Petőfi Népe, 1973. október (28. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-17 / 243. szám

-a Népligetben KECSKEMÉTI anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Szili Péter (anyja neve: Tőzsér Mária). Molnár Ilona (Andrási Ilona), Márki Ferenc (Ko­vács Erzsébet), Molnár Aranka (Bene Ilona), Makány Györgyi (Varga Mag­dolna), Cséplő Márta (Hegedűs Már­ta), Geiger János (Fodor Piroska), Dezső Győző (Nagy Edit), Kazai Pál (Lakatos Ibolya), Balogh József (Lu­kács Zsuzsanna), Krisztián Ferenc (Giba Mária), Demeter Ildikó (Mé­száros Mária). Lajos Mónika (Gábor Erzsébet), Selypes Agnes (Szabó Bor­bála), Nagy Csaba (Baráth Piroska), Hanga Krisztina (Koncz Mária), ste- cenkó Anita (Kurucz Anna), Mészá­ros István (Csorba Emma), Hajzer Éva (Beles Éva), Csenki István (Pin­tér Ilona). Terenyi István (Besenyi Mária), Zámbori Mária (Kovács Má­ria), Kovács Tamás (Dakó Julianna), Somlai Gábor (Ivanics Agnes), Bágyi Andrea (Szabó Piroska), Fehér Bog­lárka (Kiingert Gizella), Kasza István (Molnár Amália), Filó Miklós (Sáfár Katalin), Máté Péter (Nagy Ilona), Harkai János (Beke Katalin), Zöldi István (Sörös Éva), Fáy Orsolya (Franczen Margit), Mészáros Éva (Varga Éva). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Rédei István és Szatmári Mária. Benkovics László és Szabó Erzsébet, Rózsa Sán­dor és Csernus Márta, Mónyi István és Molnár Mária, Divinyi Gáspár és Bodó Elvira, Szekér Tibor és Hegyes! Erzsébet. MEGHALTAK: Lendvay Mihály né Tasi Erzsébet 70 éves. Dobos István- né Kovács Magdolna 80 éves. László Antainé Lajos Terézia 75 éves, Vass Eysen Mária 78 éves, Szijj Istvánná Murányi Erzsébet 76 éves. Elefánt! Ferenc <56 éves, Czuczor József 78 éves. Király Ferenc 63 éves, Mák pálné Borsos Magdolna 86 éves, Mesándi János 22 éves, Micsinai Béla 23 éves, Német Antal 89 éves. Hencz György- né Sándor Katalin 62 éves. Kovács Imre 43 éves, Szabó Sándorné Dor- mán Mária 76 éves, Kóbor Zoltán 18 éves. Szabados Lajos 83 éves. Sza­badszállási István 86 .«éves. Szabó Já- nosné Berényi Lídia 92 éves, Kádár Istvánná Riegler Erzsébet 53 éves, Kulcsár Jánosné Bakó Judit 74 éves, Deák Ferenc 6 éves, Radványi-Nagy Józsefné Beke Mária 88 éves, Szilágyi Eszter 66 éves, Tóth György 72 éves, Gülcher Hermanné Samarjay Katalin 76 éves, Kalmár Sándorné Pörjös Lí­dia 88 éves. Kéri Ferencné Farkas Eszter 76 éves, Kerekes István 74 éves. Az ország kertje Budapest új látványossága, a napfényes őszi vasárna­pok „felkapott” kirándulóhelye a Népligetben díszelgő Cente­náriumi park, az ország me­gyéinek pará­dés ajándéka a százéves fenn­állását ünneplő fővárosnak. A megyei ta­nácsok 1972 ta­vaszán hatá­rozták el a centenáriumi emlékpark lét­rehozását. Erre a célra a fővá­ros vezetősége a Népligetnek a Könyves Kál­mán körút és a Vajda Péter utca által ha­tárolt, öthektá­ros területét jelölte ki. A park kertépítészeti terveit a megyék szaktervezői készítették el és a Budapesti Városépítő Tervező Vállalat foglalta egységbe. A ko­rábban kopár, elhanyagolt liget­részén több ezer fát, fenyőt, cser­jéket, virágokat ültettek el, s a növényzet egyben ízelítőt ad a megyék jellegzetes növényvilágá­ból, és a tájak sajátos természeti szépségéből is. A látogatók szívesen időznek a látványos ötletekkel is tarkí­tott, hangulatos parkban. A gaz­dag növényzet, a szépen meg­munkált sétányok, a sok-sok lát­nivaló mind a megyék szorgal­mát, ötletgazdagságát, bőkezűsé­gét dicséri, köztük Bács-Kiskun megyét is. A képen látható fiatal pár például éppen a megye em­léktáblája mellett pihent meg, „országjáró” parksétájuk közben. V. Üj vízmelegítő es futokeszulek Az új lakások építőinek, s a régi lakásukat korszerűsítőknek nyújt segítséget a Fegyver és Gázkészülék Gyár új fűtőkészü­lékével és vízmelegítőjével, ame­lyek a szénhidrogének korszerű felhasználásával oldják meg a lakások fűtését és melegvíz-el­látását. A gáztüzelésű etázsfűtőkészü- lék, négyszobás, kétszintes családi ház fűtésére is alkalmas. A vi­zet 90 fokra melegíti fel, a cir­kulációt apró villanymotor bizto­sítja. Ezekből ebben az évben 1000-et készít a gyár. Jövőre kezdik gyártani a készülék to­vábbfejlesztett változatát. Ezen lesz gáznyomás-szabályozó, a vil­lanymotor a borító lemezköpeny alá kerül, de legjelentősebb új­donsága az univerzális gázégő lesz, amely lehetővé teszi, hogy a készülék városi, föld-, és pro­pán-bután gázzal is üzemeljen; A szoba kívánt hőmérséklete be­állítható, a szabályozás termosz­táttal, automatikusan történik. A vízmelegítő készülékek kü­lönösen a háziasszonyok harma­dik műszakjában nyújtanak nagy segítséget, de az üzemi kézmosó helyiségekben, hétvégi házakban is használhatók. A kisebb készü­lék 5, a nagyobb 12 liter vizet melegít fel percenként. Jelenleg évi 30 000-el bocsát a kereske­delem rendelkezésére a FÉG. Csokonai-évforduló A Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Tudományos Isme­retterjesztő Társulat, Debreceni Városi Tanács művelődésügyi osztálya, valamint a Kossuth La­jos Tudományegyetem Csokonai Vitéz Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából, október 19—21-én vándorgyűlést rendez a költő szülővárosában, Debrecen­ben. Az ország különböző ré­szeiből érkező vendégek 19-én megkoszorúzzák Csokonai Vitéz Mihály szobrát, majd a TIT me­gyei székházában megbeszélést tartanak az irodalmi ismeretter­jesztés feladatairól. A kétnapos vándorgyűlésen Csokonai életé­vel, műveivel, költészetével kap­csolatos előadások hangzanak el. • Ülésezik az egyiptomi parlament. Anvar Szadat köztársasági el­nök az egyiptomi parlament keddi ülésén beszédet mondott hadsereg- főparancsnoki egyenruhában. (Telefoto—AP—MTI—KS) • Jugoszláviai körúton a Legfelsőbb Bíróság elnöke. Dr. Szakács Ödönt, a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnökét, aki jelenleg hivatalos látogatáson Jugoszláviában tartózkodik, kedden Belgrádban fogadta Mugbil Bejzat, Jugoszlávia igazságügy-minisz­tere. Dr. Szakács Ödön kedden jugoszláviai körutazásra indult. En­nek során ma Újvidéken megbeszélést folytat a Vajdaság tartomány legfelsőbb bíróságának elnökével. • ENSZ-dokumentum. Az ENSZ-tagállamok nagy csoportja — köztük a Szovjetunió, az Ukrán SZSZK, a Belorusz SZSZK és más szocialista országok — közös levelet intézett a közgyűlés 28.. üléssza­kának elnökéhez. Ebben kéri, hogy a világfórum foglalkozzék Bissau- Guinea Köztársaság egyes területeinek portugál csapatok által tör­tént megszállásával és azokkal az agresszív cselekményekkel, amelye­ket ezek a csapatok a köztáraság népe ellen követnek el. A doku­mentumot 56 ország képviselői írták alá. (TASZSZ) 0 Akadémikusok együttműködése. A lengyel fővárosban kedden befejezte tancskozásait a szocialista országok tudományos akadémiai képviselőinek 8. nemzetközi értekezlete, a napirenden az akadémiák közötti együttműködés további elmélyítésének kérdései szerepeltek. A konferencián részt vett magyar küldöttséget Köpeezi Béla, a Tu­dományos Akadémia főtitkára vezette. 0 Építésügyi küldöttség utazott kedden Csehszlovákiába dr. Szabó Jánosnak, az építésügyi és városfejlesztési miniszter első helyettesének vezetésével. Brnóban részt vesznek a KGST gépipari és építőipari ál­landó bizottságának együttes ülésén, amelyen a cementipar fejleszté­sével kapcsolatos közös kérdéseket tárgyalják meg. A csillagászati hét sikere Több mint egy évtizede már, hogy évente ősszel, országszerte megrendezik a csillagászat hetét. Ilyenkor bemutatókat, tudomá­nyos és ismeretterjesztő előadá­sokat, vitákat, a tudományág újabb eredményeit bemutató filmvetítéseket rendeznek min­denfelé. Jó alkalom az immár hagyo­mányos őszi rendezvénysorozat arra, hogy e napjainkban oly tü­neményes gyorsasággal fejlődő tudományhoz az érdeklődők kö­zelebb kerüljenek. A TIT országos elnöksége által kiadott előzetes tájékoztató sze­rint az idei csillagászati hét fő témája, központi gondolata ez volt: A csillagászat és a minden­napi élet. A TIT vezetői, s a tu­domány népszerűsítői e válasz­tásai azt akarták elérni, hogy az eddiginél sokkal többen meg­értsék: a csillagászat nem elvont tudomány, nem a kiváltságosak szellemi „ínyencterülete''. Ered­ményei mindannyiónk napi éle­tére sokféleképpen kihatnak. S a jövőben egyre inkább így lesz. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei szervezete az idén két városban: Kecskeméten és Kalocsán rendezett csillagá­szati hetet. Mindkét helyen ugyanaz a három előadás hang­zott el. Dr. Kulin György, az Uránia Csillagvizsgáló Intézet igazgatója Élet a kozmoszban címmel tartott előadást. Ennek illusztrálására bemutatták az Apollo 15 című amerikai filmet. A kitűnő csillagász, s népszerű előadó szavait a városi művelő­dési központ nagytermében há­romszáznál többen hallgatták vé­gig. A minden eddiginél nagyobb érdeklődés a továbbiakban sem maradt el. Dr. Ili Márton kandi­dátus Csillagászat és civilizáció című előadását ugyancsak zsú- íojt nézőtér előtt tartotta. A Mes­terséges holdak a föld szolgála­tában — ez volt a címe dr. Kő­háti Attila geológus előadásának. Ezzel zárult — 15-én este — a csillagászati hét. Bács-Kiskun megyében. Kalocsán, a Nagy Lajos Könyv­tárban nyolcvan-száz főnyi kö­zönség fogadta a csillagászati hétre meghívott szakembereket. Nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy a napjainkban egyre nép­szerűbbé váló tudomány, a csil­lagászat idei hete sikerrel zárult. Az országosan elismert, kitűnő tudósok előadásai, s a minden igényt kielégítő ismeretterjesztő filmek vetítése egyaránt hozzá­járult e sikerhez. V. M. Óránként 15 mázsa hasábburgonya 0 A Magyar Hűtőipar miskolci gyárában óránként 15 mázsa félkész, gyorsfagyasztott hasábburgonya készül. Képünkön: futószalagon a hatalmas holland fajta burgonya. (MTI foto — Balassa Ferenc — KS) V ezetőségválasztás a vakok szövetségében Tegnap Kecskeméten, a műve­lődési központ nagytermében ve­zetőségválasztó taggyűlést tartott a Vakok és Csökkentlátók megyei szövetsége. Dr. Sólymos Gyula, az országos elnökség tagja kö­szöntötte a tanácskozás száz- nyolcvan résztvevőjét, majd Z. Kovács Bertalan megyei tit­kár értékelte a szövetség három­éves munkáját. Mint mondta, az utóbbi évek­ben javult a vakok és csökkent­látók életszínvonala, ugyanis egy kormányrendelet alapján a jövedelmüktől függetlenül ha­vonként 500 forint személyi já­radékot is kapnak. Emellett több kedvezményben is részesül­nek a szövetség tagjai. Előnyös helyzetben vannak a tüzelővásár­lásnál, rádióikat díjtalanul hasz­nálhatják, a Kecskeméti Városi Tanács művelődésügyi osztálya pedig lehetővé tette, hogy az ál­talános iskolai napközi ottho­nokban étkezzenek. Példamutató segítséget nyújtott a vakoknak a Lampart Zománc­ipari Művek kecskeméti gyárá­nak két szocialista brigádja. A szövetség kérésének eleget téve a közelmúltban egy árammérőt és tetőtartót készítettek társa­dalmi munkában a szövetség egyik tagjának, akinek lakásá­ban korábban nem volt villany. A beszámoló és a hozzászólá­sok után megválasztották az új vezetőséget. Eszerint a megyei szövetség elnöke Harsányt Gusz­táv, a titkár Z. Kovács Bertalan, vezetőségi tag pedig Barna Ger­gely lett. T. L Letartóztatták a rablókat A rendőrség rablás bűntetté­nek elkövetése miatt, előzetes le­tartóztatásba helyezte Rostás Ká­roly 23 éves alkalmi munkás, büntetett előéletű. Kalocsa, Göd­rök 8. szám alatti lakost és élet­társát a 17 éves K. Katalint. Ros­tásék október 7-én Kalocsán, a Kaszakacs vendéglőben megis­merkedtek R. János kalocsai la­kossal, akivel éjfélig együtt ittak, szórakoztak. Záróra után együtt indultak hazafelé, ám a Széche­nyi utcában Rostás ököllel le­ütötte R. Jánost, akitől 230 forint készpénzét, táskarádióiét és egyéb holmiját, mintegy 1300 forint ér­tékben ellopták, s elfutottak. A fiatalkorú K. Katalint, másnap reggel sikerült kézre keríteni, ám Rostás jó ideig bujkált a felelős- ségrevonás elöl. A naookban fog­ták el. A rablók ügyében a vizs­gálat még tart. Őrizetbe vették a szurkálót Súlvos testi sértés bűntettének alapos gyanúja miatt a rendőrség őrizetbe vette Törteli László, 23 éves büntetett előéletű. Helvécia, Malkó 132. szám alatti lakost. Törteli október 14-én az esti órákban Jakabszálláson megtá­madta V. Imre városföldi fiatal­embert. akit szóváltás közben zsebkésével többször megszűrt. V. Imrét súlvos sérüléssel szállí­tották a kórházba. Törteli László ügyében a vizsgálat még tart. Két tűz egy vállalatnál Hétfőn délután tűz ütött ki a Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat bajai üzemében. Égett a toronvszárító. amelv az egész üzemrészt veszélyeztetette. A ba­jai állami tűzoltók gyors beavat­kozása több milliós értéket men­tett meg. Az anyagi kár mint­egy 8 ezer forint. Ugyancsak ennél a vállalatnál a kecskeméti tárház üzemében kedden hajnalban gyulladt ki egy kukoricaszárító gép a benne levő tengerivel együtt. A kárértéket növelte a késői tűzjelzés, ezért a kecskeméti állami tűzoltók későn tudták megkezdeni a tűz lokali­zálását. Mindkét tűz ügyében a vizsgálat még tart. G. G. 0 Egyiptomi katonai közlemény. Az egyiptomi fegyveres erők fő- paránesnokságá közép-európai idő szerint 17 órakor a szuezi fronton folyó harcokról közzétett 43-as számú hadijelentésében megállapítja: „Az ellenség kedden délután megkísérelt nagy mennyiségű páncélost összevonni a front központi tengelyében és több nagy erejű ellentá­madást indított, hogy kierőszakolja az átkelést egyik hídfőállásunkon. Jelenleg heves harc dúl, amelyben páncélosaink, gyalogságunk, gé­pesített gyalogságunk és légierőnk összehangolt akciót folytatnak, hogy visszaverjék a behatolt ellenséget. A harcban az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett.” 0 Elutazott Pekingből a volt chilei nagykövet. Kedden elutazott Pekingből Armando Űribe chilei nagykövet, aki lojális maradt a Népi Egység kormányához és akit ezért október 10-től Kína nem ismer el többé Chile nagykövetének. Űribe búcsúztatására a repülőtéren tizen­öt ország misszióvezetője jelent meg, köztük Gödör Ferenc, hazánk pekingi nagykövete. Űribe pekingi sajtóértekezletén még távozása előtt, kijelentette, hogy részt kíván venni a junta elleni küzdelemben. 0 Kiváló áruk bemutatója. A budapesti Divatcsarnok Lotz-termé- ben 350 féle Kiváló Aruk Fóruma címkével jutalmazott árucikket mutáltak be. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét. Szabadság tér 1/a Te.efon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, 11-122, Telexszám: 224609 bmlv h Terjeszti: a Magvar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—95162 jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással 60M Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25065

Next

/
Oldalképek
Tartalom