Petőfi Népe, 1973. augusztus (28. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-01 / 178. szám

V \ IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: nappali felhőképződés, kedden kevés helyen záporral, zivatarral, valószínűleg eső nélkül. Gyenge, a nappali órákban kissé megélénkülő, változó irá­nyú szél. Az évszaknak megfelelő hőmérséklet. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet: 12—17, legmagasabb nappali hőmér­séklet szerdán: 24—29 fok között. Szolidaritás a nemzeti felszabadításért küzdő népek harcával VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJ \ XXVIII. évf., 178. szám Ara: 90 fillér 1973. augusztus 1., szerda Közös közlemény a krími tanácskozásról * A Krím-félszigeten július 31-én megtartották a szocialista országok kommunista és munkáspártjai vezetőinek találko­zóját, amelyen részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommu­nista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Bolgár Nép- köztársaság államtanácsának elnöke; Gustav Husák, Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára; Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; Kádár János a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; Jumzsa- gijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a Mongol Népköztársaság Miniszter- tanácsának elnöke; Erich Honecker, a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságának első titkára; Nicolae Ceau- sescu, a Román Kommunista Párt főtitkára; a Román Szo­cialista Köztársaság Államtanácsának elnöke; Leonyid Brezs- nyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, valamint Andrej Gromiko, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere, Borisz Ponomarjov, az SZKP Politikai Bizottságának póttagja, a Központi Bizottság titká­ra és Konsztantyin Katusev, az SZKP Központi Bizottságá­nak titkára. * A berlini VIT negyedik napja, kedd a nemzeti függetlenségü­kért. a szabadságukért, a demok­ráciáért, a társadalmi haladásért küzdő népek, fiatalok harcával való szolidaritás jegyében zajlott. Délelőtt a Humboldt-egyete- men több fontos szemináriumot tartottak, melyeken számos érde­kes témáról cseréltek véleményt a részvevők. Az apartheidet és a rasszizmust a XX. század szégye­neként emlegették; beszéltek Af­rika fiataljainak a neokolonializ- mus és az imperialista beavatko­zás elleni harcáról, azokról az erőfeszítésekről, amelyeket La- tin-Amerika népe. s ifjúsága tesz azért, hogy országaikban a ter­mészeti kincseket ne foszthassák ki az imperialista monopóliumok. Érdekes volt az a szeminárium is. amely a gazdasági elmaradott­ság az alultápláltság és az írás­tudatlanság felszámolásáért foly­tatott harc eddigi eredményeiről számolt be. és utalt azokra a tö­rekvésekre. amelyeket a fejlődő országok érdekelt ifjúsága a jö­vőben tenni kíván. Több érdeklődőt vonzott az a tanácskozás, ahol a latin-ameri­kai országok agrárreformkérdé- seit tűzték napirendre. Többféle nézet hangzott el. mindenesetté azzal az alapvető mondanivaló­val. hogy a földreformot Latin- Amerikában mielőbb végre kell hajtani. Sokan érdeklődtek a né­pi egység és a demokratikus erők együttműködésének problémáit megvitató tanácskozás iránt. A szemináriumok foglalkoztak a külföldi monopóliumoknak Ázsia országai gazdasági életébe való beavatkozásával is; a nemzeti • Angéla Davis (balról a második) amerikai néger filozófusnő, az EgyesUlt Államok KP KB tagja, Berlinben vietnami küldöttekkel találkozott. Balról a harmadik Vo Thi Ein, a My Lay-i vérengzés egyetlen életben maradt tanúja, az elpusztított helység lakói közül. (Telei otó — Pl—MTl^KS) kérdés megoldásának lehetőségei­vel. az afrikai ifjúság szerepével a nemzeti kultúra újjászületésé­ben. Délelőtt két barátságvonat in­dult az Odera menti Frankfurtba és Erfurtba. Az előbbiben baráti találkozókon ismerkedtek a VIT- küldöttek a város fiataljaival; Erfurt mellett. Buchenwaldban nagygyűlésen vettek részt, ahol megemlékeztek a nácizmus gaz­tetteiről. A délutáni programok között több szolidaritási gyűlés szerepelt. A város több pontján a liatalok együttérzéseiket fejez­ték ki az afrikai országok, a la­tin-amerikai népek. Dél-Amerika népeinek függetlenségi harcával, az előrehaladásért vívott küzdel­mükkel. Külön gyűlésen találkoz­tak Banglades. Korea. Chile és Kuba Berlinben megjelent kép­viselőivel. (MTI) Befejezés előtt az aratás A várakozásnak megfelelő termésátlag - Jég- és vízkár a Bácskában A találkozó résztvevői tájékoz­tattál: egymást pártjuk életéről es tevékenységéről, szocialista államuk fejlődéséről. Megvitat­ták a testvéri pártok és orszá­gok közötti politikai, gazdasági és ideológiai együttműködés kérdéseit. Véleménycserét foly­tattak az időszerű nemzetközi problémákról is. (Folytatás a 2. oldalon) • Pártvezetők a tárgyalóasztalnál. (Telefoto — TASZSZ—MTI—KS) Brezsnyev-Kádár találkozó Leonyid Brezsnyev, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitkára kedden a Krímben találkozott Kádár Jánossal, á Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával. A találkozón, a szovjet párt­ós kormányküldöttségnek 1972. őszén Magyarországon tett láto­gatása során elért megállapodá­sok szellemében megvitatták az SZKP és az MSZMP kpzötti test­véri kapcsolatok elmélyítésének és a sokoldalú szovjet—magyar együttműködés további fejlesz­tésének kérdéseit. A szívélyes, baráti légkörű ta­lálkozót a megvitatott kérdések­ben való teljes nézetazonosság jellemezte. (TASZSZ) Szőke Pál és Török Lajos har- kakötönvi kombájnos június vé­ge óta nem sok időt töltött hozzá­tartozói körében. Az Egyesülés Tsz-ben akkor kezdett érni az ár­pa, és a két erőgépvezető azóta szinte megszakítás nélkül a kom­bájnon ül. Nehéz a munkájuk, mert a szélvihar és a zápor ösz- szekuszálta a kalászost. Fárado­zásuk mégsem hiábavaló. A ter­més kielégítő. Az árpa és a 8 faj­ta búza a magtárba került. Mint­egy félszáz hektár triticalét kell ;nég betakarítaniuk, és akkor va­lamennyi kalászos terményét fe­dél alá helyezhetik. A kelebiai határban Beszédes László. Bóna György. Fenyvesi Mihály. Paska Mihály már le­szállt a Rákóczi Csillaga Terme­lőszövetkezet kombájnjáról és a nyári szántással igyekszik. Dicsé­retes szorgalommal dolgoznak az állami gazdasági és szövetkezeti földeken megyeszerte. Ennek eredménye, hogy július 30-án Bács-Kiskun megyében összeha­sonlíthatatlanul kedvezőbb a helyzet, mint tavaly ilyenkor. A megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályának leg­utóbbi értékelése szerint július 30-ig a 128 ezer hektár kalászos­nak a 90 százalékát learatták, sőt "a megye állami gazdaságai min­den kalászost betakarítottak. 10 585 hektár búza és rozs termé­sét szállították vasárnap estig a tárolóhelyekre. Másfélszáznál több állami gaz­dasági kombájnos tart most ki­sebb pihenőt a megfeszített mun­ka után. esetleg a szomszédos szövetkezetek segítségére siet gé­pével. Az idei aratásnál a tava­lyinál szélesebben bontakozott ki a kölcsönös támogatás a gazda­ságok között. Még az Alsó-Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság is a szövetkezetekbe küldte szállító­Vigyázva aratja a kószált gabonát Szőke Pál és Török Lajos, a harkakötönyi Egyesülés Termelőszövetkezetben. (Tóth Sándor felvétele) járműveinek nagy részét. így gyorsult meg a betakarítás töb­bek között az öregcsertői Petőfi Termelőszövetkezetben. Itt-ott valóban elkelt a külső támogatás, mert a gazdaságok erő- és mun­kagépállománya eléggé elhaszná­lódott állapotban van. Az alkat­részellátás sem volt zökkenő- mentes. ■ A mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztály becslése szerint a kenyér- és a takarmánygabona termésátlaga megfelel a várako­zásnak. A homokhátsági körze­tekben. ahol a kalászosok szem­képződése idején alig esett, vagv egyáltalán nem volt csapadék, kevesebb termett. A Duna men­tén és a bácskai kötöttebb tala­jon még alkalmas időben kapott esőt az árpa. a búza. s általában jó a termés. A bajai járás 34 szö­vetkezete közül tizenkettőben negyven mázsát vagy ennél töb­bet takarítottak be hektáronként. Negyven mázsán felül fizetett a kenyérgabona a nagy baracskai, a nemesnádudvari, az érsekcs*- nádi. a bácsbokodi határban, és meghaladta a 45 mázsát a katy- mári Üj Élet és Rákóczi Tsz-*'0'1- Hercegszántón is hasonló termés ígérkezett, de a múlt heti jégve­rés és a másfél nap alatt lehul­lott 170 milliméter csapadék elég nagy kárt okozott az országhatár menti községben, s a Bajai Álla­mi Gazdaság szántóföldi növé­nyeiben. K. A. FÉL ÉV A tervezettnél gyorsabban nőtt az ipari termelés A lakosság pénzbevétele 8 százalékkal emelkedett A KSH adatai szerint 1973 el­ső félévében az ipari termelés / a tervezettnél gyorsabb ütem­ben nőtt. A1' bruttó termelés az állami iparban 6,3, a szövetke­zeti iparban 10,1 százalékkal, a szocialista iparban összesen 6,6 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A idén is általában azok az ipari ágazatok fejlődnek a leg­gyorsabban, amelyek valamely kiemelt programhoz kapcsolód­nak. A dinamikusan fejlődő ága­zatok többségénél a termelés nö­vekedésében közrejátszottak a közelmúltban, vagy az idén be­lépett új kapacitások, rekonst­rukciók, a fejlettebb gyártási el­járások alkalmazása. Az építőanyag-ipar 4,1 száza­lékkal termelt többet, mint egy évvel korábban. A növekedés nagyrészt a mész-, és cemenlipar termelésének 14 százalékos emel­kedéséből adódott. A tégla-, cse­rép- és tűzállóanyag-ipar meg­közelítőleg annyit termelt, mint egy évvel ezelőtt. A gépipar termelése 4,9 szá­zalékkal múlta felül a tavalyi első félévit. A vegyipar és a könnyűipar csaknem valamennyi ágazata gyors ütemben, 10—15 százalék­kal fejlődött. Az élelmiszer- ipar két százalékkal termelt többet, mint tavaly ilyenkor. A szocialista ipar ez év első felében összesen 5,9 százalékkal több terméket értékesített, mint egy évvel korábban, a külke­reskedelemnek azonban 13, a nagy- és kiskereskedelemnek 9,2 százalékkal több árut adott el. Ugyanakkor a termelő ágazatok részére két százalékkal többet, beruházási célokra pedig vala­mivel kevesebbet értékesítettek az iparvállalatok, mint tavaly az első félévben. A szocalista ipar létszáma 1,2 százalékkal, az egy foglalkozta­tottra jutó bruttó termelés 5,3 százalékkal haladta túl az egy évvel korábbi szintet. A mezőgazdasági üzemek ke­vesebb vágósertést, több vágó­marhát és tejet értékesítettek, mint a múlt év első felében. 1973 június végén — előzetes adatok szerint ••— a szarvasmar­ha-állomány 1 992 000 darab volt, 2,7 százalékkal több az egy év­vel ezelőttinél. A sertések 7 653 000-es állománya is meg­közelítette a tavalyi magas szin­tet. Az állományon belül nőtt a tehenek, illetve a kocák ará­nya. A lakosság központi források­ból származó félévi pénzbevéte­le 8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel ezelőtt, ezen be­lül a munkabérek összege 7 szá­zalékkal emelkedett. 1973 első negyedében négy, a második ne­gyedévben — az ipari és építő­ipari munkásoknál végrehajtott béremelések hatására — kilenc százalékkal emelkedtek a mun­kabérek. A kiskereskedelmi forgalom folyó árakon számítva 9,6 száza­lékkal, volumenben 5,7 száza­lékkal haladta túl az egy évvel korábbi szintet. A növekedési ütem megfelelt a tervezettnek. A fél év folyamán a népgazda­ság szocialista szektorában ke­reken 40 milliárd ’ forintot fordí­tottak beruházásokra, valamivel kevesebbet, mint egy évvel ko­rábban. Az egyedi nagyberuhá­zások összege túlhaladta a tava­lyi első félévit. Az export — folyó devízaárak alapján — 20 százalékkal nőtt 1972 első félévéhez képesf. A behozatal — ugyancsak folyó devizaárakon — négy százalék­kal haladta túl az egy évvel ko­rábbit. A kivitel az 1973-ra elő­irányzott ütemnél nagyobb, a be­hozatal kisebb mértékben nőtt. Év végére három óvoda épül fel Kecskeméten Nem kis mértékben a vállala­tok megértésének, anyagi támo­gatásának köszönhető, hogy ez év végére a jelenlegi tervidő­szakra célul tűzött 360-nál csak­nem kétszerte több új óvodai hellyel gyarapodik Kecskemét. Gondoljunk a rendeltetésének május 1-én átadott százszemé­lyes széchenyivárosi óvodára és tegyük hozzá; napjainkban a vá­ros három pontján újabb, együt­tesen 225 óvodai hely formáló­dik, nyomban kiderül, hogy at óvodai program szempontjából rendkívül sikeres az 1973-as esztendő. | Ä Ceglédi úti riápkőzis óvoda tőszomszédságá­ban, a kecskeméti Építőipari Ktsz jó munkája által, még az őszön elkészül az intézmény, amelynek jóvoltából ötven dolgozójának gyer­mekelhelyezési gondját oldja meg a Baromfi- feldolgozó Vállalat. • Biztató a munka üteme a Hunyadivárosban formálódó óvoda épületén. A belső szerelési munkálatokat is megkezdték a kivitelező ta­nácsi üzem munkásai. E száz személyes — tanácsi vállalati fedezetből épülő — óvodára az év végéig számítani lehet. A Műkertvárosban az ÉPSZER Vállalat dolgo­zói szorgoskodnak a városnegyed 75 személyes óvodájának építésén. Hogy az esztendő végén ezt az intézményt is benépesíthetik jövendő kis lakói, erre az építők számára kitűzött cél­prémium is egyik biztosíték. Még ugyan­csak az idén 50 hellyel bő­vül a Kisfalu­dy utcai óvoda. Méghozzá a megyeszékhely derék kisiparo­sainak kézi­munkája nyo­mán. Kisiparo­sok az óvodai programért jel­szóval ők vál­lalták ugyanis társadalmi se­gítségként a bővítést. A Kisfaludy utcai óvodánál további 25 he­lyes bővítésre lehetőség kí­nálkozna, de a pénzügyőrség egyelőre nem szabadította fel a bővítés cél­jára alkalmas raktárát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom