Petőfi Népe, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-03 / 258. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1973. november 3. Az újságíró kérdez, az illetékes válaszol A kommunális üzem téli felkészülése A meteorológiai előrejelzés sze­rint hosszantartó hideg télre, havazásokra számíthatunk. Ho­gyan készülnek a télre? — kér­deztük Márkus Ferencnétől, a Kecskeméti Városi Tanács kom­munális költségvetési üzem he­lyettes vezetőjétől. ’ — Mint ismeretes, a kommu­nális üzem feladatai közé tarto­zik a parkok, terek ápolása, az utak tisztítása, a szemét elszál­lítása, valamint a hóeltakarítás. Sajnos évek óta nagvon kevés gép áll rendelkezésünkre. Felszerelé­seinket az idén sem tudtuk fej­leszteni, így csakúgy mint tavaly, most télen is három hótolóval, három locsolóval, öt hóekével és két homok-, illetve sószóróval vé­gezzük majd munkánkat. Mivel tavasszal a városi tanácstól kap­tunk egy úttisztító gépet, a IV. •ötéves tervidőszak alatt ngm is számíthatunk nagyobb fejlesztés­re. — A néhány géppel nem tud­ják ellátni a feladatukat. Hogyan ■oldják meg a problémát? — A rendelkezésünkre álÄ ti­zenhárom géppel valóban nem tudjuk eltakarítani a havat egy- e£v éjszaka a város belterületé­ről. Ehhez még 3—4 hótolóra lenne szükség. A közeljövőben felvesszük a kapcsolatot a költ­ségvetési üzem, a KPM és a 9-es .számú Volán dolgozóival, s mint minden évben, most is a segít­ségüket kérjük. Az előzetes meg­beszéléseink szerint a vállalatok­tól a téli hónapokban több gép­járművet. dömpert, tehergépko­csit kapunk a hó elszállítására. Jelenleg százhatvanan dolgoznak az üzemben, de ha szükséges a téli hónapokban alkalmi munká­sokat is felveszünk. — Emellett milyen feladataik vannak? — Az új lakótelepeken, a Szé- chenyivárosban a Műkertvárós- ban és az Április 4. téren parko­sítunk — fejezte be a beszélge­tést az üzemvezető-helyettes. T. L A KARBAMID HATÁSA A TEJRE A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem mosonmagyaróvári ka­rának tejgazdaságiam és mikro­biológiai tanszékén vizsgálják a karbamid etetésének a tejre gya­korolt. hatását. A kísérletek azt bizonyítják, hogy a karbamid- dal etetett állatok teje mennyi­ségben, kémiai összetételben, fi­zikai tulajdonságokban — zsír, fehérje, kalciumtartalom, száraz­anyag-tartalom — azonos a ha­gyományos takarmánnyal etetett tehenek tejével. A karbamiddal etetett tehenek tejé a pasztőrözési hőkezelést bírja, íze megfelelő, ezért fo­gyasztói tej előállítására alkal­mas. A karbamidos tejből kifo­gástalan joghurt készíthető és a belőle készült sajt gyorsabban érik, állománya omlósabb, íze és szaga jobb. Lajosmizsén döntött a tagság A végszót kimondták a közgyűlés résztvevői. Lajosmizsén egyesül a két ipari szövetkezet. Hasonló megoldás másutt is foglalkoztatja az embereket. A széteső erők jobb kihasználásán gondolkodnak az egyébként nehezen boldoguló bácsalmásiak. Szabadszálláson az építők és a gépjavítók számítgatják, hogy mi lenne a jobb: „a külön­élés vagy a házasság”? Baján a városi pártbizottság már ko­rábban kezdeményezett egy felmérést a két nagyobb és a töb­bi kis szövetkezet helyzetéről, lehetőségeiről. A cél az, hogy — az árutermelés hatékonyságának fokozá­sa mellett — több jusson a szolgáltatások korszerűsítésére. A szétaprózott, külön-külön jelentéktelen fejlesztési alapokat ugyanis nehéz a legsürgetőbb feladatokra összpontosítani. Hogyan tovább? A kérdés több helyütt indokolt. Napirend­re tűzését viszont el-elodázza a személyi presztízs, a megszo­kotthoz való, olykor túlzott ragaszkodás. 9 Eisner István, aki 52 év óta dolgozik a faipari szakmában, az Ausztriába induló fatálakat vizsgálja szúrópróbaszerűen — a Minőségellenőrző Részvény- társaság megbízásából. Lajosmizsén most döntött a tagság. Az idén 70 millió forin­tos értéket termelő Háziipari Szövetkezet befogadja a 10 mil­liónál megrekedt Vas-, és Ve­gyesipari Szövetkezet dolgozóit, amely régóta nem tudott az öt­ről a hatra jutni. Akadozott a munka, az emberek nem érez­ték biztonságban magukat. — Vajon milyen jövőt jósol Sipos Mihály, a Háziipari Szö­vetkezet elnöke? — Az összlétszámúnk hatszaz- ra emelkedik. Az egyszerű, szám­beli összegezés helyett, mégis, mi­nőségi változást várunk, készí­tünk elő. Az egyik jelentős eredmény, hogy megszűnik a ká­ros fluktuáció, az indokolatlan munkahely-változtsrtás. Az eddigi különálló vasipari részlegek együtt fognak dolgozni. Növel­hetjük azoknak az áruknak a termelését, amelyek versenyké­pesek a piacon. A hazai húsprog­ramot például feldolgozó beren­dezésekkel szolgáljuk ki. A bon­tóasztalokat, szállítószalagokat exportra is gyártjuk. NDK-beli, csehszlovák, lengyel és iráni meg­rendelések futottak be hozzánk. Emellett folytatjuk a hagyomá­nyos, bevált áruk sorozatgyártá­sát. A gyermekeknek évente 17 ezer járókát készítünk, kereset­tek a tömegcikkek; a fatálak, fo­gasok, ruhaszárító állványok. — Melyek a távolabbi tervek? — A Vas- és Vegyesipari Szö­vetkezet telephelyét eleve meg­szűnésre ítélte a nagyközség fej­lődése. A központból, a tanács­háza mellől ki kell költözni. Üj üzemet építünk a leendő ipari ne­gyed kijelölt helyére, ott rendezzük be a fafeldolgozó műhelyeket is. A jelenlegi központunkba csak az összeszerelésre váró, félkész ter­mékeket szállítjuk be. Néhány év múlva kézzelfogható eredmé­nyeket mutathatunk fel, amikor­ra előteremtjük a beruházáshoz, a munkakörülmények javításá­hoz szükséges anyagi eszközöket. Az együttes munka január el­sejével kezdődik meg. Az eddigi két „évnyitó” mérleg helyett jö­vőre már csak egy készül a kö­zös útra lépett ipari szövetkeze­teknél. H. F. • Készülnek az egyik húsfeldolgozó szalag tartozékai. Ezek az úgy­nevezett kopasztó berendezések és bontóasztalok a nehéz fizikai munkát csökkentik a vágóhidakon. • Hochmayer Lajosné gyermekjárókát állít össze. (Kovács János felvételei) A TÁRGYALÓTEREMBŐL: Egy szenvedély zsákutcája HA EGY BÍRÓSÁGI ügy kap­csán szenvedélyről írunk, már nyilvánvaló az olvasó előtt, hogy nem valami nemes, vágy ártatlan időtöltésről van szó, hanem olyan szenvedélyről, amely a vádlottak padjára, a börtönbe — zsákutcá­ba sodort egv embert, az ötven­két éves Vancsura Mihályt. Van- csurát. a négy gyermekes apát, a szorgalmas és jól gazdálkodó fér­fit sokan ismerik Kecelen, noha a község határában egy tanyán lakik, de tagja a Kinizsi Szak- szövetkezetnek. s időnként nap­számosokat fogadott a szőlőbe, a földekre. Családját példásan el­látta, gyermekeit felnevelte. Csakhogy van egy szenvedélye, amelv immár nem első alkalom­mal igen súlyos bűncselekmény elkövetésébe sodorta: a fegyver. A fegyver imádatához Vancsu­ra Mihálynál még az is járult, hogy a családon belül egyedural­mat gyakorolt, s mindenkit arra igyekezett „kötelezni”, hogy neki feltétlen engedelmességgel tarto­zik. Ez sikerült is addig, amíg a gyerekek kicsik voltak, de egyre kevésbé tudták elviselni az apa­uralmat. amikor felcseperedtek. Nem arról van szó. mintha nem tisztelték volna eléggé az apju­kat, nem engedelmeskedtek vol­na ésszerű kéréseinek, kívánsá­gainak. parancsainak. De gyakran ezek a követelések már megha­ladták a iózan mérték határát, s érthető, ha lázadtak ellene. Egy ilyen „lázadásnak" aztán 1968 jú­liusában az lett a következmé­nye, hogy az apa rálőtt nagyob­bik fiára. A töltény azonban sze­rencsére csak a fiú bőrét horzsol­ta meg, De az anát természetesen elítélte'1 a bíróság: fegyverrejte­getés és szándékos emberölés bűntettének a kísérlete miatt két­évi szabadságvesztést kapott, de annak végrehajtását ötévi próba­időre felfüggesztették. Vancsura Mihály a fegyverek készítésével, alkalmi kipróbálásá­val még ezek után sem hagyott fel. Maga készítette a primitív eszközöket, de amelyek mégis al­kalmasak voltak akár emberélet kioltására is Szabályszerű kis műhelyt rendezett be a tanyában, ahol töltényeket, fegyvereket ál­lított elő. Az említett bírósági eljárás során elkoboztak ugyan tőle egy pisztolyt, de hamarosan két puskát készített helyette. A MÉH-telepen vásárolt megfelelő csövet (egyszerű horgányzött víz- vezetékcsöről van szól. de szom­szédjának lomjai között is talált egy valódi ouskacsövet. Ezekből készült a két fegyver. AMINT EMLÍTETTÜK — a gyerekek nőttek. S egyre tisztáb­ban látták a szülők szerepét, s így érthető, ha az édesanya pártjára álltak, noha ez csak hallgatóla­gosan, vagy apró jelekben nyil­vánult meg. Vancsura Mihály látta ezt. s féltette atyai tekin­télyét az anyától. Egyelőre csak magában füstölgőit és — csupán ösztöneiben — várta az alkalmat, amikor kitörhet a fiú meglövése miatt immár alaposan megtépá­zott tekintély védelmében. Az „alkalom” 1973. február 26-án jött el. Ezen a napon Van­csura Mihály állatokat adott el a vásárban. Pénz bőségesen volt nála. amiből bevásárolt. Amikor késő délután hazaért, felesége ki­fogásolta, hogy nem tud elszá­molni a pénzzel, abból hiányzik. Ezen összeszólalkoztak, s közben a féri szemére vetette az asz- szonynak, hogy bezzeg a gyereke­ket nem számoltatia el fillérre, azoknak szabad, pedig ő az úr a háznál, vagy nem így van? — tette fel a szónoki kérdést, de vá­laszt nem kapott, s ezzel látszó­lag véget is vetettek a témának. Az asszony bement az istállóba és hozzáfogott tehenet fejni. Fé­lig háttal, félig oldalt ült az aj­tónak. De a féri nem tért napi­rendre a szóváltás fölött. Bement a „fegyvertárba”, elővette az egyik puskát és két töltényt. El­határozta: végez az asszonnyal, aztán önmagával. Tarthatatlan­nak minősítette a helyzetet, s tel­jesen felháborodott az elszámol­tatáson. Egyébként is — amint említettük — régen forrt benne a méreg tekintélye megingása miatt. Nem tétovázott. Megtöltötte a fegyvert a maga készítette löve­dékkel. oda ment az istállóajtó­hoz és célzott. A következő pil­lanatban az asszonv eszméletle­nül zuhant le a székről. Halánté­kából folyt a vér... Vancsura „eredményesnek” ítélte a lövést, fogta tehát és a második töltényt is beletette a fegyverbe. Amikor ez megtörtént, a puska csövét szívének célozva elsütötte a szer­kezetet. Ő is áiultan zuhant el a ház mögötti fűben. NÉHÁNY PILLANATTAL a lö­vések eldördülése után motorke­rékpár kanyarodott a tanyába, rajta az állatorvos és annak a segédje. Azért jöttek, hogy elvé­gezzék az állatok egészségügyi el­lenőrzését. Az istállóba érve azon­ban megdöbbentek. Ott találták az asszonyt — pontosabban az istálló ajtaia előtt, ahová időköz­ben ki iött. Vancsura Mihályné az orvos kérdésére azt válaszolta, hogy megrúgta a tehén Látható volt azonban, hogy nem erről van szó. Mentőért, szaladtak, s közben megtalálták Vancsura Mi­hályt is. Mindkettőjüket kórház­ba vitték és azonnal megooerál- ták őket. A férfinek a hátán jött ki a lövedék, az asszonynak pe­dig — érdekes módon — a ha­lántéka fölött ment be és az ar­cán jött ki. Sajnos, az egyik sze­mét annvira összeroncsolta, hogy azt ki kellett operálni. Vancsura. a szenvedélves fegy­verimádó természetesen újra bí­róság elé került. Most azonban már a súlyosabb bűncselekmény­nek megfelelően 12 évi szabad­ságvesztésre ítélték és — mivel az öt esztendő sem telt el. hiszen júliusban járt volna le a próba­idő és a bűncselekménvt, február­ban követte el — elrendelte a megyei bíróság az említett két év végrehajtását is. Egyedüli enyhí­tő körülményként csak azt tudta figyelembe venni a büntetőta­nács,. hogv maga a tettes is sú­lyosan megsérült. Az ítélet azon­ban még nem jogerős. Gál Sándor (23.) — A levelet újra leragasztot­tam és este. amikor a férjem ha­zajött. ott találta az éjjeliszekré­nyen. Én nem kérdeztem mi van benne, ő pedig nem mondott sem­mit. Azt sem tudom, hová tetette a levelet. Vártam a következő üzenetet. Nem kellett sokáig vá­rakoznom és szerencsémre, vagy vesztemre — nem is tudom, mit mondjak maguknak — újra csak én találtam meg a második leve­let is a postaládában. Nem akkor határoztam el. hogv elintézem ezt a Szaniszlót. hanem már koráb­ban. az első levél elolvasása után. Most. amikor megjött a második, márt utolsó levél, én már este fél .hét körül elindultam a meg­adott kereszthez. Persze, nem pénz volt nálam, hanem egy ka­lapács. amit maguk nyitván nem találtak meg. mert a csordakútba dobtam. — Hétkor én már a keresztnél voltam, megbúiva a mellette levő bodzabokor mögött. P.émület és titáni izgalom fogott el. Arra kel­lett ügyelnem, hogv á fogaim ne ütődjenek össze, s hogv az illető, a Szekeres, ha ion. észre ne ve­gyen. Éppen ezért egy fekete bal­ionkabátot vettem fel. amit ak­kor festettem be, amikor az anyósom meghalt. Nem tudom pontosan, hány óra volt. de gon­dolom. negyed nyolc lehetett, ami­kor megláttam, hogy egy magas férfi közeledik gyalogosan az úton. esőköpenyben, a fején nem volt semmi. Egyenesen a kereszt­hez tartott, s amikor megállt hát­tal a keresztnek, szemben az út­tal. megnézte az óráját. Tudtam, hogv ez az ember az és nekem • azonnal cselekednem kell. Nesz­telenül a háta mögé osontam és teljes erőmmel tarkón vágtam a kalapáccsal. Azonnal összeesett .. . '— Először arra gondoltam, hogy ott hagyok mindent és ha- /.asietek. mielőtt a fériem haza­érne Tudtam, hogv ő is ezen az úton jár motorkerékpárral, s ép­pen ezért határoztam úgv, hogy levetkőztetem a hullát és elvi­szem innen. Ha ugyanis ruhástó! hagyom ott. a férjem észreveszi, azonnal kiderítik, hogv ez a Sze­keres Szaniszló. s ígv egyértel­műen rá terelődik a gyanú. — Nem gondolja asszonyom, hogv mindez nagvon valószínűt- leniil hangzik — vetette közbe a kérdést az egyik nyomozó. — Kérem, én ténveket fogok említeni, amit raitam kívül, a tet­tesen kívül más nem ^udhaí. Ezekből meggyőződhetnek, hogy igenis én követtem el. Én! Ér­tik. mert a fériemet. Miskámat féltettem ettől a gazembertől. Zsarolta és ha nem visszük az ötvenezer forintot — ennyi pén­zünk nincs is — Szekeres felje­lentette volna. De így nem tud­ja. A fériem viszont ártatlan. Engem. ítéljenek el. akasszanak fel... — sikoltotta az asszony és láthatóan kimerült a kihallga­tás eddigi részében. Az orvos ta­nácsára a nyomozók másnapra halasztották a folytatást... Másnap reggel a két nyomozó újból megjelent a kórházban, az asszonv különszobáiában. Bartos- né megnyugodott, intett a nyo­mozóknak, hogv foglaljanak he­lyet. Elnézést kért a tegnapi ki­borulásáért. és hallandó volt foly­tatni a vallomást. — Teljesen levetkőztettem, ami­kor hallottam, hogv motoros kö­zeledik az úton. Biztos voltam abban, hogy a férjem lesz. A mo­tor zúgására messze beszaladtam a szántóföldön de nem ott a ke­resztnél. hanem egv darabig előbb Istvánfalva felé futottam a fűben. Köpenyem alatt a ruha. A fehérneműbe becsomagoltam Sze­keresnek a karóráját és minden holmiját, ami nála voltj Amikor a fériem elment, én a köpenyt magamra vettem és Szekerest el­húztam a csordakútig. A többit bizonyára tudják, hiszen megta­lálták. A fehérneműt — miután egy darab követ is belecsomagol­tam — szintén a kútba dobtam. Az esőköpenyt és az öltönyt ma­gamnál tartottam, s úgy gondol­tam, hogv elviszem abba a ma­gányosan álló kis tanvába. ami bent van a facsoportban. Ott né­mi nehézségem támadt, mert az ablakon rácsot találtam, de aztán rájöttem, hogy könnyén ki tu­dom ütni. Ígv is történt. Ott he­lyeztem el az esőköpenvt és Sze­keresnek a világosszürke öltö­nyéi. Mindössze néhány percig voltam a tanvában. közben át­gondoltam a helyzetet: A férjem bizonyára jelenteni fogja a rend­őrségen. hogv talált egy meztelen holttestet. Ö még nem tudhatja, hogy otthon vária Szekeresnek a levele, azt sem tudhatia. hogv az illető Szekeres. Azt is tudtam, hogy a rendőrségen jegyzőköny­vet fognak felvenni az esetről, tehát egy. maximum másfél órám még van. — Gyanítottam, hogy a rend­őrség azonnal a helyszínre ér­kezik majd. hogy a férjem beje­lentését ellenőrizzék. A tanyában pontosabban a tanva ajtaja mel­lett egv fahasábot találtam, azt a vállamra vettem és elindultam a kövesút felé. Ott. valamivel a kereszt előtt a hasábot letettem az úton keresztbe. Nekem időt kellett nverni. Arra is számítot­tam, hogv ha a kövesúton me­gyek hazafelé, esetleg, sőt szinte biztosan találkozni fogok a rend­őrökkel. Éppen ezért nem ott. ha­nem kerülő de rövidebb úton mentem haza. A gumicsizma, ami a lábamon volt. nagvon jó szol­gálatot tett. Teliesen kimerültén izgatottan értem haza. Ha otthon találom a fériem. azonnal min­dent elmondok neki. De nem volt még otthon. Volt időm lemosni a gumicsizmáról a sarat, a fekete ballonkabátot — úgv ahogy vo’t — felvittem a padlásra, majd k< - sőbb kimostam. Mire Miska ha­zajött. minden a legnagyobb rendben volt. — Nem is képzelik micsoda önuralomra volt szükségem, ami­kor elmondta, hogy egy mczte’en bullát tálát az úton. Várnom kel­lett azzal is, hogy a levelet — amiben csak annvi volt, hogy Szaniszló — átadjam neki. Nem is akartam átadni, végül is oia- adtam neki. — Tudja-e asszonyom, h-gy a keresztnél végül is nem Szeke­res várta a tériét? — Ez kizárt dolog. Hiszen ő ír­ta a levelet. — Nem. Nem ő írta. Szekeres még 1933-ban meghalt, viszont ez az ember, bizonyos Walter Konrad azért akarta odacsalni a maga férjét, hogv bosszút álljon az öcc^e haláláért. Akit ugyanis a maga férje 1944-ben megölt, az ennek a Walter Konradnak voU a testvére. Erről viszont — mármini az 1944-es esetről — Szekeres tájékoztatta ezt a Kon- radot. — Akkor viszont még jobb. hogy én mentem és nem o férjem — sóhajtott fel az asszony, aki fanatikusan csak a férjére gon­dolt. s nem ébredt rá valóságos helyzetére. Csak ebben a körben gondoikozott. s azt várta, hogv a nyomozók is ígv lógják fel a dol­got. Csalódnia kellett azonban, amikor azt tapasztalta, hogy a rendőröknek erről egészen más a véleménye. — Tisztában van ön az.z.ul asz­szonyom. hogv milyen súlyos bűncselekményt követett el ? Szándékosan megölt egv embrrt. Másodszor pedig — mivel a fa­hasáb ct saját bevallása szerint ön tette ki az útra — életveszélyes sérülést okozott az egyik rend­őrünknek. Ugyancsak szándéko­san. — Akkor — megvallom őszin­tén — erre nem gondoltam. Előt­tem csak egyetlen cé’ lebegett, mégpedig az. hogy ártalmatlanná legvem Szekeres Szanrizlót, aki zsarolta és fel akarta jelenteni a férjemet. Megdöbbentem azon. amit az elvtársak mondtak.' mi­szerint az áldozat nem azonos Szekeressel. A ténven természe­tesen ez. mitsem változtat, hiszen ez az ember ugyanazzal a céllal, sőt gyilkossági szándékkal jött Magyarországra, és az én férje­met akarta megölni. Bármi lesz is a következménye annak, amit tettem, soha nem fogom megbán­ni. hogy ezzel az emberrel vé­geztem. Most is ezt tenném — jelentette ki határozottan Bar- tosné. — De mit vétett magának az a rendőr, aki majdnem halaira zúz­ta magát p fahasábon, amit ön tett ki az útra? — Akkor már féltem. Amikor levetkőztettem az áldozatot és visszajöttem a tanvárói, illetve még amikor a tanyában voltam, megszállt valami páni félelem. Menekülésre, öngyilkosságra gon­doltam. Még az is megfordult a fejembe, hogy felgyújtom a ta­nyát. Aztán józanabbul kezdtem gondolkozni. Időt és életet akar­tam nyerni. (Folytatjuk.) w A meztelen holttest Gál Sándor:

Next

/
Oldalképek
Tartalom