Petőfi Népe, 1973. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-06 / 208. szám

PETŐFI NÉPE 'Csátiatok maradványai a Duna mentén A Duna medrének kotrása közben a rácalmási Dúna-szige- tek mentén a kotrógép rendkí­vül értékes leletet hozott napvi­lágra. Rénszarvas koponyát és őstulok agyarat találtak a só­derben. A leleteket átadták a helyi múzeumnak. A muzeoló­gusok szerint több tízezer éves ősállatok maradványairól van szó. Szeptember 10-től: kanyaró elleni védőoltások Az egészségügyi miniszter uta­sítást adott ki az 1973. évi ka­nyaró elleni védőoltások most esedékes szakaszának megszer­vezéséről és az oltások lebonyolí­tásáról. A rendelkezés alapján szeptember 10. és 15. között ka­nyaró elleni védőoltásban része­sítik azokat a gyerekeket, akik 1972. július 1. és 1972. november 30. közötti időben születtek. Az oltás mindazoknál kötelező, akik kanyaron még nem estek át, ka­nyaró elleni védőoltást nem kap­tak, s nem szenvednek olyan be­tegségben, amely miatt nem ré­szesülhetnek oltásban. Az Egészségügyi Minisztérium ezúton is felhívja a figyelmet: kívánatos, hogy az érdekelt szü­lők, illetve a gyermekek gondo­zói az oltásra kötelezetteket a kijelölt időben és helyre vigyék el. A kanyaró a felhasználásra szánt oltóanyag beadásával biz­tosan megelőzhető és a védettség hosszú időn át tart. A bácsszentgyörgyi jó példa A térképen a szaggatott határ­vonal és a Bácsszentgyörgy köz­séget jelző pont között alig fér el a ceruza hegye. A községtői, ahonnan már út sem vezet to­vább, alig két kilométer a jugo­szláv határ. A faluban négyszáztizenegyen laknak. Napközben kevés em­berrel lehet találkozni errefelé. Reggel szinte mindenki autó­buszra ül, a férfiak a garai, csát- aljai, nagybaracskai szövetkeze­tekbe, üzemekbe járnak, az asz- szonyok a Bajai Férfi Fehérne­műgyár garai üzemében dolgoz­nak. A falubeliek ritkán találkoz­nak egymással, mégis példás az összetartás, a közösségi szél­iem közöttük. Korábban az eső, hó elől az ereszek alá, fák tör­zséhez húzódva várták a regge­lenként az autóbuszt. “Tavaly el­készült a kényelmes váróterem, melynek kialakításában több ezer forint értékű társadalmi munkát végeztek a bácsszent- györgyiek. Esténként sokan felkeresik a művelődési házat, amelyet né­hány évvel ezelőtt adtak át ren­deltetésének. A szép, modern kultúrotthonban százszemélyes mozi, könyvtár és ifjúsági klub működik. A fiatalok birodalmát általában csak 15—20-an láto­gatják, de a jelenleg alakuló nyugdíjas klubba máris hatva- nan jelentkeztek. Sok problémát jelentett a fa­lubelieknek, hogy ősztől tavaszig szinte járhatatlanok voltak a sá­ros földutak, összefogott a köz­ség lakossága, s 87 ezer forint ér­tékű társadalmi munkával hely­rehozták az elhanyagolt utakat. A legutóbbi falugyűlésen pe­dig elhatározták, hogy a temető köré kerítést készítenek. Társa­dalmi munkát végeznek, de anyagilag is hozzájárulnak a te­mető rendbe hozásához. T. L. Az ötéves tervidőszak első félidejének egészségügyi mérlege Hogyan alakult az ország lakosságának egészségügyi hely­zete a IV. ötéves tervidőszak első felében? — A kérdésre az Egészségügyi Minisztériumban a következőket válaszolták az MTI munkatársának: — Az egészségügyi ágazat — anyagi erőihez képest — számot­tevő eredményeket ért el. Az el­telt tervidőszakban újabb 150 000 lakosra terjesztették ki a társa­dalombiztosítást. Így már a la­kosság 99 százaléka jogosult ha­zánkban a különböző egészség- ügyi szolgáltatások, intézmé­nyek igénybevételére. A IV. öt­éves terv kezdete őta 120 új or­vosi körzet (felnőtteknek), vala­mint 132 új gyermekorvosi kör­zet kapcsolódott be a hálózatba. Az újonnan épült fekvőbeteg-in­tézményekben létesített ágyak száma meghaladja a 2200-at. Így jelenleg a fekvőbetegek részére összesen csaknem 86 000 ágy áll rendelkezésre. — A rendelőintézetek szakor­vosi óraszáma mintegy tíz szá­zalékkal növekedett. Ma már minden járásban biztosított a rendelőintézeti ellátás, a szakor­vos igénybevételének lehetősé­ge. Ugyancsak 10 százalékkal nőtt a bölcsődei helyek száma. A nyilvántartott tbc-s bete­gek száma lényegesen, 16 száza­lékkal csökkent. Ugyanez vonat­kozik az újonnan bejelentett, felkutatott tbc-sekre is. — Az élveszületések száma az év első felében egy százalékkal haladta meg az 1972 első félévit A csecsemőhalandóság a tervidő­szak első két évében javult. Ta­valy 33 ezrelék volt az arány, ami magyarországi viszonylat­ban az eddigi legalacsonyabb ér­ték. 1973 első hat hónapjában azonban — 1972 járványmentes azonos időszakához viszonyítva — kissé emelkedett a csecsemő- halandóság. — örvendetes, hogy az üzemi balesetek alakulása javuló ten­denciát mutat, a foglalkozási megbetegedések száma viszont az év első hat hónapjában emel­kedett. — Mindent egybevetve: alap­jában véve a mérleg pozitív, az ország lakosságának egészségügyi helyzete, ellátása az elmúlt két és fél év tükrében is kielégítő­nek mondható — fejezték be a tájékoztatást a minisztérium il­letékesei. (MTI) Egy szép kiállítás sikere Az idei Duna menti folklórfesztivál keretében rendezték m$g Kalo­csán az országos csipkekiállítást. A városi művelődési ház egyik ter­mében üvegtárlók alatt és körben a falakon láthatták az érdeklődök a hazánk különböző tájairól származó, vonzóan szép csipkéket. • A szakszerűen, ízlésesen megrendezett kiállítást három hót alatt négyezernél több érdeklődő tekintette meg. Képünkön egy kalocsai csipkerajongó a sikeres tárlat egyik hangulatos részletében gyönyör­ködik. • Kényelmes helyiségben várják az autóbuszt a bácsszentgyörgyiek. t . A'z 1800 kötetes könyvtárnak 42 rendszeres látogatója van. Kovács Ferencné könyvtárvezető készségesen segít és tanácsokat ad az ol­vasnivaló kiválasztásában. • Az ifjúsági klubban televíziót néznék, szellemi vetélkedőket, író- olvasó találkozókat rendeznek a fiatalok (Pásztor Zoltán felvételei) Balesetet okozott és továbbhajtott Tíz óra alatt elfogták a cserbenhagyót A rendőrség segítségnyújtás el­mulasztásának alapos gyanúja miatt őrizetbe vette Hotsang Jó­zsefet, a madarasi Béke Tsz 49 éves vontatóvezetőjét. Madaras, Nagy Lajos utca 27. szám alatti lakost. Kedden 6 óra 45 pe: ckor Kiskunhalas belterületén a Rzász Károly és a Holló utca kereszte­ződésében Hofsang József a rá­bízott vontatóval balra kanyaro­dott és nem adta meg az elsŐDb- séget a vele szemben motorke­rékpárjával közlekedő Bacsó István 22 éves, Kiskunhalas, Fel­sőöregszőlők 255. szám alatti la­kosnak. Bacsó István, hogy az összeütközést elkerülje, hirtelen jobbra kormányozta járművét, s ezért egy jelzőtábla vasoszlo­pának ütközött, majd felborult. Hofsang József látva a balesetet megállt, odament a sérülthöz, felültette, majd a tőle elvárható segítségnyújtás nélkül eltávozott. Ezzel tulajdonképpen nemcsak a közlekedés szabályait sértette meg súlyosan, de vétett a huma­nizmus ellen is. A rendőrség nem sokkal később a cserbenha­gyó felkutatá­sára indult, s délután 4 óra 45 perckor el­fogta Hofsang Józsefet. Bacsó Istvánt súlyos sérüléssel szál­lították a kór­házba. Súlyos testi sértést okoló közlekedési vétség alapos gyanúja miatt eljárást indí­tottak Szabó István, Tisza- püspök, Lenin utca 71. szám alatti lakos el­len. Szabó jár­művét Mészá­ros Miklós, bu­dapesti lakos vontatta Lajos­mizse belterületén. Egyik jármű vezetője sem biztosított egy mé­ter széles sávot a gyalogos szá­mára, s ezért Szabó elütötte az úttest szélén gyalogló Kosik Klá­ra 18 éves, Lajosmiizse, Dózsa György út 203. szám alatti la­kost. A szerencsétlen lányt esz­méletlen állapotban, életveszé­lyes sérüléssel a kecskeméti kór­házba szálították. Szabó István járművéről — tekintettel annak műszaki állapotára — a hatósági jelzéseket leszerelték. A balese­tért egyébként Mészáros Mik­lóst is felelősség terheli. Könnyen tragikussá válható szerencsétlenséget okozott kedden délelőtt az IG 15—39 forgalmi rendszámú Trabant gépkocsi ve­zetője, Kecskeméten. A keramit burkolatú úton járművét nem a megfelelő sebességgel vezette, az megcsúszott és egy teherautónak ütközött. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de mint a képen is látható, az anyagi kár jelentős. G. G. 9 Bemutatkozott a TU—154-es. A Ferihegyi repülőtéren ünnepélye­sen fogadták a MALÉV gépparkjának újonnan vásárolt „sztárját”, a három sugár haj tóműves TU—154-est. A világ egyik legkorszerűbb re­pülőgépén 128—160 , utas, ezenkívül 4—5 tonna áru száguld 11 ezer ír.éter^ magasságban 900 kilométeres sebességgel. A hazai próbák után a gép 1974 nyarán kapcsolódik be a menetrendszerű közlekedésbe. • Moszkvai fiatalok Csepelen. A szocialista fővárosok ifjúságá­nak budapesti, találkozóján részt vevő delegációk a fővárosi kerü­letek életével ismerkedtek. Ké­pünkön : a moszkvai küldöttség tagjai a Csepeli Vas- és Fém- művekben. (MTI foto: Szebelédy Géza felv. — KS) • Péter János Varsóban. Pé­ter János külügyminiszter — lengyel kollégája hivatalos bará­ti látogatásra szóló meghívásá­nak eleget téve — Varsóba érke-' zetfc. Képünkön: Péter János és Stefan Olszowszki külügyminisz­ter a varsói pályaudvaron. (Telefoto—CAF—MTI—KS) • Megkezdődött Szegeden a 14. biokémiai vándorgyűlés. A biológiai tudományok és kutatások egyik hazai központjában Szegeden rende­zik meg a 14. biokémiai vándorgyűlést. A három napig tartó tudomá­nyos programot szerdán, az újszegedi November 7. Művelődési Köz­pontban nyitották meg, csaknem 200 hazai' tudományos kutató és gya­korlati szakember részvételével. • Csehszlovák—amerikai vagyonjogi tárgyalások. A csehszlovák fővárosban bejelentették, hogy szeptember 10-én vagyonjogi tárgyalá­sok kezdődnek az Egyesült Államok képviselőivel. A tisztázatlan kér­dések hosszú éveken át akadályozták a viszony normalizálását és ja­vítását. Csehszlovák részről korábban már jelezték, hogy az Egyesült Államokban zárolt csehszlovák aranyról, illetve államosított amerikai javakról lesz szó. • Támadás Szaúd-Arábia párizsi nagykövetsége ellen. A párizsi rendőrség bejelentése szerint szerdán három fegyveres nagy lövöldö­zés közepette behatolt Szaúd-Arábia párizsi nagykövetségére és túszo­kat ejtve elbarikádozta magát. Az első jelentések szerint a lövöldözés során egy személy megsérült. Az arabul beszélő támadók több nagy­követségi dolgozót fogságba ejtettek és egy Jordániában börtönben tartott palesztin személy szabadon bocsátását követelik. Követelik to­vábbá, hogy valamelyik arab légitársaság hat órán belül bocsásson rendelkezésükre egy repülőgépet. A kuvaiti nagykövetségen bejelen­tették, hogy a kuvaiti és a szaúdi nagykövet telefonon tárgyalásokat folytat az eddig még nem azonosított kommandóval. A szaúdi nagy­követség épületét mintegy háromszáz főnyi rendőri erő körülvette. (Reuter, AFP, UPI, AP) • Öttalálatos. Szerdán Óbudán, az OTP III. kerületi fiókjában kifizették a 34. játékhét öttalá­latos lottószelvényének nyeremé­nyét. A 2 153 821 forinton ketten osztoztak, közülük az egyik sze­rencsés nyertesnek ez mór a má­sodik telitalálata a lottón. A nye­reményt á felhasználásig taka­rékbetétbe Helvezték. • Kondor József megérkezett Helsinkibe. Szerdán a finn kor­mány meghívására hivatalos lá­togatásra Helsinkibe érkezett Bondor József éüítés- és város- fejlesztésügyi miniszter. Fogad­tatására a renülőtéren megjelent finn miniszter kollégája, Pekka Tarjanne miniszter és több ve­zető munkatársa. Ott volt Rónai Rudolf, hazánk helsinki nagykö­vete is. (KÜM) AZ ÖNCSALÓ avagy, hogy eredményes a diéta. (A Polish Weekiy-ből) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség ép kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a * Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, 11-122, Telexszám:' 224609 bmlv h Terjeszti: a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—95162 jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással 6*01 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25065

Next

/
Oldalképek
Tartalom