Petőfi Népe, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-15 / 267. szám

1973. november 15. • • ’S ív« «• y PETŐFI NÉPE • 3 A szüreti tapasztalatokról és a zöldségellátásról tanácskoztak A megyei termelési és ellátási bizottság élelmiszeriparral fog­lalkozó albizottsága szerdán dél­után Kecskeméten a Közép-ma­gyarországi Pincegazdaság szék­házában ülést tartott. Két fontos, időszerű témát vitatott meg. Egy­részt összegezte a szüreti tapasz­talatokat, különös tekintettel a szőlőfeldolgozás és tárolás hely­zetére és a további feladatokra. Ezenkívül napirendre került a megye zöldségtermesztésének helyzete és az ellátás jobb meg­szervezése. A bizottság által megvitatott témákra még visszatérünk. Egy óra a rendelőintézetben Amikor dr. Faragó Kálmán főorvost mun­kahelyén, a megyei kórház .rendelőintézeté­ben felkeressük, első látásra ugyan admi­nisztratívnak tűnő, végső soron azonban még­is a gyógyító tevékenységgel szorosan össze­függő foglalatoskodásban találjuk. Kartonok fekszenek az asztalán, a szerdánként esedé­kes négyhetes felülvizsgálat napja ez. — Az orvosi körzetekből, illetve a szak­rendelésektől az ottani felülvizsgáló orvos irányítja hozzánk a már négy hét óta táp­pénzes állományban levő betegeket. Alapos, mélyreható és körültekintő mérlegelés után döntünk gyógykezelésük további módja, egészségük helyreállításának legredménye- sebb lehetőségei felől. — Milyen érdekesebb esetek kerülnek a mai napon elbírálás­ra?-— „Ismerkedjünk” a betegek közül néhánnyal — nyűi a főor­vos a kartonok után. Az 50 éves K. L. isiászban szenved. A korábbi felülvizsgálat reumatológiai kezelésre utalta, majd fizikotherápiás kezelést ka­pott. Jelenlegi állapota alapján feltehetően az idegosztályra utal­juk. B. J-nek esés következtében a csuklója törött el. A röntgenlelet nyomán gipszsint kapott. Az újabb röntgen alapján három or­vos mond véleményt a további gyógykezelésről. Ez lehet fiziko- therápia, vagy gyógytorna, eset­leg fővárosi kezelésre utalás.­A 40 éves D. L. 16 éve bé- nulásos. Nehezen mozog, rend­kívül' rossz az állapota. Három hónapja táppénzes már. A két alsó végtag teljesen bénult, a bal csípő merev. Ö fővárosi utókeze­lésben részesül majd. A rendelőintézet sebészeti osz­tályára azoknak a ritka pillana­toknak az egyikében érkezünk, amikor viszonylag kevesebb a be­teg, gyérebb a forgalom. így alkalmunk van szót váltani dr. Olasz Zoltán főorvossal az osz­tály munkájáról/ nem utolsósor­ban ami a gondokat illeti. — A megyei kórházzal szoros kapcsolatban dolgozunk, igyek­szünk egymást kölcsönösen segí-'1 teni a betegellátásban — mondja. — A baleseti sérültek egy részét Dr. Olasz Zoltán főor­vos és asz- szisztense az az egyik be­teg sérült lábát része­síti sebészeti kezelésben. a kórház traumatológiai osztá­lyán ápolják, mi ezzel szemben a járóbetegek szakszerű gyógyke­zelésével tehermentesítjük jelen­tős mértékben a kórházat. Az egyén számára természetesen a mielőbbi gyógyulás a cél, de nem közömbös a népgazdaság szem­pontjából sem, hogy a munkás mikor állhat újból a termelés­be. S az e törekvéseket valóra vál­tó rendelőintézeti sebészek meg­érdemlik a megbecsülést. Sajnos, kevés a szakember, a munka meg sok, így a betegek kezlésére for­dítható idő bizony nagyon ke­vés. De milyen is e tekintetben a helyzet? — Míg három éve a sebészeti szakrendelések országos átlaga 7, a vidékieké 6,6 percet tett ki, addig Bács-Kiskun megyében a statisztika 5,6, Kecskeméten pe­dig csak 4,6 peilet mutatott. A múlt év második felébén sike­rült ezt az indexet 5,1-re ja­vítani, de az eszményitől' még ez is messze van. Ezen belül per­sze akadnak vészesen zsúfolt napjaink is. Az augusztusi na­TANULMÁNYUTAK AUSZTRIÁBA Az IBUSZ Mezőgazdasági Irodája szervezésében ezekben a napok­ban két, magyar szakemberekből -álló csoport indul Ausztriába, ta­nulmányútra. A Baranya megyei vízgazdálkodási társulatok szak­emberei a lecsapolást. a talajja­vítást és -védelmet, valamint a dombvidéki vízrendezést tanul­mányozzák. Az Országos Állatte­nyésztési Felügyelőségtől har­mincötén látogatnak osztrák ál­lattenyésztő telepekre s törzste­nyésztő állomásokra. Kecskemét és Szolnok Nagyszerűnek ígérkező színhá­zi előadást láthatnak ma délután és este a kecskemétiek, hála a szolnoki társulattal kialakított együttműködésnek. George Cip- rian pompás szatíráját, a Gácsér - fejet mutatják be a Szigligeti Színház művészei. A Magyar Nem­zet kritikusa szerint: „mulatsá­gos, szórakoztató és félelmetes előadás ez: az összecsiszolt együt­tes döbbenetes hitellel mutat tük­röt a közönségnek”. A Gácsérfej elnevezésű vonós­négyest, a főbb szerepeket Szom- bathy Gyula, Piróth Gyula, Si­mon Péter és Papp Zoltán ala­kítja. Az abszurdba hajló szín- \ játék friss, modem rendezéséért Székely Gábort illeti elismerés. Bízunk abban, hogy a közönség értő szeretettel fogadja a szolno­ki együttest és támogatásával erősíti a két szomszédos város között alakuló, oly szükséges kul­turális kapcsolatokat. MEGVALÓSULÓBAN A BIOLÓGIAI KUTATÁSI PROGRAM Új gyógyszerek, tápszerek, növényvédők pok egyikén például 322 beteg jelentkezett, s egyre-egyre mind­össze 2,1 (!) percet tudtunk for­dítani. Érthető, hogy a társadalom- biztosítottak körének nagymérvű kiterjesztése csak növeli a for­galmat, holott az orvoslétszám nem emelkedett. A kisegítő mun­kaerőkkel így valósággal „sak­kozni” kell. A gyógyászati fel­szerelés is pótlásra, kiegészítés­re, korszerűsítésre szorul. Múl­hatatlan szükség lenne egy kis műtőre, amely lehetővé tenné a színvonalasabb betegellátást, így a munka szakmaibbá, „sebészib- bé” válhatna. Remélhetőleg a rendelőintézet új szárnyának el­készültével, a jövő évben erre is sor kerülhet. ... A folyosókon élénkül a for­galom, mankóval, felkötött kar­ral érkezik a pátensek némelyi­ke. S miközben a lépcsőkön a gyógyulni szándékozók áradatá­ban a kijárat felé igyekszünk.^ el­ismeréssel adózunk gondolatban riportalanyainknak: az egészség­ügy parancsnokainak és közkato­náinak egyaránt. Jóba Tibor Az elmúlt esztendőben fogad­ta el a kormány a biológiailag aktív vegyületek kutatási cél­programját, amelynek megvaló­sításával új gyógyszereket, táp­szereket és növényvédő szereket állíthatnak elő. Százhatvan kuta­tóintézet, egyetemi és üzemi ku­tatócsoport kezdte el a nagy­szabású kutatómunkát, amelyet a Nehézipari Minisztérium koor­dinál. A rendkívül szerteágazó kutatási témák mindegyike a megvalósítás első stádiuma után szoros kapcsolatba kerül a Ma­gyar Tudományos Akadémia Műszaki Kémiai Kutató Intézeté­vel. Hogyan készült fel erre a munkára az MTA Műszaki Ké­miai Kutató Intézete? Erre a •kérdésre kért választ az MTI munkatársa dr. Blickle Tibortól, az intézet igazgatóhelyettesétől — A tudományos célprogram kidolgozását követően átcsopor­tosítottuk az osztályokat, meg­erősítettük a témához kapcsolódó kutatócsoportokat, nemcsak új munkaerővel, de számos értékes műszerrel is. Legutóbb például automatikus szemcsemérő beren­dezést állítottunk munkába. Ilyen egyedül az országban ná­lunk működik — A biológiailag aktív vegyü­letek előállításánál alapvető kö­vetelmény a tisztaság és az egyenletes szerkezeti eloszlás. Ezek biztosítására új kristályo­sítási eljárásokat dolgoztunk ki. Olyan módszereket is kikísérle­teztünk, amelyekkel biztonságo­san szétválaszthatok a kristályok és dz oldószerek. Ezek az új el­járások nemcsak a minőséget ga­rantálják, de az előállítás haté­konyságát is növelik. Főleg a gyógyszeriparban használhatják majd a nálunk konstruált folya­matos szűrőberendezést, a szárí­táshoz pedig új, korszerű mód­szert, az úgynevezett geisires el­járást, amely megkíméli az érzé­keny szerkezetű anyagot a hőtől és a súrlódástól. — Az új gyógyszerek, növény­védő szerek felhasználásánál fon­tos tényező, hogy azok milyen formában kerülnek ki az üzem­ből, kapszulánként, porként vagy tablettánként jutnak el a fo­gyasztóhoz. A legkorszerűbb „megjelenési formának” ma a granulált anyagokat tartják, ame­lyekből aztán tablettákat présel­hetnek vagy kapszulákat készít­hetnek. A granulált szemcséjű gyógyszerek gyorsabban oldód­nak a szervezetben, a mérgező növényvédő szerek pedig kevés­bé ártalmasak az emberre eb­ben a formában. A granulálás- hoz kidolgoztuk az úgynevezett fluodizációs eljárást, amely már sikerrel szerepelt a gyógyszer- gyárak kísérleti üzemeiben is. — Ezek az említett új eljárá­sok az alapot képezik a program megvalósításában való részvéte­lünkhöz. Az alkalmazás akkor kezdődik, amikor az első szin­tetizált anyagot megkapjuk a tu­dományos intézetektől — fejezte be nyilatkozatát dr. Blickle Tibor. (MTI) Az első magyar planetárium KST Komplex ismereteket nyújtó természettudományi stúdió Másfél milliárd forint A Mecsek déli lejtőién — Pécs felett — énül az ország első komplex ismereteket nyújtó ter­mészettudományi stúdiója, amely a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat keretében működik majd. Az intézmény a TIT és a tanács összefogásával készül, megépítését a „ Mecseki. ,Szént?|- nyák Építési üzemé Vállaltak A stúdió két ütemben valósul meg. 1974-ben készül cl az első része, amely a mikro- és makrovilág jelenségeinek bemutatására szol­gál. Itt kap helyet az első magyar planetárium. ahol szemléltető módon mutatják be a naprend­szer szerkezetét és az égitestek mozgását. A rrvcic méter magas és öt méter átmérőjű kupolára vetítőszerkezet varázsolja majd a csillagos égboltot. A planetá­riumhoz csatlakozik az obszer­vatórium; a nagy feljésíímenyű Newton-távcsővel^ fa^aey^; §§rl- lagvizsgáló torony. A természet­tudományi stúdió második részé­ben kap helyet az akvárium és a terrárium. a mini botanikus kert, valamint a különféle bemu­tató, vizsgáló, kísérletező terem. Az üzemekben, a vállalatoknál és az intézményekben országszer­te most fizetik ki a Kölcsönös Segítő Takarékpénztárakban meg­takarított összegeket. Ezekben a napokban mintegy 800 000 KST- tag veszi kézhez az év folyamán megtakarított pénzét. Ez áz ösz- .szego ebben iaz évben csaknem másfél milliárd forint. Az ország területén működő 1990 KST vál­tozatlanul népsz tű a dolgozók körében, az egy lőre jutó éves betét a KST csaknem 25 éves fennállása óta idén először ha­ladta meg a 2000 forintot. Postások útján Izsák — Hány új előfizetője van a mostani kampány kezdete óta? — Két Petőfi Népe- és két Népszabadság-előfizetőt szervez­tem. — Hány lapot; kézbesít ki na­ponta? — Átlagban kétszázat, de csü­törtökön — akkor jön a sok ké­peslap — és vasárnap felmegy ez háromszázra is. — Sok újságolvasó van-e a já­rásban ? — Majdcsak minden háznál olvasnak valamilyen lapot. Sze­retném, ha mindenüvé hordanék. Pontos, katonás válaszok, csak a hangsúly barátságosabb, mint az egyenruhás szigor. Pedig Sza­bó Mihályon, az izsáki kézbesí­tőn is egyenruha van. De nem khakiszínű, hanem a postások sötétkék posztóöltönye. Piros pa­roliján a postakürt szom­szédságában — három csillag fénylik. Ezüstösen, mint a haja. Piros arcát csakugyan a szabad­ban munkálkodókat mindig kí­sérő szél, napsütés, zápor, zi­mankó cserzette. E világban az ötvenkilencedik, a postánál a huszonnyolcadik esz­tendejét tapossa. Hegedűs Kál­mánnal, akivel egyszerre' kezdte a hivatást és Kis Ferencnével — ő pedig hatvanhat óta kézbesít a külterületen —, a legjobb lap- terjesztő postások a községben. Derekas munkát végez a többi öt is, másképp nem tartanának ott november első napjaiban, hogy a részükre megállapított 'kvótá­ból már csupán 6 Népszabadság­előfizető hiányzik. S a terjeszté­si akciónak jóformán csak a fele „ment még le”. — Mennyi ház van a járásán? — Körülbelül .háromszázötven. Ha4 csupán a szigorú utcahosz­szat vesszük, 5—6 kilométert tesz ki a napi útja. Na de, ez csalóka. — Volt egy felmérés vagy két esztendeje, mennyit gyalogol a postás naponta. Azt nem számí­tották fel, hogy nekünk az ud­varokba is be kell mennünk, s ahogy magam i.s utánagondol­tam, átlag 30 métert teszek meg a. kaputól a házig és vissza az utcára. így kijön ez a gyalogtáv napi 18 kilométerre is. De ezt nem kalkulálták bele hivatalosan. Miért? Csak. Nem tudják. — Kiket legkönnyebb előfize­tőnek megnyerni? — Akik tanyáról költöznek be. Nekik sok mindent kell pótolni. 28 éves korától isiásza van. Sokat fáj a lába, s ez visszatér. Szerencsére megtalálta a gyógy­szert: Gyulán. — Most megyek majd ne­gyedszer. SZOT-beutalóval... De nem a postától — hajol moso­lyogva Szantner György piacku­tatóhoz. Sikerült máshonnan hoz­zájutni. S mégiscsak ez a fontos. Hogy sikerült. Egy kasszára megy így is. Kecel — A községi előirányzatot Pe­tőfi Népéből már túlteljesítettük, a Népszabadságból még néhány van hátra. Kurin János, a keceli posta hivatalvezetője így summázza rö­viden az eredményt. Náluk is négy kézbesítő dolgozik belterü- ten, s négy a határban. Kik a legjobbak a terjesztésben? Kurin János leveszi szemüve­gét. Nem időnyerésért, hogy a sorrenden gondolkozzon. Sőt nyomban rávágja. — Mindannyian szorgalmasak. Nem tudnék kiemelni közülük. Talán „időleges” taktika van ebben a véleményben? Mert Ke- celen nemcsak a mostani akció­ra időzítették az előfizetők szer­vezését. Ez év első napjától ér­vényes egy olyan vállalásuk is, hogy ezután minden külterületi kézbesítő öttel, a belterületiek pedig ugyancsak egyenként tíz­zel emelik a pártlap-előfizetők számát. Évről évre, terjesztési ak­ciótól függetlenül. — Tehát ez amolyan garantált növekedés lesz? — Igen. Ha sikerül állni szavukat, a keceli postások kezdeményezése duplán gyümölcsöző. Jövő ilyen­kor megkérdezzük, hogyan sike­rül az ilyen — vállaláson ala­puló, kampányon kívüli terjesz­tés? Nyilván olyan szemlélettel, Tiogy a pártsajtó olvasásá nincs akcióhoz kötve. Drágszél Drágszél felé menet még an­nak a kis epizódnak az ízét idéz­getjük Szantner Györggyel, amit •Kurin János mesélt búcsúzóul. Azzal kezdte, hogy az az idegen­kedés, ami az új formájú Petőfi Népével szemben megnyilvánult kezdetben, most az ellenkezőjé­re fordult. Szeretik az olvasók a sok szép képért, s azért, hogy az 1. és 3. oldalon nem ugyanazt olvashatják, amit az országos la­pokban. Előző este vendégük v volt, a fia katonabajtársa. Be­szélgettek. A Tolna megyei fia­talember szeme mindegyre a Pe­tőfi Népére tévedt. Egyszer már nem állta. Szabad megnézni? Tessék. Belemerült, s a végén se tette le. — Tessék nekem adni, Kurin bácsi. Hadd vigyem haza Tolná­ba. Megmutatom, milyen szép, tartalmas lapot csinálnak Bács- Kiskun megyében. A kis eset hangulatával térünk be a drágszéli postahivatalba. Zömök, világos arcú, fekete sze­mű fiatal férfi a parancsnok. Körülötte, parányi körzetben, hi­vatalának összes „címere”. Háta mögött a falon a telefonközpont. Nagyobbacska rádiódobozban el­férne a banándugós kapcsoló. Előtte az asztalon: bélyegző, nyomtatványok, utalványok, kis kassza aprópénzzel, újságok, ké­peslapok, levelek, küldemények, melyekből már máshová is jut az asztalon kívül. A sajtóterjesztés helyzete? — Ne is mondják. Tegnap a Népszabdaság nem érkezett meg. Hetenként két-három alkalom­mal marad el hol ez az újság, hol amaz. Mióta az új járat van ... ö is, Szantner György is meg­magyarázza. Azelőtt Miske „ro­vatolt” a községnek, s busz hoz­ta a lapokat. Most Kalocsáról a posta saját gépkocsija szállítja körjáratban az újságokat a tett- helvekre. S bizony még meg­esik, hogy Drágszél újságjai Mis­kére futnak be. — Magyarán: összekeverik — összegezi Szantner György. — Ha nem mi intéznénk a saj­tótér jesztést — feleségem a kéz­besítő .—, bizony alaposan csök­kent volna az előfizetők száma. Berniünket ismernek, jómagam pártvezetőségi és tanácstag is vagyok, s ha nem is mindig könnyen, sikerül meggyőzni az embereket. Várjanak még egy hónapot; megjavul a lapszállítás. Aztán csak mindig jobb lesz. Be­gyakorolják az elosztást, ponto­san adjájc le a küldeményeket. Tény, hogy ilyen körülmények között nem könnyű előfizetőt szervezni. De Bagó Ignácnak és feleségének van tekintélye, sza­vuknak hitele. — Azért mai dátummal is in­dítottunk két Népszabadság-elő­fizetést — oldja fel a jogos kri­tika hatását barátságos derűvel a hivatalvezető. Aztán ‘utal a hagyományos „sajtókörútra”, amelyet Fodor Sándor párttitkárral tesznek évenként, a karácsonyi ünnepek- * kor. 521 lélek — 174 család — él a faluban. 49-nél fordul meg napilap, s ebből csak egy, a Ma­gyar Hírlap nem pártlap. — Tizenkilenc párttagunk van, s csak kettőnek nem jár talán a pártsajtó ... Ebben a faluban nem okozna „megrázkódtatást” a családoknál a 20 forint előfi­zetési díj. — Asztalfiókjából ma­rokra való kartonköteget húz ki. — Takarékbetétek. Sokkal több, mint amennyi c§plád. Ezerkilenc- százhatvanhárom február elsején vettem át, s akkor 810 forint, volt a takarékbetét-állomány. Abból is 300 forint a tűzoltóké, tehát közületi volt. Ma pedig 4 és fél millió forint. Csak itt a község­ben. Mert vannak, akiknek más­hol is van a takarékban. Ez tit­kos, így helyes. Jó is, hogy env- nyi van, megdolgoznak érte, szor­galmas nép lakik itt. De a tit­kár elvtárssal „gyúrjuk” azért a népet; ne csak a pénz legyen a minden. Éljenek olyan vonatko-, zásban is igényesen, hogy pél­dául szeressenek olvasni. Nagyvárosban, járási székhe­lyeken esetleg kétkedve fogad-, nának bizonyos módszereket, de inkább ügyeskedéseket, ame­lyekkel ebben a kis községben szinte „fogni” kellett az embe­reket újságvásárlásra. Bagó Ig­nácot szeretik, becsülik, tisztelik, hiszen, rhennyi jó tanácsára em­lékeznek má köszönettel. Az .el­ső „fellépésére” a tsz-közgyűlé- sen, amikor a takarékosság elő­nyeire hívta fel a figyelmüket. Kezükben az évi szorgalom ju­talma, a sok szép summa. Ne vásárolják el mind, hogy például előre megveszik a bútort az el­adó lánynak. Legalább meglesz, mire pár év múlva bekötik a fe­jét. Minek ennyire előre bevá­sárolni? Akkorára rég divatja­múlt lesz a bútor. Ellenben a ta­karékban addig is kamatozik. Volt nap, hogy 175 009 forin­tot tettek a takarékba. Van család, hogy 400 000 -forint a betétállomány. Bejön 7—8 ezer forint havonta a keresetek­ből, mert igen igyekvőek. De a rádiójuk is még az a bizonyos néprádió az ötvenes évekből. Mondom, Bagó Ignácnak nagy a becsülete a közért végzett fá­radozásaiért i.s. Negyedévenként feljárja a 11. körzet házait, mondják el gondjukat, bajukat, örömüket a tanácstagnak. Dolgo­zott a gázcseretelepért, amely jövő első negyedévre tető alá ke­rül. Harcolt, amikor a kémény­seprő vállalat — egy rendeletet mereven értelmezve — több sza­badkéményt meg akart szüntet­ni a faluban, ahol ez még ked­velt hagyományos füstölőeszköz., a disznóságok tartósításánál. El­intézte a járdajavítást az orvosi rendelőnél — és így tovább. Mivel más nincs, nem vállal­kozott rá. mert nem lehet belő­le megélni, hivatali időn túl ő működteti a kis ímsz-presszót. Nos, tőle nem vették zokon, amikor egy-egy féldeci kiadásá­nál kedélyesen odavetette. — Aki féldecit iszik, annál már az is dukálna, hogy újságot ol­vasson. — De huncut vagy. hallcd-e te, Náci. No, adjál egy Petőfi Né­pét. Azóta nem egyszer így kérik már az itókát. — Kérek egy íéldecit — „saj­tóval”. — Vasárnap és a féldecihez el tudom adni az újságokat. Volt egy-két esztendeje egy szervező a megyétől, aki azért látogatott Drágszélre, hogy no­szogassa az itteni szervezőt, meg korholja is egy kicsit, amiért nem megy a dolog. — Jöjjön el\jtárs, menjünk együtt a családokhoz. Nézze meg, hogy is megy ez — invitálta a helyi ember. Betértek az első házba, ahogy a vendég választott. Hogy van­nak. szép ára van-e a jószágnak, mennyi mindent vesznek az idén. Rákerül a sor az újságra is. Fi­zessenek már elő, vagy legalább vásároljanak. — Nekünk oszt nem kell új­ság — húzódozik a gazda. Mire a felesége, megunva a „birkó­zást”, odamondja. — Vedd mán meg na. Nem lá­tod, hogy idegennel van? Nos, ez az. Ez is valami, hogy mások előtt azért csak restell- jük már, ha kiderül rólunk, nem vagyunk újságolvasók. Drágszé- len is, de megyeszerte jusson az emberek eszébe, amivel előző cikkünkben foglalkoztunk. Me­gyénk olvasottsági szintje más megyékhez viszonyítva is ala­csony. Tóth István \ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom