét fenyegető válság után, a Közel-Keleten is lehetőség nyílt a békés rendezés előkészítésére. Szálljanak most gondolataink a világ azon tájai­ra, ahol a népeknek még tovább kell folytatniok küzdelmüket szabadságukért, függetlenségükért. Köszöntjük az elnyomói ellen harcoló chilei népet. Köszöntjük a gyarmati elnyomás ellen harcoló sza­badságharcosokat, köszöntjük az öt világrészben küzdő haladó erőket. Nemcsak hisszük, hanem meg is vagyunk győződve, hogy a társadalmi ha­ladás törvényszerű folyamatát feltartóztatni csak ideig-óráig lehet, megállítani pedig sohasem. Hazánk mindenkor cselekvőén kivette részét a szocialista közösség külpolitikai tevékenységéből, a békéért folyó harcból. Lehetőségeinkhez mérten, a jövőben is mindent megteszünk a béke zálogá­nak, a szocializmus erőinek tömörítéséért, egysé­gének megszilárdításáért. Kedves barátaim! Hagyomány, hogy az új év első napja a jókí­vánságoké. Magam is csatlakozom ehhez a jó szo­káshoz. Szívből kívánom, hogy kisérje siker és szerencse népünk minden jószándékú törekvését. Kívánom, hogy boldoguljon és szeretettel gon­doljon a szülőhazára minden becsületes, a hala­dást támogató magyar, bárhová vetette is'a son. Külön szeretettel és megbecsüléssel köszöntőm testvéreinket, a szocializmust építő népeket. Boldog és békés új esztendőt kívánok önöknek, egész népünknek, minden barátunknak! Derűs hangulatban szilveszterezett Bács-Kiskun megye lakossága ízek — tubusban • Langó Rózsa, a Piros Arany nevű szocialista brigád vezető­je beállítja a különféle kré­mek készítésére alkalmas auto­mata gépet. (Tóth Sándor felvétele) Félórás tanácskozás előzte meg 1974 első műszakját az UNIVER Szövetkezet hetényegyházi kon­zervüzemében. Bódogh József igazgató röviden arról tájékoztat­ta a dolgozókat, hogy erőfeszíté­seik nyomán tavaly 45 millió fo­rint értékű — a nők második mű­szakját megkönnyítő — különböző tubusos krémet állítottak elő. Az új esztendőben tovább bővítik termésskálájukat. Folytatják aki­sérieteket és ismét néhány újdon­sággal jelentkeznek. Ezeknek a sorába tartoznak a gyümölcs- és szőlőnektárok, a finom fűszerke­verékek. valamint a hidegtálak díszítésére alkalmas kocsonyás aszpikátok. A termelékenység növelésére és a minőség javítására nemrég egy svájci automata célgépet vásárol­tak két és fél millió forintért. Ez a berendezés, amely nyolc mű­veletet végez el, nagy szerepet látszik majd az idei termelésben, annál is inkább, mert jól vizsgá­Pezsgőspalackók pukkanása, já­téktrombiták rikoltozása: a jó­kedv jellemezte 1973 szilveszte­rét. Ki a család körében, ki pe­dig vendéglátó helyeken koccin­tott az új év sikereire, kívánt szeretteinek, barátainak friss, jó egészséget. Egyelőre nem tud­nánk felsorolni, hány tonna élelmiszer fogyott ezen az éjsza­kán, hány hektoliter nedű. rövid- és „hosszú” ital csúszott le a torkokon széles e megyében. Egy bizonyos: Tiszakécskétől Bajáig, az Arany Homoktól a legkisebb csárdáig mindenütt állt a vigas­ság, ki világos kivirradtig. Ne fe­ledkezzünk meg azokról sem, akik az önfeledt „össznépi" mu­latozásból nem vették ki a ré­szüket, hanem az évet fordító percben a munka frontján álltak helyt Mert ilyenek is igen so­kan vannak. A statisztika rideg adatainál bizonyára többet mond képriportunk, amely a szilvesz­teréj néhány derűs, megható, vagy munkásepizódját örökítette meg. • Legelső vendégelt éppen szilveszter estéjén fogadta a megye egyik legsajátosabb új vendéglátó, helye, a kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Tsz malomcsárdája. 0 Pelikán István bensinkútkeselő nem ivott szil- 0 Korb Géza taxisofőrrel hajszálpontosan éjfélkor vessterkor. Ehelyett inkább a gépkocsit -^itatja találkozott a fotorlporter. meg” üzemanyaggal (Kovács János felvételei.) • Vasutasaink is munkával ün­nepeltek. Képünkön egyikük a kecskemétt MÁV-pályaud­varon ellenőrzi a kocsikat. 0 A kiskunfélegyházi Vörös CsU. lag Tsz bisztrójában 130 sze­mélyre készült a disznótoros finomság. Minden elfogyott. • Az Országos Villamos Távvezeték Vállalat városföldi *-1—fkiu Nagy Imre vezető technikus figyeli a bonyolult müssaki berende­zést. 0 is azok közül való, akik munkahelyükön köszöntötték az 1974-es évet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom