Petőfi Népe, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-09 / 262. szám

PETŐFI NÉPE • 1973. november 9. ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS (Folytatás az 1 oldalról.) megbeszélések eredményesek vol­tak. A két ország közötti gazda­sági kapcsolatok, elsősorban a timföld és alumínium-, az élelmi­szer- és vegyiparban, a jármű- program bővítésében és végre­hajtásában. valamint a termelési kooperációkban tovább erősödtek. A kormány a jelentést jóváha­gyólag tudomásul vette. Utasítot­ta az érdekelt minisztereket, hogy a további feladatok végrehajtá­sára a szükséges intézkedéseket tegyék meg. A munkaügyi miniszter előter­jesztése alapián a kormány meg­tárgyalta a szakmunkásképzés korszerűsítésének és anyagi ellá­tása fejlesztése meggyorsításával, valamint a képzésben a vállala­tok szerepének fokozásával össze­függő feladatokat. Az előterjesz­tés megállapítja, hogy a szak­munkásképzés szerkezeti, tartal­mi és pedagógiai korszerűsítése 1970 óta a kívánatos ütemben haladt és számottevően fejlődött. A kormány úgy határozott, hogy a képzés korszerűsítését, ezen be­lül az anyagi ellátás fejlesztését gyorsítani, a vállalatoknak a képzésben betöltött szerepét pe­dig növelni kell. Szükséges, hogy a vállalatok javítsák a gyakorlati oktatás anyagi, tárgyi feltételeit. Az állami oktatás fejlesztésével összhangban az 1975—76-os tan­évtől az általános iskolát végzett fiatalok részére egységes — tago­zat nélküli — szakmunkáskép­zést, az ipari és mezőgazdasági szakközépiskolákban az 1974— 75-ös tanévtől pedig a szakmun­kásképesítés megszerzését biztosí­tó oktatást szerveznek. A kor- mánv felkérte a KISZ Központi Bizottságát, a Szakszervezetek Országos Tanácsát és a Tudomá­nyos Ismeretterjesztő Társulatot, hogy nyújtsanak segítséget a szakmunkástanulók neveléséhez, általános műveltségük fejleszté­séhez. A Minisztertanács a könnyű­ipari miniszter előterjesztése alapján jóváhagyta az egyedi nagyberuházásként Kiskunhala­son. illetve Debrecen—Mátészalka telephelyen felépülő két, egyen­ként évente 500—550 tonna felső­ruházati cikket előállító kötött­árugyár létesítését. A könnyűipari miniszter beszá­molt a bőrgyártás alakulásáról, s a bőrfeldolgozó ipar — elsősor­ban a cipőipar — alapanyag­ellátásáról. A Minisztertanács el­fogadta azt a javaslatot, hogy a bőrgyártás további fejlesztését a meglevő gyárak tartalékainak feltárásával és rekonstrukciójával oldják meg. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) A Központi Statisztikai Hivatal közleménye Az állatösszeírás előzetes ada­tai szerint 1973. szeptember 30-án 8 941 000 sertés volt az országban, 8 százalékkal több, mint egy év­vel azelőtt és 0,8 százalékkal több, mint, az eddigi legmagasabb állo­mány. A kocák száma (744 000 darab) egy év alatt 20 százalék­kal emelkedett. Az éves terv — a járványos megbetegedés hatá­sára való tekintettel — azzal szá­molt, hogy az 1973. év végi ser­tésállomány valamivel (3—4 szá­zalékkal) kisebb lesz az előző évinél. Az 1972. szeptember 30-i álla­pothoz képest emelkedett a szarvasmarha-állomány is, 2,6 százalékkal, i 978 000 darabra. En­nél valamivel nagyobb volt a te­hénállomány gyarapodása, 3,7 szá­zalék. A szarvasmarha-állományt illetően — év végi állományada­tok alapján — a terv 1—2 száza­lékos növekedéssel számolt. A SERTÉS- ÉS SZARVASMARHA-ÁLLOMÁNY (Szeptember 30-án) Sertésállomány Szarvasmarha-állomány 1972 “'n l;;v 1973 Ezen belül Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Sopron Ilajdú-Bihar Fleves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala 1973. I—III. negyedévében a vágósertés-felvásárlás — az év eleji ragályos állatmegbetegedé­sekkel és az állomány korösszeté­telével összefüggésben (a vágásra érett sertések száma csökkent) — 22 százalékkal elmaradt az egy 1000 az előző éyi 10f>O az előző évi darab %-äbari darab 1 %-ában 8248 , u. 9;j . "1928 100 8941 108 1978 103 508 112 99 104 976 119 145 106 932 103 124 98 365 104 153 102 599 112 95 103 522 111 74 104 431 112 124 103 064 102 127 103 230 104 60 98 201 102 42 100 127 114 45 105 613 110 102 104 494 104 115 103 495 103 155 103 652 109 122 98 479 109 76 103 185 106 115 105 250 110 102 105 218 111 103 101 évvel korábbitól. A vágómarha- felvásárlás 5 százalékkal, a tej­felvásárlás 12 százalékkal meg­haladta az 1972 I—III. negyed­évit. Az állatállomány elért nö­vekedése a hústermelés jövőbeni emelkedését teszi lehetővé. (MTI) Elhalasztották a Skylab—3 startját • Skylab—3 slarf ját öt nappal elhalasztották. Technikusok vizsgál­ják a hordozórakétán jelzett hibákat. (Telefoto — AP—MTI—KS.) Tárgyalások a Közel-Keleten Kissinger: „A béke felé haladunk’’ — Tel Aviv súlyosnak ítéli a helyzetet Az egyiptomi fővárosban „visz- szafogott derűlátás” uralkodik Henry Kissinger amerikai kül­ügyminiszter látogatása, Szadat elnökkel és: Fahmi külügyrpinisz- terrel folytatott tárgyalásai nyo­mán — állapítják meg nyugati hírügynökségek. Az amerikai kül­ügyminiszter csütörtökön reggel Kairóból Ammanba utazott, ahol Husszein királlyal tárgyalt, majd a délutáni órákban Szaúd-Arábi- ába látogatott. Szadat a tárgyalásokat követő rögtönzött sajtóértekezleten gyü­mölcsözőnek és konstruktívnak minősítette az eszmecserét, amely minden időszerű kérdést felölelt. Kissinger a maga részéről ki­jelentette, hogy a háborúval és a rendezéssel kapcsolatos kérdé­seket vitatták meg. „A béke ielé haladunk” — mondotta. Szadat hozzáfűzte: „késedelem nélkül”. Az A1 Ahram értesülése szerint a tárgyalások központi témája a Biztonsági Tanács 212. számú ha­tározatának végrehajtása, illetve ennek szellemében a megszállt arab területek teljes kiürítése és a Palesztinái nép jogainak hely­reállítása volt. A lő téma beve­zetéseként a két államférfi olyan fontos részletkérdéseket viatatott meg, mint az október 22- i tűz- szüneti vonalakra való visszaté­rés, az egyiptomi—izraeli fo­golycsere és a Vörös-tenger be­járatánál létesített egyiptomi blokád problémája. Ugyanakkor azonban gondot fordítottak arra. hogy a részletkérdések ne fed­hessék el az alapvető problémát. A 242. számú rendezési határo­zat végrehajtását illetően nagy figyelmet szenteltek a Biztonsági Tanács felügyelete alatt, az Egye­sült Államok és a Szovjetunió közvetlen részvételével folytatan­dó béketárgyalások előkészítésé­nek. Kissinger a tárgyalásokon meg­erősítette, hogy az Egyesült Ál­lamok ezúttal komolyan törek­szik a válság megoldására a Biz­tonsági Tanács határozata alap­ján. Az egyiptomi—amerikai diplo­máciai kapcsolatok újrafelvételé- ről született megállapodás általá­• Az amerikai külügyminiszter kairói látogatása során a pira­misokat is megtekintette. A képen: Kissinger a Szfinx árnya előtt. (Telefoto—AP—MTI—KS.) nos meglepetést keltett Kairóban, s az itteni megfigyelők az állás­pontok közeledésének, a tárgya­lások eredményességének nyil­vánvaló jelét . látják benne. Az amerikai szóvivő maga is várat­lannak minősítette a tárgyaláso­kon elért haladást, s bejelentette, hogy Siiscot ezért küldték Izrael­be bizonyos sürgős kérdések tisz­tázása végett. McCloskey hang­súlyozta, hogy a Moszkvában, Washingtonban és Kairóban foly­tatott tárgyalások alapján elkép­zelést lehet alkotni a közel-keleti béke lehetőségeiről. Miközben az intenzív diplomá­ciai tárgyalások bizonyos derűlá­tást keltenek, Izrael a harci cse­lekmények kiújulásával fenyege­tőzik. Egy katonai szóvivő szer­dán. este az állította, hogy „érte­sülések szerint” Egyiptom a har­cok felújítására tesz előkészülete­ket, és katonai fronton „Tel-Aviv súlyosnak ítéli a helyzetet” (AFP, Reuter, AP, UPI) A saigoni csapatok bombatámadásai A súlyos- bombatámadás -nyö-1 mán, amelyet a saigoni légierő szerdán délelőtt intézett a DIFK ellenőrizte Loc Ninh városa el­len, 32 ember meghalt, 70-en megsebesültek és 167 lakóház dőlt romba — közölte csütörtökön a dél-vietnami felek kétoldalú ka­tonai vegyes bizottsága DIFK-ta- gozatának szóvivője. Elmondta még, hogy a saigoni sugárhajtású repülőgépek szer­dán helyi idő szerint 10 órától 14 óráig bombázták a várost, és összesen mintegy 120 bombát szórtak területére. ‘Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy — ellentét­ben a saigoni kormányzat állítá­sával — Loc Ninhben nincsenek katonai létesítmények. A csütörtöki haditudósításokból kitűnik, hogy saigoni támadó re­pülőgépek szerdán nemcsak Loc Ninht bombázták, hanem Bo Dúc városát is. A párizsi^ békemegállapodást súlyosan sértő légitámadások té­nyét szerda és csütörtöki sajtó- konferenciáján a Thieu-rezsim katonai szóvivője is beismerte. Autó nélküli vasárnapok Az arab olajexportáló államok Kuvaitban hozott döntése — mely szerint mindannyian csökkentik az olaj kitermelést, és súlyosabb esetekben leállítják a szállítást, hogy ezzel is nyomást gyakorol­janak az Izraelt támogató orszá­gokra — egyre inkább érezteti 'hajtását a nyugat-eurtópai tőkés országokban. Az olajhiány legsúlyosabban a bojkott alá helyezett Hollandiát érinti, ahol most már a külföldi gépkocsik sem közlekedhetnek vasárnaponként. Ez az intézkedés eddig csak a hazai autókra vo­natkozott. A szomszédos állam­ban, Belgiumban november 18-án lép életbe „az autó nélküli va­sárnapok” rendje, még előbb — a hét végén — azonban bevezetik a gépkocsik kötelező sebességkor­látozását. Jelentősen felemelik a fűtőolaj és a benzin árát is. Hollandia helyzetét az is nehe­zítette. hogy — mint emlékezetes — az arab olajkitermelők boj­kottot helyeztek kilátásba a neki segítséget nyúitó országok szá­mára is. Ilyenképpen az olaivál- ság a Közös Piac valamennyi or­szágát érzékenyen érintette. Az angol kormány — noha az arab államok biztosították, hogy szavatolják az ország kőolajellá­tását — reaktiválta az 1956. évi szned válság óta munkáiát szü­neteltető olajellátási bizottságot. Peter . Walker, kereskedelem- és inarüevi csúcsminiszter az angol alsóházban beielentette. ho®’' szükség esetén életbe léptethetik az ólai adagolására vonatkozó terveket. A miniszter bizonvta- lannak tartja a kőolaiionri ter­mékek árainak jövőbeni alakulá­sát Ilyen helyzetben ültek össze Brüsszelben a hét elején a Közös Piac külügyminiszterei, és ked­den politikai nyilatkozatot fogad­tak el, amely a megszállt arab területek kiürítésére szólítja fel Izraelt. A kilenc külügyminiszter által megfogalmazott nyilatkozat nyomán arra számítanak, hogy a visszhang kedvező lesz és enyhít a jelenlegi ola.jbojkotton. Bár kénytelenek voltak elutasítani azt a javaslatot, hogy nyilváno­san vállaljanak szolidaritást Hol­landiával, viszont vélemér>”''k szerint a politikai nyilatkozat „megnyugtatja” az arab államo­kat a közösség szándékait ille­tően. s így hozzájárulhat a boj­kott feloldásához. (Egyes értesü­lések szerint a nyilatkozat fejé­ben az arab olaikitermelők hall­gatólagosan beleegyeznek, hogy a Közös Piac más tagjai a nyilvá­nosság kizárásával segítséget ad­janak Hágának.) A visszhang, mint várták, ked­vező volt: Szíria üdvözölte és „objektív lépésnek” nevezte a keddi határozatot. A szíriai kül­ügyminiszter-helyettes annak a reményének adott kifejezést, hogy a nyugat-európaiak újabb hason­ló lépéseket tesznek és az eddi­ginél nagyobb megértést tanúsí­tanak az arab — és különösen a palesztin — ügy iránt. Washingtonban ugyanakkor a külügyminisztérium szóvivője nem volt hajlandó kommentálni a brüsszeli döntést. Mindössze annyit jegyzett meg: „Rendkívül érdekes volt megfigyelni, amint a gazdasági közösség külügymi­niszterei közösen tevékenyked­nek külpolitikai téren”. HÍREK • HÍREK NAPTAR 1973. november 9., péntek Névnap: Tivadar Napkelte: 6 óra 39 perc Napnyugta: 16 óra 16 perc Holdkelte: 15 óra 15 perc Holdnyugta: 5 óra 13 perc Az időjárásról A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: november 7- én a középhőmérséklet 5,1 (az ötven­éves átlag 6,9), a legmagasabb hő­mérséklet 8,1 Celsius-fok volt. Nap­sütés nem volt. November 8-án a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 0,5, a délben 1 órakor mért 10,3, a leg­alacsonyabb 0,4 Celsius-fok volt. — Zászlólcvonás a Parlament előtt. A Magyar Népköztársaság állami zászlaját, amely a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 56. évfordulója tiszteletére két napon át lengett a Parlament előtti Kossuth Lajos téren, csü­törtökön délelőtt, ünnepélyes kül­sőségek közepette, katonai tiszte­letadással levonták az árbocrúd- ról. Ugyancsak katonai tisztelet- adás közepette vonták le a gel­lérthegyi Felszabadulási emlék­műnél a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját. (MTI) — Nem adta meg az elsőbbsé­get Hetényegyháza belterületén Zalai Kálmán. Hetényegyháza, Jókai út 8 b. szám alatti lakos motorkerékpárjával, a tőle jobb­ról érkező Tercsi Ferenc moto­rosnak. Az összeütközés követ­keztében mindkét iármű vezető­je könnyebben megsérült. — Az Egy gyermekkor és egy kisváros emléke című könyvről rendeznek vitát Baián. november 16-án. pénteken este 6 órakor a városi tanács dísztermében. Az író—olvasó találkozón részt vesz dr. Major- Máté. a könyv szer­zője. — Itáliáról tart útibeszámolót a kunszentmiklósi TIT-klubban november 13-án. kedden este fél 6 órakor Lőrincz Andrásné tanár. A beszámolót'vetítéssel teszik ér­dekesebbé. — A barokk zene mesterei címmel Vivaldi-. Bach- és Hän- del-műveket mutatnak be az Or­szágos Filharmónia szólistái és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, Kemény Endre vezényletével no­vember 13-án. kedden délután 3 és 5 órakor a városi művelődé­si központ nagytermében. Az if­júsági »fiangverséhV müsörá# Kör- bér Tivadar, a kecskeméti zene­iskola igazgatója ismerteti. — Kalocsán, a város és a járás párt- és tanácsi vezetői, s a vál­lalatok. üzemek, intézmények ve­zetői közül is számosán vettek részt az ünnep körüli napokban a Csokonai utcai óvoda építésé­vel kapcsolatos földmunkák vég- zsében. A több napot felölelő tár­sadalmi munka ió segítség lesz ahhoz, hogy a 15 apróság miha­marabb birtokba vehesse „máso­dik otthonát”. — Káposzta és cékla. 15 hold­ról szedik a feies- és kelkáposz­tát. 1 holdról a céklát a kalocsai Iszkra Termelőszövetkezet kerté­szetében. A termés nagy részét tárolják, hogy folyamatosan el­láthassák a közös gazdaság két zöldségboltját, a Széchenyi lakó­telepen, illetve az István úton. Honismereti és helytörténeti tanácskozás A megyei tanács művelődés- ügyi osztálya és a Hazafias Nép­front megyei bizottsága tegnap délelőtt fél 10 órai kezdettel mód­szertani tanácskozást rendezett a népfrontszékházban a honismere­ti és helytörténeti kutatók részé­re. A honismereti mozgalom idő­szerű kérdéseiről és feladatairól Töltési Imre. a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának mun­katársa tartott vitabevezetőt, majd Bodor Jenő. a megyei ta­nács művelődésügyi osztályának vezetője tájékoztatta a résztvevő­ket a felszabadulás 30. évforduló­jának megyei előkészületeiről, a honismereti mozgalom jegyében meghirdetett pályázatról, kiad- ványi munkákról, kiállításokról. A vitában felszólalók — Izsák P. György (Izsák). Somogyi András (Orgovány). Maisai Károly (Szalkszentmárfon). Vorák József (Kiskunhalas). Mándics Mihály (Csávolv). Bense József (Kecske­méti, Kuczi Károly (Kalocsa), Racsmánv Ferenc (Kalocsa, Faze­kas István (Kiskunfélegyháza), dr. Bozsó Ferenc (Kalocsa), szá­mos ötlettel, javaslattal járultak hozzá a honismereti és helytörté­neti gyűjtő és kutatómunka kiterjesztéséhez, ugyanakkor ösz- szefogottabbá tételéhez. A tanácskozás Farkas József megyei népfronttitkár zárszavá­val ért véget. A Kecskeméti Katona József Színház műsora November 9. este 7 óra: A SZABIN NŐK ELRABLÁSA Bérletszünet Kelemen László Színpadon este fél 8 óra: SAVONAROLA ÉS BARÁTAI MOZIMŰSOR November 9.: • KECSKEMÉT VÁROSI fél 4 és 7 órakor! CSENDESEK A HAJNALOK 14 éven aluliaknak nem ajánlott' Másfél helyárú! KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakori SÍKOS ÜT 14 éven aluliaknak nem ajánlott! — Mintegy 24—25 vagonnyi majoránnát rendeltek az idén NSZK-beli élelmiszergyárak a HERBÁRIA Gyógynövénytermel- tető Vállalat bajai üzeméből. A Baján szárított fűszernövényt a megrendelők' kívánsága szerint 3—40 kilós ládákba csomagolják. — Túlteljesítette ez évi tégla­gyártási tervét a foktői Béke Ter­melőszövetkezet téglaüzeme. A tervezett 1 millió tégla helyett 1,3 milliót készítettek a kis méretű falazó anyagból. — Dunaegyházán 60 hektolite­res üzemanyagtárolót vásárolt a helyi tanács, a Haladás Termelő- szövetkezet és a Solt—Harta és Vidéke ÁFÉSZ. A tárolóból fűtő­olajjal látják el Dunaegyháza olajkályha-tulaidonosait. — Csaknem 600 élősertést vá­sároltak fel az idén a kunbajai ÁFÉSZ-telepen. Az 56 ezer kiló- nyi húst a helyi, valamint a csi- kériai és bácsszőlősi ÁFÉSZ-boI- tokban tőkehúsként értékesítet­ték. Az ÁFÉSZ vezetőinek távla­ti terveiben egy kisebb töltelék­áru-üzem létesítése is szerepel. — Ciroksöprű Kalocsáról. Az őszi munkák: a feies- és kelká­poszta betakarítása után a kalo­csai Iszkra Termelőszövetkezet palántanevelő üzemének húsz dol- „go^pja ezekben & napokban hoz­záfog a szokásos téli tevékeny­séghez, a ciíoksöpiűkötéshez A “kézzel kötött. küloSbozo’ méretű söprűket a szövetkezet boltjaiban hozzák forgalomba. Rádiót, televíziót és mindenfajta háztartási kisgépet GYORSAN, SZAKSZERŰEN, ÉS OLCSÓN JAVÍTUNK Ugyanitt garanciális javí­tást is végzünk. Üj tv-an- tennák készítését, felszere­lését, régi antennáinak ja­vítását, kábelcseréjét vál­laljuk. Szolgáltatóház. Te­lefon 7. Autószerviz — autójavítás az Izsáki úton. Telefon: 295. KISKŐRÖSI VEGYES- ÉS ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET

Next

/
Oldalképek
Tartalom