Petőfi Népe, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-03 / 258. szám

2 • PETŐFI NÉPE t 1913. november 3. Egy békeprogram távlatai T ] lést tartott november elsején a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, s a kiadott közlemény szerint a kibő­vített ülés elsősorban a nemzetközi helyzetet tekintette át. Pártunk Központi Bizottságának megállapítása szerint a nem­zetközi helyzetnek, a világpolitikának jelenleg két fő jellem­zője van. Az egyik örömmel tölt el minden becsületes embert: ez az alapvető jellemvonás ugyanis abból áll, hogy a különböző társadalmi rendszerű államok politikai, gazdasági és egyéb kapcsolatai erősöd­nek. Másszóval: csökken a nemzetközi feszültség, vezető irányzattá vált az enyhülés, mindinkább romlanak a háborús párti körök esé­lyei. Cok példát lehetne felhozni e fő tendencia erősödésének bizo- ^ nyitására. Említhetnénk az erőszakról való lemondásról kö­tött szerződéseket a Szovjetunió s az NSZK, illetve Lengyelország és Nyugat-Németország között, a két német állam viszonyát rendező alapszerződést, a Nyugat-Berlin helyzetét szabályozó négyhatalmi megállapodást. Nagy eredményei ezek az elmúlt éveknek, következ­ményei a Szovjetunió Kommunista Pártja XXIV. kongresszusán ki­dolgozott békeprogramnak, a szovjet kormány lenini külpolitikájá­nak, amelyet egységesen támogatnak a szocialista tábor országai, s amelyhez jól kooperáló partnereknek bizonyultak a nyugati világ rea­litásokkal számoló polgári politikusai, ,.A szocialista közösség egy­ségének, az együttműködés erősítésének, a külpolitika egybehangolá­sának szempontjából kiemelkedő esemény volt a nyolc szocialista ország pártvezetőinek július végén a Krím-félszigeten megtartott találkozója. A szocialista országok egységes ereje, hatékony közös fel­lépése továbbra is legfőbb garanciája jövőbeni eredményeinknek” __ á llapítja meg a közlemény. S hogy e politika friss hajtásairól szól­junk, említenünk kell a Helsinkiben megkezdett és Genfben folyta­tódó európai biztonsági konferenciát, valamint a fegyveres erők és a fegyverzet csökkentéséről tárgyaló bécsi értekezletet. /\ világpolitika másik — de már korántsem örvendetes — jel­lemző tényezője, hogy az imperialista, militarista körök el­keseredetten szembeszállnak a békeszerető erők általános előretö­résével és elszánt támadást intéznek mind az enyhülés politikája, m3nd a haladás ellen. Az utóbbi időkben ennek legdöbbenetesebb példáját Chilében szolgáltatta a chilei s az őt leplezetlen örömmel támogató nemzetközi reakció: ellenforradalmi puccs, nyomában fasiszta terror. Nem hagyhatta szó nélkül a Központi Bizottság köz­leménye azt a sajnálatos tényt sem, hogy aktívan szerepelnek a vi­lágpolitikai porondon Kína maoista vezetői is szovjetellenes állás- foglalásaikkal, a szocializmus ügyének ártva, az imperializmusnak hasznot hajtva. A/lindamellett nem az említett negatív jelenségek jellemzők a 1 nemzetközi életben, hanem az enyhülés, a béke, a haladás irányzata. Ennek a programnak azért is van olyan nagy sikere, mert imponáló egységben, közösen fellépve hirdetik és valósítják meg a gyakorlatban a szocialista közösség tagországai. Jövőbeli ered­ményeiknek is ez az egység, a közös fellépés a biztosítéka. Mint ed­dig, úgy a jövőben is ezzel összhangban kíván dolgozni az MSZMP, S a Magyar Népköztársaság kormánya. Veszélyeztette a békés egymás mellett élés politikáját, az eny- v hülés tendenciáját az elmúlt hetekben a Közel-Keleten ismét fellángolt háború. „Az izraeli uralkodó körök agresszív politikája, amely ellentmond az izraeli nép valóságos érdekeinek is, a világ közvéleménye előtt lelepleződött és mindinkább elszigetelődik” — állapítja meg a közlemény. Ugyanakkor üdvözli a Szovjetunió s az Egyesült Államok közös javaslatára elfogadott, biztonsági tanácsbeli tűzszüneti határozatot, annak, s a BT korábbi, 1967 novemberi ha­tározatának maradéktalan végrehajtását szorgalmazza. A széles körű és elmélyült áttekintés a nemzetközi helyzet alaku­lásáról joggal töltötte el bizakodással a Központi Bizottságot, miként eltölti egész népünket is: a szocializmus, a haladás, a béke erői, a reakció minden gáncsvetése ellenére is, világszerte izmosodnak. A NÉPEK KÖZGYŰLÉSE Befejeződött a világ népeinek eddigi legnagyobb békekongresz- szusa. Korai lenne még mérle­get vonni a 3200 küldött egyhe­tes munkájáról, ami azonban máris megállapítható, hogy — miként azt a 14 bizottság tevé­kenységéről szóló záróközlemény kifejti — „a békeerők világ- kongresszusa fordulóponttá vált a béke fejlesztésében és megszi­lárdításában ... Fordulópont? Hiszen a béke­szerető erők, a béke világmoz­galma az elmúlt 25 éve aiatt is nagy sikereket ért el és hatalmas tömegeket tudott csatasorba ál­lítani a béke megvédése érdeké­ben. Ez a kongresszus azonban sokkal szélesebb volt minden ed­diginél: a Béke Világtanács ve­zetőivel az elmúlt napokban olyanok tanácskoztak, folytat­tak párbeszédet, akik korábban soha nem vettek részt az össze­hangolt akciókban. A kommunis­ták. a szicialisták mellett most ott voltak a kereszténydemokra­ták, a liberálisok, szinté vala­mennyi egyház képviselői, a pa­cifisták, polgári parlamenti kép­viselők. Természetes, hogy ilyen sokrétű, sokféle ideológiai beál­lítottságú ember felfogása sok kérdésben eltér egymástól. Ezek az eltérések a több mint ezer felszólaló során felszínre is kerül­tek. De az is kitűnt, hogy a vég­ső cél, a népek békéjének és biztonságának elérése tekinteté­ben valamennyien azonos állás­pontot foglaltak el. Ezt tükrözték végső soron a bizottságok mun­kájáról kiadott zárójelentések és a közösen elfogadott felhívás, amely leszögezi, hogy „a béke­szerető erők sikerei következté­ben az utóbbi időben realitássá vált az a remény, hogy a mai és a jövőbeni nemzedékek meg­menekülhetnek a nukleáris ka­tasztrófa rémségeitől." A felhí­vás meghatározza a követendő utat is a népek számára, amikor felhívja a békeszerető erőket: ..követeljék a nemzetközi bizton­ságon és kölcsönösen előnyös együttműködésen alapuló békés együttélés érvényesülését szorgal­mazzák a fajüldözés, a gyarma­tosítás és a neokolonializmus fel­számolását. Követeljék az álta­lános és teljes leszerelést, a ka­tonai támaszpontok és szövetsé­gek felszámolását, a nukleáris fegyverek alkalmazását eltiltó nemzetközi konvenció elfogadá­sát, valamint az agresszió összes formáinak beszüntetését. Köve­teljék. hogy a háborús célokra előirányzott összegeket fordítsák a nyomor megszüntetésére, az írástudatlanság felszámolására, az oktatás, az egészségügy fejlesz­tésére.” Volt valami jelképes abban, hogy a népek világközgyűlésére Moszkvában, és éppen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 56. évfordulójának előestéjén ke­rült sor Hiszen a lenini béke- gondolat öltött itt testet, a kü­lönböző társadalmi rendszerű ál­lamok békés egymás mellett élé­sének megvalósítása szerepelt a napirenden. Ennek a gondolat­nak élharcosa a vendéglátó Szovjetunió. Az SZKP főtitká­rának beszéde magával ragadta a kongresszus valamennyi részt­vevőjét. Ez kifejezésre jutott ab­ban is, hogy a plenáris ülésen és a bizottságokban nagyon sok küldött használta fel a Brezs- nyev beszédéből kölcsönzött ér­veket. A résztvevők a kongresszus egész ideje alatt érezték a „bé­ke fővárosa” lakóinak meleg sze- retetét. és rokonszenvét. az egész szovjet nép mély együttérzését. A tanácskozás világpolitikai je­lentőségét támasztja alá, hogy azon képviseltette magát a leg­nagyobb világszervezet, az ENSZ és sok más nagy tekintélyű nem­zetközi szervezet is. Nem volna teljes a krónika, ha nem emlékezne meg küldött­ségünk, a Kállai Gyula vezette magyar delegáció tevékenységé­ről. A magyar küldöttek részvé­telükkel, felszólalásaikkal a nagy ügyhöz méltóan vették ki ré­szüket a kongresszus munkájá­ból. Mindenki előtt világos, hogy a békeerők most befejeződött moszkvai világtalálkozója újabb munka, újabb erőfeszítések kez­detét jelenti. Még több jószán­dékú embert vont be a világ békéjéért és biztonságáért foly­tatott küzdelembe. Ez p feladat vár a béke megszaporodott hí­veire. Ez biztosíthatja késő nem­zedékek számára is az igazságos és tartós békét az egész világon. G. I. ARAB CSÚCSTALÁLKOZÓ (Folytatás az 1. oldalról.) kormány és megvitatta a soron- levő tennivalókat. A fő cél to­vábbra is a gazdasági, politikai és katonai tartalékok, erőforrá­sok teljes mozgósítása. • A kor­mány jóváhagyta annak a nyi­latkozatnak a szövegét is, ame­lyet Hatem olvas majd fel a par­lamentben. Ugyancsak Kairóban egy kato­nai szóvivő kijelentette, hogy az egyiptomi erők továbbra is tisz­teletben tartják a tűzszünetet, ennélfogva nem felelnek meg a valóságnak azok az izraeli köz­lések, hogy csütörtökön — „kitö­rési kísérlet” nyomán — harcok törtek ki a sinai front déli sza­kaszán a „védővonalaikat elha­gyó” egyiptomiak és az izraeli alakulatok között. Mialatt Szadat Kuvaitban tár­gyalt, Golda Meir izraeli minisz­terelnök Washingtonban Nixon elnök vendége volt. Sajtónyilat­kozatából, amely a megbeszélés befejeztével hangzott el, a szin­te felhőtlen amerikai—izraeli vi­szony képe rajzolódott ki. Meir közölte, hogy a Nixon-kormány a legcsekélyebb nyomást sem gyakorolta rá annak érdekében, hogy Izrael vonuljon vissza az október 22-i tűzszüneti vona­lakra. Washington szabad kezet adott Izraelnek — mondotta Golda Meir, majd hozzátette: „az Iz­raelnek szánt amerikai fegyver- szállítások folytatódnak, mégpe­dig feltétel nélkül”. Meir a továbbiakban azt a vé­leményét hangoztatta, hogy „nincs a világon olyan ember”, aki megállapíthatná az október 22-i vonalakat. Izrael pedig nem ad föl területeket csupán azért, hogy ezáltal „rokonszenvessé te­gye magát Egyiptom előtt”. Vi­szont — tette hozzá — lehetsé­gesnek tart bizonyos „átcsopor­tosításokat mindkét Oldalon1”, hogy az ellenségeskedő félek messzebb kerüljenek egymástól. Ennek a tervnek a részletéiről azonban már nem szólt az izraeli miniszterelnök. Egyéb területi kérdésekről szólva, Golda Meir kitartott Iz­raelnek Jeruzsálem egészére formált igénye mellett, de a Sí- nai-félszigettel és a Golan-fenn- síkkal kapcsolatban kevésbé volt kategorikus. Arról beszélt, hogy kormányának a „határkiigazátá- sokat” illetően „sokfajta elkép­zelése” van, és ezek megvitatása tárgyát képezhetik, mihelyt meg­kezdődnek a béketárgyalásók. A sajtóértekezleten ismét föl­merült annak az amerikai ja­vaslatnak a kérdése, mely sze­rint ENSZ-felügyelet mellett, „fo­lyósót” létesítenének az egyipto­mi főváros és az egyiptomi 3, hadsereg között. Korábban Mc- Closkey, amerikai külügyi szóvi­vő azt mondta, hogy ezt az in­dítványt mindkét fél elutasítot­ta — tehát Izrael is. Az izraeli külügyminisztérium úgy nyilat­kozott, hogy a javaslat „ésszerű” — Meir viszont azt mondta, hogy ilyen elképzelésről „még nem hallott”. Az izraeli miniszterelnök pénteken ismét találkozott Kis,- singer külügyminiszterrel. Legújabb jelentések szerint a Szuezi-csatorna mentén nyuga­lom van. Kuznyecov, a szovjet külügy­miniszter Kairóban tartózkodó el­ső helyettese, csütörtökön foly­tatta tárgyalásait az egypítomi vezetőkkel. Megvitatták a tartós béke elérését célzó lépéseket, Vé­leményt cseréltek a kialakult helyzetről — közölte az egyip­tomi hírügynökség. Kuzriyécöv csütörtökön este vacsorát adott vendéglátói tiszteletére. (Reuter, AP. UPI, AFP, MÉN A, DPA.) A Minisztertanács új elnökhelyettese: Huszár István 1927-ben Hernádka községben született mezőgazdasági munkás­családból. 1948 óta a párt tagja. 1951-beri végezte a Marx Károlv Közgazdaságtudományi Egyete­met,. s az egyetem statisztikai tanszékén 1953-ig mint tanárse­géd dolgozott. Ezután a Dárt köz­ponti apparátusában folytatta munkáját, 1961—1963 között az MSZMP KB államgazdasági osz­tályának helyettes vezetője volt. 1970-ben az MSZMP KözDonti Bi­zottságának tagjává választották. 1969. január 23-tól államtitkár. 1969 januárjától 1973 júniusáig a KSH elnöke volt. Ekkor az Or­szágos Tervhivatal elnökének el­ső helyettesévé nevezték ki. s tagja lett az Állami Tervb'zott- ságnak. A Magvar Közgazdasági Társa­ság alelnöke. a Tudománypoliti­kai Bizottság tagja, egyetemi ta­nár. Számos tanulmánya jelent meg a gazdaságpolitika, a statisz­tika és a tervezés tárgyköréből. (MTI) Az időközi választásokról Választott testületeink sorai­ban időnként megüresedik egy hely halálozás, lemondás, elköl­tözés, vagy egyéb ok miatt. A választott testületek időközi ki­egészítéséről szóló magas szintű paragrafusok kimondják, hogy az országgyűlési képviselő, vala­mint a községi, a nagyközségi, a városi, illetve .fővárosi kerületi tanácstag helyének megüresedé- ise esetén egy éven belül meg kell választani az országgyűlés, a tanács új tagját. Ezért határo­zott úgy az Elnöki Tanács, hogy az időközi országgyűlési képvi­selői választásokat december 9-re tűzi ki. Ugyancsak december 9-én kerül sor az időközi tanácstagi választásokra ott, ahol a helyi tanácsokat kell kiegészíteni. Az időközi választásokra vo­natkozó alapvető rendelkezések lényegében a választási törvény­ben foglaltakkal azonosak, ugyanolyan rend szerint folyik az előkészítés, a szavazás, mint az általános választásokon. A december második vasárnapjára kitűzött időközi választásokra azonban most nem készült név­jegyzék, mert az idén tavasszal, az általános tanácstagi választá­sokat megelőzően ezt a listát már összeállították. A bekövetkezett változásokat azonban természete­sen mindenütt figyelembe ve­szik, s a névjegyzéket ezek sze­rint módosítják, helyesbítik. A választásra jogosultak névsorát az állam jogi aktus előtt 15 nap­pal közszemlére teszik, abba há­rom napig mindenki betekinthet. Az időközi választásokat is je­lölő gyűlések előzik meg, a gyű­léseket választókerületenként hívják össze. Egy helyre több jelölt is állítható; a választópol­gárok összejöveteleire — a Ha­zafias Népfront helyi bizottságai­nak szervezésében — november derekán kerül sor. (Helyét és idejét hirdetmény útján hozzák az érdekeltek tudomására.) Az országgyűlési választókerület je­löltjét, vagy jelöltjeit a Népfront Országos Tanácsának elnöksége a választás napja előtt legalább tíz nappal bejelenti az országos vá­lasztási elnökségnek. Ugyancsak a szavazás napja előtt tíz nap­pal alakítja meg a helyi válasz­tási elnökség — a népfront he­lyi bizottsága által javasolt, a megtisztelő megbízatást kiérde­melt emberekből — a szavazat­szedő bizottságot. Maga a sza­vazás — csakúgy, mint az általá­nos választások alkalmával — ezúttal is reggel 6 órakor kez­dődik és este 6 óráig tart; amennyiben a névjegyzékbe fel­vett valamennyi állampolgár le­szavazott, a szavazóhelyiség már este 6 óra előtt is bezárható. A voksok további útja: a szavazat­szedő bizottságok körükben meg- állápitják az eredményt, azt jegy­zőkönyvbe foglalják, majd az il­letékes országgyűlési választóke­rületi bizottsághoz továbbítják. Itt azokat összesítik, majd a fő­városi, illetve a megyei válasz­tási elnökség útján megküldik az országos választási elnökségnek. Az időközi választások eredmé­nyét ez a testület állapítja meg és teszi közzé. F. P. HÍREK HÍREK naptar 1973. november 3„ szombat Névnap: Győző Napkelte: 6 óra 39 perc. Napnyugta: 16 óra 24 perc. Holdkelte; 12 óra 53 perc. Holdnyugta: 23 óra 19 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: általában kevés felhő, száraz, hi­deg idő. Elsősorban a hajnali és reggeli órákban ködképződés. Gyenge, napközben mérsékelt változó irányú szél. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérsék­let mínusz 5, mínusz 10, legma­gasabb nappali hőmérséklet szombaton 3-^8 fok között. (MTI) Á Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: november 1- én a középhőmérséklet 0,1, (az öt­venéves átlag 7,8), a legmagasabb hő­mérséklet 5,2 Celsius-fok volt. A nap­sütéses órák száma 8,8. November 2- án a reggel 7 órakor mért hőmér­séklet mínusz 6,5, a délben 1 órakor mért 6,3, a legalacsonyabb mínusz 7,4, Celsius-fok volt. Lottó A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Raka- mazón megtartott 44. heti lottó- sorsoláson á következő számokat húzták ki­ló, 42, 71, 76, 90 — Harminc tianvai család ré­szére biztosít ió ivóvizet a pál- moiiostori Aranyhegy telepen el­készült artézi kút. A csaknem félmillió forintos költséggel épült kút létesítéséhez 100 ezer forintot a helvi Keleti Fény Termelőszö­vetkezet adott. — A mai szovjet irodalomról tart előadást Kecskeméten, az egészségügyi dolgozók klubjában Bános József, a Hazafias Nép­front megyei bizottságának poli­tikai munkatársa november 6-án, kedden este 7 órakor. — Menyasszonyi ruha Kalocsá­ról. Az idén. májusban készítet­ték el a Kalocsai Nénművészeti és Háziipari Szövetkezetben az első fehér hímzéssel díszített menyasszonyi ruhát. A különbö­ző bemutatókon, kiállításokon „szerepelt” ruhának a vártnál is nagyobb volt a sikere. Eddig ösz- szesen hatot készítettek belőle az ügyes hímző lányok —. de továb­bi megrendelések is érkeztek már a szövetkezetnek erre az új cik­kére. — Ezekben a napokban érke­zett haza Finnországból Pandur Istvánná népművész, a Kalocsai Háziipari Szövetkezet tagja. Két­hetes távolléte idején egy árube­mutatón mutatta be — igen nagy sikerrel — a pingálást. ö volt a szövetkezet népművészei közül az idén az utolsó „követ”, aki kül­földre utazott, de már készül a pingálóasszonyok jövő évi prog­ramja is. — Egy éve hívták életre Gátéren a Kiskunfélegyházi Ru­haipari Vállalat kihelyezett tele­pét. A községbe telepített ipari egység hasznosan szolgálja a nők foglalkoztatási gondjainak enyhí­tését. hiszen csaknem félszáz, fa­lubeli asszonynak és lánynak ad kenyeret. — A takarékossági világnapot méltóképpen ünnepelte meg Bács- Kiskun megye lakossága: a be­tétállomány október utolsó nap­ján érte el. illetve haladta meg a 3 milliárd forintot. Hazánk ti­zenkilenc megyéje közül nálunk sikerült először elérni ezt a ma­gas számot. A megyében levő pénzintézetek — a 19 OTP-fiók, a 24 takarékszövetkezet és a mintegy 130 postahivatal — ve­zetői. dolgozói, a szocialista bri­gádok, jó együttműködését is di­cséri ez az eredmény. Kebskeméti Katona József Színház műsora November 3. este 7 óra: A SZABIN NŐK ELRABLÁSA Jászai-bérlet Tiszakécskén este 8 óra: TROILUS ÉS CRESSIDA MOZIMŰSOR November 3.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: ÉN NEM LÁTOK, TE NEM BESZÉLSZ, ö NEM HALL 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek! KECSKEMÉT ÁRPÁD • 3. 5 és 7 órakor! ÉN NEM LÁTOK, TE NEM BESZÉLSZ, Ö NEM HALL éven aluliaknak nem ajánlott! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek! Tűz gyermekjátékból, hanyagságból Szerdán, a délutáni órákban Lajosmizse, Alsólajos 417. számú ház udvarán tűz keletkezett A lán­gok mintegy 85 mázsa szalmát, 30 mázsa rétiszénát, 15 mázsa lucer­nát és 100 kéve kukoricaszárat semmisítettek meg. Az anyagi kár hatezer forint. A tüzet a kecskeméti állami és a lajosmi- zsei önkérités tűzoltók rövid idő alatt, lokalizálták. A vizsgálat megállapította, hogy a tüzet Mo- nori Benő fia okozta, ugyanis til­tott helyen dohányzott. Ugyanezen a napon az esti órákban a kiskunfélegyházi Egyesült Lenin Termelőszövetke­zet - takarmánykeverőjében pusz­tított tűz, amelynek következté­ben 2 mázsa takarmányliszt égett el. Mint megállapították, a ta­karmányliszt beíúvó rendszeré­be bekerült fémes anyag szikrá­zása okozta a tüzet. A helyi dol­gozók és a kivonult kiskunfél­egyházi állami tűzoltók gyors be­avatkozásának köszönhető, hogy mindössze 400 forint anyagi kár keletkezett. A dolgozók helytál­lása mintegy félmillió forint ér- . téliét mentett meg. November t-én az éjszakai órákban ozv. Czirkó Sándorné, Szánk, Vona dűlő 6. szám alatti lakos épületében — építési hiba miatt — keletkezett tűz. A lán­gok a lakóépület nádtetejét és mennyezetét puszították el. A tüzet csaknem 8 óra eltelte után. jelezték az állami tűzoltóknak, s emiatt a lakóépület szinte meg­semmisült. Végül is a tüzet a kiskunhalasi és a kiskunfélegy­házi állami tűzoltók oltották el. G. G. MAGYAR VISC0SAGYAR AZ ORSZÁG EGYETLEN VEGYíSZALGYARA — korszerű üzemek, a iegmö^ dernebb technológia; — biztos megélhetés, jó fize­tés; kitűnő munkahelyi körülmények; jó szo­ciális ellátottság; korszerű munkásszálás férfiak részére; jó tanulási, kulturális és sportlehetőségek stb. JÖJJÖN DOLGOZNI NYERGESÉ JF ALIIRA, A MAGYAR VISCOSAGYÁIIBA! A gyár felvesz: vegyipari szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat, lakatosokat, i csőszerelőket és építőipari karbantartókat. JELENTKEZÉS: Nyergesújfa­lun (Komárom megye) a Ma­gyar Viscosagyár Munkaügyi Főosztályán. W-

Next

/
Oldalképek
Tartalom