Petőfi Népe, 1973. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-07 / 209. szám

4 • PETŐFI NÍ Pi: • 1973. szeptember 7. OLVASÓINKÉ A SZÓ Huzavona a pincesor ügyében Mindenekelőtt arról szeretnék szót ejteni, hogy a településfej­lesztési tervek megvalósulása ré­vén szűkebb hazánk, Császártöl­tés is felzárkózott az erőteljes ütemben gyarapodó helységek sorába: ma már villany- és víz­vezetékek, betonjárdák, valamint portalanitott utak hálózzák be a község belterületét, amely szá­mos közhasznú létesítménnyel is gazdagodott a közelmúltban. Az említetteken felül örvendetes tény, hogy a modern családi há­zak is gombamódra nőttek ki a földből. A magánlakás-építési kedv persze most sincs szűnőben, jóllehet elég nehéz akadályok állnak a jelenlegi építkezni szán­dékozók előtt. Hogy miért? Mert hosszú ideje rendezetlen az új •otthonok helyének kisajátítási ügye. A Taverna presszó szomszéd­ságában levő Keceli utcai pince­sorról van szó. Legalább három éve annak, hogy a helyi tanács végrehajtó bizottsága döntött az említett terület kisajátításáról, s telekké történő felparcellázásá­ról. Néhány gazda pincéjét és földjét annak rendje-módja sze­rint megváltotta a hatóság, több tulajdonossal azonban nem sike­rült megegyezni a vételárról. Az ügy még tavaly ősszel került az illetékes járásbíróság elé, amely csak idén áprilisban foglalkozott a beadvánnyal, s tartott helyszí­ni szemlét a kirendelt építésügyi szakértő társaságában. Akkor olyan hír kelt szárnyra, hogy a bíróság haladéktalanul meghoz­za végzését. Ez utóbbira sajnos máig sem került sor. Nemrégen a járási vezetők is gyors megol­dást ígértek, de előrelépés azóta sem történt az ügyben. Érthetetlen ez a huzavona, amely sokunknak okoz kelle­metlenséget, mivel telek hiányá­ban nem kezdhetjük meg a csá­szártöltési pincesorra tervezett lakásaink építését. Kérjük az il­letékeseket, sürgősen döntsenek a szóban forgó kisajátítási vitá­ban, s tegyék lehetővé, hogy mi­előbb hozzáfoghassunk családi házaink megalapozásához! Valter Ferencné Császártöltés Kossuth u. 154. Megkülönböztetett hulladékgyűjtők Leányom, aki a Lászlófalvához tartozó borbási iskola nevelője, még az elmúlt tanév végén meg­beszélte tanítványaival, hogy a nyári szünetben együttesen gyűj­tenek hulladékvasat, azt a MÉH- nek adják át, s a kapott összeget közös kirándulásra fordítják. Minden az elképzelések szerint kezdődött. Aránylag könnyen si­került találniuk egy közeli üze­mel, ahol rendelkezésükre állt a nagymennyiségű hulladék. Mivel annak csak egy részét tudták el­szállítani, így a többi vas elfu- varozására a községi KlSZ-szer- vezetet kérte fel a termelőegy­ség vezetője. A fiatalok öröm­mel fogadták a „megbízást”, s nemcsak a saját gyűjtésüknek tekintett, de a pajtások által összeszedett vasmennyiséget is mihamar eljuttatták- a területileg illetékes MÉH-kirendeltségre. Ott zökkenőmentes volt az átadás, de nem így az elszámolás. Az átvevők ugyanis aszerint osztá­lyozták a hulladékot, hogy a KISZ-esek, vagy az úttörők gyűj- tötték-e. Az előbbiek ugyanis 1 forint 40 fillért, az utóbbiaknak pedig csupán 40 fillért adtak a teljesen azonos „minőségű” szál­lítmány kilójáért. Ezekután aligha kelt meglepe­tést a közlés, hogy a tervezett nyári kirándulás meghiúsult, hi­szen a kézhez kapott kevéske forint nem volt elegendő az em­lített program költségeinek fe­dezéséhez. Mikor tudomást sze­reztem a számomra visszásnak tűnő esetről, elhatároztam, hogy azt a nyilvánosság elé tárom. A közvélemény bevonásával sze­retném megtudni: a MÉH válla­lat milyen meggondolásból álla­pított meg minimális árat a bor­bási kisiskolások nevén átadott vasért, s miért értékelte fel csak­nem négyszeresére az ugyanazon darabokból álló, de a KISZ-fia­talok gyűjtésének jogcímén be­szállított hulladékot? Vajon ho­gyan egyeztethető össze ez á megkülönböztetés a tanyai diá­kok kedvezőtlen helyzetének ja­vítása érdekében országosan ki­bontakozó megannyi segítő ak­cióval? Herczeg Istvánná Lászlófalva-alsó 2. Kerticsapra van szükségünk! Sok kecskeméti család nevében teszem szóvá, hogy jelenleg igen körülményes módon vagyunk kénytelenek beszerezni a háztar­táshoz szükséges vízmennyiséget, összesen mintegy harmincán la­kunk a Kada Elek utca 16. szá­mú közművesítetlen házban — de csaknem ugyanennyi a kör­nyéken lakó, s hasonló gondok­kal bajlódók száma is —, s na­ponta többször is kénytelenek vagyunk felkeresni a szemközti romos épületet, hogy az ottani csapból vizet nyerjünk. Sajnos közelünkben nincs közkút, ezért vagyunk gyakorta „vendégei” az életveszélyes állapotban levő épü­letnek, a vízforrás — korántsem ideális — helyének. Tarthatatlan állapot ez, a leg­sürgősebben változtatni kell raj­ta. Például oly módon, hogy ker­ticsapot szerelnek fel a házunk szomszédságában. Alig 4 méter hosszú cső lefektetésével — csu­pán ilyen távolságban húzódik a vízművek által kiépített főnyg- móvezeték — már teljesíthető ké­résünk. Ez ügyben nemegyszer kopogtattunk a különböző hiva­talokban, de sehol nem vették komolyan panaszunkat, követke­zésképpen elmaradt az intézke­dés is. Ezúton megismételjük kérésün­ket: illetékesek engedélyezzék, hogy a lakóépületünk mentén kerticsapot létesítünk. Mi vállal­juk, hogy a felmerülő munkát társadalmi összefogással végez­zük el. Tatár Tibor Kecskemét, Kada Elek u. 16. (és még 12 aláírás) Nyugdíjban, aktív pihenésben MEZŐGAZDASÁGI Könyvespolc Hamarosan fél esztendeje lesz, hogy nyugdíjba vonult Vin- cze Ferenc, aki csaknem tizenkét évig volt Kiskunhalas Város Tanácsának elnöke. Ha valaki ilyen minőségben akkora nép­szerűségnek örvend városában, mint a sokak által csak Feri bácsinak vagy Vincze elvtársnak szólított egykori tanácselnök, az már-már a csodával határos. Népszerűsége azonban túlnőtt a város, a megye, sőt bízvást mondhatjuk, az ország határain is. Erre bizonyíték az a tíz és tízezer ember, aki számon tart­ja őt, és minden adandó alkalommal felkeresi, üdvözli, gratu­lál neki. Amikor nyugalomba vontulása alkalmából megkapta a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést — ez év ápri­lis első napjaiban —, még külföldről is hozott a posta gratu­lációt. Miből táplálkozik, honnan ered ez a népszerűség? A titok olyan egyszerű, hogy nem is illik titok­nak nevezni: az emberek szere- tete, a gondjaikkal, örömeikkel való azonosulás képessége, a se­gítőszándéknak minden körül­mények között történő megnyil­vánulása, a szavakban, viselke­désben, életmódban kifejezésre jutó közvetlenség. Ezeket az eré­nyeket természetesen nem lehet semmiféle tanfolyamon, iskolá­ban, egyétemen megtanulni. De ha lehetne is, Feri bácsinak erre nem volt szüksége, mert mind­ezeket otthonról hozta, hogy ké­sőbb, már felnőtt fejjel kibonta­koztassa a kommunista ember jellemvonásait a mozgalomban, a számtalan pártfeladat teljesítése során. Amikor lakásának ajtaján be­csöngetek, s ő maga nyit ajtót, megállapítom magamban, hogy szerencsém van. Most keresem ugyanis harmadszor. Amikor em­lítettem neki, jóízűt nevet és a szobába tessékel. — Tudod, hány funkcióm van, amióta nyugdíjas vagyok? Ki­lenc. Érted? Illetve most már csak hét — mondja tréfásan és mosolyogva, aztán sorolni kezdi. Arra a kérdésre, hogy mint nyugdíjas hogyan érzi magát, ha nem is válaszolna, látnám, hogy jól. Nyugodtabb, kipihentebb, mint például egy évvel ezelőtt, ö azonban válaszol: — Amíg tanácselnök voltam, csak két Tardillal tudtam aludni. Most egy is elég ahhoz, hogy es­te elaludjak. Tudod milyen nagy dolog ez? Aztán a másik: rend­szeresen ebédelek. Azelőtt hány és hány alkalommal nem volt időm az ebédre. Egyszerűen nem volt időm. Menni kellett, vagy hozzám jöttek. Reggel hatkor, léi hatkor keltem. Most például ma is nyolckor keltem ki az ágyból, mert az este egy kicsit dolgoztam. Ezt úgy értsd, hogy éjfélig. De nem érdekes, mert reggel addig alszom, ameddig akarok. Vincze Feri bácsi ideális ri­portalany, s ez nem csoda, hi­szen amint később megtudom, maga is soKszor írt újságokba, sőt szerkesztett is. — Édesapám rézöntő volt a Ganz-gyárban, de a szakmát ab­ba kellett hagynia, mérgezés miatt. Aztán, mint üzemi segéd­tiszt dolgozott a vasútnál, ahon­nan 1939-ben ment nyugdíjba. Közben, a Tanácsköztársaság ide­jén a Salgótarjáni Járási Direk­tórium titkára volt. Én Salgótar­jánban jártam elemi és polgári iskolába, majd a kereskedelmibe Kaposvárott és Pestúhelyen. Le­töltöttem a katonaidőmet, utána megtanultam a villamosgép ke­zelői szakmát, s elhelyezkedtem a vasútnál, mint segéddíjas ko­csifelíró. Más lehetőség nem volt. Később úgynevezett átmenesztő- ként dolgoztam 1940. október ele­jéig, akkor behívtak katonának, de alig egy év múlva — 1941 kö­zepén — egészségügyi okokból leszereltek. Ügy gondoltam, meg­úsztam a háborút, de nem így történt, mert 1943-ban újra be­hívtak és egy hadikórházhoz ke­rültem. Ezt a kórházat a néme­tek 1945 februárjában mindenes­től elhurcolták Németországba, s természetesen nekem is mennem kellett a kórházzal. A mintegy 1200 emberen kívül három vo­natszerelvényt töltöttek meg a gyógyszerek, műszerek, röntgen- készülékek, 1500 teljesen felsze­relt kórházi ágy stb. Azt talán mondanom sem kell, hogy a kór­háznak nyilas vezetése volt. Mi azonban megindítottuk a harcot a hazamenetelért. Nemcsak az embereket, a kórházat is meg akartuk menteni — sorolja Feri bácsi. Később elmondja, hogy már ott, a kórházban indítottak egy stencilezett lapot „Magunk kö­zött” címmel. Ennek egyik szer­kesztője és rendszeres írója Vin­cze Ferenc volt, de nem sokáig. Merész hangú, az akkori német politikát élesen bíráló cikkeiért, de különösen a Számoljunk fel Nyugattal című írásáért eltiltot­ták a szerkesztőségi munkától, ő azonban Rózsavölgyi Ferenc né­ven tovább írt: publicisztikát és verseket. — Amikor hazatérhettem, 1946. szeptember 6-án, azonnal bekap­csolódtam a munkásmozgalomba. Vácott, ahol feleségemmel lak­tunk, beválasztottak a szociálde­mokrata párt vezetőségébe. A kommunista párt javaslatára és útmutatása szerint megszervez­tük a szociáldemokrata párton belül a balodalt.- majd'íi két párt egyesülése előtt én és jó néhány elvtársam átlépliihk 'a kommu­nista pártba, s azt követően nyilvános pártnapokón elmond­tuk átlépésünk okait, lelepleztük a szociáldemokrata párt jobbol­dali beállítottságú tagjainak tö­rekvéseit. Időközben én a párt javaslatára beiratkoztam az ak­kor még József Nádor Műszaki és Gazdasági Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának közigazgatási szakára, ahol csu­pán egy évet végezhettem, mert közbeszólt a betegség: kórház, szanatórium — mondja élete for­dulóit Kiskunhalas nyugdíjas ta­nácselnöke, és kint az előszobá­ban megszólal a csengő. A pos­tás jött, a nyugdíjat hozta. Amíg átesnek az „adminiszt­ráción”, azt az iratcsomót tanul­mányozom, amelyiket Feri bácsi hozott be. A dosszién Személyi okmányok felirat. Benne külön­böző igazolványok, oklevelek, tagsági könyvek, régi újságok, a már említett Magunk között és a Váci Híradó 1945—46—47-es számai. A dosszié alatt egy vas­kos könyv. Felütöm és megle­pődve látom, hogy a Magyar Ta­nácsköztársaság összes törvé­nyei, rendeletéi a Proletár Könyvkiadó 1919-es kiadásában. Ritka példány, amit Feri bácsi az édesapjától „örökölt”. Úgy őrzi. mint a szeme fényét. — Most kaptam először nyug­díjat. Eddig csak előleget küld­tek — ül vissza a székbe, s ott folytatja, ahol a csengetés előtt abba maradt a beszélgetés. — Az egyesülés után tagja lettem az MDP váci városi vég­rehajtó bizottságának, s elláttam a városi nemzeti bizottsági tit­kári teendőket is ... Vincze Ferenc elvtársra, mint jó elméleti felkészültséggel ren­delkező kommunistára úgyszól­ván az élet minden területén szükség volt és ő valamennyi pártmegbízatást készséggel vál­lalt és erejéhez, tehetségéhez mérten megoldott. Rá mindig és minden körülmények között szá­mítani lehetett. így aztán volt az OTI váci kerületénél pénztá­ros, Baján ugyancsak az ŐTI-nál személyzeti vezető, főkönyvelő, a Népbolt Vállalat személyzeti előadója, vállalati igazgató, já­rási tanácstitkár, majd elnökhe­lyettes. Az ellenforradalom kitörése­kor Budapesten, a tanácsakadé­mián tanult, önként jelentkezett -oá tKüV.c.rkerületi.:; pártbizottság fegyveres védelmére. November elsején már Baján van, s no­vember negyediké után a megyei pártbizottság és a megyei tanács javaslatára a Bajai Városi Ta­nács elnöke lett. majd 1958-ban Kiskunhalasra került. Előbb, mint a végrehajtó bizottság tit­kára, később pedig, 1961-től mint a városi tanács elnöke... — A tél folyamán majd hozzá­fogok, hogy elrendezzem az ira­talmát. Tudod, milyen jó szóra­kozás lesz ez nekem? Szembe találom magam az akkori idők­kel, ifjúságom kavargásával. Ar­ra is gondoltam már, hogy meg­írom az emlékeimet, de erre jól fel kell készülni. Ha majd egy­szer több időm lesz — teszi hoz- zás némi önáltatáSsal a hangjá­ban. Mert mikor lesz több ideje a hét funkció mellett egy nyug­díjasnak. Mikor? Gál Sándor Balázs Sándor — Filius István: Zöldségkülönlegességek Angolul: artiehoke, hollandul: ar­tisjoK, olaszul: carcioío, oroszul: ar- ticsok, magyarul. articsóka. Hallani még csak hallottak róla, de ki evett: articsókát zöldbabbal, arti­csókasalátát, hercegovinál articsókát? Hát, bizony nem cseng olyan ismerő­sen a magyar füleknek, mint a töl­töttkáposzta, vagy á pörkölt Hokedli­val. Es ezen az articsókán kívül még hány étel van, amelyek mind hiá­nyoznak a családi otthonok asztalai­ról és az éttermek étlapjáról?! Euró­pa déli és nyugati országaiban leg­alább 15—20 olyan zöldségnövényt termesztenek és fogyasztanak, amely­ről a magyar ember még csak nem is hallott. Vagy, ha találkozik is ve­lük világjáró kőrútján, hát utálkozva elhúzza a száját és képzeletében rög­tön felidézi a rántottcsirke mennyei emlékét. Az eredmény súlyos kilókban mu­tatkozik *meg. A többnyire nem kí­vánt súlyfölösleg oka, hogy túlzottan sok zsírt, szénhidrátot fogyasztunk, zöldségfélékből, gyümölcsből viszont aránytalanul kevesebbet. A szakem­berek szerint egy felnőttnek évente 110—120 kg zöldséget kell fogyasztania, hogy szervezete elegendő vitaminhoz és ásványi sóhoz jusson. A Jelenlegi zöldségfogyasztás 80 kiló személyen­ként. Nincs talán elegendő zöldség­féle nálunk? A piaci kínálat alapján valóban nagyon szegényes a hazai vá­laszték. Miért? Elsősorban azért, mert kevés zöldségfélét termesztünk. Má­sodsorban pedig azért, mert hatnak a belénk nevelt és helytelen „magyaros” étkezési szokások. Nem nagyon sze­retjük a zöld színű spárgát, paprikát, babot. Annak ellenére sem, hogy vi­tamintartalmuk jobb, mint a fehér szinűeké és ízben sem maradnak el a többitől. A szerzők mindenesetre igyekeztek étvágyat kelteni az új ízekhez, s ve­lük együtt reméljük, hogy az általuk leírt 32 zöldségkülönlegesség közül jó péhány, éppúgy bevonul majd a ma­gyar ételek sorába, mint egy évszá­zada a paprika, a paradicsom, vagy korábban a zöldbab, bu-gonya és a csemegekukorica, Ezért e növényeket részletesen ismertetik, termesztésük­höz gyakorlati tanácsokat adnak, sőt közük a magyar Ízlésnek legjobban megfelelő ételrecepteket is. A kötetet elsősorban a házikertek gazdáinak, a kisüzemek vállalkozó szellemű kertészeinek ajánljuk, azzal a iréfhénnyel, hogy a nagyüzemi szak­emberek is felfigyelnek maid rá. Zöldségtermesztők zsebkönyve az USA-ból A szerző, J. E. Knott Kaliforniában, a Davisi Egyetem zöldségtermesztési tanszékének professzora. Könyvében összegyűjtötte a zöldségtermesztésre vonatkozó alapvetően fontos informál ciókat, hogy ezzel is segítséget nyújt­son mind az egyetemek, főiskolák hallgatóinak, mind pedig a farmerek­nek.'»Mrt m> ViU ÍUJIHI A Zöldségtermesztők zsebkönyve öt kiadást ért meg, az ötödiket fordítot­ta le Karácsony Tamás kertészmér­nök, aki a könyvre 1071-ben, ameri­kai tanulmányútja során figyelt fel. A zsebkönyv érdemei, hogy tömören, áttekinthetően közli a leglényegesebb adatokat; diáknak és termesztőnek azonnali segítséget nyújt a tanulás­ban és a munkában; nem kell szak­könyvek tucatját áttanulmányozni az érdekelt téma megismeréséhez, végül az új típusú szakkönyv jó példája le­het Magyarországon. Az átdolgozáskor mindenesetre ki­maradtak azok az adatok, amelyeit a hazai szakembergárdának semmit sem mondanak. A meglevők segítségével viszont kétségkívül emelhető zöldség- termesztésünk színvonala. Kiegészítés­képpen bekerült még a magyar zöld­ségtermesztésben engedélyezett nö­vényvédő-, gyomirtó és csávázószerek teljes listája. Érdekesek a talajjal, tápanyag-visz- szapótlással, az öntözéssel, betakarí­tással, magtermesztéssel, talajfertőt­lenítéssel, csírázásgátlással, zöldség­szabványokkal foglalkozó fejezetek. A leönyv lelke a bőséges tárgymu­tató, segítségével pillanatok alatí ki­kereshető a kérdéses téma. Helyezzék vissza a buszmegállót! Bácsborsód határőrközség A közelmúltban katonai rangot — határőrközség címet — kapott Bácsborsód. A megtisztelő cím átadásán megjelent dr. Posváncz László, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Balogh Sándor ezredes, a BM Határőrség Országos Parancs­nokságának képviselője. Ott voltak a bajai járási párt-, állami és tömegszervezetek vezetői és a határőrség kerületi parancs­nokságának vezetői is. A határmenti dolgozók politikai mozgalmát Nagylak köz­ség dolgozói 1966-ban kezdeményezték, s azóta az országhatár mentén hetven község (Bács-Kiskun megyében Katymár, Ga- ra, Kelebia, Bácsborsód) dolgozói csatlakoztak a mozgalomhoz. A határőrközségben élő emberek megértették, hogy a ha­tárőrizet csak a lakosság és a határőrök közötti jó viszony ki­alakításával, az együttműködéssel oldható meg. Ezért önként vállalják, hogy mindent megtesznek a község határszakaszá­nak biztonságos őrzéséért. 75 éves asszony vagyok, így el- hihetik, hogy nem könnyű már a tollat fognom. Hogy mégis ezt te­szem, annak oka az a legutóbbi — az utazóközönség érdekeit sértő — Volán-iintézkedés, amelynek ré­vén a kecskeméti köztemető előtti eredeti helyétől 30 méter távolságra helyezték át a 12-es számú autóbusz megállóját. Fel­háborodva olvastam e döntés kevésbé meggyőzőnek tűnő ma­gyarázatát, amely a Petőfi Népe augusztus 16-i számának Hirek rovatában jelent meg. A tájékoz­tatásban foglaltak — véleményem szerint — nem felelnek meg a valóságnak. Mint a temető gya­kori látogatója és a busz utasa, ezúton adom közre — mások nevében is — az üggyel kapcso­latos észrevételemet. Köztudott, hogy a csuklós rend­szerű autóbuszokon hátul kalauz is tartózkodik, akinek egyebek között feladata ellenőrizni a fel­es leszállást, s jelezni a kocsi in­dulását. Vagyis a sofőrnek nem szükséges kizárólag a visszapil­lantó tükörben látottak alapján indítani a járatot. Amennyiben kisebb befogadóképességű kocsi van forgalomban — ilyen sok­szor megtörténik —, az nem ívben áll meg, a vezetője tehát figyelemmel kísérheti az utasok fel- és leszállását. Az említett információ a balesetek megelő­zésére hivatkozva tartja indokolt­nak a megálló áthelyezését. Nos, az igazság az, hogy a jelenlegi helyzetben nagyobb a balesetek veszélye. Mégpedig azért, mert a megállóhely szomszédságában tu­catszámra parkíroznak, vagy ép­pen mozognak a személyautók, s csak azok között cikázva lehet megközelíteni a járatot. Hát ki­nek jó ez? Az utazóközönségnek semmiképpen! És még valamit: hiába helyeznek el pihenőpado­kat itt, azokra nem fog ülni sen­ki az idegtépő motorzaj miatt. A kilátásba helyezett fedett váró építésére pénzt költeni csak pa­zarlás, hiszen a megálló áthelye­zése nem lehet megfellebezhetet- len, megváltozhatatlan döntés. Ügy tudom, a Volán az uta­sokért van és nem fordítva. Ak­kor pedig meg kell hallgatnia az idős emberek és az egyéb utasok kérését: helyezzék vissza a 12-es busz megállóját eredeti helyére, s ezáltal teremtsék meg a közte­mető nagylétszámú látogatóinak utazási kényelmét! Szabó néni Kecskemét A szerk. megjegyzése: Hasonló tartalmú levéllel kereste fel szer­kesztőségünket Nagy Jánosné, Sevecsek András és Vadai Fe­renc kecskeméti olvasónk, mások pedig telefonon és személyesen fejezték ki a közöltekkel meg­egyező véleményüket. Ezekután kíváncsian várjuk a Volán 9-es számú Vállalat és a Kecskeméti Városi Tanács illetékeseinek az üggyel kapcsolatos újbóli vizsgá­latának eredményeiről, s a tett intézkedésről szóló — minden bi­zonnyal megnyugtató — értesíté­sét, amelynek szintén helyet adunk lapunk hasábjain, összeállította: Velkei Árpád Mivel érdemelte ki Bácsborsód lakossága a katonai rangot? Az­zal, hogy a község dolgozói ál­lampolgári kötelességüknek mind a termelésben, mind a határőri­zet segítésében a követelmények szerint eleget tesznek. A falu felnőtt lakossága minden ellen­szolgáltatás nélkül, önként, er­kölcsi elkötelezettségből vállalja, hogy nyíltan konkrét tevékeny­séget végez az államhatár biz­tonságos őrizetének elősegítése céljából. Az államhatár rendjére és őrizetére vonatkozó kormány­rendeleteket betartják. A lakos­ság és a határőrök között az el­múlt években olyan politikai, kulturális és sportkapcsolat ala­kult ki, amely biztosíték a to­vábbi eredményes együttműkö­désre. Bácsborsódon a határ őrzésé­nek segítéséről minden jelentő­sebb rendezvényen szó esik. Ta­nácsülésen önálló napirendként szokták megvitatni a lakosság és a határőrség kapcsolatát. A köz­ség vezetői szükség szerint tájé­koztatják az őrs beosztottjait a községben folyó politikai és gaz­dasági munka eredményeiről és a nehézségekről, problémákról is. A falu lakói nagyra becsülik a határőröket, mert azok aktívan részt vesznek a községben szerve­zett társadalmi munkákban. Így volt ez a gyógyszertár és a mű­velődési ház építésekor, az utcák parkosításakor és a tizenhat ki­lométeres betonjárda építésekor is. A falu lakosságának éberségét jelzi, hogy amikor a község ha­társzakaszán idegen, gyanús személyek jelennek meg, azt azonnal jelzik a határőröknek. Különösen Somogyi Ernő, Szől- lősi Sándor, Kovács Kálmán és Molnár József bácsborsódi lako­sok kapcsolódnak be aktívan a határőrizeti munka segítésébe. A határőrség kerületi parancs­noksága a megtisztelő cím átadá­sa alkalmából Bácsborsód lakóit „A hazaszeretet bizonyítványa” feliratú oklevéllel jutalmazta, amely a község dolgozóinak vál­lalását tartalmazza. A helyi ha tárőrök pedig emlékzászlót kap­tak a dolgozóktól. A határőrség • Balogh Sándor ezredes ünnepi beszédét mondja. országos parancsnoka Kiváló ha­tárőr jelvénnyel tüntette ki: Molnár József, ifj. Király János, Kovács Kálmán, Szőllösi Antal Egyed Izsák Balázs bácsborsódi lakosokat. Többen jutalmat, vagy dicsérő oklevelet kaptak. A ha­tárőrközség cím átadásán került sor az Ifjú Gárda-raj avatására is- Gazsó Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom