Petőfi Népe, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-03 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEG VEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVIII. évf. 258. szám Ára: 90 fillér 1973. november 3., szombat A Minisztertanács ülése A Minisztertanács ülést tar­tott. A kormány — érdemei el­ismerése mellett — Huszár Ist­vánt, az Országos Tervhivatal elnökének első helyettese, dr. Ga- ramvölgyi Károlyt a pénzügymi­niszter első helyettese, dr. Kocsis Józsefet a kohó- és gépipari mi­niszter első helyettese, Madarasi Attilát a pénzügyminiszter he­lyettese, Buda Istvánt a munka­ügyi miniszter helyettese és dr. Hetényi Istvánt az Országos Terv­hivatal elnökének helyettese tiszt­ségéből felmentette. Egyben Ma­darasi Attilát a pénzügyminiszter első helyettesévé, Buda Istvánt a munkaügyi miniszter első helyet­tesévé, Gácsi Miklóst a kohó- és gépipari miniszter első helyette­sévé, dr. Hetényi Istvánt az Or­szágos Tervhivatal elnökének el­ső helyettesévé, dr. Kocsis Józse­fet a kohó- és gépipari minisz­ter helyettesévé, dr. Garamvöl- gyi Károlyt a művelődésügyi mi­niszter helyettesévé és dr. Gan- czer Sándort az Országos Terv­hivatal elnökének helyettesévé nevezte ki. (MTI) Személyi ügyekben döntött az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanács pénteken ülést tar­tott. Az Elnöki Tanács Huszár Ist­vánt, államtitkári tisztsége alól felmentette, s egyben a Minisz­tertanács elnökhelyettesévé meg­választotta. Az Elnöki Tanács dr. Sághy Víífnóst,'"a belkereskedelmi mi­niszter első helyettesét belkeres­kedelmi minisztériumi államtit­kárrá, Rácz Sándort, a belügyminisz­ter első helyettesét belügyminisz­tériumi államtitkárrá. dr, Sclíultheisz Emilt, az egész­ségügyi miniszter első helyette­sét egészségügyi minisztériumi államtitkárrá, dr. Szabó Jánost,, az építésügyi és városfejlesztési miniszter első helyettesét építésügyi és város- fejlesztési minisztériumi állam­titkárrá, Csémi Károlyt, a honvédelmi miniszter első helyettesét honvé­delmi minisztériumi államtit­kárrá, Földi Lászlót, a könnyűipari miniszter első helyettesét köny- nyűipari minisztériumi államtit­kárrá, Gácsi Miklóst, a kohó- és gép­ipari miniszter első helyettesét kohó- és gépipari minisztériumi államtitkárrá, Rödönyt Károlyt, a közlekedés- és postaügyi miniszter első he­lyettesét közlekedés- és posta­ügyi minisztériumi államtitkárrá, Baczoni Jenőt, a külkereskel- mi miniszter első helyettesét kül­kereskedelmi minisztériumi ál­lamtitkárrá, dr. Soós Gábort, a mezőgazda- sági és élelmezésügyi miniszter első helyettesét mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztériumi ál­lamtitkárrá, dr. Lőrinc Imrét, a nehézipari miniszter első helyettesét' nehéz­ipari minisztériumi államtitkárrá, Madarasi Attilát, a pénzügymi­niszter első helyettesét pénzügy­minisztériumi államtitkárrá, Buda Istvánt, a munkaügyi mi­niszter első helyettesét munka­ügyi minisztériumi államtitkárrá, dr. Fletényi Istvánt, az Orszá­gos Tervhivatal elnökének első helyettesét tervhivatali államtit­kárrá kinevezte. Az Elnöki Tanács az elhalálo­zás miatt megüresedett budapes­ti 8. számú, a Fejér megyei 2. számú és a Veszprém megyei 5. számú országgyűlési képviselői választókerületekben az időközi képviselőválasztás napját 1973. évi december 9-re írta ki. Végül az Elnöki Tanács leg­felsőbb bírósági bíró választá­sáról, valamint bírák választásá­ról, felmentéséről és egyéb folya­matban levő ügyekben döntött. * Huszár István, a Miniszterta­nács elnökhelyettese péntek dél­ben hivatali esküt tett Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke előtt. Az eskütételen jelen volt Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke és Cseterki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára. (MTI) Ünnepi mérleg az építőknél Az Építők Szakszervezetének Bács-Kiskun megyei Bizottsága ünnepi aktívaértekezletet tartott tegnap 9 órai kezdettel az SZMT székházában. A kilencven részt­vevő előtt Benedek Istvúnné, a megyei bizottság tagja, ifjúsági felelős emlékezett meg a Nagy Októberi Szocialista Forradalom világformáló eseményeiről. Az idén végzett mozgalmi mun­kát Laczy Endre titkár tekintette át. Mint megállapította, tovább erősödött a szervezettség, az ál­landóan változó építési helyeken dolgozó munkások körében. A ta­gok sorába ma már 13 500-an tar­toznak Bács-Kiskunban. Segítsé­get nyújtottak az üzem “és mun­kaszervezés javításához, s a tiszt­ségviselők jól képviselték válasz­tóik érdekeit. Ezt az is mutatja, hogy a központi iorrásokon kí­vül átlagosan 2—5.5 százalékkal emelték a vállalatok a béreket saját erőből. Annak megfelelően, ahogy bővült a középszintű gaz­dasági vezetők hatásköre, új mű­helybizottságok jöttek létre, illet­ve növekedtek a bizalmik jogai. A munkavédelem, munkásellátás és társadalombiztosítás állapotát az idén további három üzemben — a kecskeméti Fémmunkásnál, az Állami Építőipari Vállalat ba­jai főépítésvezetőségén és a bajai asztalosoknál — vizsgálták meg a helyszínen. Ugyancsak szép eredményeket mutat fel a szak- szervezeti tömegpolitikai oktatás. A különböző tanfolyamokon 2200-an vesznek részt. A jól végzett tevékenység elis­meréseképpen 45 függetlenített tisztségviselő és társadalmi aktíva részesült tegnap jutalomban. Ki­magasló szakszervezeti munká­jáért pedig az Építőipar kiváló dolgozója miniszteri kitüntetést kapta meg Hatos István, a kecs­keméti Parkettagyár és Szomolai János, a KPM dolgozója. H. F. Épül a szabadszállási öntözőmű Még a negyedik ötéves terv végéig üzembe he­lyezik a szabadszállási öntözőfürtöt. 1600 hektár termőföld válik ezzel a beruházással öntözhetővé. Ezen főként takarmányféléket termeszt majd a szabadszállási Lenin Tsz. Bács-Kiskun megyében több mint 80 millió forintot irányoztak elő a ne­gyedik ötéves tervidőszakra az öntözéses gaz­dálkodást fejlesztő beruházásokra. Az eddig el­készült vízügyi létesítmények értéke meghaladja » 49 millió forintot. Képünkön a szabadszállási öntözőfürt központi szivattyúállomásán a vízve­zető csöveket hegesztik a pilisi Üj Élet Tsz szere­lőbrigádjának tagjai. (Pásztor Zoltán felvétele.) Hazaérkezett a magyar békeküldöttség Pénteken reggel az AEROFLOT menetrendszerű gépével haza­indult a magyar küldöttség, amely részt vett a békeerők moszkvai világkongresszusán. A seremetye- vói repülőtéren a magyar dele­gációt a Szovjet—Magyar Baráti Társaság és más szovjet társadalmi szervezetek képviselői, valamint az SZKF Központi Bizottságának munkatársai búcsúztatták. Ott voltak moszkvai nagykövetségünk vezető munkatársai is. A küldöttséget a Ferihegyi re­pülőtéren ünnepélyesen fogadták. |-------------------­Egymillión! rubel értékű szovjet áru Magyarországnak 3. oldal Lajosmizsén döntött a tagság 4. oldal A tárgyalóteremből 4. oldal A tv és rádió jövő heti műsora 5. oldal A mi otthonunk 7. oldal Sport x 7. oldal Üj tantermek, családi házak Szalkszentmártonbán Régi igazság, hogy akik nagyon akarnak valamit, többre is képe­sek. mint amit kezdetben remél­tek. Ez bizonyosodott be Szalk- szentmártonban is. Hosszú lista rögzíti, hogy mi minden kellene a faluban: csatornázás, művelő­dési otthon, köves út és légióként új iskola. Az igények jogosságát senki sem vitatja, csak éppen a pénz hiányzik teljesítésükhöz. A bevé­telek szerények, az építkezési költségek tetemesek. A tanács di­cséretére legyen mondva: nem várják a sültgalambot. Fontossá­gi sorrendet készítettek és céltu­datosan gyűjtik a pénzt. Lelemé­nyesek áthidaló megoldások kere­sésében. Átcsoportosításokkal, a meglevő adottságok jobb felhasz­nálásával csökkentik a gondokat, javítják a tárgyi feltételeket. A belterületi gyerekek eddig négy különböző épületben tanul­tak. A szétszórtság megnehezítet­te a pedagógusok dolgát: korlá­tozta a meglevő szemléltető esz­közök felhasználását, „pendlizés- ra” késztette a tanárokat. Most sikerült két helyre koncentrálni a pedagógiai energiát. A Bacsó Béla utcai iskolánál levő szolgálati lakást megszün­tették. Helyén tantermet alakí­tottak ki. Az épületet egy új te­repnmei is bővítik. A munkálato­kat’ előreláthatóan ez év végére íejekik be. A két lakásból álló pedagógusházat is hamarosan bir­tokba veszik új lakóik. A kényel­• Már állnak az új tanterem falai. V mes. korszerű lakások közvetve emelik a pedagógiai tevékenység színvonalát. Szalkszentmárton- ban eddig ugyanis 50 százalékos volt a szakos ellátás, nem utolsó­sorban a rossz lakásviszonyok miatt. A falusi albérletből — aki tehette — a városba ment, vagy olyan községbe, ahol szolgálati lakást kapott. A tanács ebben az esztendőben minden erőforrását a közoktatás szolgálatába állította. Csaknem egymillió forintot költöttek az át­alakításokra. bővítésekre. A hely­beliek többsége már most belát­ja. hogy jó helyre ment a pénz, kamatostul megtérül. A két szalk- szentmártoni termelőszövetkezet is „kinyitotta bukszáját” és te­kintélyes összeggel járult hozzá az oktatáspolitikai célok megva­lósításához. A Juhutód-ellenőrző Állomás több tízezer forinttal se­gíti az építkezéseket. A Hunyadi és a Petőfi Termelőszövetkezet­nek egyaránt köszönhető, hogy a nagyobb munkák ideién az óvo­da napközis jelleggel működhet. Örömmel számolunk be az ör­vendetes szalkszentmártoni vál­tozásokról. Örömmel és abban a reményben, hogy másutt szűkös­ködők is elgondolkoznak azon: mit lehetne tenni addig is, amíg az új., „hét nyelven beszélő”, min­den igényt kielégítő oktatási in­tézmény felépül. Ha jól körülnéz­nek, előfordulhat, hogy közelebb találnak rá a megoldásra, mint hinnék. Heltai Nándor • Az utolsó „simításokat” végzik a pedagógusok szolgálati lakásain. (Pásztor Zoltán felvételei) ük -■ - ■■ ' ... -i . ■; .............XG . S okszemközt az iparral Arab csúcsértekezlet Golda Meir nyilatkozott a sajtónak Hagyományteremtő, hasznos kezdeményezésnek adott színhe­lyet pénteken délelőtt Kecske­méten a megyei tanács épülete. Az ipari osztály alapos, helyzet­felmérő elemzéséről fejtették ki véleményüket az MTESZ-hez tar­tozó Gépipari Tudományos Egye­sület szakemberei. Az eszme­csere egyik fontos láncszemét alkotja az V. ötéves terv végle­ges kialakításának. A tegnapi tanácskozás annak a törekvésnek fokozatos megvaló­sulását jelzi, hogy a felsőbb szinten készülő átfogó értékelések újabb észrevételekkel egészüljenek ki. Ily módon közvetlenebbül érvé­nyesülhetnek azok a nézőpon­tok, amelyeket a termelésben dolgozó, a valóság egyes oldala­it mélyebben ismerő emberek képviselnek. Egy-egy téma sok­szemközti megbeszélése értékes többletet adhat a közös mun­kának. A megyei tanács osztályának elemzései — amelyeket sokszo­rosított formában jó előre ki­küldtek a meghívottlaknak — ez alkalommal Bács-Kiskun ipa- ■ rának ágazati és területi szer­kezetére. valamint a műszaki Színvonalra összpontosította a fi­gyelmet. Az összeállítások abból indultak ki, hogy lezárult az iparfejlesztés egy jelentős, úgy­nevezett extenzív szakasza, amely újabb tízezreket juttatott mun­kaalkalomhoz, kenyérkereseti le­hetőségekhez. A jövőben már fő­leg a gazdaságosság, a korszerű­sítés és a sajátos adottságok fokozottabb érvényesítésére kell törekedni. Hátrányt jelent ugyan­is, hogy a többi között arányta­lanul sok nálunk a szétaprózott, ötven munkásnál is kevesebb dolgozót foglalkoztató telephely, túl alacsony az állóeszközök egy főre vetített értéke. A tanácskozás résztvevői ki­fejtették elképzeléseiket a lema­radás pótlásáról. A tudományos egyesületen belül külön munka- bizottság foglalkozott a témákkal. Ennek a tagjai a megye gazda­sági életében fontos szerepet ját­szó „Lampart” Zománcipari Mű­vek, a Szerszámgépipari Művek, a Kismotor-, és Gépgyár, a Ganz Villamossági Művek, a VSZM Villamosságszigetelő-, és Mű­anyaggyár, a Vegyipari Gépgyár kecskeméti, bajai és kiskunfél­egyházi vezetői közül kerültek ki. A helyzet értékeléséből egy­értelműen kiderült, hogy lépé­seket kell tenni a műszaki szín­vonal emelésére, és egészségesebb elhelyezkedésű, átütőbb erejű ipari „csomópontok” kialakítá­sa vár az V. ötéves tervre Bács-Kiskunban. H. F. Anvar Szadat egyiptomi elnök csütörtökön Kuvait repülőterén Hafez Asszad szíriai elnökkel és Szabah El Szalem El Szabah kuvaiti emírrel tárgyalt. Az elő­re be nem jelentett csúcsértekez­let tényét hivatalosan még min­dig nem erősítették meg. A Reu­ter tudni véli, hogy a megbeszé­lések befejeztével Szadat Szaúd- Arábiába, Asszad pedig Irakba repült. Közben Kairóban Hatem mi­niszterelnök-helyettes vezetésé­vel ülést tartott az egyiptomi (Folytatás a 2. oldalon.) I Washingtonban tárgyal Nixon elnök Golda Meir izraeli miniszterelnökkel. (Telefoto — AP—MTI—KS.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom