Petőfi Népe, 1973. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-23 / 223. szám

l*m. szeptember 23. • PETŐFI NÉPE • 7 ÉVFORDULÓ-SZEPTEMBER 30. VASÁRNAP Christian Thoma- sius német jogtudós és filozófus ma 245 éve, 17128. szeptember 23-án halt meg. 1687- ben ö tartott először német nyelven főis­kolai előadásokat és adta ki 1688-ban az első német nyelvű tudományos folyó­iratot. A felvilágoso­dás szellemében harcolt a boszorkány- perek és a kínvallatás ellen. SZEPTEMBER 24. HÉTFŐ 390 éve. 1583-ban e napon született Al­brecht Wallenstein, a harmincéves há­ború kiemelkedő hadvezére. A dán király és a német protestáns fejedel­mek seregei feletti győzelmei során Mecklenburgot, Hol­steint. Schleswiget és Jütlandot foglalta el= de az l'632-es ltitzeni veresége után a császár ha­zaárulással vádolta és Eger várában meggyilkoltatta. Alakját Schiller nagyszabású dráma-trilógiájával örö­kítette meg. SZEPTEMBER 25. KEDD A modern össz­hangzattan megala­pítója, Jean Philippe Rameau (ejtsd: Rá­mó) francia zene­szerző, ma 290 éve, 1683. szeptember 25-én született. Ope­rái a klasszikus francia dalművek sorát jelentették (Castor és Pollux, Dardanus stb.) és jellemzőjük az volt, hogy bennük a tánc, a kórus és a zenekar egységet alkotott. SZEPTEMBER 26. SZERDA 75 éve, 1898. szep­tember 26-án szüle­tett George Gersh­win (ejtsd: Görsvin) amerikai zeneszerző, íytűveiben a néger zenéből sok ritmikus és melodikus elemet vett át, zenéjét még­sem sorolhatjuk a dzsesszhez. Inkább egy sajátos, a nagy­város színeit festő, szuggesztív zenei stílust honosított meg. Világhírű mű­ve a Rhapsody in Blue („Kék rapszó­dia), zenekari művei (pl. az Egy ame­rikai Párizsban) és a sok szociálkri- tikai vonással rendelkező Porgy and Bess c. operája az egész világot be­járták. Az utóbbi érdekessége, hogy összes szereplője néger. SZEPTEMBER 27. CSÜTÖRTÖK SPORT-SPORT-SPORT Wilhelmus Jacobus s’Gravesande holland egyetemi tanár, ma 285 éve, 1688. szeptemberében született, ö. ve­zette be először a természettudomá­nyok oktatásába a kísérleti rendszert és alkotta meg a mai leideni egyetem első fizikai kísérleti eszközeit. Ké­pünk: a gőz-reakciós kísérleti kocsi­ja. Fotó: Természettudományok Tör­ténetének Múzeuma, Leiden. SZEPTEMBER 28. PÉNTEK Az egyik első gépkocsi szerkesztője, Charles Duryea amerikai technikus ma 35 éve. 1938. IX. hó 28-án halt meg. isiben mutatta be Springfield- ben a testvérével, Frank-el együtt ké­szített „ló nélküli kocsi”-ját (Horse- less carriage), mely már gumiabroncs­csal, motorja pedig karburátorral volt ellátva. Foto: Smithsonian Institution Washington. SZEPTEMBER 29. SZOMBAT LÖVÉSZÉT Középiskolások a Szalvai Kupáért A Fegyveres Erők Napja tiszteletére rendezi még Kecs­keméten a városi KISZ-bi- zottság, a városi tanács és az MHSZ Kecskemét városi ve­zetősége a Szalvai Kupa kö­zépiskolás lövészversenyt. A kupáért szeptember 28-án, pénteken reggel 9 órai kezdet­tel 20 középfokú iskola 8 fős csapata (minden csapat 4—4 leány és fiúversenyzőből áll) kezdi meg a küzdelmet. A kö­zépiskolások Szalvai Kupa lö­vészversenye már hagyományos vetélkedő. Először 1970. évben rendezték meg. A kupa jelenle­gi vedője a kecskeméti 607. sz. ITSK együttese. Szeptember 29—30-án az MHSZ kecskeméti városi lövészklubja rendez országos pontszerző lö­vészversenyt, amely az előzetes nevezések alapján igen népes és színvonalas küzdelemnek ígér­kezik. A salgótarjáni, szegedi, nagykőrösi klubok, valamint a Bp. FÉG csapata már bejelen­tette részvételét, de még további nevezések várhatók, s megyénk versenyzői is ott lesznek. Tíz év után ismét sportolnak az imrehegyi fiatalok Imrehegy aprócska kis község Kecel és Kiskunhalas között. Szorgalmas, barátságos emberek- . kel, s növekvő igényekkel. Vala­mikor, úgy tíz évvel ezelőtt sportkör is működött itt, de az­tán abbamaradt minden. A játé­kosok szétszéledtek, a pályát el­borította a gaz. Hosszú kihagyás után a idén nyáron újból megindult a szerve­zés és a fiatalok összefogása si­kerrel járt. A járási labdarúgó­bajnokság ősszel új csapattal gaz­dagodott. Az imrehegyi fiatalok is ott voltak a pályára lépő csa­patok között, s ha már egyszer elkezdték, akkor komolyan is ve­szik azt, amit csinálnak. A hárem lejátszott mérkőzés után 2 győ­zelemmel a táblázat harmadik helyén állnak, ami egy újonctól nagyon szép eredmény. — Pedig nem ment könnyen a szervezés — emlékezik Mészáros Ferenc, párttitkár. — Az összefo­gás mégis sikerre vezetett. A fiatalok kezdeményezése találko­zott a községi párt- és állami, valamint a szövetkezet vezetői­nek megértésével és támogatásá­val. Hamarosan megkezdtük a pálya rend behozását, szereztünk edzőfelszerelést és a Kecelről jött jálékosedző, Kiss Károly irá­nyításával megkezdődtek az ed­zések. Kik segítettek? — A pálya építésénél segített a szakszövetkezet. Oszlopokat adott, a kapukat is segített fel­állítani és vállalta a csapat szál­lítását. A községi tanács is adott 15 ezer forintot és ebből vásá­roltunk két teljes felszerelést. Imrehegyen tehát megalakult és működik a sportkör. Mit vár­nak az új egyesülettől? — A sportkörnek társadalmi szempontból is nagy jelentősége van a községben. Számunkra azt is eredményezte, hogy megélén­kült a KISZ-élat, s reméljük, hogy a fiatalok jobban idekötőd­nek. itt vállalnak munkát a köz­ségben. Azért is szeretnénk, ha a fiatalok továbbra is lelkesen végeznék a sportmunkát. Az im­rehegyi sportolók nevében kö­szönjük mindazoknak a támoga­tását, akik részt vettek a sport­kör létrehozásában, a község ap- raját-nagyját pedig arra kérjük, hogy ha mással r(em is, de je­lenlétükkel és buzdításukkal se­gítsék a fiatal csapatunkat. Sz. Z. Francia időjóslás Illyés Gyula „Nyitott ajtó” című műfordítás-gyűjteményéből két nép- költészeti rigmust választottunk ki. Szeptemberi időjóslás a franciáknál. Az egyik: vízszintes 1. és függőleges 33. (Zárt betűk: B, E, ö, É; 111. ö.). A másik, függőleges 49., 14. és 18. (Zárt betűk: Y. Y: ill. I: ill. M, E. M, D.) VÍZSZINTES: 14. 'Nehézségek le­győzésére képessé tevő lendület. 15. ÓjSási hiba (két szó). 1.6. Boglár ré- sz$! 17. Részvénytársaság. 19. Germá- nium vegyjele. 20. Kikötő része! 21. Rag, -be párja. 22. Kettőzve: enni ad. 23. Csúcsteljesítmény. 26. Mély hang­rendű helyrag. 27. Erich Kästner re­gényhőse. 29- Balatoni hal. 30. Hazánk leghosszabb folyója. 22. Szabvány. 34. Fordított kettőzött kettős betű. 36. Ju­goszláv egyetemi város. 37. Vanádium és kálium vegyjele. 38. Középen né­zik! 40. Bim- . . .! 42. Határozott név­elő. 43. Szovjetunióban élő rokonaink. 44. Zsák végei! 46. Becézett női név! 47. Atom központi része. 48. Gúla egy­nemű betűi. 49. Bátor. <51. Vízben él. 53. „Az én. . ., az én váram.” 55. Elő- ázsial köztársaság. 57. Elmond. 58. Savanyú vinkó. 59. A csodálkozás szava. 60. . . szegények”: Jókai re­génye. 62. Téi kezdete és vége! 63. Ezüst vegyjele. 64. Félig eltolt! 66. Szcúmizációs hang. 67. Állóvíz. 68. Skálahangok. 70. Női név. 73. Védő­FÜGGÖLEGES: 2. Amerikai Egye­sült ... 3. Tereiére. 4. Keresztül. 5. Első lett. fi Felfog. 7. G. ö. 8. Egy­forma betűk. 9. Nigéria fővárosa. 10. Város a Mátra és a Bükk között. 11. Kettős betű. 12. Békahal. 13. Görög nomosz (közigazgatási egység) a Pe- loponnészosz félszigeten. 22. Itt hagvsz minket. 28. ,,Rob . . .”; Walter Scott regénye. 24. Apaállat. 25. Egyforma betűk. 28. .Tegyez. 311. Elege van belő­le. 35. A Szovjetunióban élő nép. 39. Alkotó. 40. BSM. 41. Nem megy to­vább. 4k Budapesten 22 van. 48. Mis­kolci patak. 50. Rag. -re párja. 51. Ér­tékes Drémű. rágcsáló víziállat. 52. Függ. 54. Szelíd vad (ford.). 56. Súly­mérték. 57. Hinté. 61. Hordópenész — névelővel. 62. A Nyugat nagy nemze­dékéhez tartozó költő, kiváló műfor­dító, (Árpád, 1886—1928). 65. Mark Twain regényhőse. 67. Kiváló szovjet sakkozó. 6®. Hálóban a. labda. 69. Se­reg. 71. Lám. 72. Rangjelző szócska. 73. Fél perc! 74. TJ. a., mint a függ. 50. számú sor. Beküldendő a vízsz. 1., valamint a függ. 49., 14.. sorok megfejtése. függ. 33., 18. számú (B. L) A szeptember 16-án közölt kereszt- rejtvény helyes megfejtése: (Vízszin­tes 4.:) Gúny nélkül olyan volna a világ, (Függőleges 1.:) mint az erdő madarak nélkül. A megfejtők közül a következők nyertek könyvjutalmat: Galambos Menyhért 6343 Miske, Krajcsir István 6090 Kunszentmiklós, Kelemen Antal- né 6000 Kecskemét. Az MNK harmadik fordulója Szerdán már a labdarugó MNK harmadik fordulójában találkoz­nak, az állvamaradt csapatok. Az elmúlt héten játszott forduló so­rán az MNK hü maradt a ha­gyományaihoz. Két NB III-as csapat búcsúzott el a küzdelem­től. A Kiskőrös döntetlennel, ami aránylag még elfogadható ered­mény. Annál nagyobb meglepe­tés, hogy a Nyári Totó Kupában oly remekül helytálló Kiskunfél­egyházi Vasas öt gólt kapott a megyei I. osztályú Gábor A. SE- től. Két járási csapat is kihar­colta a továbbjutást, s így a múlt szerdáról elhalasztott Radnóti SE—Kalocsai VTSK találkozó résztvevőivel együtt 2 járási, 2 megyei JI. osztályú, 7 I. osztá­lyú, 4 NB III-as, 2 NB Il-es és 1 NB I B-s csapat játszik szep­tember 26-án a továbbjutásért. A párosítás a következő: Solt- vadkert—Kiskunhalasi MEDOSZ, Lakitelek—KTE, Gábor Á. SE— Mezőfi SE, Radnóti SE—Kalocsai VTSK, Tompa—Bajai SK, Her­cegszántó—Vaskút. Jánoshalma— Fájsz, Kecskeméti MÁV—Tisza- alpár. /ÍZ EDZŐ BÍZIK A JÓ EREDMÉNYBEN Az elmúlt vásárna-o nagysze­rű győzelmet aratott a KSC Nagykanizsán. A 0:1 után már elégedetlen volt az Olajbányász közönsége. Sípolt, fütyült bosz- szankodott. A 0:2 hideg zuhany­ként hatott. Elcsendesült a sta­dion. Csak egv ember ugrott fel ültéből, s magasba emelt karral fejezte ki örömmámorát; Kiss József gyúró. — Én vagyok az egyetlen kecs­keméti szurkoló, hairá KSC! — kiáltotta. A válasz sem maradt el — 1:2 lett a végeredmény ... — Ilyen fegyelmezett taktiká­val küzdő csapatban még nem szerepeltem, mint amilyen ezút­tal a KSC volt — mondta elis­merően Koós László, aki ismét kezdi visszanverni iátékkedvét, igazi jó formáját. — Hát igen — mondta Dezső- fi Ferenc edző — fegyelmezett­ségével nyert a csaoat. Meg nagy lelkesedésével, amelv átsegítette őket a holtoonton. Hétfőn fürdőben voltak a lab­darúgók, s a vasárnapi mérkőzés fáradalmait pihenték ki, kedden délelőtt azonban már megkezdő­dött a Komló elleni felkészülés. Kombinált edzéseken vettek részt a játékosok, amelyen túl­súlyban voltak a iabdás gya­korlatok. Szerdán délelőtt egyé­ni foglalkozást tartott Dezsőfi edző a védőkkel, míg a délutá­ni program erőnlétfeilesztő ed­zést tartalmazott. Csütörtökön a csatárokkal külön foglalkozott az edző. akik a cselezést és a ka- puralövést gyakorolták. Pénte­ken könnyű, pihentető foglalko­zás volt. Ekkor dolgozták ki és gyakorolták a Komló elleni tak­tikát. — Milyen felfogásban játszik a csapat vasárnap? — kérdeztük. — A szokásos támadó taktiká­val küldöm pályára a fiúkat — mondta a mester. — Sainos nem abban a legjobb felállításban, amelyben szeretném. Kurucsai ugyanis megsérült az Olajbá­nyász elleni találkozón, s így még nyitott kérdés a középhát­véd személye. Pasekot pedig egy hétre eltiltották. Diószegi és Molnár iátéka viszont előtérbe került. — Miiven összeállításban lép pályára a KSC? — A győztes csapaton csak kényszerből változtatok. Még nem döntöttem véglegesen, kik kerülnek a megüresedett helyek­re. — Mit vár a mérkőzéstől? — Jó eredményt. Bízom a fiúk­ban. B. I. TERMELŐSZÖVETKEZETEK, ÁLLAMI GAZDASAGOK, TERMELŐ ÜZEMEK figyelem! építőipari gépeket. SZF—800 szalagfűrész Vándor szalagfűrész 600-as KF—500 faipari körfűrész GKT—60 keresztfűrész (Gatter) J—175 literes betonkeverő vilíar.ymotorral J—175 literes betonkeverő Diesel-motorral UK—200 literes betonkeverő villanymotorral FAVORIT 250 1 betonkeverő villanymotorral F’AVORIT 250 1 betonkeverő Diesel-motorral J—275 literes betonkeverő Diesel-motorral ÍV1HSZ—3 habarcsszivattyú SC—60 m:l-es cementsiló BH—3 benzinmotoros tűvibrátor KL—150/7 Zefir légkompresszor KL—300/32 Ciklon légkompresszor Raktárról azonnal biztosítjuk, illetve szállítható. n faipari és 33 946,— Ft 19 960,— Ft 39 108,— Ft 291 220,— Ft 36 750,— Ft 49 300,— Ft 29 730,— Ft 31 040,— Ft 47 823,— Ft 65 220,— Ft 11 945,— Ft 128 212,— Ft 14 070,— Ft 185 815,— Ft 278 192,— Ft AGROKER Kecskemét, Halasi út 29. Telefon: 12-550/29. Előadó: Mucsi István 4431 4515 éve, 1518. szep­tember 29-én szüle­tett Tintoretto (Ja- copo Robusti) olasz festő, a velencei ba­rokk kiemelkedő mestere. Kitűnnek a roppant képzelőerő­vel, a tömegek el­rendezésének nagy- szerűségével, leg­többször festői táj keretében ábrázolt bibliai kompozí­ciói* melyek közül a Kánai mennyeg- ző (1561) címűt a párizsi Louvre-ban a Mona Lisávai szemközt helyezték el. Világi művei közül nyugodt, póz­nélküli portréi és a Zsuzsánna a für­dőben c. képe emelkedik ki. SZÉNMONOX1D A VÉRBEN A kipufogógázok okozta levegő- szennyeződést vizsgáló amerikai tu­dósok egyik legutóbbi közlése sze­rint Washington lakossága egy bizo­nyos százalékának a vérében viszony­lag magas fokú a szénmonoxid-kon- centráció. Ez a szénmonoxid-mennyi- ség egyelőre ugyan nem okoz súlyos betegséget, de már-már megközelíti azt a határt, amikor a betegség első szimptómái megállapíthatók. A labo­ratóriumi vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a dohányzód vérében a szénmonoxid-szint átlagosan 2,4— 4-szer magasabb a megengedhetőnél. MAI MŰSOR VASÁRNAP TELEVÍZIÓ 8.20: Iskolatévé. Felsőfokú ma­tematika. Egyváltozós függvény. 9.00: Sprechen Sie Deutsch? Német nyelvtanfolyam ha­ladóknak. Tengerész élet! 9.50: Csak gyerekeknek! 1. A megtépett veréb. Szovjet rajzfilm. 2. Vidám földrajz. Lengyel rajzfilm. 10.20: An juta útja. Magyarul be­szélő szovjet film. (ism.) 11.40: Nemzetközi motocross­verseny. Közvetítés a Far­kashegyről. 15.38: Társadalom és iskola. Ri- portfilm a TIT szegedi pedagógiai nyári egyete­méről. 16.20: „Nehéz ma férjhez menni” (Színes). Tévéjáték. (ism.) 17.25: Reklámműsor. 17.30: Műsorainkat ajánljuk! 17.55: Reklámműsor. 18.05: Delta. Tudományos híradó. 18.30: Sporthírek. 18.40: Esti mese. 19.00: A Hét. 20.00: Hírek. 20.05: KLASSZIKUSOK TEVE- FILMEN. Vihar. Shakes­peare drámájának magya­rul beszélő angol tévé- film-változata. 22.00: Hírek — Sporthírek. KOSSUTH 8.05: Külpolitikai negyedóra. 8.20: Domahidi László népdalo­kat énekel, Keszthelyi Pál furulyázik. 8.44: Az írnok és a fáraó. He­gedűs Géza regénye rá­dióra alkalmazva. 9.50: Szerkesztői üzenetek. 10.03: A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusa Bárdos Lajos kórusművei­ből énekel. 10.16: Polkák. 10.30: Vasárnapi koktél. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 13.01: Nem azért mondom. — Jegyzet. 13.11: Művészlemezek. 13.44: Búcsú Amerikától. 14.04: Korunk operacsillagai. Placido Domingo. 15.08: Eötvös József műveiből. Magyarország 1514-ben. 15.55: Legénybúcsú. Részletek Oscar Straus operettjéből. 16.48: Csokonai Vitéz Mihály versei. 17.05: Vavrinecz Béla feldolgozá­saiból. 17.30: Lírai önarckép — versek. 17.45: Vladimir Horowitz felvéte­leiből. 18.13: Magnósok figyelem! 19.15: A világirodalom remekei. 19.53! Olasz-svájci útinapló. 20.34: Húsz perc sanzon. 20.54: A Hamburgi Rádió zeneka­rának hangversenye. 22.48: Radnóti Miklós költemé­nyei. 23.00: Könnyűzene. PETŐFI 8.00: Miska bácsi lemezesládája. 8.30: Érdekességek a jövő hét műsorából. 9.09: Vendégségben őseinknél. 9.41: Zenei anyanyelvűnk. 9.51: Magyar múzsa. 10.31: Paisiello: Az úrhatnám szolgáló. Vígopera — két részben. 11.26: Ismerkedés. 11.46: Az 1972. évi Pozsonyi In- terpódium résztvevőinek zenekari hangversenye. 13.11: A lila szamár — mesejáték. 14.00: Táskarádió. 15.00: Themze-parti képeslap. Ri­port. 16.05: Mit üzen a Rádió? 16.40: Barbara Streisand és Frank Sinatra énekel. 17.00: Tudósaink arcképcsarno­ka. 17.15: Sándor Judit énekel. 18.05: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 18.17: Magyar zeneművek. 19.50: Jóestét, gyerekek! 20.15: Ez is, az is ... Hámori Éva műsora. 22.10: Táncdalainkból. 3. MŰSOR 8.09: Szimfonikus zene. 9.45: Mesterek és tanítványok. Riportsorozat. 10.00: Üj Zenei Üjság. 10.35: Bolondóra. Epizódok Goda Gábor regényéből. 11.20: Händel műveiből. 12.10: Gulliver utazásai. 15.29: A Magyar Rádió és Tele­vízió énekkarának opera­felvételeiből. 13.33: Századunk mestermüvei- bői. 14.51: Gyöngy Pál operett- és filmzenéiből. 15.30: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Kb.: 18.15: A Tátrai vonósnégyes hangversenye. Kb.: 19.45: Acker Bilk zenekara ját­szik. 20.05: Haydn-művek. 20.40: Csak fiataloknak! 22.10: Rigoletto. Részletek Verdi operájából. HÉTFŐ KOSSUTH 8.15: Mit üzen a Rádió? (Ism.) 8.50: Kocsár Miklós: Suhanj szerelem — James Joyce versel. 9.01: Hét bagoly. Krúdy Gyu­la regénye rádióra alkal­mazva. IX. rész 9.30: A hét zeneműve — Bar­tók: Szonáta két zongo­rára és ütőhangszerekre. 10.05: Iskolarádió. 10.30: Mozart: Oboanégyes. 10.47: Otirány: Skócia. 12.20: Ki nyer ma: Játék és muzsika tíz percben. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Déki Lakatos Sándor né­pi zenekara játszik. 13.50: Válaszolunk hallgatóink­nak ! 14.05: Édes anyanyelvűnk (Ism.) 14.10: Liszt-müvek. 14.40: Tücsökzene. Részletek Szabó Lőrinc versciklusá­ból. (Ism.) 15.10: Iskolarádió. 15.50: Könnyűzene, hangszer­szólók. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Ránki György: Penta­eroplionia. 16.20: Az élő népdal. 16.30: Régine Crespin és Franco Corelli énekel. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: A hét rádióhallgatója... 17.40: Tudományos híradó. 17.55: Huszas stúdió. Riport 19.00: Esti krónika. 19.30: Értjük egymást! Hegedűs Géza rádiónovellája. 19.35: Kapcsoljuk az Erkel Szín­házat. A Magyar Állami Hangversenyzenekar Bar­tók hangversenye a Bu­dapesti Zenei Heteken. Kb: 21.30: Mikrolánc. Kb: 22.20: Népdalok. 22.45: Gondolatok nyelvünk ere­detéről. 23.00: Tánczene éjfélig. 0.1X): A Francia Rádió madrigál- kórusa énekel. PETŐFI 8.05: Népdalcsokor. 9.03: Ezeregy délelőtt. A Gyer­mekrádió műsora. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Zenekari muzsika. 13.03: Az oroszlánt az oroszlán­ról lehet megismerni. 13.20: Operaötösök. 14.00: Kettőtől—ötig . .. 17.00: Kettesben . .. 18.05: Külpolitikai figyelő (Ism.) 18.20: Eötvös Lorándnál tanult —Einsteinnel dolgozott. Beszélgetés. 18.45: Közkívánatra! 19.46: Reklám. 19.51: Oj könyvek. (Ism.) 19.54: Jóestét, gyerekek! 20.00: Esti Krónika II. kiadás. 20.25: Sporthíradó. 20.35: Szórakoztató antikvárium. 23.15: A hét zenemüve — Bar­tók: Szonáta két zongo­rára és ütőhangszerekre. (Ism.) 23.45: Jáger Balázs János gordon- kázik. 3. MŰSOR 15.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Kb: 18.15: Iskolarádió. Angol társal­gás középhaladóknak. 18.35: Huszonöt perc beat. 19.00: A XX. század zenéjéből. 19.35: Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban. (Ism.) 19.55: Üj operalemezeinkből. 20.15: Dzsesszfelvételekből. 20.46: Rádiószínház. Mindenki egyenlő eséllyel — hang­játék. 21.42: Bach-művek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom