Petőfi Népe, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-09 / 262. szám

Várható időjárás ma estig: mérsékelt, napközben időnként élénkebb dél­nyugati és északnyugati között válto­zó irányú szél. Néhány helyen reggeli köd. A hőmérséklet alakulá­sában nem lesz lényeges változás. Várható legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet mínusz Z—plusz 3, legmagasabb nappali hőmér­séklet 7—12 fok között. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVIII. évi. 262. szám Ara: 90 fillér 1973. november 9., péntek IDŐJÁRÁS KISZ-küldöttértekezletek A Kommunista Hiúsági Szö- vétség tagjai alaposan át­gondolták, azután közösen össsze- gezték a KISZ VIII. kongresszusa óta elért eredményeiket. Az alap­szervezetek vezetőségválasztó tag­gyűléseire készített beszámolók jól tükrözik a Bács-Kiskun me­gyében dolgozó iíjúkommunisták és KISZ-en kívüli fiatalok mun­káiét. Lapozom, rendszerezem e szám­adásokat. Közös vonásokat kere­sek eredményeikben, gondjaikban. Gondolatban összegezem a prob­lémáik megoldására választott módszereiket is. Ök is ezt teszik a ma kezdődő iárási és városi küldöttértekezleteken. Az alap­szervezetek tagjai 1250 fiatalt bíztak meg azzal a felelősségtel­jes feladattal, hogy ezeken a fon­tos tanácskozásokon képviseljék az ifjúsági szövetség kis közössé­geit. az alapszervezeteket, s ad­janak számot az eddig végzett munkájukról. Lényegében tehát arra a kér­désre kell választ adniok, hogyan valósították meg a KISZ VIII. kongresszusa által meghatározott célkitűzéseket. Már az alapszer­vezetek vezetőségválasztó tag­gyűlésein kiderült, hogy a fiata­lok hasznos munkát végeztek a népgazdaságnak. Különböző ak­ciókkal. védnökségi mozgalmaik­kal jól segítették a gazdasági ter­vek megvalósítását. Több millió forint értékű társadalmi munka, kommunista műszakok bizonyít­ják becsületes helytállásukat. Mindehhez ió alkalmat adott a Petőfi-évforduló és a berlini Vi­lágit.júsági Találkozóra való ké­szülődés Felpezsdült az ifjúsági szövetség szervezeti élete. A nyá­ron nap mint nap szerveztek nagyszabású politikai, vagy kul­turális eseményeket a fiatalok. A felvonulásokon. seregszemléken, mini-VIT eken. politikai felké­szültségükről is számot adtak a KISZ-esek. Kiderült az is. hogv a fiatalok igyekeztek jól. hasznosan eltölte­ni a szabad ideiüket. Az ifjúsági klubokban számos szellemi vetél­kedőt. előadást tartottak. Javult a KISZ-oktatás. Érdekesen, játé­kos formában rendezték meg a politikai előadássorozatokat, a Fáklyavivők körét. Sokat segítet­tek ebben a fiatal párttagok is. , De mint a konzervgyári kül­döttértekezleten Horváth István, a megyei pártbizottság első titká­ra megjegyezte, néha nem elég fiatalos a KISZ. Igaz ugyan, hogy munkájukkal szinte mindenütt elégedettek a gazdasági vezetők, de még mindig kevés a munkaidő utáni tartalmas, iól megszerve­zett program. Sainos. elég sablo­nosak a módszerek is. Néhol csu­pán egv-két klubdálután jelenti a szórakozást. Pedig nagyon sok lehetőség kínálkozik a változatos, érdekes programokra. A sporto­lással kapcsolatban például több beszámoló csupán ennvit jegyez meg: erre nincs lehetőségünk. De miért nincs? A fiatalok tettek an­nak érdekében valamit, hogy le­gyen sportpálya és felszerelés? Sajnos, nem. vagy csak nagyon kévését. Sok helyütt gaz nőtte be a foci-, vagv kézilabdapályát. Pedig ez is. a szabad idő hasz­nos eltöltése is szorosan hozzá­tartozik a KISZ VIII. kongresszu­sa által meghatározott feladatok megvalósításához. Az alapszerve­zetek számadásaiból általában ez hiányzott. Most. a november 2ü-ig tartó járási-városi küldöttértekezletek résztvevőinek egyik legfontosabb feladata, hogv ezekről a fontos kérdésekről is beszél ienek, s igyekezzenek olvan módszert vá­lasztani. amellyel az 1975-ben sorra kerülő IX. kongresszusig meg tudják oldani egyebek kö­zött ezt a problémáinkat is. T. L. ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. A kormány megtárgyalta és jó­váhagyólag tudomásul vette Lá­zár Györgynek, a Minisztertanács elnökhelyettesének ielentését a magyar—szovjet gazdasági és mű­szaki-tudományos együttműködé­si kormányközi bizottság október 22—25. között Budapesten tartott üléséről, amelv a barátság és a kölcsönös elvtársi egyetértés szel­lemében folvt le. A tárgyaláso­kon jelentős előrelépés történt az 1975 utáni együttműködés körvo­nalainak meghatározásában. Be­hatóan foglalkoztak a gép- és vegyipari kapcsolatok bővítésé­nek lehetőségeivel. Intézkedése­ket dolgoztak ki a műszaki-tu- dománvos kapcsolatok formáinak és módszereinek további fejlesz­tésére. Az ülésszak során a gumi­ipar, a vegyipari gépgyártás és az azbesztkitermelés területére vonatkozó, ielentős szakosítási és szállítási egyezményeket írtak alá, amelyek mind a magyar—szov­jet gazdasági együttműködést, mind az integrációs program vég­rehajtását nagymértékben se­gítik. A Minisztertanács megtárgyal­ta a legutóbbi magyar—lengyel kormányfői találkozón kitűzött gazdasági feladatok végrehajtásá­nak helyzetéről szóló jelentést, A tanácskozás óta tartott egyeztető (Folytatás a 2. oldalon.) A Nagy Október 56. évfordulóján A világ haladó erőinek legnagyobb ünnepe a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmének évfordulója, november hetedike. Ezen a napon hazánkban és megyénkben — minden városban, községben, üzemben, vállalatnál, intézménynél, is­kolában — megemlékeztek a jubileumról. Sok helyen ez az emlékezés együtt járt a munkában legkiválóbbak kitüntetésé­vel, létesítmények felavatásával átadásával. Több üzemben a fiatalok, a KISZ korosztályúak, az ifjúkommunisták rendez­ték az ünnepet, de ott voltak az idősebbek is. Szocializmust építő munkánk sikereivel ünnepeltük november 7-ét, a lenini eszmék győzelmének 56. évfordulóját. Eredményeink felmu­tatása azonban együtt járt azzal az internacionalista köteles­ségünkkel, hogy megemlékeztünk a bősökről, a hazánk felsza­badításáért vívott harcokban elesett szovjet katonákról. Ezen az ünnepen is vörös virágok, vörös koszorúk borították az emlékműveket mindenütt Európában, mindenhol hazánk te­rületén és mindenhol Bács-Kiskun megyében. Megemlékezés Felsőszenti várion Könyvbemutató, gyermekrajz- kiállitás, és a község dinamikus fejlődését fényképekkel illusztráló fotószakköri tárlat fogadta az ün­nepi délelőtt résztvevőit a felső- szenti váni művelődési házban. A párt-csúcsvezetőség, és a Ha­zafias Népfront községi bizottsá­ga nevében Göndör József, a köz­ségi tanács elnöke üdvözölte a nagygyűlés vendégeit, közöttük a bajai járás párt- és tanácsi veze­tőit, majd a Bács-Kiskun megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának titkára, dr. Csenki Ferenc ünnepi beszédben emlékezett meg a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom ötvenhatodik évfordulójá­ról. A nagygyűlés után az általá­nos iskolások irodalmi színpada idézte fel az oroszországi esemé­nyeket. Aa ünnepi program to­vábbi részé­ben két új felsőszenti váni létesítmény avatására ke­rült sor. Csen­ki elvtárs át­adta rendelte­tésének a köz­ség önkéntes tűzoltóinak szertárát és klubhelyiségét, majd a fiata­lok nagy örö­mére Göndör József tanácselnök felavatta az új pinceklubot, amely hangulatos berendezésével bizonyára sok kellemes órát szerez Felsöszent- íván fiatalságának. Érdemes meg­említeni, hogy a község dolgozói több százezer forint értékű társa­dalmi munkával vettek részt a tűzoltószerlár és a pinceklub épí­tésében. Különösen kiemelkedő munkát végzett az Üj Élet Tsz két szocialista brigádja, s öröm­mel írjuk le az önzetlen munka szervezőinek, Borsodi János el­nöknek, Horváth József főenerge­tikusnak és Goretity György épí­tésvezetőnek nevét. A vendégek megtekintették az Üj Elet Tsz épülő ebédlőjét és konyháját, amely rendkívül mo­dern és higiénikus technikai meg­oldásaival példázza, hogy az au- tpmatizálásnak milyen sok fel­használási területe van. Az ünnepi séta következő ál­lomásán az épülő áruház, a taka­rékszövetkezet és a korszerűnek ígérkező szolgálati lakások kötöt­ték le a vendégek figyelmét. El­ismerést aratott az új postaépü­let, és az esztétikus autóbuszváró is. Felszőszentiván vendégéi meg­ismerkedtek az egv éve átadott nevelőotthon munkájával, életé­vel. s akik nem először jártak ebben a községben, azok is meg­állapították, hogy a kétezerné- hányszáz lakosú Felsőszentiván példamutatóan, szinte napról nap­ra szépül, fejlődik. K. Gy. Mezőgazdasági Múzeum Bácsbokodon • A szovjet párt- és kormány vezetői a Lenin-mauzólcum mell­védjéről nézik végig a november 7-i katonai díszszemlét és ünnepi felvonulást. (Telcfoto — MTI külföldi képszolgálat—KS.) kémét „A” és ,.B” csapata, Kis­kunhalas város és tárás csapatai, Tiszakécske. Kalocsa város és já­rás csapatai kerültek fel. Az 5 órán át tartó szellemi torna győz­tese végül Kecskemét „B” csapa­ta lett. tagjai: Borbély Ágnes, a Bányai Júlia Gimnázium negye­dikes tanulóia. Fazekas Magdol­na. az illetménvhivatal admi­nisztrátora és Potvesz Erika, az Ének-Zenei Gimnázium máso­dikos tanulóia. Jutalmuk kéthetes utazás a Szovjetunióba; novem­ber 2.1. és december 4-e között Moszkva és Leningrad nevezetes­ségeivel ismerkedhetnek meg. Második helven Kecskemét „A" csapata végzett, akik egyhetes belföldi kirándulást nyertek. A harmadik helyezettek — Kiskun­halas járás csapatának tagjai — 500 forintos könvvvasárlási utal­ványt kaptak. A vetélkedősorozatot — amely szép sikereket ért el. fiatalok ez­reivel ismertette meg szovjet testvérmegyénket, a Krím terü­letet — az ottani Komszomollal kötött együttműködési szerződés alapján rendezték meg. A krími komszómolisták jövőre „Testvér- megyénk — Bács-Kiskun” cím­mel hasonló vetélkedősorozatot indítanak. Cs. K. Szakszövetkezeti orvosi rendelő Üj egészségügyi létesítmény­nyel gyarapodott az ünnepet megelőző napon Lajosmizse. Az egyik külterület.ű település, Fel- sőlajos népe — és természetesen a saját tagsága — részére mint­egy 300 ezer forint költséggel or­vosi rendelőt hozott létre a lajos- mizsei Almavirág Szakszövetke­zet. A mezőgazdasági nagyüzem vezetőinek humanitását, gazdáik mellett a kiterjedt tanyavilág la­kóiról való gondoskodását dicséri a várószobával is ellátott szépen berendezett rendelőhelyiség, amelynek egészségügyi felszerelé­se, műszerellátottsága a nagy­községben jelenleg a legkorsze­rűbb. A körzeti orvos és asszisz­tense \ egyenlőre kedden 7—8 és pénteken délután 4—5 óra között tart majd rendelést. A szakszövetkezet kultúrtermé­ben megtartott ünnepségen a kecskeméti járás, a nagyközség párt- és tanácsi vezetőinek, vala­mint az Almavirág Szakszövetke­zet alapító és vezetőségi tagjai­nak jelenlétében dr. Pataky Jó­zsef, a megyei tanács vb egész­ségügyi osztályának vezetője adta át rendeltetésének a tanyai egész­ségügyi ellátás céljait szolgáló lé­tesítményt. J. T. Baja zászlódíszben köszöntötte a Nagy Októberi Szocialista For­radalom évfordulóját. Kedden délelőtt Szabó Imre, az MSZMP bajai járási bizottságának első titkára látta vendégül a járás ki­váló pártmunkásait, társadalmi aktivistáit akiknek jutalmat adott át, megköszönve .önzetlen fárad­ságos munkájukat. Hasonló foga­dás volt a városi pártbizottságon is^ ahol Papp György első titkár köszöntötte a megjelenteket: Dél­után a város üzemeiben, intéz­ményeiben ünnepi gyűléseken emlékezlek meg november 7-ről. November 7-én a hűvös idő el­lenére is nagy tömeg vonult fel Baján a szovjet hősi emlékmű­höz, ahol a vállalatok intézmé­nyek, iskolák és fegyveres testü­letek elhelyezték a hála koszo­rúit. A bajai járás valamennyi községében ünnepi gyűléseken emlékeztek meg november 7-ről Bácsbokodon az Aranykalász Tsz udvarán régi mezőgazdasági gé­pekből mezőgazdasági múzeumot rendezlek be. Ugyancsak Bácsbo­kodon kézimunkaszakköri kiállí­tás nyílt. Bácászentg.vörgyön a november 7-i ünnepséget a garai nemzetiségi tánccsoport műsorá­val tették emlékezetessé. A „Testvérmegyénk - Krím”-vetélkedő megyei döntője Kecskeméten A KISZ Bács-Kiskun megyei Bizottsága „Testvérmegyénk — Krím” címmel akciót hirdetett. A vetélkedők az alaoszervezetekben szeptember 15-én kezdődtek, s a megyei döntőig: amit a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 56. évfordulója tiszteletére november 7-én Kecskeméten, az Ifjúmunkás Klubban rendeztek meg; mintegy háromezer fiatal mérte össze tu­dását. A megyei döntő résztvevőit — a járási és a városi döntők győz­teseit — a megjelent vendégeket, Németh Ferenc, a KISZ megyei bizottságának első titkára, a zsűri elnöke köszöntötte. A háromfős csapatok ezután a Krím terület gazdasági, kulturális életének és történelmének ismeretében vetél­kedtek 9 fordulón keresztül. Az értékelő táblára Baia. Szabad- szállás. Kiskunfélegyháza, Kecs­Üj tanácsháza Rémen Két évvel ezelőtt. 1971 őszén rakták le az új tanácsháza alap­jait az építők Rémen. A tetszetős, a munkafeltételeket messzeme­nően javító, korszerű épület ün­nepélyes avatására november fi­án, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 56. évfordulóján gyűlt össze á falu apraja, nagyja. Meg­koszorúzták a község hősi emlék­művét, Baunok György, a kis­kunhalasi járási hivatal elnök- helyettese az új tanácsteremben tartott ünnepségen átadta az épü­letet a község dolgozóinak, s az általuk választott tanácsi tes­tületnek. Megkezdődött a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének IV. kongresszusa Hazánkba érkezett Kirillin miniszterelnök-helyettes A KSH-közleménye 2. oldal Kereskedelmi , pillanatkép” Kiskunfélegyházáról 3. oldal Olvasóinké a szó 4. oldal A szabin nők elrablása .. ,__ 5. oldal C sütörtökön az MSZMP Pest megyei Bizottsága Oktatási Igaz­gatóságának épületében megkezd­te munkáját a Magyarországi Né­metek Demokratikus Szövetségé­nek IV. kongresszusa. Dr. Wild Frigyes, a szövetség főtitkára be­számolójában hangsúlyozta, hogy a Magyarországon élő mintegy 200 000 német aktívan kíván részt venni a továbbiakban is a szo­cialista Magyarország építésében, amelv biztosítia számukra törté­nelmi hagyományaik. sajátos nemzetiségi kincsek, anyanyelvi kultúrájuk ápolásának lehetősé­gét, megőrzését és fejlesztését is. A beszámoló megállapította, hogy különösen ió eredményeket értek el az elmúlt négy évben az oktatás területén. Míg a né­met nyelvű óvodák száma 1968— 69-ben mindössze hat volt, szá­muk az idei tanévben már elérte a 39-et. 1968—69-ben 123 nyelv­oktató iskolát tartottak számon, 9460 tanulóval. Jelenleg 146 mű­ködik csaknem 11 500 gyermek­kel. (MTI) Dr. Ajtai Miklósnak, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének, az Országos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság elnökének meghívására csütörtökön Budapestre érkezett V. A. Kirillin Akadémikus, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, a Szovjetunió Minisztertanácsa tudományos és műszaki állami bizottságának el­nöke. Fogadására a Ferihegyi repülő­téren megjelent dr. Ajtai Miklós, Osztrovszki György, az OMFB el­nökhelyettese, Tétényi Pál, a Ma­gyar Tudományos Akadémia fő­titkár-helyettese, Rosta Endre, a KKI elnöke és Nagy Mária, az MSZBT főtitkára. Jelen volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom