Petőfi Népe, 1973. október (28. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-11 / 238. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Harcba léptek az iraki és ugandai PETŐFI NÉPE AZ MSZMP B ACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJ \ XXVIII. évi., 238. szám Ara: 90 fillér 1973. okt. 11., csütörtök Szerdán hajnalban — miután éjszakára csillapodott a kato­nai tevékenység — kiújultak a harcok a közel-keleti fronto­kon. Az egyiptomi erők folytatták előnyomulásukat a Sinai­­félszigeten, miközben az izraeli légierő szíriai és egyiptomi célpontokat támadott egészen a szíriai—iraki határig, ahol, bejrúti lapértesülések szerint, szíriai területre lépnek be az erősítésül küldött iraki gyalogos és páncélos egységek. csapatok Egyiptom elfoglalta a Bar-Lev vonalat Nemzetiségi falugyűlések A hazánk területén élő nem­­zetiségieknek országos de­mokratikus szervezeteik működ­nek, nagyjából negyedszázada már. S ezek. a szövetségek négy­évenként kongresszust tartanak, ahol megvitatják az anyanyelv- és hagyományőrzés feladatait, problémáit, és gondjait. Ilyenkor, a kongresszusok elö­­készilő időszakában, heteken át tartanak a falugyűlések. A nem­zetiségek által lakott helységek ifjú és felnőtt polgárai össze­jönnek, hogy beszámolókat hall­gassanak meg szűkebb hazájuk eredményeiről és teendőiről, s hogy megválasszák azokat a kül­dötteket, akik a soron következő nemzetiségi kongresszuson kép­viselik majd őket. A Hazafias Népfront megyei bizottsága megtárgyalta a falu­gyűlések eredményeit, a felszín­re került problémákat és a meg­oldásra váró feladatokat. Meg­állapították, hogy a vártnál na­gyobb létszámban, s fokozott ér­deklődéssel vettek részt a nem­zetiségi lakosok ezeken a gyűlé­sekenmely minden községben és' városban ünnep számban ment, kiemelkedő politikai és kulturális eseménye volt a hely­ségnek. Általában az volt a jellemző mindenfelé, hogy a jelenlevők ak­tívan és cselekvőén kapcsolód­tak be a kongresszust előkészí­tő munkába, átérezve ennek fon­tosságát és alig eltúlozható je­lentőségét. A nemzetiségi falugyűléseken — a húsz községben és két vá­rosban — megyénkben megvá­lasztottak összesen hatvanhét kongresszusi küldöttet. Negyve­nen a délszláv, nyolcán a szlo­vák és tizenkilencen a német nemzetiségi kongresszuson kép­viselik majd községük — és Bács-Kiskun megye — lakossá­gát. yVem lenne teljes a falugyű-1 ' lésekről összeállított kép, beszámoló, ha elfelejtenénk hang­súlyozni annak jelentőségét, hogy minden alkalommal ékes bizo­nyítékát adták nemzetiségeink annak, hogy él és virágzik még sajátos népi kultúrájuk, nyel­vük, sokféle hagyományuk. Aki részt vett az elmúlt he­tekben nemzetiségi falugyűlésen, annak külön nem kell bizonyíta­ni, hogy erőt adó és felemelő látvány volt minden olyan alka­lom, amikor magyar, német, szerb-horvát vagy szlovák ver­sek, zeneművek, népdalok és tán­cok okoztak örömet a jelenle­vőknek, bizonyítva kimondatla­nul is azt, hogy a különböző né­pek kultúrája szépen megfér egy­más mellett, gazdagítva és ösz­tönözve egymást. Nemzetiségi politikánknak — mely tökéletesen megfelel az itt élő nemzetiségiek és nem nem­zetiségiek óhajának és akaratá­nak — az utóbbi időben egyre láthatóbban kirajzolódik egy új vonása. Az, hogy ma már nem­csak a német, délszláv vagy szlo­vák fiatalok tanulják szervezett keretek között anyanyelvűket, hanem felismerve a több nyelvet beszélés és egymás jobb megis­merésének nagy jelentőségét, a magyar fiatalok közül is egyre többen tanuljó.k a velünk leg­emberibb közelségben élő nem­zetiségiek nyelvét. ’Tegnap Garán lezajlott az idei utolsó falugyűlés is. Következhetnek hát a nemzeti­ségi kongresszusok. Ezeken — minden jel szerint — tovább elemzik majd a megtett utat s kijelölik a további feladatokat. Annak érdekében, hogy a ha­zánkban élő nemzetiségek az ed­digieknél is jobban, eredménye sebben tudják megőrizni és fel­virágoztatni sajátos kultúrájukat, figyelmet érdemlő hagyományai­kat. V. M. Lakásépítési eredmények, feladatok a megyei tanács végrehajtó bizottsága előtt Tegnap délelőtt Kecskeméten ülést tartott a Bács-Kiskun me­gyei Tanács Végrehajtó Bizott­sága. A testület tagjait dr. Gaj­­dócsi István, a megyei tanács el­nöke köszöntötte, majd a végre­hajtó bizottság megvitta azt a beszámoló jelentést, amelyet a megyei tanács vb tervosztálya, valamint az építési-közlekedési és vízügyi osztály készített a ne­gyedik ötéves , lakásépítési terv időarányos teljesítéséről és a to­vábbi feladatokról. Amint a beszámolóból kitűnik, a végrehajtó bizottság 1972. no­vember 29-én intézkedési tervet fogadott el a fontosabb feladatok végrehajtására. Ez az intézkedési terv öt részben határozta meg a legfontosabb tennivalókat: a ter­vezett 20 ezer lakás (8 ezer több­szintes és 12 ezer családi ház) teljesítésének helyi biztosítása; területelőkészítés, közművesítés gyorsítása, és az ezzel kapcsola­tos hitelezés, központi támogatás, helyi erőforrás stb. előteremté­sé; ä kivitelezési kapacitás biz­tosítása és az építő szervezetek közötti együttműködés fokozása; a hitelezési feltételek további fejlesztése, javítása és végül az előkészítő, szervező munka szín­vonalának elemzése, folyamatos­ságának megoldása. A végrehajtó bizottság tegnapi ülésé az intézkedési terv alapján felmérte az elmúlt két és tél év tényleges lakásépítési munkáját, a folyamatban levő lakásépíté­seket és az 1975. végére — va­gyis a negyedik ötéves terv vé­géig — várható teljesítést. Megállapította a végrehajtó bi­zottság azt is, hogy az időará­nyos tervet teljesítette a megye, hiszen 1971-ben és 1972-ben a • ter­vezett 20 ezer lakásból összesen 8198 épült meg, ami 41 százalé­kos arányt jelent. A folyamatban levő munkákból ítélve arra is lehet következtetni, hogy az 1973- as időarányos terv teljesítése szintén várható. Tartalmazza a továbbiakban a beszámoló jelentés azt is, hogy a IV. ötéves lakásépítési terv várható teljesítése mellett jelen­leg legfontosabb feladat az V. ötéves tervre való átmenet meg­tervezése és az 1976—1980-as idő­szak lakásépítési tervének meg­alapozó előkészítése. Ez azért is rendkívül fontos, mert az emlí­tett időszakban — az ötödik öt­éves tervben — a megyében kö­rülbelül 25 ezer lakás építésével lehet és kell számolni. A megyei tanács végrehajtó bizottsága tudomásul vette a IV. ötéves lakásépítési terv eredmé­nyeiről és a feladatokról, vala­mint az ötödik ötéves terv lakás­­építési programja eddigi előké­szítéséről adott beszámoló jelen­tést. Megtárgyalta a továbbiakban a végrehajtó bizottság a műve­lődésügyi osztály irányító- és szervezőmunkájáról készült je­lentést is. E téma megbeszélé­sén jelen volt Molnár Gyula, a Művelődésügyi Minisztérium fő­osztályvezetője is, aki — hasonló­an a végrehajtó bizottság vala­mennyi tagjához — igen jónak, eredményesnek minősítette az osztály munkáját, ugyanakkor felhívta a figyelmet néhány fo­gyatékosságra is A végrehajtó 1.irottsá;; i jelentést tudomásul vette és kiemelkedő munkájáért jegyzőkönyvi dicséretben részesí­tette Madarász Lászlót, a megyei tanács elnökhelyettesét, Bodor Jenőt, a művelődésügyi osztály vezetőjét és Gila János népmű­velési felügyelőt. A Bács-Kiskun megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának ülése bejelentésekkel folytatódott, majd dr. Gajdócsi István zárszavával ért véget. G. S. Huszonöt vagon mustot sűrítenek naponta • A mustsűrítmény kiválóan alkalmas a borok javítására. Minden esztendőben nagy mennyiségű szőlőlével sűrítenek szüret idején a konzervüzemekben. Az idén — mivel minden eddiginél nagyobb termést adtak a tőkék — az elhelyezési gondokon is segít ez a módszer. A Kecskeméti Konzervgyár üzleti kapcsolatban áll a Közép-magyarországi Pincegazdasággal, a megállapodás alapján az idén mintegy hatszáz-vagon mustot sűrítenek. Mire a tizenhat cukorfok körüli szőlőlé elhagyja a vákuumot, fii) százalékos töménységű lesz. Naponta 20—25 vagon must kerül sűrítésre. Képünkön Gyulai Károly, a konzervgyár üzemvezetője a jelző­­műszereket figyeli (fehér köpenyben). (Tóth Sándor felvétele.) Izraeli közlés szerint palesztin gerillák libanoni területről raké­tákkal lőtték az észak-izraeli Kirjat Smona települést „és más célpontokat”. Izrael kedden bejelentette, hogy kiürítette a korábban „be­vehetetlennek" minősített Bar- Lev vonalat. Szaadeddin Sazli tábornok, egyiptomi vezérkari főnök kedd esti televíziós nyi­latkozatában közölte: a Szuezi - esatorna mentén az egyiptomi haderő ellenőrzi a szárazföldet, a légteret és a vizeket. A visszavonuló izraeli hadse­reg szerdán reggel a Szuezi-csa­­torna partjáról körülbelül 9 ki­lométer távolságban új védővo­nalak mögé ásta be magát. Az izraelieknek a hadijelentés sze­rint — ugyancsak szerdán — Iszmaila magasságában sikerült megakadályozniuk egy egyiptomi páncélos előretörését. Az izraeli légierő szerdán dél­előtt — Tel Aviv-i közlés szerint — két egyiptomi repülőteret és egy radarállomást bombázott a Nílus-deltában illetve a földkö­zi-tengeri partszakaszon. Ami a veszteségeket illeti, mindkét oldalról igen nagy szám­ban jelentették repülőgépek és páncélosok elpusztítását. Minden­esetre a Reuter szerint az izraeli veszteségek márts nagyobbak, mint az 1948. évi arab—izraeli háború óta bármikor. Az iraki légierő teljes egészé­ben részt . vesz az Izrael elleni harcban — jelentették be szer­dán Bagdadban. Az onszág. hiva­talos hírügynöksége szerint iraki harci gépek kedden 80 bevetés­ben vettek részt a szíriai és 10 bevetésben a sinai fronton. Ellentmondó hírek érkeznek a szíriai frontról, a Kuneitra vá­rosért folyó harcokról. Az eltérő beállítású hírekből is kitűnik, azonban, hogy az előretörő szí­riai alakulatok már Kuneitra külvárosában harcokiak. Ugandai egységek indultak a közel-keleti frontokra, hogy részt vegyenek az arab országoknak az izraeli agresszió elleni harcá­ban — jelentette be Amin ugan­dai elnök Entebbében, a függet­lenség kikiáltása alkalmából rendezett katonai parádén. RÍJAD A szaúd-arábiai rádió kedden este, adását megszakítva alaku­lataihoz való visszatérésre szólí­totta fel a hadsereg szabadságon, eltávozáson levő tisztjeit, kato­náit. A kormány egyszersmind felhívta külképviseleteit: segítsék haza a külföldön tartózkodó szaúdi katonákat. (Reuter. AFP, AP) TEL AVIV Izrael mozgósította legtehetsé­gesebbnek tartott tartalékos tá­bornokait. Behívták a hadsereg­be Haim Bar-Lev vezérőrnagyot, aki eddig a kereskedelmi és iparügyi miniszter posztját töl­tötte be. Bär-Lev az izraeli had­sereg vezérkari főnöke volt öt éven át, és 'ő kezdeményezte a Szuezi-csat®rna keleti partján a róla elnevezett erődítmény rend­szer kiépítését. NEW YORK Egyiptom Kérésére valamennyi ENSZ-megfigyelői posztot bezár­ták á Szuezi-csatoma nyugati partján. A tiszteket Kairóba evakuálták — jelentette be Sii­­lasvuo finn tábornok, a megfi­gyelők vezetője a Biztonsági Ta­nácsnak szóló jelentésében. (Reuter, AFP, AP) Szíriai rakéta becsapódása. Az izraeli Cvat kibbuc (félkatonai település) gyermekei kürülülnek egy bombatölcsért, ami egy Szíriából becsapódott rakéta nyomán keletkezett. (Telefoto — AP—MTI—KS.) Gázállomás a homokbuckák helyén A kiskun települések környékén vérzik a föld: a fúrt sebekből fekete arany és illékony kincs tör fel. Sötétszínű olajfoltok itatják át a sárga homokot. A kiskunfélegyházi, kiskun­­halasi járás több pontján kutatják, illetve ter­melik ki a modern energiahordozókat, a kőola­jat és nagyobb mennyiségben a földgázt. A feltárást magas fúrótoronyárbócok jelzik, másutt már működő vagy megnyitásra váró, lezárt kutak húzódnak meg a buckák között, a réteken és a mezőgazdasági művelé'sű táb­lákon. A Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat egyik bázisa, a szanki födgázüzem az idén egy tekintélyes gyűjtőállomással gyara­podik. A beruházás a közeli falu, Tázlár hatá­rában valósul meg, ahonnan napi félmillió köbméternyi földgáz várható, ami 500 ezer forint termelési értéket jelent. A szanki üzem központjából 12 kilométeres távvezeték kígyózik a kialakuló tázlári telephelyhez, amelyet azért építenek fel, hogy összegyűjtse és továbbítsa a kö­zeli kutakból származó energia­­hordozókat. A vezeték homokbuckás terü­letet vág át. A biztonságos el­helyezést garantáló • árok kimé­lyítéséhez és a tei'eprendezéshez több tízezer köbméternyi íöldet, laza talajt mozgattak meg a kot­ró- és markológépek. Szélhordta „dombokat” egyenesítettek ki a nyomvonal mentén, szükség ese­tén erdőt, is irtottak. Az irányt keresztező makadámutakat mint­egy átszúrták a felszín alatt. A kiinduló ponttól kezdve 6—9 mé­teres darabokban acélcsövek fek­szenek egymás mellett. Az össze­hegesztésük nem kevesebb, mint 2 ezer kifogástalan, repedésmen­tes varratot igényel. A nagysza­bású munka másik szemléletes kísérője ;az ipari villanyvezeték, amelyről — trafók közbeiktatá­sával — áramhoz jutnak a kö­zeli tanyák és iskolák is. A gyűjtőállomás helyén nem is olyan régen, 10—12 méter ma­gas homokbucka húzódott, amit le kellett simítani, azzal együtt, hogy a mellette levő. tek" őszerű mélyedést feltöltötték. A tartá­lyok. berendezések, kezelőhelyi­ségek alapját betonból vetették meg. Ezen a telephelyen gyűjtik majd össze a körzetben termelő kutak csövekben érkező „külde­ményét" és továbbítják a szanki üzembe, ahol naponta több, mint Ismét föld­gázra buk­kantak az egyik közeli helyen. Erről árulkodik az önjáró fúróberendezés felhúzott árboca. (Pásztor Zoltán felvételei.) v Az alapozást követően a gyűjtősor szerélése van soron a tázlári földgázállomáson. A környező kutak nyomáskülönbségét a képen is látható szelepekkel egyenlítik ki. 2 millió köbméter földgázt készí­tenek elő az országos szállításra és felhasználásra. A tázlári beruházás és a vele összefüggő munkák 25—30 mil­lió forintba kerülnek. A kivitele­zést a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat saját brigádjai végzik. A téli csúcsfo­gyasztás kielégítéséhez már ezt a kapacitást is számba vették. A szanki ‘ üzem bányászai és az építési részleg dolgozói mindent megtesznek, hogy az átadás még az év vége előtt megtörténjen. H. F. • Damaszkusz bombázása. Dolgoznak a mentők és tűzoltók a damaszkuszi rádió központja közelében az izraeli légierők légi­támadása után. (Telefoto — AP—MTI—KS.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom