Petőfi Népe, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

Eredményesen dolgoznak V,,yv a nagyközségi nőbizottságok VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJ A XXVIII. évf., 256. szám Árat 90 fillér 1073. november 1., csütörtök KÉSZÜLŐDÉS NOVEMBER 7. ÜNNEPLÉSÉRE Nagygyűlés Kiskunhalason Megemlékezések, koszorúzások, új létesítmények Közeledik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzel­mének 56. évfordulója, amelynek méltó megünneplésére az egész országban, s így Bács-Kiskun me­gyében is már javában folynak az előkészületek. A világtörténelmi szempontból gyökeres fordulatot jelentő forradalomra való emlé­kezés megyei, központi ünnepsé­gét Kiskunhalason, a Ganz- MÁVAG gyáregységében tartják november 6-án este. A gyűlés szónoka Katanics Sándor, a me­gyei pártbizottság tikára lesz. Kecskeméten hatodikén reggel kilenc órakor kerül sor kószorú- zási ünnepségekre a vasútkerti szovjet hősi emlékműnél, vala­mint a Budai kapunál levő teme­tőben a szovjet emlékműnél. A Szabadság téri szovjet hősi em­lékműnél délelőtt tíz órakor kez­dődik a koszorúzási ünnepség. A megye valamennyi pártszer­vezeténél, a munkahelyeken, az MSZBT-tagcsoportok és a KISZ- szervezetek által rendezett gyű­léseken méltatják november 7. világtörténelmi jelentőségét. Ba­ján, a városi művelődési házban ifjúsági emlékestet tartanak, Kecskeméten, a Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet ifjú. kommunistái rendeznek ünnepi taggyűlést. Megyeszerte új léte­sítmények avatásával kötik össze az októberi forradalom ünnepsé­geit. Tiszakécskén például, a nagyközség kereskedelmi hálóza­ta új iparcikk-szaküzlettel bővül. A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalatnál felavatják a közel másfél millió forint költséggel, saját erőből épült úi óvodát. Kis­kunhalason pedig — az eredeti határidő, december 20. helyett — november 7-re adják át a város új, háromszintes iparitanuló-in- tézetét. Kecskeméten tanácskozott teg­nap a Hazafias Népfront megyei nőbizottsága. A tanácskozás témája ezúttal a nagyközségekben működő nőbi­zottságok tevékenysége volt, kü­lönös tekintettel a munkáspoliti­ka lakóterületi képviseletére. Az erről szóló vitaindítót Pankovits József né, a nőbizottság titkára terjesztette elő. A megye szocialista iparában foglalkoztatott nők aránya nap­jainkban meghaladja az 50 szá­zalékot. Ez a tény szinte megha­tározza a Hazafias Népfront helyi bizottságainak, így a nőbizottsá- gainak lakóterületi tennivalóit. E tevékenységében pedig nagy jelen­tőségű a népíront-nőbizottságok- nak a munkahelyi nőbizottságok­kal való szoros együttműködése. Az előadó eredményesnek ér­tékelte a nagyközségi nőbizottsá­gok munkáját, amit olyan ered­mények jeleznek, mint például Apostagon az óvoda 30 hellyel való bővítése, nem utolsósorban a Habselyem és Kötöttárugyár helyi részlegében dolgozó nők gyermekelhelyezésének megköny- nyítésére. Ebben az akcióban nemcsak együttesen kezdemé­nyeztek. hanem a szervezésből is közösen vették ki részüket a he­lyi nőbizottságok. A vitaindító további részében a soron következő feladatokat vá­zolta fel az előadó. A tanácskozás során tizenhár­mán szólaltak fel a nőbizottság tagjai közül, további példákkal is érzékeltetve a néofront-nőbi- zottságok eredményes lakóterületi munkáját. Felszólalt a vitában, s értékesnek minősítette a nőbi­zottságok együttműködését Iván Istvánnál a megyei pártbizottság osztályvezetője is. A tanácskozást követően Nagy József né. a Hazafias Népfron| Országos alelnöke a nemrégiben Kubában tett látogatása tapasz­talatairól tartott élménybeszá­molót, amelyet nagy érdeklődés­sel fogadtak az ülés résztvevői. Iparfejlesztési kérdésekről tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága Tegnap délelőtt Kecskeméten ülést tartott Bács-Kiskun megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsá­ga. A testület tanácskozását dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke nyitotta meg, majd rátér­tek az első napirendi pont tár­gyalására. A negyedik ötéves terv ipar- és szolgáltatásfejlesztési alapjának időarányos felhaszná­lásáról. illetve a vállalt kötele­zettségek teljesítéséről', szóló je­lentés — amelyet Vágó Iván ipa­ri, és Szigeti Péter tervosztály­vezető készített — többek között tartalmazza, hogy a IV. ötéves terv eddig eltelt időszakában ösz- szesen 63 millió forintot osztott el a megyei tanács iparfejlesztési célokra és további hétmillió fo­rint áll még rendelkezésre. Az ipari, kereskedelmi és egyéb szol­gáltatások színvonalának, körének fejlesztésére 1973. június 30-ig 72,9 millió forintot költöttek és ez időarányosan 45 százalékos tel­jesítést jelent. A negyedik ötéves tervre érvényben levő szerződé­sek szerint a megyei tanács 43 beruházáshoz nyújt, illetve nyúj­tott támogatást. Ezt a negyvenhá­rom beruházást 38 vállalat, illet­ve szövetkezet valósítja meg a megyében. A végrehajtó bizott­ság a jelentést tudomásul vette és a fejlesztést elősegítő további határozatokat hozott. Megvitatta tegnapi ülésén a végrehajtó bizottság a kecskeméti járási hivatal munkáját is. Az erről szóló jelentést a testület jóváhagyta. Az ülés bejelentések­kel folytatódott, majd dr. Gajdó­csi István zárszavával ért véget. Diplomáciai tárgyalások a közel-keleti rendezésért egyébként láthatóan arra törek­szik, hogy belpolitikai fiaskóit „személyes diplomáciával" ellen­súlyozza: szerdán fogadta Fah- mit ma pedig a „munkalátoga­tásra” érkező Golda Meir izraeli miniszterelnökkel találkozik. Kedden éjjel egyébként kitudó­dott, hogy Kissinger — úton Kí­na felé — Kairóba látogat, sőt, esetleg Tel Avivban is megáll. Előbb azonban ő is a tárgyaló- asztalhoz ül Golda Meirrcl, akit — az izraeli rádió szerint — Ah- ron Jariv tábornok, a hírszerzés volt vezetője is elkísér az Egye­sült Államokba. Kairóban Szadat elnök Vaszi- lij Kuznyecovot, a szovjet kül­ügyminiszter első helyettesét fo­gadta nemzetbiztonsági tanács­adója, Hafqz Iszmail és Vinogra- dov kairói szovjet nagykövet je­lenlétében. A MENA közlése sze­rint a megbeszélésen a Biztonsá­gi Tanács tűzszüneti határozatai­nak végrehajtásával összefüggő kérdések kerültek szóba. A szer­dai A1 Ahram azt is tudni véli, hogy Kuznyecov ismertette ven­déglátójával a szovjet vezetők­nek a jelenlegi helyzettel kap­csolatos álláspontját. (Folytatás a 2. oldalon.) • A rendkívül élénk közel-keleti diplomáciai tevékenység egyik fon­tos eseménye: Szadat elnök Kairóban fogadta Kuznyecovot, a szov­jet külügyminiszter első helyettesét. (Telefoto—AP—MTI—KS) A közel-keleti válság tartós rendezése érdekében példátlan méretű diplomáciai aktivitás bontakozott ki. Egymást érik a tárgyalások és szinte futószalagon érkeznek a hírek előkészü­letben levő találkozókról. Kissinger amerikai külügymi­niszter kedden négy órát tárgyalt Iszmail Fahmival, az egyiptomi “ elnök különmegbízottjával, majd a megbeszélés végeztével Nixon Camp David-i nyaralójába sie­tett, hogy bekapcsolódjék elnöke és Dobrinyin washingtoni szov­jet nagykövet eszmecseréjébe. A megtépázott tekintélyű Nixon Befejezte munkáját a béke-világkongresszus Óvodai ellátás Kecskeméten 3. oldal Közúti ellenőrzés 3. oldal Izgalmas távlatok 4. oldal Játék és muzsika 5. oldal Sport 7. oldal Bokor Pál és Hajdók Lajos, az MTI moszkvai tudósítói jelentik: Szerdán délelőtt a békeerők moszkvai világkongresszusának utolsó napján, a békefórum ple­náris ülést tartott. Az ülés első részét a mártírha­lált halt afrikai szabadságharco­sok és külön is Amilcar Cabral, a Bissau-Guinea és a Zöldfoki- szigetek afrikai függetlenségi pártja merénylet áldozatául esett főtitkára emlékének szentelték. A kongresszus résztvevői előtt beszédet mondott Anna-Maria Cabral, a PAIGC volt vezetőjének özvegye. A küldöttek egyperces néma felállással adóztak Amilcar Cabral emlékének. A szerda délelőtti plenáris ülé­sen ezután előterjesztették a kong­resszus 14 bizottságának tevé­kenységéről szóló beszámolókat. Az egyes bizottságok képviselői 10—10 perces beszédben számol­tak be arról a munkáról, ame­lyet a bizottságokban végeztek. Az indokínai problémákkal fog­lalkozó bizottság beszámolóját dr. Kende István, a magyar kül­döttség tagja, a bizottság titkára terjesztette elő. Dr. Bognár József akadémikus ismertette a fejlődéssel és a gaz­dasági függetlenséggel foglalkozó nyolcas számú bizottságban lezaj­lott tanácskozások eredményeit. A kormányközi és a nem kor­mányszervek közötti együttműkö­déssel foglalkozó tizenhármas bi­• A tanácskozás előtt Horváth István a fiatalokkal beszélget. (Tóth Sándor felvételei) zottság beszámolóját Hargita Ár­pád, a bizottság alelnöke terjesz­tette elő. aki a DÍVSZ képvisele­tében vesz részt a békekongresz- szuson. A 14 bizottság tevékenységéről szóló beszámolók meghallgatása után befejeződött a békekongresz- szus szerda délelőtti plenáris ülése. Kora délután tanácskozott a békekongresszus összekötő bizott­sága, amelynek előző ülése szer­dára virradóan feieződött be. Ezután kezdődött meg a béke- erők moszkvai világkongresszusá­nak ünnepélyes záróülése, ame­lyet művészi műsor és nagysza­bású fogadás követett. (MTI) • Prikkel Márta szóbeli kiegé­szítését tartja. Ifjúkommunisták küldöttértekezlete A Kecskeméti Konzervgyárban dolgozó fiatalok naponta talál­koznak egymással a feldolgozó gépek, szalagok mellett, de a nyári szezonban a sok túlóra, vasárnapi munka miatt nem volt idejük a hosszabb beszélgetésre. Az üzemrészekben, készárurak­tárakban, irodákban működő alapszervezetek vezetőségválasztó taggyűlései után érthető izga­lommal készültek a KISZ-hi- zottság küldöttértekezletére. A tegnap délután megtartott tanács­kozás ugyanis jó alkalmat adott a KISZ-eseknek, hogy részletesen megvitassál?, az ifjúsági szövet­ség VIII. kongresszusa óta vég­zett munkájukat. Az értekezlet elejének pergő ritmusából, a különböző bizott­ságok gyors megválasztásából is kiderült: az alapszervezetek kül­döttei izgatottan várják az al­kalmat, hogy az írásos beszámoló mellett elmondhassák csokorba gyűjtött tapasztalataikat. ' Prikkel Márta KISZ-titkár szó­beli kiegészítését, s a felszólalá­sokat hallgatva nehéz rangsorol­ni a konzervgyári ifjúkommu­nisták eredményeit. Ami talán a legfontosabb: elsősorban a gaz­dasági feladatok végrehajtására törekedtek, de emellett nem ha­nyagolták el a ’ többi lényeges tennivalójukat, a szervezeti élet továbbfejlesztését, a politikai ne­velő munkát. És legalább ennyi­re lényeges az is, hogy a hat alapszervezetben dolgozó 250 if­júkommunista lelkesedése magá­val ragadta a KISZ-en kívüli fiatalokat, akik szintén nagy fe­lelősséggel igyekeztek növelni a termelékenységet, javítani a mi­nőséget. Mint azt a hozzászólásokban is elmondták a küldöttek, az utóbbi két évben fellendült az ifjúsági brigádmozgalom is. Je­lenleg a 15 ifjúsági brigádnak több mint százötven tagja van. Szorosan kapcsolódik ehhez az eredményhez az is, hogy a szo- cialistabrigád-mozgalom hármas jelszavát betartva egyre több fia­tal tanul. Munkájukban, tanul­mányaikban, mozgalmi életük fellendítésében sokat segítenek a fiatal párttagok. Legutóbb hét fiatalt vettek fel a pártszerve­zetbe a KISZ ajánlására. Viszonylag kevesebb szó esett a szabadidős programokról. Csak éppen megemlítették, hogy nincs megfelelő lehetőség a közös szó­rakozásra, sportolásra. Pedig mint azt felszólalásában Horváth Ist­ván, a megyei pártbizottság első titkára egyebek között mondta, a KISZ-nek ugyan elsődleges feladata a termelés segítése, de az ifjúsági szövetség nem nél­külözheti az izgalmas, érdekes, politikalag is hasznos szabadidős programokat. A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a közös művelődésre, sportolásra. A tanácskozás további részé­ben a küldöttek 27 tagú KISZ- bizottságot választottak, s ennek első ülésén megválasztották a hét tagú végrehajtó bizottságot, mely­nek új titkára Ramasz András lett. T. L. Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának soros ülését november 1-re összehívták. A Politikai Bizottság időszerű nemzetközi kérdések megvitatását ja­vasolja a Központi Bizottságnak. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom