Petőfi Népe, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-15 / 267. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI PÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJ (\ XXVIII. évf., 267. szám Ára: 90 fillér 1973. nov. 15. csütörtök Kopreda Dezső, az MTI külön- tudósítója jelenti: A hétfő óta hivatalos baráti látogatáson Nigériában tartózko­dó Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke szerdán délután be­fejezte Kano államban tett lá­togatását és visszarepült Lagosba. Losonczi Pál szerdán reggel vidéki programját a Kanótól mintegy ötven kilométerre fekvő Kadawa kísérleti mezőgazdasági állomásának megtekintésével kezdte. Ütjára elkísérte Usman Katsina vezérőrnagy, vezérkari- főnök-helyettes. Az Elnöki Tanács elnöke ez­után visszatért Kanóba és láto­gatást tett a kanói emimél. A vallási (Észak-Nigériában a la­kosság jelentős része muzulmán vallású) és egyúttal tradicionáli­san világi főméltóság (pl. a bí­ráskodás is jogkörébe tartozik) a többszörös agyagfalakkal kö­rülvett 700 éves palotájában fo­gadta Losonczi Pált. Az eseménydús kanói látoga­tás utolsó programja az átalakí­tott és kibővített Nassarawa kór­ház felavatása volt Az ünnep­ségen részt vett Alhaji Audu Bakó, Kano állam katonai kor­mányzója. Beszédében nagy elis­meréssel szólt többek között dr. Eperjesi Lajosnak, a kórház igaz­gató főorvosának tevékenységéről: az ő tervei, elképzelései alapján hajtották végre a kórház bőví­tését, modernizálását. A kor­mányzó beszéde után Losonczi Pál elvágta a bejárat előtt kife­szített szalagot és leleplezte a fő­kapu melletti emléktáblát, ame­lyen az átadás eseményét örö­kítették meg. Szerdán este Yakubu Gowon hadseregtábomok, a Nigériai Szö­vetségi Köztársaság elnöke a la- gosi Federal Palace Hotelben díszvacsorát adott Losonczi Pál tiszteletére. A meleg, baráti hangulatú va­csorán pohárköszöntőt mondott Yakubu Gowon és Losonczi Pál. Az Elnöki Tanács elnöke — a program szerint — ma tovább­utazik Ghánába. (MTI) • Mint ismeretes, losonczi Pál és kísérete kedden Kanóba utazott. Útjuk során szeretettel fogadták a vendégeket. Képünkön nigériai népi táncosok köszöntik Losonczi Pált, az Elnöki Tanács elnökét. (Telefoto—AP—MTI—KS) MEGALAKULT A BÁCS-KISKUN MEGYEI IFJÚSÁGI KLUBTANÁCS Legyen több jól működő ifjúsági klub Bács-Kiskun megyében nyolc­vanhat olyan ifjúsági klubot tar­tanak számon, amely rendelke­zik működési engedéllyel. Ezek­ben a klubokban művelődik, ta­nul, szórakozik a megye csaknem 130 ezer KISZ-korosztályú fiatal­ja közül 4500 fiú és lány. Ezek a számok természetesen nem azt jelzik, hogy valójában hányílub vagy klubszerű intézmény van, és azt sem, hogy mindössze négyezer-ötszázán klubtagok. A működési engedély tulajdon­képpen minősítés is, azonban kétségtelen, hogy az engedéllyel nem rendelkező klubok között is akadnak jók, sőt igen jók is. Az ifjúsági klubok szakmai-mód­szertani irányítására igen nagy szükség van, csakúgy, mint a klubvezetők színvonalas képzé­sére, továbbképzésére. A külön­böző szervek — a megyei tanács művelődésügyi osztálya, a KISZ megyei bizottsága és a népmű­velési tanácsadó nagy igyekezet­tel foglalkozik az ifjúsági klubok munkájának támogatásával. Fel­adataiknak azonban csak egyike a klubmozgalom összefogása, szervezése. Ezért válik szükségessé egy olyan testület létrehozása, amely segíti az újonnan megalakult if­júsági klubokat, gondoskodik a klubvezetők képzéséről, mód­szertani kiadványokat szerkeszt, javaslatot a kiválóan működő klubok kitüntetésére* és dönt a megyei ifjúsági alapból a klubok anyagi támogatására szánt ösz- szeg szétosztásáról. Ilyen célokkal alakult meg teg­nap délelőtt Kecskeméten a Bács-Kiskun megyei ifjúsági klubtanács. Az alakuló ülésen számos ifjúsági klub vezetője vett részt, s közülük jó néhány an fel­szólaltak a klubmozgalom gond­jait, eredményeit, jövőjét vizs­gáló vitában. Az elhangzott vé­lemények, s a mozgalom elvi­módszertani kérdései iránti nagy érdeklődés sejtette, hogy a meg­alakuló klubtanácsnak bőven lesz munkája. Az új testület elnöke Somogyi György, a Bács-Kiskun megyei Tanács művelődésügyi osztályá­nak ifjúságpolitikai szakreferen­se; ügyvezető elnöke Szabó Csa- báné, a népművelési tanácsadó módszertani előadója, szervező- titkára Király Zoltán, a KISZ megyei bizottságának munkatár­sa. A klubtanács továbbképzési munkabizottságába választották Horváth Antalt, a megyei párt- bizottság párt- és tömegszerve­zetek osztályának munkatársát, Szalóldné Kiss Katalint, a KISZ megyei bizottságának titkárát és Piros Györgyöt, az SZMT mun­katársát. A módszertani bizott­ságba elismert közművelődési szakemberek és kiváló ifjúsági klubok vezetői kerültek. A klub­tanács ülésein részt vesz az MSZMP megyei bizottságának, a MESZÖV-nek, a KISZÖV-nek, valamint a területi szövetségek­nek és a fegyveres erőknek egy- egy képviselője is. K. Gy. I Egy óra a rendelőintézetben 3. oldal Postások útján 3. oldal A fejlődő kiskőrösi járás 4. oldal Az ellenőrzés háttere 4. oldal A tehetséges munkásokért 5. oldal Mit szólnak hozzá otthon 6. oldal L. I. Brezsnyev és Tito elnök befejezte tárgyalásait Szerdán Kijevben befejeződtek a tárgyalások Leonyid Brezsnyev, az SZKP főtitkára és Joszip Broz Tito jugoszláv államelnök, a JKSZ elnöke között. A meleg, baráti légkörű találkozón megvitatták a szovjet— jugoszláv kapcsolatok további fejlesztésének és elmélyítésének kérdéseit, valamint a két felet érintő nemzetközi problé­mákat. A tárgyalások eredményeiről közös közleményt hoznak nyilvá­nosságra. (TASZSZ) Másfél millió sertés az év utolsó negyedében A negyedik negyedévben ösz- szesen 1,5 millió sertés felvásár­lására számítanak a megyei ál­latforgalmi és húsipari vállala­tok. A megállapodásokat — a szerződéskötés rendje szerint — az értékesítés előtt legalább há­rom hónappal kell megkötni a gazdaságoknak és a háztáji hiz­lalóknak a húsipari vállalatok­kal. Ezt a rendszert szeptember­ben vezették be azzal a kiegé­szítéssel, hogy a le nem szerző­dött állatokat szintén átveszik, ebben az esetben azonban sza­bad árat fizetnek érte, és az át­vételnél mindig a szerződés út­ján értékesítő termelőket része­sítik előnyben. A felvásárló vállalatok felhí­vása nyomán megélénkült a szerződéskötés; októberben 678 ezer hízó átvételére kötöttek szerződést a húsipari vállalatok, s ez rekordot jelent. A felvásár­lók az állami hizlaldák feltölté­sére, ellátására ugyancsak nagy­számú szerződést kötöttek, ezek alapján a negyedik negyedévben 140 ezer süldő érkezik majd a hizlaldákba. Az első negyedévi süldőszállításokra most írják alá a megállapodásokat. 1974 első három hónapjára 140 ezerrel több, összesen 700 ezer sertés szállítására találtak eddig szerződéses partnert a felvásár­lók. Az érvényben levő szerző­dési feltételek szerint első ne­gyedévi értékesítésre az év vé­géig lehet megkötni a megálla­podásokat. Az év utolsó előtti hónapjá­ban zavartalan az állatpiacok forgalma. Hetente átlagosan 30 ezer süldői; és malacot kínálnak a háztáji gazdaságok. A felhaj­tott állatok 60 százalékát — az államinál magasabb áron — szintén a háztáji és a magánhiz­lalók vásárolják meg. Az állami felvásárlás egyelőre a kínálatnak csak kisebbik részét tudja át­venni, ugyanis a szabadpiaci árak túlságosan magasak és így a vállalatok még „nem jutnak szóhoz”. A háztáji gazdaságokat igen élénk, lényegében egymás közötti értékesítési forgalmát az­zal magyarázzák, hogy országo­san kedvező a takarmányellátás, s ez — más tényezőkkel együtt — kedvezően befolyásolja a te­nyésztői és hizlalási kedvet. (MTI) Még több, mint két esztendő van hátra a IV. ötéves terv­ből, az állami és gazdasági szervek azonban egy ideje már a következő tervidőszak feladatainak kidolgozásán fáradoznak. Egyáltalán nem korai ez, hiszen egy középtávú terv elkészí­téséhez sok mindent számba kell venni. Megelégedéssel álla­píthatjuk meg, hogy a lakosságot egyik legközvetlenebbül érintő téma — az V. ötéves terv lakásépítési elképzelései — már papírra kerültek. ^MEGSZÉPÜLNEK A BAJAI FILMSZÍNHÁZAK JÖVŐRE BEFEJEZŐDIK A KALOCSAI „OTTHON” FELÚJÍTÁSA • • Öreg mozik új köntösben Egyre nagyobb tért hódít megyénkben a korszerű épitéstechnológla. A megyei tanács építési, vala­mint tervosztálya által készített előzetes -tervkoncepció részletes felmérést mutat be Bács-Kiskun megye jelenlegi lakásállományá­ról. Ezzel kellően meg is indo­kolja, miért van szükség minden eddiginél nagyobb szabású lakó­házépítési program végrehajtá­sára. A megye 1970. január 1-én 179 ezer 736 lakással rendelke­zett. Ez a lakosság számához vi­szonyítottan nem is lenne rossz arány, azonban a lakóépületek 29 százaléka még a századfor­duló előtt épült, jó részük ta­nya, s teljes mértékben megér­tek a lebontásra. Erre csupán a nagy lakáshiány miatt nem ke­rülhet sor. A meglevő lakóházállomány 86 százaléka vályogból és sárból készült. Ez az arány a IV. öt­éves tervben épülő új lakásokat figyelembe véve 81 százalékra csökken. A IV. ötéves terv kidolgozá­sakor 8 ezer volt a jogos lakás­igénylés száma. Közben az el­avult házak tönkremenetele a tanyai lakosok városokba áram­lása következtében ez a szám jelentősen megnőtt. Ily módon .1976 elejére — a közben épült lakóházak ellenére is — 21500 lakáshiánnyal számolhatunk. Az előzetes tervkoncepció ezért 25 ezer új lakás építését irányozza elő az V. ötéves tervben. (A IV. ötéves tervben 20 ezer épül.) Mindez, sajnos, még mindig nem oldja meg a lakáshiányt, mert az előre látható városokba, községekbe áramlás és az elavult házak lebontása miatt valójá­ban 38 ezer új otthon létesítésé­re lenne szükség. Ily módon a hatodik középtávú tervidőszak­ban is lesz még tennivaló a la­kásépítés terén. A tervkoncepció szerint a fel­sőfokú központokban (Kecskemé­ten és - Baján) 10 ezer, a többi városban és két nagyközségben (Kunszentmiklóson és Bácsalmá­son) 6 ezer, a többi községben 9 ezer lakás épül. Ebből 14 ezer a több szintes és 11 ezer a csa­ládi házakban. Területelőkészí­tésre, közművesítésre és a kap­csolódó létesítményekre 1 mil­liárd 255 millió forintot kell elő­teremteni a tanácsoknak. Felme­rül annak szükségessége is, hogy egységes beruházó szervezetet hozzanak létre a megyébe:, amely az építkezéseket az előkészítés­től a kulcsátadásig bonyolítaná. Az V. ötéves lakásprogram megvalósításának jelentős bázisa lesz az 1975. második félévében üzembe lépő házgyár, amely 1980 végéig 11 ezer 700 lakást készít. Ebből 3500-at Szolnok, Cegléd, Nagykőrös vásárolhat meg a többit (kb. 8500-at) a megyében építik fel. N. O. Az izsákiak a falu büszkeségei között tartják számon a mozit, mióta a Bács-Kiskun megyei Mo­ziüzemi Vállalat dolgozói szinte újjávarázsolták a régi épületet. Csaknem kétmillió forintot köl­töttek csinosításra, a géppark, a berendezés korszerűsítésére. Rossz állapotban volt a film­színház, nem lehetett tovább ha­logatni az átalakítást, moderni­zálást. Jártunkban-keltünkben, sajnos, megállapíthattuk, hogy más mozikra is ráférne az izsá- kihoz hasonló felújítás. Meg­kérdeztük Akucs Lászlót, a me­gyei moziüzemi vállalat igazga­tóját, hogy mit tesznek, tervez­nek a hálózat korszerűsítése, a kedvezőbb működési feltételek kialakítása érdekében. — Lehetőségeink korlátozot­tak. A vállalatok számára előírt követelményeknek és a kulturá­lis intézményektől várt felada­toknak kell egyszerre eleget ten­nünk. A szükségesnél kevesebb pénz áll rendelkezésünkre. Ép­pen ezért alaposan meggondol­juk, hogy a viszonylag szűkös keretből mire költsünk. A me­gye településfejlesztési program­ját és a mozik állagát figyelem­be vfeve most készítjük közép­távú 'fejlesztési tervünket. így elkerülhető a kapkodás és ele­gendő időnk lesz a felújítások megtervezésére, kivitelezésére. Az izsáki filmszínház augusz­tus 20-a óta nagyszerű körülmé­nyek között működik. Megkezd­tük a kalocsai Otthon mozi fel­újítását. Az építkezés jó ütemben halad. Elkészült az új gépház, amelynek szerelése házilag, a „Balázs Béla” szocialista brigád közreműködésével folyik. A kor­szerű xenonlámpás vetítőgépek révén lényegesen javult a kép­minőség. Az átalakítás során si­került példás együttműködést kialakítani a Kalocsai Városi Ta­náccsal. 1974-ben fejezzük be az Otthon mozi átalakítását. Kicse­réljük a nézőtér padozatát,-új vi­lágítást kap az intézmény. Két és fél millió forintot költünk kor­szerűsítésére. A bajaiak bizonyára örömmel olvassák, hogy tervbe vettük mindhárom filmszínház moderni­zálását. Az Uránia gépházának automatizálását és a vállalatunk­nál gyártott új vetítő beszerelé­sét már bé is fejeztük. Elkészült az új központi olaj fűtés. A Köz­ponti mozi rekonstrukciója érde­kében még tárgyalásokat kell folytatnunk a József Attila mű­velődési központtal, illetve a vá­rosi tanáccsal. Kecskeméten az Árpád mozi külső tatarozására, valamint a fűtőberendezés kicserélésére ke­rül sor. A Városi mozi folyosó­ján pedig önálló meisemozit léte­sítünk. Természetesen a falusi hálózat fejlesztéséről is gondoskodunk. Több helyütt áttérnek az olajtü­zelésű fűtésre, kifestik a nézőteret és modernizálják a vetítőberende­zés. Különösen Bácsbokodon, Mis­kén, Borotán, Hajóson, Garán, Soltszentimrén, Dusnokon, Kece- len, Orgoványon, Soltvadkerten végzünk jelentős átalakításokat. H. N. Sbsonczi Pál Ghánába utazik ELŐZETES TERVKONCEPCIÓ 25 ezer lakás épül a me^f$frenj| az V. ötéves terv idején

Next

/
Oldalképek
Tartalom