Petőfi Népe, 1973. október (28. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-02 / 230. szám

Intézkedések, tervek a kiskertek eszközellátásának javítására Évről évre szélesedik a kertészkedők tábora, ám a háztáji gazdaságok, zárt kertek, házikertek, hétvégi telkek tulajdono­sai még gyakran bosszankodnak azon, hogy a boltok kínálata nem tud lépést tartani a fejlődéssel; szegényes a kerti szerszá­mok és a kis területen jól hasznosítható kisgépek választéka. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Lazarev és Makarov a Csillagvárosban pp ^fölwi, _ . .............. TA LAJEROPOTLAS REPÜLŐGÉPRŐL A Szojuz—12 kéttagú le­génysége, Vaszilij Lazarev alezredes, űrhajóparancsnok és Oleg Makarov fedélzeti mérnök vasárnap visszatért a Moszkva környéki Csillagvá­rosba. A Szojuz—12 sikeres útja al­kalmából a Csillagvárosban megT tartott gyűlésen Georgij Berego- voj tábornok, a szovjet űrhajó­sokat előkészítő központ veze­tője méltatta Lazarev és Maka­rov munkáját. A Szojuz—12 le­génysége kétnapos utjávaj újabb lépést lett a Szovjetunió űrku­tatási programjának megvalósí­tása felé — mondotta. .A rövid, de igen tartalmas és megfeszí­tett repülőút során a kozmonau­ták magas fokú szakmai tudásról tettek tanúbizonyságot. A legény­ség sikeresen hajtotta végre a tökéletesített fedélzeti rendszerek kipróbálását és ellenőrzését, a kézi- és automatavezérlés továb­bi kidolgozását. Ezenkívül nép- gazdasági feladatok megoldása érdekében elvégezték a. földfe­lület egyes részeinek színkép- elemzését — mondotta Berego- voj tábornok. (TASZSZ) A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságát, a ma­gyar kommunistákat, dolgozó né­pünket mélységesen felháborítja a chilei jobboldali katonai junta kegyetlen irtóhadjárata a chilei hazafiak ellen. A chilei demokra­tikus erők a népi egység kor­mányának hároméves fennállása alatt következetesen és önfelál- dozóan harcoltak az ország nem­zeti érdekeiért, az egész chilei nép javát szolgáló társadalmi és gazdasági átalakulásáért. A chi­lei hazafiak küzdelmük során mindvégig tiszteletben tartották az alkotmány előírásait, a demok­ratikus szabadságjogokat, az erő­szakká: hatalomra .leteti katonai junta viszont a kegyetlen leszá­molás szellemét, a véres terror gyakorlatát szabadította az ország népére. A katonai junta napról napra nagyobb bűnöket követ el. A ter­ror áldozatául esett Salvador Al- lende einök és a hazafiak ezrei. Tömegével vetik börtönbe a chi­lei nép legiobbjait, üldözik a de­mokrácia és a haladás minden hívét. Letartóztatták Luis Cor- valati elvtársat, a Chilei Kommu­nista Párt főtitkárát, a törvény­telenül feloszlatott chilei parla­ment szenátorát, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő harcosát, a chilei nép hű fiát. A junta kegyetlen leszá­molásra készül vele szemben. A világ valamennyi kommu­nistájával, a szocializmus, a ha­ladás. a demokrácia minden hí­vével együtt felháborodásunkat és tiltakozásunkat fejezzük ki a junta egyre fokozódó terrorja miatt, mélységesen aggódunk Corvalan elvtárs és minden chilei hazafi életéért. A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a ma­gyar nép követeli: azonnal he­lyezzék szabadlábra Luis Corva­lan elvtársat. a kommunista, szo­cialista radikális párti és más ha­ladó gondolkodású chilei hazafia­kat, haladéktalanul vessenek vé­get a chilei demokratikus erők elleni embertelen hajtóvadászat- nak. (MTI) A mélykúti Alkotmány Tér-' meiőszövetkezet már évek óta repülőgéppel végezteti a növény- ápolást, növényvédelmet. Külö­nösen a csaknem 900 hektáros szőlőültetvényük megművelésé­ben ad jelentős segítséget a gép. Jelenleg is igénybe veszik. A Re­pülőgépes Növényvédő Állomás gépe Generál Lajos pilóta irányí­tásával, napi hatvan felszállással 200 mázsa műtrágyát szór a le­endő búzatáblára, a talaj táp­anyagtartalmának növelésére. • Pillanatok alatt megtöltik műtrágyával a tartályt. • Máris a levegőbe emelkedik a gépmadár. (Pásztor Zoltán felvételei.) A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának nyilatkozata Elkészült a sztereomagnó prototípusa Kecskeméten Lemondott a görög kormány Hétfőn lemondott az egész gö­rög kormány. Georgiosz Papa- dopulosz államfő Szpirosz Maxr keziniszt. a haladó párt elnökét kérte fel az új kabinet megala­kítására. Papadopulosz felkérte a lemon­dott kormányt, hogy vigye to­vább az ügyeket október 9-ig, időt adva ezzel a kijelölt mi­niszterelnöknek a polgári szemé­lyekből álló új kormány megala­kítására. Az 1967-es államcsíny óta most alakul először polgárt kormány Görögországban és kilátásba he­lyezték az általános választások megtartását is. (AP, AFP) PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJ \ XXVIII. évf., 230. szám Ara: 90 fillér 1973. október 2. kedd Koszigin hazautazott Jugoszláviából Alekszej Koszigin, a Szovjet­unió minisztertanácsának elnöke hétfőn befejezte Jugoszláviában tett nyolcnapos hivatalos baráti látogatását és visszautazott ha­zájába. A szovjet miniszterelnö­köt a dubrovniki repülőtéren, Dzsemal Bijedics kormányfő és más jugoszláv , vezető személyi­ségek búcsúztatták. A látogatásról, szóló közös közleményt Belgrádban és Moszk­vában hétfőn este hozták nyilvá­nosságra. • V. Lazarev (balról) s O. Ma­karov űrhajósok a repülőtéren. (Telefoto — TASZSZ—MTI—KS) • Almási Margit az MK—25-ös kész műanyag- dobozát emeli ki a fröccsön tógépből. • A Gagarin nevű, aranykoszorús szocialista brigád naponta 200 magnót szerel össze. A Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa mellett műkö­A BRG legutóbbi piackutatásá­val arra keresett választ, hogy 1980-ig előreláthatólag milyen magnókat keresnek majd a vá­sárlók a hazai és á külföldi szák­üzletekben. A hagyományom orsós és a modern kazettás készülékek párharcából az utóbbi került ki győztesen. Ennek alapján szüle­tett meg a döntés: a vállalat az igényeknek megfelelően kizárólag ilyen, könnyén kezelhető kazettás készülékeket gvárt. Az idei év slágerei, a kis terje­delmi!. hordozható MK—25-ös és 26-os típusok sikert hoztak. Az elemekkel és villamos hálózatiról egyaránt működtethető, többféle szolgáltatást nyújtó MK—25-ös készülék szinte azon nyomban el­fogy az üzletekből, ah >gy megér­kezik a szállítmány. A sorozat- gyártás még csak az idén április­ban indult meg, a BRG kecske­méti gyára a kereslet hatására azonban máris 5 ezer darabbal megemelte eredeti tervét. Ily mó­don összesen 60 ezer „népmag­nót ' bocsátanak ki ebben az év­ben. A hazai kereskedelem meg­rendeléseinek kielégítésén túl az NDK-ba exportálják a terméke­ket. A viszonylag olcsó, kiss magne­tofonok sorozatgyártása mellett gondolnak azokra is. akik tökéle­tesebb. különlegesen jó hangvisz- szaadást kívánnak meg. komoly­zenét Szeretnének rögzíteni a sza­lagra. A vállalat kifejlesztette az igényeseknek szánt, ugyancsak kazettás rendszerű első sztereó- magnóit. A BRG saját szabadal­ma alapján előállították a proto­típust, amely jól vizsgázott a mi­nőségi próbákon. Figyelemre mél­tó változás, hogy a belső, műkö­dés közben adódó zajokat a nor- i mái készülékekhez viszonyítva 9 A meózást megelőző próbajá­ratásra sorakoznak a készülé­kek. egyharmadára sikerült lecsökken­teni. Az új család első tagja az MK—42-es jelzést viseli, s hang­szórókkal együtt kerül az üzle­tekbe. A másik. MK—43-as típust azoknak tervezték, akiknek már van otthon valamilyen hangsu­gárzó berendezésük, s a csatla­koztatás egyszerűen megoldható. Egyébként azonos jellegű mind­két készülék. A naav mennyiségű sorozatgyártás a jövő esztendő elején indul meg. A BRG kecskeméti gyára a kis magnókkal együtt 1974-ben ösz- szesen 100 ezer készüléket állít elő. ami rekordot hoz a vállalat történetében. H. F. dő kertészeti szakbizottság nem­régiben vizsgálta az ellátást. Töb­bek között megállapította, hogy olyan területeken, ahol ma már tömegével találhatók hétvégi telkek — így a Balaton és a Ve­lencei-tó környékén, a ráckevei Duna-ág és Miskolc vidékén is — nincs megfelelő szaküzlelháló­zat. Nem kielégítő a szaküzletek telepítése a háztáji gyümölcs- és szőlőtermelés szempontjából nagy jelentőséggel bíró területeken, így például Bács-Kiskun megyében sem. A kiskertek ellátását szolgáló cikkek forgalmazásával ' napja­inkban az Agrotröszt, a Vasért és a SZÖVÁRU, valamint a Her­mes ÁFÉSZ foglalkozik. Nem kevés gondot okoz az árualap biztosítása. Számtalan olyan egyszerű kerti szerszám is hiányzik a piacról, mint például a gereblye, a kapa, a különféle szerszámnyelek. Még nagyobb gond a hagyományostól eltérő korszerű eszközök beszerzése.. Jelentős részüket ugyanis a ha­zai ipar eddig nem gyártotta, sőt számos cikket még ma sem gyárt. Ilyenek a motoroskapák, perme­tezőgépek, a motoros- és kézi fűnyírók, kiskertí öntözőgépek. Az importcikkek1 beszerzését a devizakeretek korlátozzák. To­vább nehezíti a helyzetet, hogy az Importgépeknek meglehetősen borsos az'áruk, ezért előzi meg beszerzésükét széles körű igény- felmérés. Az árualapok bővíté­• A csomagolásra váró készülékeket még egyszer ellenőrzik a ki­szállítás előtt. (Tóth Sándor felvételei) sének több esetben technikai akadályai is vannak. . Kevés a raktárhelyiség, de volt eset, ami­kor a nagytételű megrendelésnek a külföldi partner nem tudott eleget tenni. A szakbizottság helyeslésével találkozik, hogy egyre több ÁFÉSZ ismeri fel a kisegítő mű­szaki cikkekkel való ellátás je­lentőségét. Ilyen a Kecskeméti UNIVER ÁFÉSZ, amely a MÉ­SZÖV anyagi támogatásával ker­tészeti kisáruház létesítéséhez fo­gott, a Balatonmáriai Á.FÉSZ, árusítással egybekötött kiállítást rendezett, s kertészeti bolt nyi­tását tervezi. A kibontakozás felé mutat az állam hatékony támogatása^ s az is, hogy az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság külön mun­kabizottságot hozott létre s meg­bízta egy korszerű kertészeti nagyáruház létesítésére vonatko­zó elképzelés kidolgozásával. Ál­lami és OFT-támogatással, előre­láthatólag 1975. végére felépül a Hermes ÁFÉSZ-nek a kiskertek anyag- és műszaki ellátását szol­gáló telepe, ami enyhíthet a ha- tárgondokoh. A Hermes egyéb­ként helyiipari vállalatokkal es szövetkezetekkel tárgyalásokat kezdett különféle szerszámok, eszközök gyártásáról. Szó van szovjet gyártmányú magasnyo­mású permetezőgépek importjá­ról, szivattyúkat, oltó- és szem­zőkéseket az NDK-ból, illetve Jugoszláviától terveznek behozni. (MTI) — ' ? Képernyő ‘ i 3. olilal s, «iaai búza fajták i. »irtat !. OM»! r-AJj évad -~~-áj arcok- ä Í. «Wat Sport ); 6--r. uutal-I

Next

/
Oldalképek
Tartalom